Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 28 december 2009

Doet ook Vlaanderen iets voor de daklozen in Brussel?

28/12/2009 - Marino Keulen wil ‘zijn’ voormalig kabinetsgebouw ter beschikking stellen.

Terwijl op alle niveaus, tot en met de Koning, plaatsen gezocht en aangeboden worden voor daklozen, blijft het opmerkelijk stil daar rond vanuit de Vlaamse regering. Bestaat voor hen het probleem niet? Nochtans is enige solidariteit in deze tijd van het jaar het minst van alle wensen.

Leeg kabinetsgebouw

Sinds 13 juli 2009 staat het pand aan de Kreupelenstraat 2 te Brussel, waar Marino Keulen zijn kabinet gehuisvest was, leeg. Het pand deed dienst als huisvesting voor de kabinetten van Eric Van Rompuy, Johan Sauwens, Guy Vanhengel en daarna, van juni 2003 tot juni 2009, van Marino Keulen.

Het bood plaats aan een 35-tal medewerkers. Op elke verdieping is voldoende sanitair zowel voor mannen als voor vrouwen. Op het gelijkvloers is bovendien een ruime refter met geïnstalleerde keuken, op de eerste verdieping een ruime keuken en bergruimte met koelkasten en diepvriezer en op de tweede en derde verdieping zijn kitchenettes geïnstalleerd. Op het gelijkvloers en de eerste verdieping is ook een douche. In de keukens is meer dan voldoende serviesgoed, bestek en kook- en bakmateriaal aanwezig.

Warm Vlaanderen

In de buurt verblijven regelmatig daklozen die in de gaanderij aan het Martelaarsplein bescherming zoeken tegen de gure weersomstandigheden. “Misschien geen slecht idee” volgens Marino Keulen “om het leegstaande kabinetsgebouw tijdelijk aan te bieden als verblijf voor de daklozen in Brussel”. “De Vlaamse regering zou hiermee aantonen dat ze ook het ook echt meent als ze het heeft over armoedebestrijding, beleid voor kansarmen en – om het met de woorden van Kris Peeters te zeggen - ‘een warm Vlaanderen’” aldus nog Marino Keulen.

woensdag 23 december 2009

Geen boscompensatie voor zorgsector

23/12/2009 - Marino Keulen vroeg minister Schauvlieghe naar de verhouding tussen door de Vlaamse overheid uitgekeerde subsidies aan vzw’s en andere openbare instellingen en anderzijds betalingen door diezelfde instellingen aan het boscompensatiefonds. 

Meermaals gebeurt het immers dat instellingen, vooral in de (gehandicapten)zorgsector gesubsidieerd worden voor het bouwen van broodnodige infrastructuur en tegelijk soms flinke bijdragen moeten betalen aan het boscompensatiefonds omdat enkele bomen dienen gekapt te worden om gebouwen neer te zetten.

De zorgsector is zoal een sector die het dikwijls niet alleen moet hebben van subsidies maar ook van giften en sponsoractiviteiten. Extra betalingen aan het boscompensatiefonds, dat bovendien meer geld ontvangt dan het terug investeert in aanplantingen, in 2008 bijvoorbeeld kwam er 152 ha bos bij terwijl er 156 ha bos met vergunning gekapt werd, dwingen dergelijke instellingen tot nog meer te moeten rekenen op de vrijgevigheid van sponsors.

Uit haar antwoord blijkt dat in de periode 2000 tot heden 45 ha bos gekapt werd voor infrastructuur van openbaar nut. Aan een boscompensatiefactor van 1,2, maal 1,98 euro per m2 voor het boscompensatiefonds betekende dit een opbrengst voor het fonds van 1.069.200 euro.

Minister Schauvlieghe kondigde op 20 oktober 2009 in de commissie leefmilieu maatregelen aan om het boscompensatiefonds te activeren. Onder meer zouden lokale besturen, organisaties en zelfs privaatrechtelijke personen ook bebossingen kunnen realiseren en zou de omweg via het boscompensatiefonds weg kunnen vallen door de ontbossers rechtstreeks te laten betalen aan de bebossers.

