Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 31 maart 2010

Ook in Limburg verdwijnt binnenkort fileleed door ongevallen

31/03/2010 - Limburg krijgt een FAST-team | In september 1996 werd het project F.A.S.T. gelanceerd (Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst). Aanvankelijk enkel bedoeld voor interventies bij calamiteiten op de Brusselse Ring, is dit project gestaag uitgewaaierd over bijna alle autosnelwegen in Vlaanderen.

Ontegensprekelijk heeft dit project al veel hinder en calamiteiten versneld helpen oplossen waardoor de economische en maatschappelijke schade, teweeggebracht door files ontstaan door verkeersongevallen of ladingverlies, tot een minimum beperkt bleven.

Uit het antwoord op mijn vraag over de inzetbaarheid van de FAST-teams en het ontbreken van een dergelijk team in Limburg, blijkt dat Limburg zeer binnenkort, in de loop van de maanden april – mei, als laatste provincie in de rij ook haar eigen FAST-team voor auto-ongevallen krijgt. Later op het jaar, waarschijnlijk in het najaar volgt dan nog een FAST+team dat ingezet kan worden bij ongevallen met vrachtwagens.

Bijgevoegd vraag en antwoord

Lanaken krijgt weer een fantastisch rockjaar

31/03/2010 - Begin 2008 was er de voorzichtige hoop van de schepen van Jeugd, Sofie Martens, dat er op het einde van dat jaar een 200-tal repetities konden plaatsvinden (192 in 2007). Op het einde van 2008 jaar stond de teller echter op 403 stuks, meer dan een verdubbeling. (zie bijlage)

Voor 2009 was er dan ook de angst, dat er misschien een terugval zou zijn, wegens een te snelle groei, echter het werd het jaar van bevestiging, er hadden 385 repetities plaats, enkele minder dan het jaar voordien. Maar nog steeds een zeer goed resultaat.

“De lichte terugval is bijna volledig terug te brengen tot het uit elkaar gaan van twee jonge bands, waardoor het aantal vaste wekelijkse repetities terugviel. Op het einde van 2009 zijn er terug een aantal bands met een vast tijdstip bijgekomen,” aldus Sofie Martens. “Het blijft onze bedoeling om lokale bands genoeg kansen te geven om te repeteren. Daarom blijven we dan ook inzetten op een goede dienstverlening en aandacht om onze repetitieruimte bekend te maken.”

“Dit jaar willen we enkele nieuwe vaste bands krijgen en zodoende minimaal het aantal van 2009 te bereiken, maar het zou nog leuker zijn om natuurlijk 2008 terug te overschrijden.”

Naast het geven van mogelijkheden om te repeteren, is er het blijvende aandachtspunt om jonge bands te begeleiden en coachen. Zo ging de winnaar van The Rock Factory uit 2008, Faith in Fate, samen met twee Nederlands bands op rockuitwisseling in Engeland en zullen zij op 16 april hun eerste CD voorstellen.

Ook de organisatoren van Rookiefest, kijken uit naar de zomer. De eerste namen zijn bekend die op 27 augustus te zien zullen zijn op de weide aan Jongerencentrum Apollo
 • The Sore Losers
 • Gentleman of Verona
 • Velcronic
 • Starfucker

“Het beloofd opnieuw een rockjaar te worden in Lanaken,” aldus Sofie.

dinsdag 30 maart 2010

Zoutvoorraden & ontwikkelingen rond de E313

30/03/2010 - Vragen aan Minister Crevits | De winter van 2009 – 2010 zal nog lang in het geheugen blijven als een lange, donkere en vooral strenge winter. Dat de vorst en de sneeuw zorgde voor heel wat verkeersperikelen hoeft geen betoog.
Het strooizout raakte op en het wegdek werd overal flink beschadigd. Op een schriftelijke vraag van mij over de zoutvoorraden kreeg ik gisteren een antwoord van Minister Crevits.

De strategische zoutvoorraden waren inderdaad op en begin januari al werd een schip met 52.000 ton zout besteld. Het schip arriveerde op 25 februari in de haven van Rotterdam; de vracht werd van daaruit met kleinere schepen naar België vervoerd. Bijna twee maanden om de voorraden aan te vullen! Enfin we hebben nu toch voldoende om de komende winter hopelijk in betere omstandigheden te trotseren tenzij de ijsheiligen ons nog parten gaan spelen…

Vraag & Antwoord

Op een vraag over de ontwikkelingen rond de E313, de aansluiting op de R1 (Ring rond Antwerpen) en het knooppunt E34 / E313, bleef het antwoord van de minister eerder vaag en beperkt tot een opsomming van ‘studies’.

