Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 30 juni 2009

Marino Keulen legt eed af in Vlaams Parlement

30/06/2009 - Marino Keulen heeft vandaag, 30 juni 2009, samen met 123 andere mannen en vrouwen de eed afgelegd in het Vlaams Parlement.

Met deze eedaflegging is het nieuwe Vlaamse Parlement geïnstalleerd. Voor Marino Keulen is het al de vierde keer dat hij in het halfrond zweert de grondwet na te leven. De eerste keer was in 1995, daarna in 1999, 2004 en nu in 2009. "Telkens weer een speciaal moment", aldus Marino.

vrijdag 19 juni 2009

Vlaamse regering aanvaardt ontslag gouverneur Stevaert

19/06/2009 - De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen eervol ontslag verleend aan de provinciegouverneur van Limburg, Steve Stevaert. Daarmee is dit ontslag ook definitief geworden.

De Vlaamse regering zal in lopende zaken geen opvolger aanduiden voor Steve Stevaert. Pas nadat de nieuwe regering de eed heeft afgelegd kan een nieuwe gouverneur benoemd worden. In afwachting treedt de vervangingsprocedure van een provinciegouverneur in werking zoals het provinciedecreet die regelt.

De Vlaamse regering heeft daarvoor ten eerste arrondissementscommissaris Herman Meers aangewezen als waarnemend provinciegouverneur. Toen Stevaert nog gouverneur was, wees hij H. Meers aan om hem te vervangen telkens hij afwezig was. De heer Meers is tevens de oudste Limburgse arrondissementscommissaris en zal dus tijdelijk de taken van Stevaert als federaal en Vlaams regeringscommissaris overnemen.

Ten tweede dient Stevaert als voorzitter van de deputatie van Limburg vervangen te worden door een gedeputeerde. De gedeputeerden zullen zelf een lid aanduiden om als voorzitter dienst te doen

vrijdag 5 juni 2009

Portret Marino Keulen op TVL - Stembus 09

05/06/2009 - Portret Marino Keulen op TVL - Stembus 09 | https://plus.google.com/108690921506372614127/videos?utm_source=chrome_ntp_icon&utm_medium=chrome_app&utm_campaign=chrome

Open Vld wil meer Limburgers in hoger onderwijs

05/06/2009 - De provincie Limburg wil zich profileren als een kenniseconomische en innovatieve regio, en daarbij is onderwijs van groot belang. Open Vld Limburg ziet hier nog heel wat uitdagingen. 

Ten eerste moeten de oorzaken van de ondervertegenwoordiging van Limburgse jongeren in het hoger onderwijs worden aangepakt. Dat aantal ligt momenteel lager dan het Vlaamse gemiddelde. Ten tweede moet de Limburger als wereldburger, eens het diploma op zak, over de hele wereld terechtkunnen. Meertaligheid in het hoger onderwijs kan daarbij een grote troef zijn. Tijdens een bezoek aan de Provinciale Hogeschool Limburg lichtten Limburgs lijsttrekker Marino Keulen en 2de opvolger Laurence Libert de Open Vld-actiepunten omtrent hoger onderwijs verder toe.