De minister hoort mij niet graag spreken van een ontbossingsboete. Maar, als men aan de ene kant subsidies geeft die aan de andere kant terugbetaald moeten worden omdat bomen gekapt worden, die dikwijls volgens het gewestplan ook nog eens ‘zonevreemd’ staan, kan men toch moeilijk spreken van een schadevergoeding. Het is voor de gesubsidieerde sector dubbel frustrerend om dan te moeten vaststellen dat het boscompensatiefonds eigenlijk niet werkt.

Men zou er beter op toezien dat subsidies geïnvesteerd worden in energiezuinigheid en duurzame materialen; isolatie, zuinige verwarmingsinstallaties, alternatieve elektriciteit, spaarzame verlichting, roetfilters, milieuvriendelijk wagenpark etc. Kortom dat men de middelen investeert in maatregelen die wel op korte en lange termijn effect hebben op ons milieu.

De sector kan maar overleven dankzij subsidies, sponsors en fondsenwerving. Het is toch al te gek om een deel van de middelen terug te laten storten om dan vast te moeten stellen dat het teruggestorte geld niet gebruikt wordt.

maandag 21 december 2009

Terug de draad opgenomen

21/12/2009 - De nederlaag in de Open Vld-voorzittersverkiezingen knaagt nog altijd een beetje. Het meest probate middel daartegen is werken.

Maandag 14 december was ik ’s avonds gastspreker op de oprichtingsbijeenkomst van de Turkse Culturele Vereniging van Diest.

Dinsdag 15 december reageerde ik op de vraag voor het plaatsen van luidsprekers aan moskeeën. Zelf heb ik destijds mijn nek uitgestoken en de eerste 17 moskeeën in Vlaanderen erkend. Het oproepen voor het gebed via luidsprekers vind ik dat niet van deze tijd is en daarom niet kan. De unie van moskeeën is terzake ook geen vragende partij en zelfs in de tijd van de profeet Mohammed bestond hierover controverse.

Woensdag 16 december kwam ik tussen voor Open Vld tijdens de begrotingsbesprekingen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement over Mobiliteit. Meer bepaald had ik het over de eindeloos lange doorlooptijden van grote infrastructuurwerken met als gevolg dat we hopeloos tijd verliezen en groeikansen missen.

Donderdag 17 december deed ik een tussenkomst over de mogelijke fusies van Vlaamse gemeenten bij de actuele vragen. Zelf vind ik dat fusies van gemeenten maar kunnen mits ze lokaal gedragen worden anders niet ! Donderdagavond moest ik de gemeenteraad van Lanaken voorzitten om 20u.. Ik vertrok om 17u.40 in Brussel en bereikte het gemeentehuis rond 21u.40. En dan te bedenken dat eens Limburg bereikt de wegen volledig open waren en van het noodweer dat rest van Vlaanderen teisterde, geen spoor was te bekennen. Het was de begrotingsgemeenteraad, de belangrijkste dus van het jaar. Was gedaan om 00u.15 ’s nachts ! Dan nog de eed afgenomen van Rudi Nivelle zodat die in januari het OCMW-voorzitterschap van Pierre Nelissen kan overnemen. Pierre heeft dat prima gedaan. Rudi gaat dat ook goed doen.

Vrijdagvoormiddag enkele afspraken met informatie en goede raad zoekende burgers. Om 10u45 de officiële opening bijgewoond van Fructura, de beurs voor hard en zacht fruit in Sint-Truiden. ’s Middags een werklunch. ’s Avonds aanwezig op de vieringen rond de oppensioenstelling van Willy Honings, het Limburgse afdelingshoofd van de Administratie Binnenlands Bestuur, een uitstekend ambtenaar, in Bokrijk. In de Limburghal werd mooi afscheid genomen van burgemeester Jef Gabriëls van Genk. De man heeft absoluut veel bereikt voor zijn stad Genk. Zo een titel van ere-burgemeester is dus meer dan verdiend ! Ik wens Willy Honings en Jef Gabriëls nog veel geluk voor de toekomst.