Ik ben benieuwd of deze problematiek voldoende aandacht krijgt in de nieuwe plannen die de Vlaamse regering morgen zal bekend maken over de mobiliteit rond Antwerpen en de noordelijke sluiting van de Ring (R1).

Alle chauffeurs,die dagelijks vanuit Limburg richting Antwerpen rijden, zijn de files meer dan beu en hopen op een snelle, degelijke, toekomstgerichte en duurzame oplossing.

Vraag en Antwoord

maandag 29 maart 2010

Schadeclaims door slechte wegen en wegschade door overbeladen vrachtwagens

29/03/2010 - Op een vraag naar het aantal schadeclaims die deze winter werden ingediend antwoordde minister Crevits aan Marino Keulen dat van 1 december 2009 tot 28 februari 2010 er 715 schadeclaims werden ingediend bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

Slechts in zes gevallen werd tot op heden al overgegaan tot uitbetaling van een schadevergoeding voor een gemiddeld bedrag van 500 euro.

Uiteraard dient elke schadeclaim onderzocht maar slechts 6 op 715 wijst er toch op dat de procedure lang duurt terwijl het gemiddeld bedrag dat uitgekeerd wordt vrij hoog ligt. Marino Keulen wil dan ook aandringen op een snellere afhandeling van de dossiers zodat degene die schade geleden heeft sneller uit de onzekerheid geraakt of hij wel of niet vergoed zal worden.

Schade door overbeladen vrachtwagens

In 2009, zo antwoordt minister Crevits op een andere vraag van Marino Keulen, werden 1004 processen-verbaal uitgeschreven op basis van het aslastendecreet (te zwaar geladen vrachtwa-gens).

16% van de uitgeschreven processen-verbaal werden opgemaakt tegen buitenlandse vrachtwagens waarvan de overgrote meerderheid, 83 op 162, afkomstig uit Nederland. Over-beladen vrachtwagens zijn mede verantwoordelijk voor spoorvorming op onze wegen wat zorgt voor gevaarlijke toestanden vooral bij nat weer.

Gelet op de penibele staat waarin onze wegen zich bevinden zou het aan te raden zijn strenger en vaker op te treden tegen overge-wicht op vrachtwagens. Niet alleen het wegdek lijdt eronder ook de veiligheid van andere weggebruikers wordt door spoorvorming in gevaar gebracht!

vrijdag 26 maart 2010

Commissie Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

26/03/2010 - Marino Keulen heeft gisteren in de commissie Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie de vraag gesteld betreffende de informatie verstrekking op de website van de VREG over de fotovoltaïsche zonnepanelen en de calculator, waar de VREG website naar doorverwijst, op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Het zou nuttig zijn om bij zowel bij de informatieverstrekking op de website van de VREG alle kostenfactoren mee op te nemen en dit ook te integreren in de calculator op de website van VEA. Zo wordt er ondermeer geen rekening gehouden met een aantal duidelijke zaken, ook aangekaart in het onderzoek van de XIOS-hogeschool, die een grote invloed hebben op het financiële plaatje :
 • Stijging van de premie van de brandverzekering.
 • Jaarlijks onderhoud dient door professionals te gebeuren.
 • De calculator houdt geen rekening met rendementsfactoren zoals de helling van het dak, is een deel van het dak op het zuiden gericht, ... en gaat uit van een ideale situatie.
Uit het antwoord van minister Vandenbossche bleek echter dat de nodige informatie verschaffen aan mogelijke investeerders de taak is van het Vlaams Energieagentschap dat eveneens onder haar bevoegdheid zit. Volgens de minister zou op de website van VEA alle nodige info voor handen zijn. Ze gaat er in ieder geval voor zorgen dat zowel de VREG website als de VEA-website de linken naar elkaar meer in de picture zetten.

Na de commissievergadering werd het antwoord van de minister in praktijk getest en het blijkt dat op de website van VEA (www.energiesparen.be) ook geen informatie te vinden is over bijkomende kostenfactoren zoals onderhoud van de installatie en stijging van de premie voor de brandverzekering. Bovendien kost het nogal wat moeite om de informatie op de website te vinden.

