Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 28 november 2008

Nieuwe aanbesteding Verzekering Gewaarborgd Wonen

28/11/2008 - Op voorstel van minister van Wonen Marino Keulen heeft de Vlaamse regering vandaag ingestemd met een aangepast voorwaardenkader voor de nieuwe verzekering gewaarborgd wonen. Dit voorstel sluit aan bij het voorstel dat minister Keulen al in april heeft voorgesteld, maar biedt aan de kandidaat-verzekeraars bijkomende waarborgen om het risico te beperken. Het is de bedoeling dat de verzekering op 1 april 2009 opnieuw van start gaat.

De verzekering gewaarborgd wonen voorziet in een dekking voor wie zijn hypothecaire lening niet meer kan afbetalen wegens onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De voorbije vijf jaar betaalde de Vlaamse overheid de volledige premie voor deze verzekering voor wie dit aanvroeg en aan de inkomensvoorwaarden voldeed.

Op een openbare aanbesteding van eind april tekende slechts één verzekeraar in, met een prijsofferte die ruim buiten het beschikbare budget van de Vlaamse overheid viel. Die aanbesteding was nodig omdat het contract met Ethias afliep op 31 augustus. Natuurlijk bleef wie de verzekering eerder afsloot gedekt onder de voorwaarden van die vorige polis.

De nieuwe verzekering zal moeten blijven tegemoet komen aan de voorwaarden uit het eerder goedgekeurde voorwaardenkader. De aanvragers van de kosteloze verzekering zullen niet meer geselecteerd worden op basis van inkomensgrenzen.

Om de belangstelling van de verzekeringssector te stimuleren, wil de Vlaamse regering wel de risico\'s voor de kandidaat-verzekeraars beperken. Meer bepaald zal de duurtijd van de werkloosheid bij verzekeringnemers van de verzekering gewaarborgd wonen zoveel mogelijk worden ingeperkt door een intensieve samenwerking tussen de VDAB en het agentschap Wonen. Tegemoetkomingen in het kader van de verzekering ten gevolge werkloosheid blijven beperkt tot 2 keer 18 maanden in plaats van een periode van 36 aansluitende maanden uit het vorige contract.

Voor wie een verzekering gewaarborgd wonen heeft genomen en werkloos wordt, zal de VDAB bovendien na uiterlijk 2 maanden werkloosheid een trajectbegeleiding opstarten. Tenslotte zullen de tegemoetkomingen in het kader van de verzekering worden stopgezet voor werklozen die niet langer meer onvrijwillig werkloos zijn en voor werklozen die onvoldoende bereid zijn om werk te zoeken. Voor deze laatste groep geldt de beslissing van de RVA om om die reden de werkloosheidsuitkering te verminderen als criterium.

De verzekering gewaarborgd wonen zal ook maar kunnen afgesloten worden voor eigenaars van woningen met een maximale verkoopwaarde van € 320.000, te verhogen met 15 procent voor woningen gelegen in de 39 gemeenten van het Vlabinvest-gebied (het gehele arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Kortenberg, Bertem, Huldenberg en Tervuren uit het arrondissement Leuven).

Stimulans voor energiezuinig bouwen

Voor leningen die afgesloten worden voor een nieuwbouw, zal de verzekering ook gekoppeld worden aan energienormen. In het geval van nieuwbouw moet de woning voldoen aan de E70-norm bij kandidaat-verzekerden die een inkomen hebben dat boven de huidige inkomensgrens voor de verzekering ligt (€ 35.000 bruto-jaarinkomen voor alleenstaanden, € 50.000 voor samenwonenden, grenzen zijn afgestemd op de renovatiepremie). Kandidaat-verzekerden die onder deze inkomensgrens vallen, zullen een hogere uitkering (tot max 600 euro) van de verzekering krijgen indien hun woning de E70-norm behaalt. Bij leningen voor nieuwbouw moet de woning van de kandidaat-verzekerden in alle andere gevallen minimaal voldoen aan de energienorm E100.

Minister Keulen: "Ik hoop dat dit gewijzigde voorwaardenkader voor de openbare aanbesteding deze keer wel kandidaat-verzekeraars zal overtuigen om een offerte in te dienen die binnen het budget van de Vlaamse overheid valt. De verzekering gewaarborgd wonen is een belangrijke maatregel van de Vlaamse overheid om mensen die vandaag huren over de psychologische drempel te helpen om in een periode waarin het economisch minder goed gaat toch een woning aan te kopen of te bouwen. De verzekering geeft immers de zekerheid dat in geval van werkloosheid of ziekte de verzekering tussenkomt in de aflossing van de hypotheek."

donderdag 27 november 2008

93.060 euro voor renovatie Sint-Hubertuskerk Henis

27/11/2008 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft voor 93.060 euro aan subsidiebesluiten goedgekeurd voor de renovatie van de Sint-Hubertuskerk in Henis (Tongeren).

De kerkfabriek Sint-Hubertus van Henis heeft beslist herstellingswerkzaamheden uit te voeren in en rond het kerkgebouw.

Het gaat in eerste instantie om algemene herstellingswerkzaamheden die worden geraamd op 128.353,67 euro. De Vlaamse overheid verleent een subsidie van 41.200 euro.

Daarnaast krijgen ook het dak, het hout, de elektriciteit en het binnenschrijnwerk een opknapbeurt. Deze werkzaamheden worden geraamd op een totaal van 161.621,77 euro en ontvangen respectievelijk een subsidie van 19.040 euro, 20.420, 11.940 euro en 460 euro.

Marino Keulen in debat op Radio 1

27/11/2008 - Minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen was vanmorgen te gast in het programma De Ochtend op Radio 1. Hij ging er in debat met UF-parlementslid Christian Van Eyken. 

Onderwerp: de niet-benoeming van de drie kandidaat-burgemeester uit de Vlaamse Rand.

Beluister het debat.

maandag 24 november 2008

Keulen ondertekent niet-benoeming kandidaat-burgemeesters

24/11/2008 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft de besluiten ondertekend waarmee hij de voordracht van kandidaat-burgemeesters uit Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem afwijst. Hierdoor weigert Keulen hen voor de tweede maal te benoemen tot burgemeester.

Met deze beslissingen volgt minister Keulen de adviezen die de gouverneur van Vlaams-Brabant heeft uitgebracht. Ook de gouverneur heeft voor de voorgedragen kandidaten uit Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem voor de tweede maal een voorbehoud gemaakt. Keulen heeft de kandidaat-burgemeesters niet benoemd omdat ze wetten en decreten hebben overtreden.

Sedert de eerste afwijzing van de kandidaat-burgemeesters in november vorig jaar, deden zich in het dossier van de drie kandidaat-burgemeesters geen feiten voor die een benoeming vandaag zouden rechtvaardigen. Integendeel, de drie lieten in verklaringen in de media geen gelegenheid onverlet om aan te kondigen dat ze in de toekomst opnieuw de interpretatie die de rondzendbrief-Peeters aan de taalwetgeving geeft, naast zich zullen neerleggen. Ze hebben sedert hun eerste niet-benoeming vorig jaar, geen inspanningen geleverd om hun houding tegenover de Vlaamse overheid in positieve zin te wijzigen of om een verzoenend of constructief gebaar te stellen.

Juridische motivatie

Minister Keulen beklemtoont dat zijn beslissingen niet politiek zijn gemotiveerd, noch door de politieke standpunten van de kandidaat-burgemeesters, noch door andere overwegingen van politieke aard. "Als de kandidaat-burgemeesters het met mij niet eens zijn, wil ik hen uitdrukkelijk verzoeken om naar de Raad van State te stappen. Ik hoop dat ze nu wel eerst hun interne rechtsmiddelen uitputten in plaats van Vlaanderen op internationale fora als ondemocratisch af te schilderen."

Minister Keulen beklemtoont ook dat hij geen andere keuze zag dan de beslissing tot een tweede weigering op dit moment te nemen. "Ik heb in dit dossier steeds de juridische lijn gevolgd. Volgens de beginselen van behoorlijk bestuur is het evident dat ik op de voordracht van een kandidaat-burgemeester door gemeenteraadsleden binnen een redelijke termijn een positief of negatief antwoord geef van zodra ik beschik over alle adviezen die de procedure voorschrijft."

Bovendien heeft ook de Vlaamse regering steeds gesteld dat de benoeming van deze kandidaat-burgemeesters geen pasmunt zou vormen bij communautaire onderhandelingen. "Door een redelijke termijn voor een beslissing in dit dossier te overschrijden, zou minstens de indruk gewekt worden dat de Vlaamse regering dit uitgangspunt verlaten heeft", meent Keulen. "Ik ga mij in geen geval verontschuldigen voor het toepassen van de wet."

vrijdag 21 november 2008

Sectoraal akkoord 2008-2013 voor lokale besturen

21/11/2008 - Minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft namens de Vlaamse regering een sectoraal akkoord afgesloten voor de ca. 150.000 personeelsleden van steden, gemeenten, OCMW's en provincies. 

Dit akkoord kwam tot stand na maandenlange onderhandelingen met de organisaties van werkgevers (VVSG en VVP) en de representatieve vakorganisaties (ACV-OD, VSOA en ACOD). Uiteindelijk werd een akkoord bereikt met de werkgevers en het ACV-OD.

Het sectoraal akkoord bestrijkt een periode van zes jaar ipv de gebruikelijke tweejaarlijkse akkoorden. Minister Keulen: "Dit geeft de lokale besturen meer zekerheid over de uitgaven die zij zullen moeten doen de komende jaren. Zeker in het licht van de moeilijke financiële situatie van vele gemeenten. Verder is het interessant dat dit akkoord loopt tot het begin van de volgende gemeentelijke legislatuur. Zo weten gemeenten exact tot de volgende legislatuur welke bijkomende uitgaven zij moeten doen voor het personeel."

De belangrijkste blikvangers

Voor 2008:
  • verhoging eindejaarstoelage met 250 euro voor niveau C, D en E
Voor 2009:
  • verhoging eindejaarstoelage met 250 euro voor niveau B en A
  • verhoging salaris OCMW secretaris en gemeentesecretaris met 3,5%
  • invoering bijkomende salarisschaal voor ploegbazen
  • mobiliteit inzake personeel tussen gemeenten en OCMW structureel mogelijk maken
Voor 2010 tot en met 2013:
  • opstart tweede pensioenpijler voor contractuelen
  • elk jaar verhoging eindejaarstoelage met 100 euro voor alle niveaus 

Minister Keulen: "Ik ben van mening dat het een zeer uitgebalanceerd akkoord is. Er zitten maatregelen in voor het ganse personeel, naast ook specifieke maatregelen voor de topambtenaren en de ploegbazen. Eén van de belangrijkste engagementen betreft de opstart van de tweede pensioenpijler voor contractuelen. Immers, 60% van het personeel van de lokale besturen zijn contractuelen. Ongeacht het feit dat zij hetzelfde werk leveren als hun statutaire collega's, is hun pensioen gemiddeld de helft lager dan dat van de statutairen. We willen dan ook in samenwerking met de sociale partners, een stelsel opzetten dat komaf maakt met deze onrechtvaardigheid, die meer dan de helft van de personeelsleden van de lokale besturen treft. Hierbij staat de doelstelling voorop om op termijn de kloof tussen het pensioen voor contractuele personeelsleden en het ambtenarenpensioen te dichten."

woensdag 12 november 2008

Gemeenten moeten ook mondelinge vragen notuleren

12/11/2008 - Vlaams minister Marino Keulen is van oordeel dat alle mondelinge vragen van gemeenteraadsleden tijdens gemeenteraadszittingen moeten worden genotuleerd in het verslag.

De notulering van de vragen, én de antwoorden, moet gebeuren op een gelijkwaardige manier als beslissingen van de gemeenteraad, en minstens de essentie van vraag en antwoord bevatten. Dat zegt Marino Keulen in zijn antwoord op een vraag van de gouverneur van Vlaams-Brabant, Lode De Witte. Aanleiding voor de vraag was een klacht die De Witte ontving van de CD&V-oppositiefractie van Hoeilaart.

maandag 10 november 2008

Beslissing burgemeesters op korte termijn

10/11/2008 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen wil op korte termijn een beslissing nemen over het al dan niet benoemen van de drie Franstalige burgemeesters in de Rand. "Alle adviezen zijn binnen, de procedure is rond. Het heeft geen zin om te wachten." Bij het te lang uitstellen van een beslissing riskeert de minister een procedure bij de Raad van State.

Minister-president Kris Peeters (CD&V) gaf afgelopen weekend in De Zevende Dag te kennen dat hij de zaak van de drie faciliteitenburgemeesters wil vooruitschuiven zodat de gemeenschapsdialoog ongehavend blijft. Maar Marino Keulen, de minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur, is het hier niet mee eens en wil niet weten van uitstel. "Op korte termijn is een beslissing nodig. De procedure is rond, het is het moment om knopen door te hakken. Anders riskeer ik een procedure bij de Raad van State omdat ik blijf stilzitten."

Juridische kwestie

De minister houdt vast aan de drie principes die hij vooropstelt. "Eén: voor mij is dit een juridisch dossier, de drie burgemeesters hebben immers de wetgeving overtreden. Twee: behoorlijk bestuur maakt dat je de beslissing niet nodeloos uitstelt. En drie: er is altijd gezegd dat de gemeenschapsdialoog en de burgemeesters twee verschillende zaken zijn. Mijn beslissing, welke dan ook, mag daarom geen impact hebben op de communautaire dialoog."

Tot slot herhaalt Marino Keulen ook dat hij niet van plan is om zelf naar Straatsburg te gaan wanneer de Raad van Europa een zitting houdt over de kwestie. Hij zal zijn advocaat sturen. "Ik vind het overigens onbegrijpelijk dat de Raad van Europa een dossier opent terwijl de betrokkenen in eigen land nog de rechtsgang niet hebben uitgeput. Ze zijn nooit naar de Raad van State getrokken. Dat durven ze niet."

Premie van 500 euro stimuleert dakisolatie

10/11/2008 - De Vlaamse overheid geeft vanaf januari 2009 een premie van 500 euro voor dakisolatie. Dat maakte Vlaams minister Keulen samen met zijn collega's Crevits en Van Brempt afgelopen weekend bekend. 

Voor de maatregel wordt volgend jaar al 44 miljoen euro voorzien. Samen met de reeds bestaande renovatiepremies, komt zo het totaalbudget voor renovatiewerken in 2009 op bijna 130 miljoen euro.

Voor renovaties en het energiezuiniger maken van woningen, zijn er nu al tal van premies en belastingvoordelen. Maar uit cijfers blijkt dat vooral voor condensatieketels en isolerende beglazing premies worden aangevraagd. Nochtans is de energiebesparing het grootst bij dakisolatie. Door het dak te isoleren bespaart een gezin tot 30 procent op de energiefactuur.

De Vlaamse regering wil nu het isoleren van daken een extra duw in de rug geven. Vandaag bezitten maar liefst 1 op 3 Vlaamse woningen nog steeds geen dak- of zolderisolatie. Dat zijn naar schatting 800.000 woningen. Om die woningen tegen 2020 van een geïsoleerd dak te voorzien, moeten er jaarlijks 60.000 woningen worden aangepakt.

Nu al geven de netbeheerders een premie van 4 euro per vierkante meter isolatie. Voor de nieuwe premie is geen afzonderlijke aanvraag nodig: de netbeheerder geeft de gegevens door aan het gewest en de betrokkene krijgt de premie van 500 euro uitbetaald. Mensen met lage inkomens kunnen bovenop deze 500 euro nog een premie van 100, 300 of 500 euro krijgen. Minister Keulen gaat de bestaande woonpremies afstemmen op de nieuwe dakisolatiepremie.

Daarnaast wordt nog eens 1,4 miljoen euro vrijgemaakt voor de opleiding van 350 isoleerders. Bij kansarme gezinnen komen er ook meer "energiescans", waarbij mensen gratis aan huis komen kijken hoe de energiehuishouding beter kan. Er wordt 1 miljoen euro uitgetrokken om hiervoor 70 voltijdse mensen extra aan te werven in de sociale werkplaatsen en lokale diensteneconomie.

woensdag 5 november 2008

Gemeente mag geen privé-gegevens doorspelen

05/11/2008 - Een gemeentebestuur mag de privé-gegevens van haar inwoners niet overmaken aan bouwfirma's of andere commerciële instellingen. Dat zegt Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Marino Keulen in antwoord op een parlementaire vraag.

Vlaams parlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) stelde de vraag naar aanleiding van berichten in het Radio 1-programma Peeters&Pichal. Uit een reportage bleek dat sommige gemeentebesturen de gegevens van inwoners overmaken aan commerciële bedrijven. Op eenvoudig verzoek konden aannemers zo te weten komen wie er recent een bouwvergunning heeft verkregen. Ook bedrijven die graag de adressen kregen van kersverse ouders, werden op hun wenken bediend.

Minister Keulen zegt nu dat het verstrekken van privé-gegevens illegaal is omdat hierdoor de wet op de privacy wordt geschonden. Gemeenten, provincies en OCMW's mogen geen bestuursdocumenten openbaar maken als die afbreuk doen aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de openbaarmaking instemt. De minister gaat alle Vlaamse gemeentebesturen de omzendbrief van 1 december 2006 opsturen, waarin de openbaarheid van bestuur wordt omschreven.

dinsdag 4 november 2008

Open brief: "Mevrouw Arena, u hypothekeert de gemeentschapsdialoog"

04/11/2008 - "Mevrouw Arena, u hypothekeert de gemeenschapsdialoog." Onder die titel schrijft Vlaams minister van Stedenbeleid Marino Keulen een open brief aan federaal minister Marie Arena waarin hij haar vraagt om geen engagementen te nemen en beloften te doen betreffende het federale grootstedenbeleid na 2008.

Geachte mevrouw Arena,

Ik schrijf u in mijn hoedanigheid van Vlaams minister bevoegd voor het stedenbeleid. Uw recente verklaringen over het zogenaamde federale grootstedenbeleid hebben mijn aandacht getrokken en verbazen me. Zo heeft u uw voornemen bekendgemaakt om de werkingsbudgetten voor een federaal grootstedenbeleid vast te leggen voor de periode 2009 tot en met 2013.

Zoals u weet, vraagt de federale overheid aan de gewesten en gemeenschappen een budgettaire inspanning om de rijksbegroting in evenwicht te krijgen. Het is evenzeer bekend dat de Vlaamse regering hier enkel wil op ingaan mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Een mogelijk spoor is daarbij dat Vlaanderen een aantal federale uitgaven over zou nemen, waardoor de federale begroting ontlast zou worden. Het gaat dan steeds om uitgaven die ook door de deelgebieden gedaan kunnen worden op basis van de bestaande bevoegdheidsverdeling.

Een schoolvoorbeeld van een dergelijk bevoegdheidsdomein is het stedenbeleid. Het federale grootstedenbeleid is de voorbije jaren steeds meer op terreinen gekomen die tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten behoren: huisvesting, integratie, sociale cohesie, wijkontwikkeling, enzovoort. Voor alle strategische doelstellingen van de stadscontracten en de huisvestingscontracten die de federale overheid afsloot, liggen de bevoegdheden nochtans bij de gemeenschappen en de gewesten. Dat is bij mijn weten ook de reden waarom in de federale regering beslist werd deze contracten in 2007 niet voor een nieuwe periode van drie jaar te verlengen. In afwachting van de start van de nieuwe federale regering en van de uitkomst van de communautaire onderhandelingen, is het lopende beleid met een jaar (tot eind 2008) verlengd. Al eerder heb ik er samen met mijn collega van Begroting en Financiën, de heer Dirk Van Mechelen, voor gepleit dat de federale overheid zijn financiering van het grootstedenbeleid zou stopzetten én dat de Vlaamse regering deze uitgaven zou overnemen. Het is immers niet onze bedoeling de steden in de kou te laten staan. De federale overheid moet zo niet langer geld dat zij niet heeft, uitgeven aan zaken waarvoor zij feitelijk niet bevoegd is.

Ik meen dan ook dat het stedenbeleid op de agenda moet staan van het overleg tussen de federale staat en de deelgebieden over de rijksbegroting. Daarnaast is de Vlaamse regering ook vragende partij om het stedenbeleid als een van de eerste punten op de agenda van de Gemeenschapsdialoog te behandelen. Het verbaast me dan ook van in de pers te lezen dat u uitspraken doet over een voortzetting van het federale stedenbeleid tot 2013 en dat u daarbij concrete beloften aan de steden lijkt te maken. U lijkt daarbij de Gemeenschapsdialoog te negeren, evenals de vraag van de federale regering aan de deelgebieden in verband met de rijksbegroting. In ieder geval riskeren uw uitspraken een ernstige hypotheek te leggen op het verdere verloop van het overleg.

Met deze brief wil ik dan ook een beroep doen op uw verantwoordelijkheidszin, om geen engagementen te nemen en beloften te doen betreffende het federale grootstedenbeleid na 2008. Ik wil u eveneens verzoeken geen protocollen met derden af te sluiten vooraleer de onderhandelingen in de gemeenschapsdialoog en over de federale begroting zich over de bevoegdheids- en middelenkwestie inzake stedenbeleid hebben uitgesproken. Tenslotte zou ik er - in het kader van de coördinatietaken die u momenteel opneemt inzake het Europese stedenbeleid - willen op aandringen dat u ook daar de nodige omzichtigheid in acht neemt.

Ik wil er verder op wijzen dat Vlaanderen al jaren een eigen stedenbeleid voert met een jaarbudget voor een bedrag van 140 miljoen euro op jaarbasis. Het federale grootstedenbeleid doorkruist dit Vlaamse beleid en doet afbreuk aan de integrale benadering die Vlaanderen en de Europese ministers van Stedenbeleid voorstaan in het Charter van Leipzig.

Hoogachtend,

Marino Keulen
Vlaams minister voor Stedenbeleid

maandag 3 november 2008

Al 2080 mensen ontvingen huursubsidie

03/11/2008 - Sinds de invoering van een huursubsidie in februari 2007 heeft de Vlaamse overheid deze tegemoetkoming aan 2.080 mensen uitgekeerd. De huursubsidie is in het leven geroepen voor mensen met een laag inkomen die van een slechte naar een goede woning verhuizen.

In totaal werden 5.519 aanvragen ingediend voor een huursubsidie. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Marino Keulen op een schriftelijke vraag. De tegemoetkoming in de huurprijs bedroeg gemiddeld 185 euro, de uitgekeerde installatiepremie (voor aansluiting van gas en elektriciteit, inrichting van de woning,...) 555 euro. Het totale bedrag aan uitgekeerde huursubsidies en installatiepremies bedroeg tot dusver 5,4 miljoen euro.

In 48,7 procent van de gevallen werd de huursubsidie uitgekeerd aan huurders van een woning van een sociaal verhuurkantoor. De meeste huursubsidies werden uitgekeerd in West-Vlaanderen (608), gevolgd door Antwerpen (487), Oost-Vlaanderen (436), Limburg (329) en Vlaams-Brabant (220). De cijfers gaan tot en met september 2008.

Meer dan 10.000 sociale woningen gerealiseerd

03/11/2008 - Sinds het aantreden van de Vlaamse regering medio 2004 zijn in totaal al 10.596 sociale woningen gerealiseerd. Nog eens 1.953 nieuwe woningen zullen worden opgeleverd in de periode tot 30 juni 2009. Dat zegt Vlaams minister van Wonen Marino Keulen.

Wat de huurwoningen betreft, realiseerden de sociale huisvestingsmaatschappijen 2.278 huizen en 4.528 appartementen. Daarnaast werden 778 woningen aangekocht. Andere initiatiefnemers realiseerden er 734. Daarnaast werden ook 2.278 koopwoningen gebouwd, 1.872 huizen en 406 appartementen. Tegen midden 2009 zullen nog eens 339 huurhuizen en 1.150 huurappartementen en 371 koophuizen en 93 koopappartementen worden afgewerkt.

De Vlaamse investering in de bouw van woningen, verwerving van gronden en gebouwen en infrastructuurwerken voor sociale woonprojecten bedroeg 224,5 miljoen euro in 2004, 384,5 miljoen euro in 2005, 315,9 miljoen euro in 2006 en tot slot 296,1 miljoen euro in 2007. Het totale investeringsbedrag ligt hoger. Gemiddeld wordt immers slechts 80 procent van het investeringsbedrag in infrastructuurwerken gesubsidieerd en 30 procent voor de verwerving van gronden en gebouwen.

De cijfers gaan tot 31 augustus 2008.