Zaterdag 19 december enkele afspraken in de voormiddag. Daarna een gouden bruiloft in Diepenbeek, vervolgens één in Tongeren en tenslotte nog een gouden koppel bezocht in Lanaken. ’s Avonds de kerstmarkt bezocht in Neerharen. Een mooie kerstmarkt waaraan de hele gemeenschap hard aan heeft meegewerkt. Het vroor dat het kraakte. Ik kan goed tegen koude maar hier deed de koude werkelijk pijn. Dan naar de kerk in Veldwezelt voor een druk bijgewoond Kerstconcert. Vervolgens naar het prinsenbal in Rekem, een verjaardagsfeest in Lanaken en tenslotte de prijsuitreiking verricht om 01u.00 ’s nachts op een zaalvoetbaltornooi georganiseerd door mijn goede vrienden van Standaard Lanaken.

Zondag 20 december rustige dag. Om 18u. in Gellik het Kerstconcert bijgewoond en ben begonnen aan het boek “De opstandigen” van Sandor Marai. Heel mooi. Met Wereldoorlog I op de achtergrond en ontwrichtende werking van dat conflict in het leven van gewone mensen. Wordt vervolgd ...


woensdag 16 december 2009

Aanvullende reactie op de vraag van de Turske Moskee te Beringen

16/12/2009 - Ik krijg heel veel reacties op mijn negatieve houding over het plaatsen van luidsprekers die dan oproepen voor het gebed aan Moskeeën.

Mensen vragen mij waarom dit standpunt? U was toch degene die de moskeeën in Vlaanderen heeft erkend?

Dat klopt. Ik ben absoluut gewonnen voor erkenning van moskeeën. Dat heeft te maken met gelijkberechtiging van alle erkende godsdiensten in België. Daarom heb ik de voorbije jaren mijn nek uitgestoken en de eerste 17 moskeeën erkend. Dat heeft te gronde ook te maken met het streven naar een normalisering van de betrekkingen tussen de overheden aan de ene kant en de moslims aan de andere kant.

Wat het plaatsen van luidsprekers aan moskeeën betreft, heb ik daar de volgende bedenkingen bij:
  • Ten eerste moet je rekening houden met milieureglementeringen, onder meer wat betreft het veroorzaken van geluidsoverlast,.
  • Maar ten tweede, en dat is meer fundamenteel, denk ik dat het publiek oproepen tot gebed door middel van luidsprekers. niet meer van deze tijd is. In onze samenleving is geloof eerder een privé aangelegenheid geworden en lijkt het oproepen voor gebed via luidsprekers de indruk te geven dat iedereen hieraan moet deelnemen.
Ik weet dat dit niet logisch lijkt ten aanzien van het luiden van de klokken. Het feit is dat het klokgebeier hier al eeuwen bestaat. Eeuwenlang ook de rol vervulde van uurwerk, toen mensen daar individueel nog niet over beschikten, en van boodschapper van goed en slechts nieuws, bv huwelijken en overlijdens. Deze klokken hebben ondertussen de status van cultureel erfgoed bereikt.

Als men lokaal regelingen treft om het oproepen tot gebed dmv luidsprekers toch te regelen, dan heb ik daar geen enkele moeite mee. Ik ben gewonnen voor lokale autonomie, maar dat sluit niet uit dat ik daarnaast toch mijn eigen standpunt over dit vraagstuk mag hebben.

Ik sta altijd open voor ieders argumenten.

dinsdag 15 december 2009

Negatieve reactie op vraag voor luidsprekers aan moskee in Beringen

15/12/2009 - Ik zou neen antwoorden op vraag van de moslimgemeenschap voor het plaatsen van luidsprekers aan de Fatih – Moskee van Beringen, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen.

De argumentatie voor dit negatieve antwoord stoelt o.m. op milieuoverwegingen m.n. lawaaihinder. Daarnaast gebeuren deze oproepen in het Arabisch, wat heel vreemd overkomt in dit deel van de wereld.

Klokgeluid kan wel

Men zou mij kunnen verwijten te meten met twee maten en twee gewichten. Waarom kan klokgebeier wel, en gebedsoproepen in het Arabisch via luidspreker aan moskeeën niet.