Meertaligheid is een troef. Daar zijn we in Vlaanderen al eeuwenlang van overtuigd. Toch remt de huidige taalregeling een meertalige vorming af. Nederlands als basistaal is een belangrijke premisse, maar in een zelfbewust Vlaanderen is er daarnaast ook plaats voor een gevarieerd en sterk uitgebouwd taalonderricht.
Open Vld pleit voor meer vrijheid in de manier waarop vreemde talen worden aangeleerd. Daartoe moet het taalonderwijs in zowel kleuter- basis- secundair als hoger onderwijs worden veranderd. Meertaligheid is een troef en staat niet haaks op een goede kennis van het Nederlands. Alle scholen die dat willen, moeten de mogelijkheid krijgen om taaluitwisselingsprojecten, onderdompelingen en onderricht in twee of drie talen te organiseren.
Instroom van Limburgse studenten
Voor de toekomst van Limburg is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren deelnemen aan het hoger onderwijs. De (te beperkte) participatie van Limburgse jongeren aan het hoger onderwijs was in het verleden problematisch. De afgelopen jaren is het aantal Limburgers dat hoger onderwijs volgt gestegen tot 20.817 studenten. In het academiejaar 2007-2008 volgden meer Limburgse jongeren hoger onderwijs dan de jaren voordien, namelijk 41,8%. Vooral de universiteiten winnen Limburgse studenten. Voor het academiejaar 2007-2008 was de toename er 2,9%, terwijl het aantal hogeschoolstudenten gelijk bleef.
Hoewel er een forse inhaalbeweging ingezet is, blijft de participatie van Limburgers aan het hoger onderwijs achterop in vergelijking met het cijfer voor de rest van Vlaanderen; dit is nl. 45,3%. Limburg kent procentueel minder universiteitsstudenten dan andere provincies in Vlaanderen. Hierbij springt ook in het oog dat in Limburg minder vrouwen een universitaire studie aanvatten dan hun mannelijke collega's.
Open Vld Limburg wil het aantal Limburgse jongeren dat hoger onderwijs volgt verder doen groeien. Limburg wil zich immers profileren als een kenniseconomische en innovatieve regio, maar zonder kennisinstroom is dat onmogelijk. Daarom moeten een aantal oorzaken van de ondervertegenwoordiging van Limburgse jongeren in het hoger onderwijs drastisch aangepakt worden.
1. Zorg voor een voldoende keuzeaanbod binnen de Universiteit Hasselt
De ondervertegenwoordiging van Limburgers in het hoger onderwijs is mede het gevolg van het beperkte opleidingsaanbod aan de Universiteit van Hasselt en het feit dat een groot aantal van de Limburgse studenten verkiest binnen de eigen provincie zijn hogere studies verder te zetten. Er dient dus naar gestreefd te worden een ruimer keuzeaanbod te garanderen binnen de Universiteit Hasselt.
2. Zet maximaal in op àlle talenten
We stellen nog te vaak vast dat kinderen uit kansarme gezinnen veel minder hoger onderwijs volgen dan anderen. Het volstaat niet dat al veel financiële drempels weggewerkt zijn om iedereen die daartoe de capaciteiten heeft naar onze universiteiten en hogescholen te loodsen. Vooral jongeren uit gezinnen van wie de ouders laaggeschoold zijn, nemen te weinig deel aan het hoger onderwijs. Open Vld Limburg pleit voor een beleid dat geen enkel talent verloren laat gaan. We geloven hier in de toegevoegde waarde van sensibilisering, onderwijs op maat, doorgedreven inzet op talenkennis door inschrijvingsplicht op school vanaf 3 jaar en peter- en meterprojecten, waarbij oudere studenten eerstejaars uit kansengroepen onder hun vleugels nemen.
3. Wees waakzaam voor het watervaleffect in het secundair onderwijs
Een andere verklaring voor de ondervertegenwoordiging van Limburgers vinden we in de studiekeuze van jongeren in het secundair onderwijs. Het aantal ASO-gediplomeerden in Limburg ligt beduidend lager dan in andere Vlaamse provincies. De situatie van onze jongens is daarin zeer opvallend: hun deelname aan de derde graad van het ASO bedraagt amper 25 procent. Los van de waarde van het BSO- en TSO onderwijs, is het wel belangrijk dat elk kind maximaal zijn potentieel ten volle kan ontwikkelen.
4. Voer een kotpremie in
Al geruime tijd pleit Open Vld voor het fiscaal aftrekbaar maken van de huur van een studentenkamer. Indien de overheid inkomsten int uit de studentenkamers via de inkomstenbelasting van de eigenaars, dan is het rechtvaardig dat de overheid iets teruggeeft via de fiscale aftrekbaarheid van de huur van een kamer. Alternatief: een Vlaamse kotpremie kan de financiële last verzachten en dus helpen aan een hogere deelname aan hoger onderwijs in Limburg.
Open Vld Limburg pleit voor:
 • het verder verhogen van het aantal Limburgse jongeren dat hoger onderwijs (hogeschool of universiteit) volgt;
 • het aanbieden van een voldoende studieaanbod aan de Universiteit Hasselt;
 • het ondersteunen en initiëren van projecten die kinderen uit kansarme gezinnen toeleiden naar hoger onderwijs;
 • gelijke startkansen beginnen in de kleuterklas. Open Vld verlaagt de leeftijd van de inschrijvingsplicht voor kleuters tot 3 jaar;
 • verderzetten van peter- en meterprojecten waarbij ouderejaarsstudenten in het hoger onderwijs eerstejaars (uit kansengroepen) onder hun hoede nemen;
 • zorgen dat elk kind in het secundair onderwijs de juiste keuze op zijn/haar maat kan maken tussen ASO/TSO/BSO;
 • invoering van een kotpremie.