Marino Keulen heeft eveneens een pleidooi gehouden voor een kwaliteitslabel dat georganiseerd dient te worden door de sector.

woensdag 24 maart 2010

Dertig klachten per dag over personeel De Lijn

24/03/2010 - Marino Keulen vraagt uitleg aan Minister Crevits | Ik ben er van overtuigd dat iedere dag heel veel trambestuurders en buschauffeurs van De Lijn zich inzetten voor hun passagiers.
Niet tegenstaande deze oprecht gemeende overtuiging, komen er elke dag 30 klachten binnen over het functioneren van diezelfde buschauffeurs en trambestuurders.

Klachten die gaan over zeurderige chauffeurs die gepast geld eisen, of die haltes overslaan of roekeloos rijden enz…

30 klachten per dag, dat is op jaarbasis een ontstellend groot aantal ontevreden klanten, voor snelle rekenaars is dat 10950 klachten op een totaal van 27 494.

Klantvriendelijkheid bij elke administratie is heel voornaam. Zeker voor De Lijn die op jaarbasis 800 miljoen euro krijgt van de Vlaamse belastingbetaler.

Op een totale Vlaamse Begroting van 23 mijljard euro kan dat bedrag tellen. De Vlaamse belastingbetaler mag voor die 800 miljoen euro service verwachten. Bovendien is dat ook de enige manier een volwaardig alternatief te worden voor koning auto en zo bij te dragen aan het oplossen van het mobiliteitsvraagstuk.

De passagier – belastingbetaler heeft recht op een correcte service. Daarover bestaan vandaag heel veel klachten. Wat gaat de Vlaamse Regering hier tegen doen?

Minister van Mobiliteit Hilde Crevits antwoordt kort:
Er is een constante qua aantal klachten over de jaren heen, waarvan steeds een 40% over de klantvriendelijkheid van de chauffeurs.

Buschauffeur zijn is een taak die een zekere polyvalente verreist.

Het is evident dat de klachten rond ‘de service’ van het personeel kort worden opgevolgd.

Vanaf september zal er een nieuwe opleiding voor chauffeurs worden aangeboden die aandacht besteed aan het rijgedrag en de klantvriendelijkheid.

En er zal gewerkt worden aan een nauwkeurigere registratie en een zorgvuldigere opvolging van de klachten in de komende jaren.


dinsdag 23 maart 2010

Wegwijzers voor bedrijven, eindelijk duidelijkheid

23/03/2010 - Als bedrijven, restaurants, hotels, ... hun ligging willen laten aanwijzen door bordjes blijkt er dikwijls onduidelijkheid te zijn over wat mag en aan wie men dit moet aanvragen. Meestal gaat men te rade bij de gemeente die de mensen naar het Gewest verwijst en bij het Gewest bleek men ze terug naar de gemeenten te sturen.

Voor dergelijke "kleine" zelfstandigen is zo een bewegwijzering best belangrijk in deze maatschappij waar snelheid en goede bereikbaarheid meer en meer toeneemt. Het gaat over extra clienteel tot bij je zaak krijgen.

Om de duidelijkheid onder de aandacht te brengen maar vooral om te zorgen dat er duidelijkheid komt stelde Marino Keulen hieromtrent een aantal vragen aan de Vlaamse minister bevoegd voor de openbare weg. Het antwoord bracht duidelijkheid : De bewegwijzering op kruisingen van gewest- en gemeentewegen dienen geplaatst te worden door de hoogste overheid die één of meer van de samenkomende wegen beheert. Dit wil dus zeggen door het Gewest (Vlaamse overheid).

maandag 22 maart 2010

Hans van Mierlo is niet meer

22/03/2010 - Hans van Mierlo (1931) werd donderdag 18 maart begraven. | Hans van Mierlo is een van de grondleggers van D66, de Democraten ’66, waarmee hij 1 jaar na oprichtingsdatum, bij de verkiezingen in 1967, het Nederlandse politieke bestel op zijn grondvesten deed daveren, door vanuit het niets met 7 verkozenen zijn intrede te maken in de Tweede Kamer.

Hij was een fenomeen, een groot politiek talent. Sterk in analyses en goede politieke feeling. Daarnaast had deze Brabander ook iets Belgisch-Bourgondisch.
Hij was een echte levensgenieter. Ook een grote kenner van literatuur en cultuur in het algemeen. Zijn partner was schrijfster Connie Palmen en Cees Nooteboom, een van de allergrootste auteurs uit het Nederlandse taalgebied, behoorde tot zijn vriendenkring.
Politiek was van Mierlo interessant als denker over bestuurlijke vernieuwing . In de praktijk lukte die bestuurlijke vernieuwing minder goed. Hij maakte in de eerste helft van jaren ’90 paars mee mogelijk. Het eerste kabinet Kok waarin Hans van Mierlo zetelde als Vice-Minister-President en Minister van Buitenlandse Zaken. In de jaren ’80 was Hans van Mierlo Minister van Defensie. Niemand schijnt dit nog te weten maar hij was een goede defensieminister. Tenslotte werd Hans van Mierlo door Koningin Beatrix benoemd tot Minister van Staat.
Vandaag vind je bij De Slegte een betaalbare biografie van deze politicus : “Hans van Mierlo, een bon-vivant in de politiek”.

Ik had voor deze man een groot respect.

vrijdag 19 maart 2010

Vraag om uitleg aan Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

19/03/2010 - Cijfers ivm toekomstig personen- en goederenverkeer. | In de media verschenen woensdag 17 maart 2010 een heel aantal kerncijfers in verband met mobiliteit naar aanleiding van een interview met minister Crevits. In het kort komt het erop neer dat er in de loop van de volgende 10 jaar een grote stijging gaat zijn van het personenverkeer (vooral te wijten aan vrijetijdsverkeer) en het goederenvervoer (waarbij een enorme stijging wordt verdeeld over weg, water en spoor).

Qua oplossingen voor deze aankomende nood is er spijtig genoeg minder terug te vinden in desbetreffende artikels of enkele heel algemene stellingen zonder concreet te worden. Daarnaast zijn er een aantal uitspraken of cijfers die toch de wenkbrauwen doen fronsen.

Ondermeer staat er te lezen dat wat betreft de Noord-Zuid verbinding in Limburg het GRUP rond is, de procedure loopt, alles volgens plan zit, … maar dat de realisatie afhangt of de neuzen in Limburg in dezelfde richting zitten.

Vlaanderen blijkt in verhouding tov andere economisch belangrijke gebieden minder kilometers autosnelwegen te hebben. De aangroei van het aantal kilometers autosnelweg op 10 jaar tijd met 2% staat niet in verhouding tov de nood. Bovendien hanteert de minister het principe dat er meer wegverkeer moet lopen via de autosnelwegen om zo de wegen van een lagere categorie te ontlasten. In de bekendgemaakte cijfers wordt gesteld dat 80% van de verplaatsingen korter dan 15 kilometer zijn.

Daarnaast blijkt dat de 70% van de groei van het wegverkeer voor privédoeleinden is. Een grote doelgroep die we dus ondanks al de inspanningen – 943 miljoen euro dotatie voor De Lijn in 2009 – niet op het openbaar vervoer krijgen.

Het goederenverkeer zag volgens de cijfers een kleine stijging die werd opgevangen door de spoor- en waterwegen en niet via de weg waar het goederenverkeer constant bleef. De toekomstige stijging zou echter voor 57,6% opgevangen worden door de weg.

Helaas ontbreekt in heel het interview enige duiding rond de invloed van de economische crisis op schommelingen in de cijfers over goederenverkeer op de weg. Transporteurs en koepelfederaties zullen ongetwijfeld bevestigen dat de afgelopen twee jaren er geen stijging en eerder een kleine daling was inzake goederenvervoer over de weg omdat de economische crisis toesloeg. Eens de economische situatie herstellende is, zal ook het transport van goederen via de weg exponentieel toenemen. Het is heel aannemelijk dat de stijging van het goederenvervoer, die in de jaren voor de crisis merkbaar was, zich zal herstellen.