Dit klokgebeier regelt al eeuwen het tijdsgebruik in deze contreien. De kerkklok vervulde eeuwenlang de rol van klok en uurwerk toen de mensen daar zelf nog niet over beschikten. De klok vervulde ook een rol als nieuwsboodschapper bv aankondigen van overlijdens of huwelijken, waarvoor apart typisch klokgeluid bestaat.

Dit klokgeluid heeft hier inmiddels de status van cultureel erfgoed verworven.

Turkse Fatih Moskee in Beringen door mij erkend

Ik heb de Turkse moskee in Beringen in mei 2009 erkend.
Daarnaast heb ik nog 16 andere moskeeën in Vlaanderen erkend (17 in totaal).
Ik was de allereerste Vlaamse Minister die moskeeën erkende in Vlaanderen.
Ik tel in de moslimgemeenschap veel vrienden. Maar ik vind dat ik redelijke argumenten heb voor mijn negatief standpunt tav de luidsprekers aan de moskee.

Marino Keulen
Vlaams Volksvertegenwoordiger

zaterdag 12 december 2009

Omgeving OC Smeermaas wordt heringericht‏

12/12/2009 - Het schepencollege heeft groen licht gegeven voor de start van de herinrichtingwerken van de omgeving van het ontmoetingscentrum in Smeermaas.

De kosten voor deze werken bedragen €332.000, waarvan Infrax voorziet in een toelage van 25%. De werken zullen voorjaar 2010 van start gaan. Het plan - zie bijlage - werd opgesteld in overleg met de directie van de nabij gelegen school en de omwonenden.

De omgeving van het ontmoetingscentrum wordt heringericht met kleinschalige materialen. De toegangsweg zal in asfalt zijn met een drempel in het midden om de snelheid te verminderen. Er wordt een fietspad in rode klinkers voorzien vanaf de schooluitgang richting Maaseikersteenweg. Richting achterliggende verkaveling wordt er een veilige route voorzien voor de kleine fietsers.

Voor de parking werd gekozen voor waterdoorlatende klinkers in licht en donker grijs. Er komen 90 parkeerplaatsen, waarvan 6 voor mindervaliden.

De voetpaden die zorgen voor een veilige verbinding van de Maaseikersteenweg en het ontmoetingscentrum worden in klinkers uitgevoerd. Rondom het OC komt er ook een afwerking in klinkers. Het geheel wordt verder uitgerust met zitbanken, fietsenstaanplaatsen en vuilbakjes. Ook worden er ondergrondse containers voorzien voor het wit en gekleurd glas.

Er is eveneens gedacht aan de nodige groenvoorziening. Voor de school wordt een groen speelplein voorzien. De rest van de perken zal door de groendienst van de gemeente vakkundig ingezaaid en aangeplant worden zodat het achteraf een mooi geheel zal vormen.

Infrax staat in voor een nieuwe aangepaste verlichting zodat dit ook een veilige omgeving zal zijn.

Voor de riolering wordt een gescheiden stelsel voorzien voor de afvoer van zuiver en vuil water. Dit sluit aan op de riolering van de Maaseikersteenweg.

donderdag 10 december 2009

Lanaken hartveilige gemeente‏

10/12/2009 - Het gemeentebestuur investeert €30.000 in de aankoop van 10 hartdefibrillatoren. Dit zijn apparaten waarmee men een elektrische schok kan geven aan iemand die een hartstilstand krijgt.

Het eerste toestel werd gisteren officieel in gebruik genomen en geplaatst aan de gevel van het gemeentehuis. Een tweede toestel werd door het gemeentebestuur geschonken aan de Rode Kruis Afdeling van Lanaken. De overige toestellen komen te hangen op openbare plaatsen waar regelmatig veel volk komt. Het is meteen het grootste gezamenlijk project op het gebied van plaatsing van hartdefibrillatoren van Vlaanderen en wellicht van België!

