Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 26 februari 2010

Conclusies Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten

26/02/2010 - De Open VLD parlementsleden van de commissie Versnelling, Marino Keulen, Sas van Rouveroij en Annick De Ridder, gaven mee vorm aan het rapport en onderschrijven dan ook de opgestelde resolutie. 

De Open VLD is overtuigd dat als parlement en regering werk maken van deze resolutie grote private en publieke projecten zoals het bouwen van autowegen, bedrijven, zeesluizen, windmolens, e.d. opnieuw binnen een redelijke termijn mogelijk worden.

Ondervoorzitter van de commissie, Marino Keulen, onderstreept het belang van een klantvriendelijke overheid.
“De overheid moet in ruimtelijke ordening en openbare werken optreden als een klantvriendelijke regisseur en partner”, zegt Marino Keulen, “ Klantvriendelijk omdat de burger een klant is die een product wordt aangeboden. Een regisseur omdat de overheid moet zorgen voor een product dat optimaal beantwoordt aan de wensen van de klanten. Een overheid dus die op voorhand luistert, adviseert en meedenkt. Maar de overheid dient ook een partner te zijn van en met de burger door te voorzien in een ruim overleg, het bevorderen van vroege inspraak en het voeren van correcte procedures. Zo worden er beroepen en dus vertragingen vermeden.”

Vlaams parlementslid Annick De Ridder benadrukt vooral dat het sneller zal gaan.
“De tijd die men nodig heeft om bij grote projecten van een plan naar de uitvoering van dat plan te komen, duurt in onze regio veel te lang. Dit is een bedreiging voor toekomstige investeerders in ons land en dus ook onze tewerkstelling", aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Annick De Ridder. "Met de resolutie die nu voorligt, moet het mogelijk zijn de uitvoeringstermijn voor grote infrastructuurwerken te halveren. Zo vragen we bijvoorbeeld om de procedures rond ruimtelijke ordening en het onderzoek naar mogelijke effecten op het milieu gelijktijdig te laten lopen, ipv na elkaar. Hierdoor kunnen we al een hele tijdswinst realiseren.", stelt Annick De Ridder.

Voor Sas van Rouveroij is vereenvoudiging één van de belangrijkste punten uit de resolutie: “Het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering moeten eerst in eigen boezem kijken en deels schuld bekennen. Beide maken veel te veel te gedetailleerde regelgeving. Eerst dus vegen voor eigen deur en de regels vereenvoudigen. Niet alleen duidelijke regels, maar voor burgers en bedrijven ook eenvoudige procedures. Geen adviezen meer die elkaar soms tegenspreken, maar één gewogen en geïntegreerd advies op basis waarvan de politiek de beslissing neemt. Niet meer van het kastje naar de muur, geen veelheid meer aan vergunningsaanvragen en openbare onderzoeken maar één aanvraag, één openbaar onderzoek, één allesomvattende vergunning. Zeer ambitieus. De Open VLD zal erop toezien dat het parlement zelf en de Regering deze ambitie ook waarmaken.”

Rechtszekerheid bieden is voor Open VLD één van de kerntaken van de overheid. Daarom is het vervroegen van de inspraakmogelijkheden en de invoering van een bestuurlijke lus essentieel in de resolutie :

Sas van Rouveroij: “Nu komen burgers en bedrijven vaak pas aan het woord als alles al gelekt en gelepeld is. Ambtenaren en politici weten van geen wijken meer en blijven doof voor goede argumenten waardoor geen draagvlak ontstaat. Het gevolg zijn talloze procedures voor rechtbanken en waar niemand mee gediend is.”

Annick De Ridder: “ De regelgeving is zo ingewikkeld dat er altijd wel ergens een foutje wordt gemaakt. Waar een hele samenleving om vraagt kan zo bij wijze van spreken gekelderd worden door een “dt” fout. Als een arrest van de raad van State een beslissing vernietigt dan moet alles herbegonnen worden. “

Marino Keulen: “Vernietiging betekent vaak weggesmeten belastingsgeld, tijdverlies en frustratie. De invoering van de “bestuurlijke lus” moet aan de Raad van State de mogelijkheid geven om de overheid toe te laten een vormfout te herstellen zonder dat alles van vooraf aan moet herbegonnen worden.”
dinsdag 23 februari 2010

Vacature bij WIN (Wonen in Limburg)

23/02/2010- 1 SOCIALE ADVISEUR WONEN (M/V) (NEERPELT) - www.wonennoordlimburg.be
WIN is op zoek naar sociale adviseurs wonen

De sociaal adviseur wonen staat in voor het informeren en adviseren van inwoners van de 3 of 4 van de 8 Noord-Limburgse gemeenten over gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale regelgeving, subsidies en premies. De sociaal adviseur bouwt in de gemeente een netwerk uit en zet zich actief in binnen het woonbeleid in de gemeente.