De minister schuift vier pistes naar voren als oplossing :
 • Wegwerken van de aangehaalde missing links.
 • Optimalisering van het bestaande wegennet.
 • Optimaal onderhoud van het wegennet
 • Uitbouw van fietspaden, openbaar vervoer en spoor- en waterwegen.
Omtrent deze cijfers en de visie van de minister had ik dan ook een aantal vragen :
 • Van waar komen de cijfers en kan u ons deze ter beschikking stellen?
 • Welke problemen zijn er nu nog omtrent de Noord-Zuid en hoe gaat u hiermee omgaan?
 • Blijft u de visie hanteren om meer verkeer om te leiden naar de autosnelwegen? Welk wegverkeer beoogt u gezien 80% verplaatsingen zijn korter dan 15 kilometer?
 • Blijft u bij de visie dat de capaciteit van de autosnelwegen pas aangepast moet worden als de lagere categorie van wegen aangepast zijn of zal u de autosnelwegen eerst aanpassen zodat deze in staat zijn om de toevloed van het omgeleide verkeer op te kunnen vangen?
 • Gaat u een groter groeipad voorzien in het aantal bijkomende kilometers autosnelweg of heeft u een ander antwoord om de huidige en toekomstige nood in personenverkeer te ledigen?
 • Is de voorspelde toename van het goederenvervoer via de weg te wijten aan nog te ontwikkelen beleid of gaat dit uit van een status quo van de huidige situatie? Wordt er nagedacht over het klaarmaken van onze economische infrastructuur om de economische relance en de daarmee gepaard gaande stijging inzake goederenvervoer op te kunnen vangen?
 • Waaraan schort het aanbod van De Lijn, ondanks de zware financiële inbreng van de Vlaamse overheid, om de grote doelgroep die voor privédoeleinden onderweg zijn niet mee te krijgen? Te weinig service, te weinig flexibiliteit, te hoge kostprijs, te weinig regelmaat, … ?
 • Moet De Lijn niet meer inzetten op de doelgroepen die verplaatsingen maken voor woon-werkverkeer en voor schoolverkeer?
 • Hoe komt het dat we zo weinig van de verplaatsingen korter dan 15 kilometer niet op de fiets krijgen?
 • Alles kan niet ineens en er zullen prioriteiten gelegd moeten worden. Welke prioriteiten zal de minister stellen in de naar voren geschoven oplossingen of zal de minister ervoor opteren op elk niveau een nieuwe werkwijze hanteren?

donderdag 18 maart 2010

Marino Keulen ontvangt mee Catalaanse delegatie in het Vlaams parlement

18/03/2010 - Interessant: Catalonië neemt ELKE WEEK een nieuwe school in gebruik | Vandaag heb ik in het Vlaams parlement mee een delegatie ontvangen van het Catalaans Parlement onder leiding van parlementsvoorzitter Ernest Benach i Pascual. Dit was bijzonder interessant, want voor Vlaanderen en Catalonië zijn er heel vergelijkbare situaties en uitdagingen. Catalonië telt 7,5 miljoen inwoners, Vlaanderen 6,12 miljoen.

Intrigerend is het feit dat Catalonië ELKE WEEK een nieuwe school in gebruik neemt (geen prefab gebouwen!) en 10.000 nieuwe leerkrachten heeft opgeleid. Dit als antwoord op de sterke bevolkingsgroei op korte tijd, van 6 miljoen naar 7,5 miljoen Catalanen.

De techniek hoe dit kan werd me niet helemaal duidelijk. Dat moeten we zeker verder onderzoeken. Maar de mosterd halen in Catalonië om hier de wachtlijsten in het Vlaamse kleuteronderwijs en het nijpend en dreigend tekort aan klaslokalen in het lageronderwijs weg te werken, waarom niet?

Het budget van de Catalaanse Generaliteit bedraagt 39 miljard euro per jaar. In Vlaanderen is dat 23 miljard euro. Beide regio’s hebben veel vergelijkbare bevoegdheden. Maar Catalonië heeft meer autonomie op vlak van gezondheidszorg en arbeidsmarkt. Opmerkelijk verschil: Catalonië heeft een eigen politiekorps. De nationale Spaanse politie is bijna afwezig en beperkt zich nagenoeg volledig tot grenscontrole.

woensdag 17 maart 2010

Motie naar aanleiding van het actualiteitsdebat

17/03/2010 - Naar aanleiding van het op 17 maart 2010 gehouden actualiteitsdebat over de budgettaire ruimte voor extra investeringen in onder meer schoolinfrastructuur, wegenonderhoud en de transformatie van de economie.

Het Vlaams Parlement,
 • gehoord de diverse tussenkomsten van de diverse fracties aangaande de extra budgettaire ruimte voor extra investeringen
 • gehoord het antwoord van Vlaams minister Philippe Muyters; bevoegd voor Financiën en Begroting
 • gelet op de intenties van de Vlaamse Regering zoals geformuleerd in het Vlaamse regeerakkoord
 • vraagt de Vlaamse Regering:
  • een halt toe te roepen aan de aankondigingspolitiek waarbij nieuwe maatregelen worden aangekondigd zonder dat deze getoetst werden op hun financiële haalbaarheid;
  • om snel een meerjarenbegroting neer te leggen zodat het budgettair kader binnen dewelke het regeerakkoord zal worden uitgevoerd duidelijk wordt en het voorwerp kan uitmaken van een tegensprekelijke politieke discussie;
  • om snel uitsluitsel te geven hoe ze bugettair tegemoet zal komen aan een aantal dringende maatschappelijke behoeften zoals onder meer bijkomende investeringen inzake het onderhoud van wegen en de creatie van extra plaatsen in onze scholen;

Dirk VAN MECHELEN | Sas VAN ROUVEROIJ | Marino KEULEN

maandag 15 maart 2010

Hoe staat het nu met de Noord-Zuid in Limburg?

15/03/2010 - Weten de omwonenden en de bedrijven waar ze aan toe zijn? Komen er onteigeningen, bij wie en waar? Zijn de bewoners en bedrijven al gecontacteerd? Hebben zij al wat duidelijkheid gekregen? Het wordt tijd dat mensen uit de ontwetendheid gehaald worden!"

Hierover heb ik uitleg gevraagd aan Minister Crevits en Minister Muyters.

Op mijn vraag nr. 68 dd. 15 september 2009 antwoordde Vlaams minister Crevits “Het definitieve onteigeningsplan voor de Noord-Zuidverbinding is momenteel in opmaak. Er is met het Federaal Aankoopcomité overleg geweest op welke wijze de onteigeningsgesprekken concreet kunnen verlopen. Het is voorzien om eind 2009 en afhankelijk van de voortgang van het GRUP-dossier, de onteigeningsgesprekken op te starten. In elk geval wordt hierbij voorrang gegeven aan de eigenaars van woningen en bedrijven.”

In de kranten konden we ondertussen lezen dat vanaf vandaag 15 maart 2010 het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan op de verschillende gemeentehuizen van de betrokken gemeenten en op de website www.denoordzuid.be kan ingezien worden. Eventuele bezwaren kunnen tot 13 mei 2010 ingediend worden.

Echter, uit de persberichten blijkt dat er nog maar weinig over onteigeningen gesproken is; de betrokkenen, bedrijven en huiseigenaars, zijn blijkbaar nog steeds niet verwittigd. Over mogelijke alternatieve locaties voor de betrokken bedrijven is nog steeds geen zekerheid.

Ik stel vast dat er tegenspraak is tussen hetgeen we allemaal willen, en wat ook in de besluiten van de Commissie versnelling maatschappelijk belangrijke investeringsprojecten als één van de belangrijkste aandachtspunten naar voor kwam, namelijk informatie aan en betrokkenheid van de bevolking,en hetgeen zich op het terrein in realiteit afspeelt.

Daarom mevrouw/mijnheer de Minister volgende vragen:
 • Hoever staat het nu werkelijk met de onteigeningen? Zijn de betrokken eigenaars / bedrijven op de hoogte van de ontwikkelingen? Is ondertussen exact geweten wie onteigend zal worden en welke alternatieven zijn er ondertussen voor de betrokken bedrijven? In welke mate wordt het militair domein gelegen aan de Kazernelaan te Helchteren als alternatief voor het bedrijventerrein naar voor geschoven?


donderdag 11 maart 2010

Marino Keulen reageert op het plan Plenum 2009-2014 van Jan Peumans

11/03/2010 - Positief en negatief gevoel bij het plenum | Voor mij is het inhoudelijk belangrijk dat de commissie staatshervorming zoals afgesproken wordt doorgevoerd, maar deze komt er voorlopig, volgens het Plenum, nog niet.

Dit vind ik een persoonlijke nederlaag voor parlementsvoorzitter Jan Peumans ...

woensdag 10 maart 2010

Keulen trekt juridische basis voor beslissing V/d Bossche in twijfel

10/03/2010 - Vlaams parlementslid en gewezen minister van Wonen Marino Keulen heeft bedenkingen bij de juridische basis voor de beslissing van Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) rond de verkoop van elf sociale woningen in Vilvoorde. Keulen vreest dat de beslissing juridisch kan aangevochten worden en denkt dat Van den Bossche in het dossier is gezwicht voor "politieke druk".

Minister Van den Bossche oordeelde afgelopen zondag dat de omstreden verkoop van elf sociale koopwoningen in Vilvoorde kan doorgaan op voorwaarde dat de stad Vilvoorde aan kandidaat-kopers niet langer vraagt hun kennis van het Nederlands te bewijzen maar hen enkel een inspanning vraagt om de taal te leren (taalbereidheidsvoorwaarde).

Kortom: kandidaat-kopers een inspanningsvereiste opleggen kan juridisch wel, het opleggen van een examen niet. Volgens Keulen klopt de redenering van Van den Bossche niet. Dat taal een cruciale hefboom kan zijn voor de integratie van nieuwkomers, staat volgens Keulen buiten kijf. "Daar sta ik 2.000 procent achter", luidt het. Maar Keulen, die als voormalig minister van Wonen jarenlang zelf het dossier op de voet heeft gevolgd, wijst op het essentiële verschil tussen sociale huurwoningen en sociale koopwoningen. "In de sociale huursector moeten de betrokken instellingen zich aan de taalwet houden en bestaat er een permanente relatie tussen huurder en verhuurder. Dat is helemaal anders in de sociale koopsector", aldus Keulen.

Volgens de Open Vld-politicus bestaat er wel een juridische basis voor het inschrijven van een taalbereidheidsvoorwaarde bij sociale huurwoningen. Die juridische basis is ook getoetst bij de Raad van State en is bevestigd door het Grondwettelijk Hof. "Maar diezelfde juridische basis heb ik nooit gevonden voor de sociale koopsector", aldus Keulen. Hij staat daarom "met de grootste huiverachtigheid" tegenover de argumentatie van Van den Bossche.

dinsdag 9 maart 2010

Soms kan je in de politiek te vroeg zijn met vragen stellen

09/03/2010 - Dus trekken we opnieuw de discussie open omtrent | Vandaag 8 maart 2010 betoogde de socialistische transportbond voor meer comfort op de parkeerterreinen. Zij kloegen over het gebrek aan sanitaire voorzieningen en veiligheid.

Op 17 september 2009 heb ik minister Crevits een schriftelijke vraag, vraag 92, gesteld over onder meer hetzelfde probleem. In haar antwoord van 17 november 2009 stelde zij, en ik citeer letterlijk:

Inzake het sanitair werd er enkele jaren geleden een test gedaan op de parking in Mannekesvere (sanitair op picknickzone zonder concessie). De resultaten waren echter ontmoedigend wegens grof vandalisme. Bij gebrek aan sociale controle is het in ons land voor picknickzones zonder concessie een zeer dure aangelegenheid te investeren in sanitaire ruimtes, om ze veilig en net te houden.

Het gebrek aan sanitaire installaties heeft vervolgens het voorwerp uitgemaakt van een grondig onderzoek om er aan te verhelpen. Na een open oproep uitgaande van de Vlaamse Bouwmeester werd een grondige selectie van ingediende voorstellen uitgevoerd.

Op 9 augustus 2006 werd op basis van het resultaat van deze selectie een studieopdracht verleend aan het architectenbureau GZA voor de realisatie van twee sanitaire paviljoenen.

In nauw overleg met het architectenbureau GZA werd het concept van de sanitaire paviljoenen verder verfijnd en werd er een bestek uitgewerkt voor de realisatie van twee sanitaire paviljoenen. Hierin is veel aandacht besteed aan het gebruik van duurzame materialen teneinde aldus diefstal en vandalisme maximaal te bestrijden en ipso facto de onderhoudskost zo klein mogelijk te houden.

Daarnaast was het ook de bedoeling om een architecturaal ontwerp op te maken, die mits beperkte aanpassingen (bv. met het oog op een betere landschappelijke integratie), op meerdere parkings of dienstenzones toepasbaar is. Voor de eerste realisaties werd gekozen voor de parkings te Peutie omdat deze parkeerplaatsen het recentst verkeerstechnisch aangepast werden en gekenmerkt zijn met een open karakter waardoor meer sociale controle maximaal mogelijk is.

Het aanbestedingsdossier werd voor advies voorgelegd aan de inspectie van Financiën op 2 september 2009. Indien de realisatie budgettair haalbaar is, wordt de bouw van de paviljoenen in de loop van 2010 voorzien.

Ik lees dus goed, er is veel aandacht besteed aan het gebruik van duurzame materialen teneinde aldus diefstal en vandalisme maximaal te bestrijden en ipso facto de onderhoudskost zo klein mogelijk te houden. Toch zegt u op 8 maart 2010, mevrouw de minister, in het journaal van 19 u, en ik citeer u weer letterlijk:”alleen zitten we nog wat gewrongen met de noodzakelijke veiligheidseisen”

Twee paviljoenen met sanitaire voorzieningen, op 9 augustus 2006, drie en een half jaar geleden, werd hiervoor een studieopdracht gegeven aan het architectenbureau GZA, drie en een half jaar later zijn er, in tegenspraak met uw antwoord op mijn schriftelijke vraag, toch nog problemen met de noodzakelijke veiligheidseisen.

Ik zou dus graag van haar willen weten:
 • Wat heeft die studieopdracht aan architectenbureau GZA gekost?
 • Welke problemen stellen er zich nog inzake veiligheidseisen?
 • Heeft het genoemde architectenbureau niet of onvoldoende “gestudeerd” of was de opdrachtomschrijving fout? Met andere woorden welke veiligheidsvereisten heeft het bureau voorgesteld en waarin schieten die tekort?
 • Hoe staat het nu met de bouw van sanitaire voorzieningen op de rustplaatsen langs onze Vlaamse autosnelwegen? Wanneer mogen we de eerste realisatie van een sanitair blok verwachten?

woensdag 3 maart 2010

Een antwoord dat er geen is

03/03/2010 - Ik stelde in december 2009 voor mijn oud kabinet ter beschikking te stellen van daklozen en vroeg meteen aan minister Bourgeois naar een inventaris en het beheer van de onroerende goederen van de Vlaamse Overheid. In zijn antwoord raadde hij mij toen aan hierover een schriftelijke vraag te stellen, wat ik ook meteen gedaan heb.
Uit zijn antwoord op die schriftelijke vraag blijkt nu dat de Vlaamse overheid haar patrimonium niet kent; er bestaat geen inventaris en men weet niet welke waarde de eigendommen vertegenwoordigen. Niet kennen is slecht beheren, in dit geval beheer van belastinggeld! Nochtans weet elke boekhouder dat de bezittingen deel uitmaken van de vaste activa van een balans en dus belangrijk zijn in de bedrijfsvoering. De minister belooft in lange bewoordingen beterschap en gaat starten met de opmaak van een inventaris. Ik ben benieuwd.

Bijgevoegd vraag en antwoord.

Informeer u over de toekomst van Lanaken-centrum

03/03/2010 - De gemeenteraad van Lanaken heeft het "ruimtelijk uitvoeringsplan Lanaken-centrum" voorlopig goedgekeurd.

Zo een ruimtelijk uitvoeringsplan gaat NIET over concrete projecten maar wel over de toekomstige inkleuring van zones voor wonen, winkele, parkeren, … in een gebied dat loopt van aan de paters tot in Pietersheim.

Hoorzittingen hierover hebben plaats op dinsdag 16 maart voor de handelaars en op dinsdag 23 maart voor de bewoners. Beide vinden plaats in het Cultureel Centrum van Lanaken.

maandag 1 maart 2010

Bezoek Waterburcht Pietersheim in AVANT-PREMIERE

01/03/2010 - GRATIS BEZOEK MET GIDS VOOR ALLE INWONERS VAN LANAKEN!

Het gemeentebestuur van Lanaken en de vzw "De Vrienden van Pietersheim" nodigen u als inwoner van de gemeente Lanaekn uit om in avant-première kennis te maken met de 'Waterburcht Pietersheim', bezoekersonthaal van Pietershiem, poort tot het Nationaal Park Hoge Kempen.

Het openingsweekend gaat door op 27 & 28 maart 2010. U krijgt de primeur! Vanaf 8 maart kunt u geniet van een rondleiding op deze historische site in onze gemeente.

Een gids geeft toelichting bij de nieuwe funcite van de 'Waterburcht Pietersheim'. We tonen u alle ruimtes die vanaf het openinsweekend opengesteld gaan worden voor het grote publiek.

Meer info: www.pietersheim.be