Eerste hulp bij hartstilstand
Iemand met een hartstilstand heeft nog een kans op overleven als er binnen de drie minuten gestart wordt met mond-op-mondbeademing en hartmassage. In de praktijk betekent dit meestal dat toevallige voorbijgangers, collega’s of huisgenoten moeten reanimeren. Het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) bij het begin van de reanimatie vergroot de overlevingskans van het slachtoffer enorm.

Een AED kan in tal van situaties gebruikt worden. Daarom zijn er een groot aantal veiligheden in het apparaat ingebouwd. Een ingebouwde computer analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is om een stroomstoot toe te dienen. De AED zal enkel de opdracht én de mogelijkheid geven om te defibrilleren wanneer dit uit de zelf uitgevoerde analyse noodzakelijk blijkt te zijn. Het toestel kan dus niet misbruikt of fout gebruikt worden.

Lanaken “Hartveilig”
Schepen Felix Puts: “Inspelend op de onlangs versoepelde wetgeving die bepaalt dat AED’s voortaan - behalve door artsen - ook door leken mogen gebruikt worden, plaatst het gemeentebestuur van Lanaken 9  AED’s op publieke plaatsen zoals het gemeentehuis, het cultureel centrum en de ontmoetingscentra in de deelgemeenten. Een 10e toestel schenken we aan Rode Kruis Lanaken.”

Opleiding voor burgers
Iedereen kan een AED hanteren. Het gebruik van AED is voor de volledigheid wel opgenomen in de basiscursus “reanimeren en defibrilleren” van Rode Kruis-Vlaanderen. Het gebruik van een AED-toestel is enkel zinvol in combinatie van het toepassen van reanimatietechnieken.

Iedereen die geïnteresseerd is kan GRATIS een opleiding “reanimeren en defibrilleren” van 3 uren volgen. Deze cursus wordt gegeven door gediplomeerde instructeur van het Rode Kruis. In Lanaken kunt u kiezen uit volgende 3 data:

Donderdag 7 januari 2010 – van 19u tot 22u
Donderdag 4 februari 2010 – van 19u tot 22u
Zaterdag 6 maart 2010 – van 9u tot 12u

De opleidingen vinden telkens plaats in het cultureel centrum. Opgelet: indien u deze gratis opleiding wilt volgen dient u slechts 1 datum hierboven te kiezen. De opleiding is voltooid met 1 sessie van 3 uren. Inschrijven voor een gratis opleiding kan via  tel 089 730 730 of via hartveilig@lanaken.be

donderdag 3 december 2009

Open Vld onderneemt actie tegen het wijzigen van de renovatiepremie

03/12/2009 - Door de recente beslissing om het bestaande systeem van de renovatiepremie te wijzigen treft de Vlaamse regering tal van verbouwers in Vlaanderen recht in hun portefeuille. 

Nogal wat Vlamingen hadden hun verbouwingsdossier voorbereid en opgestart met het bestaande systeem in het achterhoofd. Door deze wijziging op een (te) korte termijn door te voeren zien vele Vlamingen zich dan ook geplaatst voor een onverwachte financiële opdoffer. Open Vld heeft hier in het verleden reeds op gewezen én voor gewaarschuwd. Daarom onderneemt Open Vld actie!

Toen bevoegd minister Van den Bossche enkele weken geleden communiceerde over de aanpassingen van de renovatiepremie die ze zou doorvoeren, ondervroeg Open Vld de minister over deze plannen. Vooral de woordkeuze van de minister daarbij schoot de liberalen in het verkeerde keelgat. Volkomen onterecht had de minister het over het uitzuiveren van de bestaande renovatiepremie. Daarbij had ze het over “luxewerken” die uit het systeem moesten geweerd worden. Zo verwees de minister naar het plaatsen van parket- en marmervloeren, terwijl dit niet eens in de reglementering was vervat. Zelfs coalitiepartner CD&V moest de minister ter zake terechtwijzen. De woordkeuze van de minister was dan ook volledig naast de kwestie, volkomen onterecht en nodeloze stemmingmakerij.