Slotmeeting Open Vld in Gent

05/06/2009 - De sfeer zat er goed in tijdens de slotmeeting van Open Vld in Gent. Ook de Limburgse delegatie liet zich opmerken.

Marino Keulen blikt vooruit

05/06/2009 - Op het eind van vijf jaar ministerschap vindt Marino Keulen het zowel nuttig als wenselijk om even terug te blikken. Binnen de domeinen Binnenlands Bestuur, Wonen, Stedenbeleid en Inburgering heeft hij heel wat kunnen realiseren.

Zijn "rapporten" in de diverse media klinken dan ook steevast positief. Maar het werk is zeker niet af! En nog belangrijker dan terugblikken, is daarom een blik en visie hebben op de toekomst. Marino Keulen beklemtoont hierna enkele belangrijke strijdpunten voor Open Vld voor de volgende Vlaamse regering.

Wonen

Het woonbeleid van Marino Keulen werpt vruchten af. Terwijl meer dan 10 jaar geleden 2 op 3 Vlamingen een huis bezaten, is dat vandaag bijna 4 op 5 (76%). Bovendien koopt de Vlaming steeds jonger. De Vlaamse renovatiepremie is een enorm succes geworden. Vandaag kregen al meer dan 33.000 gezinnen een premie van gemiddeld 6.300 euro uitgekeerd. Een huursubsidie werd ingevoerd die mensen de kans geeft om toch een betaalbare woning op de private huurmarkt te huren.
 • Tegen het einde van de volgende legislatuur moet 80% van de Vlaamse bevolking eigenaar zijn van een eigen woning. Dit moet enerzijds gerealiseerd worden door bijkomende gerichte fiscale maatregelen en anderzijds met een verdere uitbreiding van de Vlaamse renovatiepremie.
 • Op de private huurmarkt dient er extra geijverd te worden voor een rendement voor de private verhuurder enerzijds, en een kwaliteitsvol en betaalbaar aanbod voor de huurder anderzijds.
 • De sociale huisvesting dient verder gefocust te worden op de echt woonbehoeftigen. Dit kan bereikt worden door de doorstroming in de sociale huisvesting te stimuleren.
Inburgering

Als minister van Inburgering zette Marino Keulen een succesvol inburgeringsbeleid op poten. De middelen die uitgetrokken worden voor inburgering zijn bijna verviervoudigd, en dat heeft geresulteerd in 15.000 inburgeraars in 2008 (t.o.v. 7.000 in 2006). Ze maken kennis met onze taal en gewoonten en hun rechten en plichten. Via het project "Managers van diversiteit" stelde Marino Keulen 5 miljoen euro subsidies ter beschikking van mensen en organisaties die het samenleven in diversiteit trachten te bevorderen.
 • Open Vld streeft ook de komende jaren naar een verhoging van de arbeidsparticipatie van mensen uit kansengroepen. Werk is een belangrijk kanaal voor de integratie van mensen van allochtone herkomst. Wij pleiten er dan ook voor om de link tussen arbeidsmarktbeleid en inburgerings- en integratiebeleid nog meer te versterken. De inburgeringsplicht moet ingevoerd worden als voorwaarde voor het bekomen van de Belgische nationaliteit.
 • Een reële valorisatie van een behaald inburgeringsattest, bijvoorbeeld bij sollicitaties (in de eerste plaats bij de Vlaamse overheid zelf).
Binnenlands Bestuur