Resultaatgebieden:
  • Het bemannen van gemeentelijke wooninfopunten: Verzamelt informatie over alle aspecten van het woonbeleid (kopen, huren, rechten, plichten, premies,) en weet deze informatie gestructureerd over te brengen naar inwoners en medewerker van de deelnemende gemeenten.De sociaal adviseur werkt hiervoor ook nauw samen met de architect-stedenbouwkundige.
  • Het uitwerken van een actieplan levenslang wonen.
  • Het uitwerken van een visie over duurzaam wonen en het ontwikkelen van gerichte acties op dit vlak.
  • Ondersteunt de beleidsmedewerker met het uitwerken van gemeentelijke woonbeleidsvisie.
  • Ondersteunt de beleidsmedewerker met het aansturen en opvolgen van gemeentelijke woonoverleggen.

Meer informatie over de vacature is te bekomen bij Wouter Van Mierloo (alg. coördinator), 011 39 84 39 of  via info@wonennoordlimburg.be.
Interessante websites ter voorbereiding: www.wonennoordlimburg.be www.Bouwenenwonen.be www.infrax.be www.energiesparen.be de gemeentelijke websites e.a.

Verwacht:

De sociaal adviseur moet volgende kennis hebben of kunnen verwerven: - kennis van relevante wetgeving m.b.t. gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale premies op vlak van wonen en energiebesparing: - kennis van de procedure van bouwaanvragen; - kennis van de sociale kaart, relevante woonactoren; - kennis van de bestuurlijke omgeving waarin men werkt; - kennis van alle relevante wetgeving m.b.t. woonbeleid; - kennis van beschikbare gegevensbronnen en relevante onderzoeksliteratuur over wonen in het algemeen en specifiek over de domeinen waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. Competenties: - opvolging van actuele jobgerelateerde informatie en regelgeving; - verslaggeving en dossiervorming; - handigheid met PC; - werkstrategieën ontwikkelen en uitvoeren; - spreken voor groepen; - voortgangscontrole van adviesverlening . Houding: - Klantgerichtheid - Betrouwbaarheid - Communicatie en netwerken - Teamgerichtheid - Zin voor initiatief. U bent in het bezit van een eigen wagen voor dienstverplaatsingen.

Vereiste studies: 

Professionele bachelor
Talenkennis: NEDERLANDS (zeer goed)
Werkervaring: geen ervaring
Dient in het bezit te zijn van rijbewijs type(s): B

Biedt:

Gewoon contract.
Contract van onbepaalde duur
Tijdregeling: Voltijds
Barema ‘B1c’ volgens paritair comité 319.01
Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, sociaal abonnement en vergoeding voor dienstverplaatsingen.

Plaats tewerkstelling:

3910 NEERPELT
BELGIE

Solliciteren:

Wonen In Noord-Limburg
Stationsstraat 76 1
3910 NEERPELT
BELGIE
Schriftelijk met CV t.a.v. De Voorzitter
Solliciteren per brief met uitgebreid cv en kopie van diploma('s)
Sollicitaties tot en met 05/03/2010

donderdag 11 februari 2010

Keulen vraagt uitbreiding mobiliteitsonderzoek E314

11/02/2010 - Marino Keulen vraagt dat de studie over de E314 ter hoogte van Leuven uitgebreid wordt naar het stuk ter hoogte van Lummen-Genk. De autosnelwegen zijn economische slagaders waar we tijdig in moeten investeren om dichtslibben te vermijden.

Het viel Marino Keulen op dat tijdens de bespreking van de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken in de commissie van het Vlaams Parlement gesproken werd van een studie over de E314 ter hoogte van Leuven met betrekking tot de dagelijkse structurele doorstromingsproblemen.

Het aanleggen van een derde rijvak van Aarschot tot de aansluiting op de E40 en een derde rijvak van de E40 tot aan Aarschot zou een oplossing zijn. Maar volgens Marino Keulen moet er letterlijk en figuurlijk verder gekeken worden dan dat. Onze autosnelwegen zijn economische slagaders voor onze economie en dus voor onze werkgelegenheid en welvaart. Zodoende moeten we ervoor zorgen dat we niet wachten tot deze aders dichtslibben maar tijdig de symptomen ontdekken en aanpassen.

Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de verkeerssituatie tussen het klaverblad van Lummen en de op- en afritten van Genk. Hier merken we nu reeds dat er op dit traject serieuze vertragingen optreden doordat de autosnelweg hier overdag voor het overgrote deel verzadigd is. Bovendien hebben aankomende werken ook nog een grote impact op het verkeer dat naar de E314 zal toegeleid worden, zoals de toekomstige Noord-Zuid. Maar ook werken die de woonkernen verlichten leiden meer verkeer toe naar de autosnelwegen zoals bij voorbeeld de geplande werken op de N2d ter hoogte van Halen. Een gelijkaardig fenomeen hebben we ook al gezien door de werken op de N19 tussen Aarschot en Leuven.

Marino Keulen stelt daarom dat we niet mogen afwachten tot het verkeer helemaal vast zit maar nu reeds moeten onderzoeken hoe we het snelgroeiend probleem kunnen aanpakken. Daarom is het goed een studie die nu lopende is uit te breiden, zo verliezen we geen onnodige tijd, naar het stuk E314 tussen Lummen en Genk. Immers vanaf Lummen komt er het vrachtverkeer vanuit en naar de Antwerpse haven erbij wat voor congestieproblemen zorgt.

Dit voorstel lanceerde Marino Keulen deze namiddag in het Vlaams Parlement tijdens de commissiebespreking Mobiliteit en Openbare Werken. Meerdere parlementsleden over de verschillende politieke fracties heen traden het voorstel van Marino Keulen bij. Volgens minister Crevits is de huidige studieopdracht eigenlijk reeds te ruim en dient beperkt te zijn van de aansluiting van de E314 op de E40 tot aan Aarschot, maar loopt nu tot Bekkevoort. De minister had wel oren om in een tweede ronde het luik Lummen-Genk ook te onderzoeken.

Marino Keulen dringt bij de minister erop aan om de E314 vanaf Lummen-Genk niet links te laten liggen. Studeren is goed, een mens leert altijd bij. Maar de dagdagelijkse E314-gebruiker – Keulen verplaatst zich al 22 jaar via de E314 naar Brussel – weet al lang dat er congestieproblemen zijn. Daarover bestaat geen discussie. Nu is het kwestie van actie en te zorgen dat de verkeersproblemen worden aangepakt en opgelost. Op zijn minst verlicht!

dinsdag 9 februari 2010

Hoe ver staat Vlaams minister Geert Bourgeois met de herschikking van de kiesdistricten?

09/02/2010 - Nieuwigheid is dat men naar minstens 6 raadsleden per kiesdistrict gaat en dat het aantal provincieraadsleden globaal zal verminderen.

Vlaams Minister Geert Bourgeois, van Binnenlands Bestuur, antwoordde op mijn vraag over de nieuwe kiesdistricten dat er einde 2010 een nieuw kiesdecreet door het Vlaams Parlement zal worden gestemd. De minister zal dat nieuwe kiesdecreet voor het zomerreces van 2010 indienen bij het Vlaams Parlement.

De bedoeling is dat dit Vlaamse kiesdecreet alle verkiezingsregels bevat die betrekking hebben op de lokale en provinciale verkiezingen. De volgende gemeente – en provincieraadsverkiezingen hebben plaats op 14 oktober 2012.

En voor de geïnteresseerde specialisten de “apparentering” tussen de kiesdistricten zal gebeuren op basis van de vroegere senatoriale kieskringen. In de praktijk betekent dat in Limburg, heel de provincie Limburg.

Het huidige provinciedecreet dat dateert van december 2005, en waarvan ikzelf de auteur was, is door de partij Groen! en door de toenmalige GROEN! Vlaams Volksvertegenwoordiger Jef Tavernier, aangevochten voor het Grondwettelijk Hof. Hun inhoudelijk punt was o.a. dat het verschil in te begeven raadszetels tussen de kiesdistricten bij de provincieraadsverkiezingen te groot was: bv in kiesdistrict Poperinge 2 provincieraadszetels en in kiesdistrict Leuven 25!

Het Grondwettelijk Hof heeft in haar arrest van december 2007 de GROEN!-klachten ten dele aanvaard. In die zin dat, volgens het grondwettelijk Hof, in een kiesdistrict minstens 4 raadszetels te begeven moeten zijn. Zo niet, wordt het principe van de “evenredige vertegenwoordiging”, geschonden!

Dat betekent dat de omschrijving voor minstens 3 kiesdistricten moet worden aangepast om comform te zijn met het arrest van het Grondwettelijk Hof: Herk – de - Stad, (3 zetels); Oudenaarde (3 zetels) & Poperingen (2 zetels).

Deze aanpassing moet geschieden voor de provincieraadsverkiezingen van oktober 2012.

Met de vooropgestelde datum van einde 2010 voor het stemmen van een nieuw kiesdecreet voor lokale en provinciale verkiezingen, zal de Vlaamse regering tenminste voldoen aan die eis van het Grondwettelijk Hof!

Over de precieze omschrijving van de nieuwe kiesdistricten en het aantal zetels die er te verdelen zijn, kon minister Bourgeois nog geen antwoord geven.


maandag 8 februari 2010

Vlaanderen betaalt nog altijd teveel verwijlintresten

08/02/2010 - Vraag van Marino Keulen aan minister Muyters | Verschillende aannemers van openbare werken klagen dat de Vlaamse Overheid haar facturen niet op tijd betaalt. Gevolg, aannemers rekenen verwijlintresten aan maar blijven ondertussen wel wachten op hun centen. Sommige bedrijven dreigen daardoor in financiële problemen te komen en dat terwijl bedrijven het al moeilijk hebben door de economische crisis.

Op vraag van Marino Keulen antwoordde Vlaams minister Muyters, bevoegd voor financiën en begroting, dat in “normale” omstandigheden jaarlijks gerekend wordt op een betaling van 2,4 tot 3,1 miljoen euro aan verwijlintresten bij openbare werken. In 2008 steeg dit bedrag tot 5,78 miljoen euro, door grote dossiers zoals de ring rond Antwerpen en de Antwerpse leien, om in 2009 terug te dalen naar 4,01 miljoen euro. Toch nog steeds 1,7 miljoen euro méér dan de als normaal beschouwde 2,4 miljoen euro.

Verwijlintresten zijn intresten op laattijdige betalingen. Belastinggeld dat moet worden betaald omdat men als overheid niet tijdig zijn betalingsverplichtingen nakomt. Dus, verloren geld dat niet gebruikt kan worden voor zinvolle investeringen zoals degelijk onderhoud van wegen; vandaag een groot pijnpunt.

Verwijlintresten betekenen ook dat leveranciers en bedrijven op hun geld moeten wachten en dat in tijden wanneer ze door de economische crisis al krap bij kas zitten. Net in crisistijden zou de overheid een goede betaler moeten zijn en het voorbeeld moeten geven.

Verwijlintresten zijn verloren geld. Het kan zijn dat een factuur verloren gaat, het kan dat extra controles van werken noodzakelijk zijn waardoor facturen langer blijven liggen. Maar personeelsverloop en het gebruikte financiële systeem mogen toch geen reden zijn om verwijlintresten te vergoelijken. Het zou een algemene regel moeten zijn dat alles moet ondernomen worden om laattijdige betalingen, en dus verwijlintresten, te vermijden.

Marino Keulen roept daarom op om meer ambitieus te zijn. De lat voor de te betalen verwijlintresten moet terug komen te liggen op maximaal 2,4 miljoen euro en liefst nog veel lager! De Vlaamse overheid moet de administratieve behandeling van de financiële dossiers zodanig stroomlijnen zodat de jaarovergang geen probleem meer kan zijn. Nu blijven de facturen, door het afsluiten van de boekhouding, liggen van begin december tot midden januari.

“Ik ben het volmondig eens met een aanbeveling vanuit het departement om het onbetwiste deel van een factuur binnen de wettelijke betalingstermijnen uit te betalen. Dit zou veel aannemers al flink wat kopzorgen besparen.”

Voorbeelden van hoe het moet zoals De Lijn, een onderdeel van Mobiliteit en Openbare werken, waar men een softwaresysteem gebruikt om de betalingstermijnen van de facturen op te volgen, of Waterwegen en Zeewezen waar ook een procedure gehanteerd wordt om verwijlintresten te vermijden, verdienen navolging.