Pervers rookgordijn

In de daaropvolgende weken bleef de minister evenwel op eenzelfde manier communiceren. Zowel Vlaamse verbouwers als professionelen uit de bouwsector reageerden negatief op de hervorming van de renovatiepremie. De minister bleef daarop reageren met dezelfde woordkeuze als voorheen. Nog steeds heeft ze het over “luxewerken” die weggezuiverd worden. Terwijl het gewoon gaat om een echte besparing op de kap van de Vlaming die zijn woning wil verbouwen en die dit zonder deze premie niet kan betalen. Dit pervers rookgordijn moet echt weggeblazen worden. Geen luxe die geschrapt wordt, geen efficiëntiewinsten die nagestreefd worden, wel regelrechte besparingen in het hart van een economische sector met grote toegevoegde waarde voor de hele economie !

Dubbel prijs

Bovendien is er ook de wijze waarop men deze wijzigingen doorvoert, nl. zonder een noemenswaardige overgangsperiode. Hierdoor komen heel wat verbouwers van de ene dag op de andere voor financiële problemen te staan. Ook de Vlaamse Ombudsdienst tikte de Vlaamse regering hierover op de vingers. Een dergelijke succesvolle maatregel wijzig je immers niet op een drafje. Evenwel besliste de Vlaamse regering anders, met alle gevolgen van dien. Het zijn alweer de werkende Vlamingen die het hardst getroffen worden. Eerst zien ze de jobkorting door hun neus geboord, nu krijgen ze van de Vlaamse regering een duurdere verbouwfactuur op hun bord. Het is duidelijk: de Vlaamse regering heeft zijn citroenen gevonden, nl. de werkende Vlamingen. Dat ze het dan ook met zoveel woorden zeggen!

Wat doet Open Vld hiertegen

Open Vld wenst een overgangsperiode tot 1 maart 2010 in te voeren. In deze overgangsperiode blijft het oude stelsel van kracht. Op die manier kunnen mensen die hun renovatieplannen hadden voorzien op basis van het oude stelsel, toch nog uitvoering geven aan hun plannen.

De keuze voor de datum van 1 maart 2010 is ingegeven door verschillende motieven:
  • zo is er een realistische termijn om werken te plannen én uitgevoerd te krijgen, rekening houdend met de gemiddelde wachttijden in functie van de orderboeken van aannemers;
  • de komende feestperiode zal evenzeer leiden tot uitstel van uitvoering van bepaalde werken, hetgeen door de overgangstermijn tot 1 maart 2010 kan opgevangen worden;
  • deze overgangsperiode biedt aan gezinnen die hun bestelbon reeds voor 29 oktober 2009 hadden ingevuld maar nog steeds wachten op de uitvoering van de werken, de kans om in alle rust de werken te laten uitvoeren en tijdig hun aanvraag volgens de geldende procedure in te dienen.

Tevens wenst Open Vld een bijkomende overgangsbepaling voor bepaalde werken. Het gaat hierbij om aanvragen die betrekking hebben op werken uit minstens 3 van de betoelaagbare rubrieken en waarvan de totale kostprijs van alle werken samen minder dan 10.000 euro, excl. BTW bedraagt. Tot 1 maart 2010 kunnen aldus gezinnen die meerdere, kleinere werken gepland hadden, tijdelijk ook aanspraak maken op een renovatiepremie. Deze tijdelijke en specifieke overgangsmaatregel wordt trouwens ook door de Gezinsbond gesteund.

Hoe zal Open Vld dit proberen te bereiken

De Open Vld fractie in het Vlaams Parlement zal een amendement op het Programmadecreet bij de begroting 2010 indienen. In dit amendement zal de overgangsperiode tot 1 maart 2010 opgenomen zijn. Het is dan aan CD&V, SP.a en N-VA om kleur te bekennen: als ze dit niet goedkeuren, is het duidelijk dat een regering zonder Open Vld enkel in staat is om Vlamingen te treffen in hun portefeuille en dit op een onrechtvaardige manier.

woensdag 2 december 2009

Marino Keulen Commandeur in de Leopoldsorde

02/12/2009 - Marino Keulen is benoemd tot commandeur in de Leopoldsorde en ontving de eretekens uit handen van de voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans