Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 27 februari 2009

Turkse Unie schenkt Integratieprijs aan minister Keulen

27/02/2009 - De Turkse Unie van België heeft voor de tiende keer de tweejaarlijkse Integratieprijs uitgereikt. Daarmee wil de federatie mensen motiveren om mee te werken aan de multiculturele samenleving. 

In het Casino van Beringen werden dit jaar vijf laureaten bekendgemaakt: Vlaams minister Marino Keulen is een van hen.

vrijdag 20 februari 2009

Medewerkers sociale economie worden huisbewaarders in sociale wooncomplexen

20/02/2009 - 15 sociale huisvestingsmaatschappijen schakelen 28 voltijdse medewerkers uit de sociale economie in als huisbewaarders in hun sociale wooncomplexen of -buurten. 

Dat hebben Vlaams minister van Wonen Marino Keulen en Vlaams minister van Sociale Economie Kathleen Van Brempt vandaag bekendgemaakt met een bezoek aan de Mechelse sociale huisvestingsmaatschappij, Mechelse Goedkope Woningen CVBA.

De 28 doelgroepmedewerkers zullen als huisbewaarders worden ingezet om de leefbaarheid van de buurt te verhogen door kleine technische problemen te verhelpen, de woonomgeving mee te onderhouden en net te houden. Daarnaast zullen ze ook een aanspreekpunt zijn voor de huurders en verhuurders en zelfs eventueel logistieke ondersteuning bieden bij buurtactiviteiten.

Keulen en Van Brempt investeren samen in deze tewerkstelling: Minister Van Brempt maakt 430.000 euro vrij en Minister Keulen zal de sociale huisvestingsmaatschappijen toelaten om de kosten voor deze conciërges in te brengen in het nieuwe financieringssysteem voor de sociale huisvesting, waardoor deze kosten voor rekening van het Vlaamse ministerie van Wonen zijn.

Kathleen Van Brempt: "Onze doelgroepmedewerkers zullen bijdragen tot een betere sociale cohesie in de sociale woonwijken. Zo boort de sociaal economie sector een nieuwe niche aan."

Marino Keulen: "Huisbewaarders kunnen een belangrijke rol spelen in het vrijwaren van de leefbaarheid, doordat zij een ‘menselijk' oogje in het zeil houden. Daarom heb ik de inbreng van de kosten voor deze medewerkers mogelijk gemaakt in het nieuwe financieringssysteem van de sociale huisvestingssector."

woensdag 18 februari 2009

Keulen gunt nieuwe verzekering gewaarborgd wonen opnieuw aan Ethias

18/02/2009 - Vlaams minister van Wonen Marino Keulen heeft de nieuwe verzekering gewaarborgd wonen opnieuw gegund aan Ethias Verzekeringen. 

Deze verzekeraar was de enige die had ingetekend op de openbare aanbesteding met een bieding, geraamd op 6,5 miljoen euro. De grootste vernieuwing in de nieuwe verzekering, waarop ingetekend zal kunnen worden vanaf 1 april, is de afschaffing van de inkomensgrens voor de verzekeringsnemers.
De gunning van de verzekering gewaarborgd wonen liep niet van een leien dakje. Bij de eerste offerte had slechts één kandidaat een bod uitgebracht geraamd op 9 miljoen euro. Dat bedrag was haast dubbel zo hoog als het begrote bedrag. Daarom verkoos de Vlaamse regering een tweede aanbesteding uit te schrijven met bijkomende voorwaarden om het risico voor de verzekeraar te verminderen.
Vlaams minister van Wonen Marino Keulen en de Vlaamse regering wilden echt doorgaan met de verzekering, zeker nu er in de huidige ongunstige conjunctuur een grote behoefte aan bestaat bij kandidaat-bouwers en -kopers. Tegelijk is het vandaag van groot belang om de economie aan te zwengelen. De nieuwe verzekering zal zeker de bouw- en immobiliënsector ten goede komen. Bij deze tweede offerte stelde Ethias zich opnieuw kandidaat met een lagere bieding. Minister Keulen besliste vandaag in zee te gaan met de verzekeraar.
De verzekering gewaarborgd wonen voorziet in een dekking voor wie een hypothecaire lening is aangegaan en daarna arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos wordt. De Vlaamse overheid betaalt de volledige premie voor deze verzekering voor wie dit aanvraagt en aan de voorwaarden voldoet.

Inkomensvoorwaarden afgeschaft
Inkomensvoorwaarden zullen niet meer van toepassing zijn voor de nieuwe verzekering. Er zal wel een maximale verkoopwaarde gelden voor de woning waarvoor wordt geleend. Bij nieuwbouw zal de verzekering ook gekoppeld worden aan energienormen.
Om in tijden van economische crisis de verzekerden die werkloos worden zo snel mogelijk aan een nieuwe job te helpen, wordt ook in een sterk activeringsluik voorzien door een intense samenwerking tussen de VDAB en het Agentschap Wonen. Reeds na uiterlijk 2 maanden werkloosheid, zal de VDAB een individuele trajectbegeleiding opstarten. De VDAB gaat daar normaliter pas toe over na 5 tot 6 maanden werkloosheid.
Minister Keulen hoopt dat de nieuwe verzekering aanslaat. "Deze verzekering is een belangrijke maatregel van de Vlaamse overheid om mensen in een periode waarin het economisch slecht gaat over de psychologische drempel te helpen om toch een woning aan te kopen of te bouwen. De verzekering geeft immers de zekerheid dat in geval van werkloosheid of ziekte tussengekomen wordt in de aflossing van de hypotheek."
Keulen wijst er tenslotte op dat de maatregel kadert in het beleid van de Vlaamse regering om eigendomsverwerving te stimuleren, ook in economisch barre tijden: "We kunnen niet genoeg benadrukken hoezeer een eigen woning bezitten de beste vorm van sociale zekerheid is, zeker voor de oude dag", besluit Keulen.
Wie komt in aanmerking?
 • inwoners uit het Vlaams gewest die sedert 1 januari 2008 een hypothecaire lening hebben afgesloten om de enige woning te bouwen, kopen of renoveren
 • de verkoopwaarde van de woning waarvoor de hypothecaire lening werd afgesloten, ligt maximaal op € 320.000, te verhogen met 15 procent voor woningen gelegen in het Vlabinvest-gebied (het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Kortenberg, Bertem, Huldenberg en Tervuren)
 • bij nieuwbouw moet de woning voldoen aan de E70-norm voor kandidaat-verzekerden met een inkomen boven € 35.000 bruto belastbaar per jaar voor alleenstaanden en € 50.000 voor samenwonenden en aan de E100-norm voor alle andere kandidaat-verzekerden. (inkomensgrenzen + 2.800 euro per persoon ten laste)
 • eerste kapitaalsopname van de lening dient na 1 april 2008 te zijn gebeurd en de lening dient minstens 50.000 euro te bedragen ingeval van nieuwbouw en aankoop (al dan niet met renovatie), ingeval enkel renovatie 25.000 euro. 
 • De aanvrager dient volledig arbeidsgeschikt te zijn, voor de aanvraagdatum twaalf volledige maanden arbeidsprestaties hebben geleverd, met uitzondering van onderbrekingen ingevolge infectieziekten van beperkte duur of wegens zwangerschapsverlof, en volgend arbeidsstatuut te hebben:
  • Werknemer met een contract van onbepaalde duur waarvan de proefperiode is voltooid
  • Werknemer met een tijdelijk contract die reeds 1 jaar ononderbroken gewerkt heeft bij de laatste werkgever
  • Zelfstandige die zijn activiteit minstens gedurende 1 jaar heeft uitgeoefend in hoofdberoep
Wat dekt de verzekering?
Gedurende een periode van 10 jaar is men verzekerd voor:
 • in geval van arbeidsongeschiktheid komt de verzekering maximaal 36 maanden tussen met een tegemoetkoming van maximaal € 500 per maand
 • in geval van onvrijwillige werkloosheid komt de verzekering tot 2 keer maximaal 18 maanden aaneensluitend tussen;
 • in geval van onvrijwillige werkloosheid dient de verzekeringnemer in te stemmen met een trajectbegeleiding door de VDAB na uiterlijk 2 maanden werkloosheid;
 • in geval van onvrijwillige werkloosheid worden de tegemoetkomingen stopgezet voor wie niet langer onvrijwillig werkloos is en voor wie de RVA heeft beslist de werkloosheidsuitkering te verminderen wegens onvoldoende bereidheid om werk te zoeken.
 • De tussenkomst van de verzekering gaat pas van start na 3 maanden werkloosheid of arbeidsongeschiktheid
 • De tegemoetkoming valt terug op 80% in jaar 2 en 60% in jaar 3.

dinsdag 17 februari 2009

Chef Moke toont 'nieuwe Vlamingen' hoe het moet

17/02/2009 - Marino Keulen: 'Heel wat mensen willen een job als werknemer in plaats van te kiezen voor een eigen zaak. Maar bij de 'Nieuwe Vlamingen' is dat niet zo'

Negen 'allochtone' leerlingen van de Hasseltse hotelschool volgden gisteren de workshop bij chef Moke in zijn eetkaffee Ter Poorte in de Vloeiherkstraat in Wellen. Ze maakten gepaneerde champignons met mousseline van tomaat en een eendenborstfilet met gewokte groenten en een zachte portosaus.

'Ik wil graag mijn eigen restaurant beginnen', zegt Rachid Maataoui (17). 'We krijgen ook avondpraktijk, zodat we ingeburgerd geraken in de restaurantwereld. Voor mijn ouders is het geen probleem dat ik een eigen zaak wil beginnen.'

Om nog meer jonge allochtonen aan te sporen te kiezen voor het ondernemerschap, heeft Unizo Limburg een project op poten gezet. 'Bij de Vlamingen kwijnt de ondernemersmentaliteit weg', zegt Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen (Open VLD). 'Heel wat mensen willen een job als werknemer in plaats van te kiezen voor een eigen zaak. Maar bij de 'Nieuwe Vlamingen' is dat niet zo. Zij hebben wel ondernemersbloed door hun aderen stromen.'

'Maar we zien tegelijk dat de werkloosheid bij nieuwe Vlamingen dubbel zo snel stijgt als bij de andere Vlamingen. Wanneer we de nieuwe Vlamingen kunnen overtuigen om een eigen zaak te beginnen, hebben ze zelf werk en kunnen ze anderen in dienst nemen. Daarom willen we hen warm maken voor studierichtingen die leiden tot een zelfstandig beroep, zodat ze met hun eigen zaak kunnen starten. De Vlaamse regering trekt voor een periode van drie jaar een bedrag van 170.000 euro uit om Unizo te steunen met de uitvoering van enkele doelstellingen van het project.'

Zo worden er in Limburg 90 bedrijfsbezoeken en 90 infosessies georganiseerd voor klassen met vooral allochtone leerlingen in het zesde en zevende jaar BSO/TSO, maar ook in het lager en hoger onderwijs. Unizo gaat ook vaardigheidstesten organiseren om te kijken hoe ondernemend de nieuwe Vlamingen zijn. Als ze aanleg hebben, worden ze gestimuleerd te kiezen voor het ondernemerschap.

'In de horeca zien we dat er heel wat nieuwe Vlamingen zijn met een eigen zaak. Denk maar aan de pizzeria's of kebabzaken', zegt Patrick Buteneers van Unizo Limburg. 'Maar dat is nog niet zo in andere sectoren. Vandaar ook ons project.'

Bron: Het Nieuwsblad 17 februari 2009

vrijdag 13 februari 2009

Migratiehuwelijken zetten rem op integratie

13/02/2009 - Op de vooravond van Valentijn maakt Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen 60.000 euro vrij voor het project ‘Huwelijksmigratie, gewikt en gewogen' van het Steunpunt Allochtone Meisjes & Vrouwen (SAMV). 

Met het project wil SAMV jongeren en hun ouders informeren en sensibiliseren rond de mogelijke impact en complexiteit van een migratiehuwelijk. "Niet alleen stranden vele migratiehuwelijken op onvervulde dromen en verwachtingen, ze zetten ook een rem op het integratieproces", zegt minister Keulen.

In de zomermaanden bezoeken allochtone jongeren graag de streek van herkomst. Duizenden onder hen komen getrouwd terug. Meer dan 60% van de totale legale migratie naar België gebeurt op basis van huwelijksmigratie. Naar schatting twee derde van de Belgische Turken en Marokkanen huwt met iemand uit het moederland.

Meisjes vinden jongens van hier veelal te traditioneel en omgekeerd vinden jongens de meisjes te westers. Daarom willen ze allebei liever een partner uit het land van herkomst. Zij die hier wonen gaan dus op zoek naar iets waaraan hun importpartners willen ontsnappen. Zo komen heel veel jongeren bedrogen uit.

Om de jongeren te informeren en te sensibiliseren gaat SAMV in gesprek met jongeren van diverse origine over liefde, daten én trouwen. De steungroep trok tijdens de zomermaanden naar Marokko en Turkije en stelde op basis van de bevindingen een educatief pakket samen. ‘Verliefd, verloofd, getrouwd' bestaat uit informatieve cahiers en twee educatieve reportages rond huwelijksmigratie bij de Turkse en de Marokkaanse gemeenschap. "Wat SAMV drijft, is de drijfveer van het hele inburgeringsdebat, met name emancipatie en jonge mensen wapenen met kennis en ervaring. Precies daarom ligt dit project me na aan het hart", zegt Keulen.

Minister Keulen stelt dat rond migratiehuwelijken nog heel wat taboes hangen. "Er zijn ongetwijfeld huwelijken die slagen, maar zeggen dat er geen probleem is en dat er geen toekomstkansen worden gehypothekeerd, is de waarheid geweld aandoen. De nieuwkomer zelf kan problemen ondervinden met de erkenning van zijn of haar diploma en zal door taalachterstand moeilijker aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Realiteit is ook dat in zogenaamde cultuurhuwelijken waar men voor een partner telkens teruggaat naar het land van oorsprong, de kinderen te kampen krijgen met leerachterstand en de integratie met een generatie wordt uitgesteld."

donderdag 12 februari 2009

Keulen: "naamkeuze loskoppelen van integratie"

12/02/2009 - Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen betreurt de Marokkaanse wet die Vlaamse koppels die hun kind de Marokkaanse nationaliteit willen geven, verplicht om een Marokkaanse naam te kiezen. Maar hij vindt niet dat de kwestie van de vrije naamkeuze gekoppeld moet worden aan het integratiebeleid. Dat zei hij woensdag in het Vlaams parlement.

Ouders uit Vlaanderen die hun kind ook de Marokkaanse nationaliteit willen geven, kunnen dat enkel als ze dat kind een Marokkaanse of Arabische voornaam geven. Ze kunnen kiezen uit een lijst met namen die de Marokkaanse autoriteiten hebben opgesteld. Mark Demesmaeker (N-VA) en Filip Dewinter (Vlaams Belang) ondervroegen minister Keulen hierover in het Vlaams Parlement.

"Ik vind het principiële recht dat mensen hebben om vrij een naam te kiezen voor een kind, de moeite om voor op te komen. Maar Ik denk niet dat de naamkeuze samenhangt met integratie", antwoordde minister Keulen. "Dat zou betekenen dat mensen die als voornaam Mohammed, Youssouf of Fatima hebben, niet zouden kunnen integreren. Iedere dag bewijzen duizenden mensen met die voornaam dat ze perfect geïntegreerd zijn."

Bepaalde gemeenten leggen de Marokkaanse voornamenlijst voor aan ouders die de geboorte van hun kind aangeven. Minister Keulen vindt dat gemeenten dat beter niet doen, maar zei dat de federale overheid bevoegd is voor het toezicht op de burgerlijke stand. De minister was in 2007 al eens over de kwestie ondervraagd en stuurde daarna een brief naar de Marokkaanse ambassadeur om hem uit te nodigen voor een onderhoud. De ambassadeur is daar echter nooit op ingegaan.

dinsdag 10 februari 2009

Minister Keulen geeft Onthaalbureau toelating om 1 miljoen te investeren in nieuwe bijbouw Limburgs Provinciehuis

10/02/2009 - Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen heeft toelating gegeven aan de deputatie van de provincie Limburg om met Vlaamse infrastructuursubsidies ter waarde van één miljoen euro het Limburgse Provinciehuis uit te breiden. In deze uitbreiding worden dan de diensten van het Onthaalbureau Limburg ondergebracht.

De Vlaamse overheid investeert op die manier mee in de uitbreiding van het Limburgs Provinciehuis. De tussenkomst heeft betrekking op een kantoorgebouw met parking, waarmee een oppervlakte van 699 m² voor een gebruiksduur van 30 jaar gewaarborgd wordt voor het Onthaalbureau. De Vlaamse subsidie zal ongeveer 17% van de kosten voor de bouw vertegenwoordigen. Het Onthaalbureau Limburg, met 24 personeelsleden, zal samen met het Huis van het Nederlands (4 personeelsleden) een volledig niveau van de nieuw te bouwen H-blok aan het Provinciehuis innemen.

Limburg is de eerste maar zal niet de enige provincie zijn waar infrastructuur voor onthaalbureaus vanuit de reserves voor inburgering (gevormd uit Vlaamse middelen die men niet onmiddellijk nodig had voor de werking) wordt betoelaagd. Gelijkaardige plannen worden voorbereid in samenwerking met de stad (antenne onthaalbureau in Hoboken) en de provincie (Turnhout) Antwerpen.

Minister Keulen is blij dat het Limburgse provinciale Onthaalbureau met deze beslissingen zal kunnen ondergebracht worden bij de andere provinciale diensten. "Het Onthaalbureau komt zo een beetje thuis bij de provincie". "Ik bedoel daarmee," zegt Keulen, "dat het personeel dat werkt bij het Huis van het Nederlands en het Onthaalbureau, provinciepersoneel is dat door Vlaanderen wordt betaald. Het feit dat het Onthaalbureau, het Huis van het Nederlands en bij uitbreiding ook het PRIC, het Limburg Integratiecentrum, allemaal onder één dak worden gehuisvest, kan de dienstverlening en de efficiëntie van de werking van de diensten alleen maar ten goede komen", aldus Keulen.

maandag 9 februari 2009

25.000ste renovatiepremie uitgekeerd: Koppel uit Hasselt ontvangt 9.450 euro

09/02/2009 - Vlaams minister van Wonen Marino Keulen heeft zopas een bezoek gebracht aan de familie Bielen-Rens uit Hasselt. Zij hebben zopas de 25.000ste renovatiepremie ontvangen nadat ze hun woning grondig hebben opgeknapt. Voor de minister een mooie gelegenheid om de Vlaamse steunmaatregel nog eens in de kijker te plaatsen. Voor 2009 is 80 miljoen euro vrijgemaakt.

Robin en Isabelle hebben vijf jaar geleden hun woning gekocht voor zo'n 145.000 euro. "In totaal hebben we voor ongeveer 50.000 euro verbouwd", zegt Isabelle. Het Hasseltse koppel is drie jaar met de verbouwingen bezig geweest. "We hebben muren uitgebroken en gepleisterd, nieuwe verwarming en elektriciteit gelegd en een nieuwe keuken en badkamer geplaatst." Ze hebben voor zo'n 30.000 euro aan facturen ingediend en op basis daarvan een premie van 9.450 euro ontvangen. Daarmee willen ze de zolder isoleren en inrichten als slaapkamer.

Met de renovatiepremie ondersteunt minister Marino Keulen eigenaars-bewoners die een woning van minimaal 25 jaar oud renoveren. "Haast iedereen komt in aanmerking", verduidelijkt Marino Keulen. "Vooral voor jonge mensen betekent dit een kans om hun eigendomsdroom te kunnen realiseren. Men koopt een woning, knapt die op met geld van de renovatiepremie en kan zo makkelijker een eigen woning verwerven. Het maatschappelijk voordeel is bovendien dat oudere woningen worden opgeknapt en opnieuw een zinvolle bestemming krijgen", aldus de minister.

Wervelwind

Om in aanmerking te komen voor de renovatiepremie, moet een minimum investering gebeuren van 10.000 euro. De premie bedraagt 30% van de kost, met een maximum van 10.000 euro. De Vlaamse renovatiepremie is in maart 2007 in voege getreden en raast als een wervelwind. In totaal hebben sinds de invoering al 39.128 mensen de hulp van overheid ingeroepen bij de verbouwing van hun woning. Daarvan zijn 25.000 aanvragen goedgekeurd en uitbetaald.

Omvangrijk en structureel

De gemiddelde renovatiekost bedraagt ongeveer 23.000 euro. Dit betekent dat de renovaties omvangrijk en structureel zijn. De meest voorkomende werken zijn renovatie van het buitenschrijnwerk, dakwerken, sanitair, centrale verwarming en gevelwerken. Op budgettair vlak wordt bijna 40 percent van de middelen besteed aan dakwerken (19%) en buitenschrijnwerk (20%). "Dergelijke grote werken wijzen op een structurele verbetering van de woning", zegt minister Keulen. "Niet enkel de kwaliteit verbetert daardoor, maar de woningen worden ook energiezuiniger, het bewijs dat de renovatiepremie in staat is de kwaliteit van het patrimonium daadwerkelijk op te krikken."