Marino Keulen is een gemeentenaar in hart en in nieren. De afgelopen jaren werd dan ook een beleid gevoerd met een hart voor de steden en gemeenten. De middelen van gemeenten werden drastisch verhoogd, waardoor een optimale dienstverlening vppr de burger kan gewaarborgd zijn.
 • De gemeenten worden geconfronteerd met een 34-tal uitgebreide plannen die zij moeten maken voor de Vlaamse of federale overheid. Er moet drastisch gesnoeid worden in deze plan-overlast. De komende 5 jaar willen we komen tot minimaal een halvering van het aantal plannen.
 • Vele kleinere gemeenten kreunen onder de taaklast die zij op zich moeten nemen. De omvang van sommige gemeenten is zo beperkt dat er enkel nog sprake is van schaalnadelen in plaats van schaalvoordelen. De Vlaamse overheid zal vrijwillige fusie van twee of meer gemeenten stimuleren met een eenmalige financiële bonus.
 • Open Vld wil in een nieuw lokaal pact tussen de Vlaamse overheid en de gemeenten komen tot een verlaging van de gemeentebelastingen. Alle lokale belastingen op bedrijven moeten worden afgeschaft. In ruil krijgen gemeenten de bevoegdheid om opcentiemen te heffen op de vennootschapsbelasting.
Stedenbeleid

Als minister van Stedenbeleid heeft Marino Keulen de voorbije jaren heel wat projecten in Vlaanderen ondersteund. Via het Stedenfonds (alleen al in 2009 124 miljoen euro) en de stadsvernieuwingsprojecten (nog eens 50 miljoen euro) verdwijnen stelselmatig stadskankers in de Vlaamse steden. We hebben de Vlaamse steden opnieuw aantrekkelijk gemaakt met projecten van stadsvernieuwing, met het aanpakken van verkrotting, met de renovatiepremie, met de herwaardering van leegstaande bedrijventerreinen.
 • De belangrijkste doelstelling van het Vlaams stedenbeleid blijft jonge gezinnen aansporen om zich in de stad te vestigen. Daartoe moet ook in de toekomst fors geïnvesteerd worden in betaalbare woningen en een aangenaam leefklimaat voor jonge gezinnen en in de kindvriendelijkheid van de steden: meer kinderopvang, betere verkeersveiligheid, meer groen en een betere toegang tot sportieve, culturele en vrijetijdsactiviteiten.

donderdag 4 juni 2009

Samen met Europa van Limburg een topregio maken

04/06/2009 - Limburg heeft alle troeven in handen om een topregio te worden en kan hiervoor ook op steun rekenen van de Europese Unie. In de programmaperiode 2007-2013 wordt voor gans Vlaanderen 192 miljoen euro voorzien. 

Volgens Marino Keulen moet Limburg met haar ervaring van dossieropbouw bij projecten, de beschikbaarheid van voldoende hectaren bedrijventerreinen, de ligging midden in het Euregio gebied en met hulp van de LRM hier vol op inzetten.

Deze namiddag bezocht de Blauwe Marathon, de campagnebus van Open Vld Limburg, samen met lijsttrekker Marino Keulen en burgemeester Lydia Peeters (2de plaats op de Open Vld-lijst Limburg voor het Vlaams parlement) het bedrijf E-Max in Dilsen-Stokkem. Dit bedrijf maakt hoogwaardige profieltoepassingen voor in- en externe architectuur, machine- en algemene constructiebouw, kassenbouw, klimmaterialen, elektronica, logistieke systemen, tentenstructuren, ...

Het bedrijventerrein waarop E-Max gelegen is, werd ontwikkeld mede dankzij EFRO-middelen van de Europese Unie. In Limburg bevinden zich duizenden hectaren bedrijventerreinen, maar deze moeten ook nog bouwrijp gemaakt worden zodat bedrijven zich hier kunnen vestigen. Onder meer voor deze ontwikkeling helpt Europa naast Vlaanderen en de lokale overheden daadwerkelijk financieel mee om dit te realiseren. "Het gevolg is dat we bedrijven zoals E-max kunnen aantrekken die zorgen voor werkgelegenheid en welvaart in onze regio", aldus Lydia Peeters.

De keuze voor E-Max was niet puur toevallig, want E-max is het perfecte voorbeeld waar we naartoe moeten. Dit bedrijf is een van de Trends Gazellen Ambassadeurs van 2009 voor de grote bedrijven in de provincie Limburg. "Door de enorme groei in omzet en vooral de vervijfvoudiging in tewerkstelling is het een toonbeeld dat deze visie werkelijkheid kan worden. Als dit dan nog eens gebeurt in combinatie met slimme groene investeringen zoals E-Max deed om aluminium te recycleren, zitten we volledig op de goede weg", besluit Marino Keulen.

dinsdag 2 juni 2009

Open Vld steunt Limburg als logistieke poort

02/06/2009 - De centrale ligging van Limburg in één van de meest koopkrachtige gebieden van Europa maakt van Limburg een zeer aantrekkelijke regio voor bedrijven en ondernemers. De aanwezigheid van het Albertkanaal en de ligging op het tracé van de IJzeren Rijn zijn belangrijke troeven. 

Open Vld wil Limburg de mogelijkheden geven om zich verder te ontplooien als logistieke poort. Dirk Sterckx (3de plaats Europa), Marino Keulen (lijsttrekker Limburg) en Hilde Vautmans (lijstduwer Limburg en 4de plaats Europa) maakten vanmiddag tijdens een zonovergoten boottocht tussen Beringen en Tessenderlo de Open Vld-actiepunten bekend.

Om het logistieke potentieel van Limburg ten volle te benutten, zijn er bijkomende middelen en instrumenten nodig. In de eerste plaats vraagt Open Vld de versnelde uitvoering van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). De uitvoering van dit plan is belangrijk om de economische vooruitgang van de hele regio te verzekeren.
Daarnaast wil Open Vld het trimodaal netwerk verder uitbouwen. Een degelijk transportnetwerk is onontbeerlijk om de economie goed te laten functioneren. In elk van de verschillende transportmodi zijn er knelpunten die aangepakt moeten worden.
 • Wat betreft het wegvervoer legt Open Vld de nadruk op het belang van een Noord-Zuidverbinding met inbegrip van het traject Lommel- Eindhoven. De aansluiting van Sint-truiden op de autosnelwegen is eveneens nodig. Stilstaan in de structurele files op de E313 en de E314 richting Vlaams ruit kost ondernemers handenvol geld. Er moet dringend werk gemaakt worden van een derde rijvak op de e314 in beide richtingen van Holsbeek tot Leuven om lokaal verkeer op te vangen.
 • Het transport over het spoor zou een grote boost krijgen wanneer de IJzeren Rijn opengesteld wordt. Dit uiterst belangrijke project werd al te lang uitgesteld. Daarnaast dienen ook andere trajecten aangepakt te worden. Zo vraagt Open Vld de heropening van de lijn Bilzen-Maastricht.
 • De binnenvaart heeft op haar beurt te lijden onder de ontoereikende investeringen. Open Vld is vragende partij voor een verdere uitbouw van het Albertkanaal. Momenteel zijn sommige bruggen over het Albertkanaal niet hoog genoeg. Dit bemoeilijkt de doortocht van grotere schepen. Open Vld vraagt eveneens dat de sluizen een grotere capaciteit krijgen. Al deze investeringen zijn noodzakelijk en mogen niet op de lange baan geschoven worden.
 • Open Vld heeft tevens aandacht voor de specifieke problemen van de Vlaamse binnenschippers. Deze sector heeft zwaar te lijden onder de huidige economische crisis en hun werk wordt nog bemoeilijkt door andere factoren. Zo is interimwerk voorlopig niet toegelaten in de binnenscheepvaart. Een andere moeilijkheid is de concurrentie van Nederlandse schippers, die omwille van de crisis steun ontvangen van hun land. Open Vld is van mening dat de Vlaamse binnenschippers niet aan hun lot overgelaten mogen worden.
Kortom: een goed uitgebouwd transportnetwerk is een noodzaak voor Limburg om haar rol te vervullen van logistieke poort. Open Vld zal zich hier ten volle voor inzetten.