Een andere vaststelling is dat de meeste werken uitgevoerd worden door geregistreerde aannemers. Slechts 9% van de factuurbedragen omvat aangekochte materialen waarbij de eigenaar dan zelf instaat voor de uitvoering. "Dit ontkracht de stelling dat de renovatiepremie zwartwerk zou aanmoedigen", aldus Keulen. Posten die veelal zelf worden uitgevoerd zijn vloerwerken en elektriciteitswerken.

Klik hier om de reportage van TV Limburg te bekijken.

donderdag 5 februari 2009

Minister Keulen erkent orthodoxe parochie

05/02/2009 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft de erkenningsaanvraag van de orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos goedgekeurd.

De parochie is gevestigd aan de Tervuursestraat 56 in Leuven en omvat naast Leuven en deelgemeenten ook het Hageland, meer bepaald de regio tussen Landen, Keerbergen en Hoeilaart.

De orthodoxe eredienst behoort tot een van de zes erkende erediensten in ons land (rooms-katholieke, protestantse, anglicaanse, israëlitische, orthodoxe en islamitische). Met deze beslissing van minister Keulen komt het aantal erkende orthodoxe geloofsgemeenschappen op 12.

Alvorens erkend te worden moest eerst nog het provinciebestuur, het gemeentebestuur en de minister van Justitie een advies uit brengen. Deze waren allen positief.

Na de erkenning worden de wedden en pensioenen van de bedienaar van de eredienst in de erkende lokale geloofsgemeenschap betaald door het ministerie van Justitie. De Vlaamse overheid subsidieert 30 procent van de bouwkosten voor de infrastructuur van het gebedshuis. De provincie tenslotte past de werkingstekorten bij en zorgt voor huisvesting van de bedienaar van de eredienst.

Na 7 islamitische en 9 protestantse lokale geloofsgemeenschappen is dit de 17de erkenning die minister Keulen goedkeurt. De gewesten zijn pas sedert de Lambermontakkoorden van 2001 bevoegd.

Totaal aantal erkende lokale geloofsgemeenschappen per religie:
 1. Rooms-katholieke 1.790
 2. Protestantse 39
 3. Anglicaanse 7
 4. Israëlitische 5
 5. Orthodoxe 12
 6. Islamitische 7

woensdag 4 februari 2009

Minister Keulen reikt eretitels uit

04/02/2009 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft eretitels toegekend in Anzegem, Hoegaarden, Landen, Merksplas, Tessenderlo en Zomergem.

Anzegem
De titel van ereburgemeester van Anzegem wordt toegekend aan Antoon Steverlynck. Dhr. Steverlynck was burgemeester van Anzegem van 26 februari 1985 tot 31 december 1988. Daarvoor was hij burgemeester van deelgemeente Vichte van 15 januari 1971 tot 31 december 1976.

Hoegaarden
Minister Keulen heeft het besluit ondertekend dat de titel van ereburgemeester van Hoegaarden postuum toekent aan wijlen de heer Willy Huon (CD&V). Dhr. Huon was burgemeester van Hoegaarden van 1 januari 1991 tot 9 mei 2008.

Landen
In Landen gaat de titel van ereschepen naar de heer Hubert Petitjean. De heer Petitjean was schepen in Landen van 4 januari 1983 tot 11 februari 1987, van 23 juli 1992 tot 26 januari 1999 en van 28 maart 2000 tot 31 mei 2005.

Merksplas
De eretitel van voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Merksplas gaat naar heer Karel Marynissen. De heer Marynissen was OCMW-voorzitter vanaf 1 april 1980 tot 1 april 1986. Daarvoor was hij al sinds 1959 actief als raadslid.

Tessenderlo
De titel van ereburgemeester van Tessenderlo wordt verleent aan de heer Emiel Meeus (CD&V). De heer Meeus heeft het ambt van burgemeester van Tessenderlo uitgeoefend van 1 januari 1983 tot 1 januari 1995.

Zomergem
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft het besluit ondertekend dat de eretitel van voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Zomergem verleent aan mevrouw Denise Matthys. Mevrouw Matthys was OCMW-voorzitter vanaf 1 mei 1989 tot 2 april 2001.

dinsdag 3 februari 2009

"We hebben het te lang doodgezwegen"

03/02/2009 - "Veel mensen weten eigenlijk niets af van de islam. Het enige wat ze wel weten, zijn de dingen die ze ooit op tv hebben gezien zoals aanslagen en talibantoestanden." 

In P-Magazine zoekt minister van Inburgering een verklaring voor de Vlaamse vrees t.a.v. de islam.

www.p-magazine.com

maandag 2 februari 2009

376.570 euro voor renovatie kerkelijk patrimonium Oost-Vlaanderen

02/02/2009 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft voor 376.570 euro subsidiebesluiten goedgekeurd voor de renovatie van het kerkelijk patrimonium in de provincie Oost-Vlaanderen. 

Het gaat om de Sint-Pietersbandenkerk in Nederbrakel (Brakel), de kerk van Sint-Blasius en Margriet in Landegem (Nevele), de O.L.Vrouw-Hemelvaartkerk in Ertvelde (Evergem) en de O.L.Vrouw-Geboortekerk in Desteldonk bij Gent.

Brakel
De kerkfabriek Sint-Pietersbanden uit Brakel heeft beslist herstellingswerkzaamheden uit te voeren aan de kerk van Nederbrakel. Het totale bedrag van de werken wordt geraamd op 359.146,96 euro. Minister Keulen heeft een subsidie goedgekeurd van 101.580 euro.

Evergem
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft een subsidie van 48.160 euro goedgekeurd voor renovatiewerken aan de O.L.Vrouw-Hemelvaartkerk in Ertvelde (Evergem). De kerkfabriek zal dit bedrag gebruiken voor het uitvoeren van binnenschilderwerken. Het totaalbedrag van de werkzaamheden is geraamd op 150.044,38 euro.

Gent
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft bijkomende subsidies goedgekeurd voor herstellingswerkzaamheden aan de O.L.Vrouw-Geboortekerk in de Gentse deelgemeente Desteldonk. Eerder al was op basis van de raming een subsidie toegekend van 170.450 euro. Na toewijzing van de aanbesteding komt hier een bedrag van 29.170 euro bij. Hiermee komt de totale investering van de Vlaamse overheid in de kerk van Desteldonk op 199.620 euro.

Merelbeke
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft een subsidiebesluit ondertekend voor de renovatie van de Sint-Pietersbandenkerk in Merelbeke. De kerkfabriek zal het bedrag gebruiken voor het uitvoeren van schilderwerken. De totale kostprijs wordt geraamd op 124.220,98 euro. De Vlaamse overheid neemt hiervan 37.690 euro voor haar rekening.

Nevele
Kerkfabriek Sint-Blasius en Margriet laat restauratiewerken uitvoeren aan de kerk van Sint-Blasius en Margriet in de Nevelse deelgemeente Landegem. Concreet gaat het om de restauratie van de gevel en het dak. Het totaalbedrag van de werkzaamheden wordt geraamd op 546.500,75 euro. Minister Keulen keurde een subsidie van 159.970 euro goed.

Keulen: "Inburgering geldt voor iedereen"

02/02/2009 - Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen wil dat ook de joodse gemeenschap voldoet aan de inburgeringsverplichtingen. Dat zegt hij nadat bekend raakte dat enkele ultra-orthodoxe rabbijnen uit Antwerpen hun geloofsgenoten in een brief verbieden om deel te nemen aan de verplichte inburgeringstrajecten.

De discussie gaat om het feit dat volgens een aantal rabbijnen de cursussen Maatschappelijke Oriëntatie in strijd zijn met de heilige Thora. Vooral ethische kwesties als het homohuwelijk en abortus liggen moeilijk. Een klein aantal joodse nieuwkomers gaat op aanraden van hun religieuze leiders daarom niet naar de lessen.

Kan niet, zegt minister Keulen. De regels gelden volgens hem voor iedereen, ongeacht zijn of haar geloof. "We kunnen de lessen niet aanpassen aan de achtergrond, religie of gebruiken van al wie naar hier komt. De inburgeringscursussen gelden voor iedereen. Daar stappen we niet van af."

Als mensen niet reageren op hun oproepingsbrief voor de inburgeringscursus en na een bezoek van iemand van de overheid nog steeds weigeren om de lessen te volgen, komt er een eerste boete van 50 euro. Blijven ze volhouden, dan kunnen de sancties oplopen tot 5.000 euro. Bovendien blijft de verplichting bestaan om de lessen te volgen. Met andere woorden, je kan de inburgeringsplicht niet 'afkopen' met een boete.