Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 27 september 2010

Limburg niet van haar beste kant

27/09/2010 - Op 23 september voerde OKRA nog actie in de Vlaamse provincies voor betere bushaltes en een toegangkelijker openbaar vervoer. Eén van de actiepunten was een gebrek aan schuilhuisjes. 

Gisteren ook ontving ik het antwoord van minister Crevits op mijn vraag betreffende schuilhuisjes van De Lijn. In Vlaanderen staan er in totaal 4.679 waarvan 1.074 in Limburg, 952 in Antwerpen, 918 in Oost-Vlaanderen, 1.131 in Vlaams-Brabant en 604 in West-Vlaanderen.

Meeste schadegevallen in Limburg

Gemiddeld kan men dus zeggen dat er bijna 1000 schuilhuisjes staan per provincie met een uitschieter naar beneden voor West-Vlaanderen. Echter, wat betreft schadestatistieken, blijkt Limburg veruit koploper te zijn met in 2009 liefst 118 schadegevallen op een totaal van 337 voor heel Vlaanderen; méér dan 1/3de dus!

Uit bijgevoegde grafiek blijkt bovendien dat de situatie sinds 2007 in Limburg, ook in Antwerpen, verergert.

Oorzaken? Het is niet altijd vandalisme, schade kan ook een gevolg zijn van verkeersongevallen of weersomstandigheden (storm, hagel, …)

Respect en burgerzin

Mochten we over een gelijkaardige statistiek beschikken over treinstations zou Limburg er ongetwijfeld beter uitkomen; we beschikken nu eenmaal over een minimum aan spoorweginfrastructuur. Maar toch, toch toont Limburg zich hier niet van haar beste kant; 1 op de 9 schuilhuisjes is beschadigd terwijl dit in West-Vlaanderen, met maar 604 schuilhuisjes, slechts 1 op 21 is. Een oproep tot respect voor openbaar bezit is hier wel op haar plaats; per slot van rekening worden ook die schuilhuisjes geplaatst en hersteld met belastingsgeld, met geld van ons allemaal!

Bekijk hier het persartikel in het belang van Limburg.

zaterdag 25 september 2010

Klachtenrapportage bij de Vlaamse overheid

25/09/2010 - In het jaarverslag 2009 van de Vlaamse Ombudsman las ik volgende alinea: “De cijfers maken heel duidelijk dat sommige Vlaamse overheidsdiensten niet alle klachten als klachten herkennen of erkennen, en zeker niet goed registreren. Er wordt over de eerstelijnsklachtenbehandeling in elk geval niet gerapporteerd zoals het Klachtendecreet en de omzendbrief dat voorschrijven”.

Dit blijkt een probleem dat al jaren aansleept want deze opmerking staat, in andere bewoordingen, ook in de jaarverslagen van 2002, 2004, 2006 en 2008. Daarom stelde ik daarover een vraag aan de bevoegde minster G. Bourgeois.

Klik hier voor mijn vraag en het antwoord van de minister.

vrijdag 24 september 2010

Recreatievaart zit in de lift

24/09/2010 - Uit de jaarverslagen van Promotie Binnenvaart Vlaanderen” blijkt dat tussen 2000 en 2008 de recreatievaart met 38% is toegenomen. Belangrijk dus dat Vlaanderen hieraan de nodige aandacht besteedt en hierin investeert!

Als bijlage vindt u mijn vraag aan en het antwoord van de minister.

donderdag 16 september 2010

Sluikstorten blijft een doorn in het oog

16/09/2010 - Slechts 0,3 pv’s per bevoegde ambtenaar per jaar | Vorige vrijdag ontving ik het antwoord op mijn vraag aan minister Crevits betreffende het sluikstorten langs de gewestwegen. 

Wie regelmatig de op- en afritten van onze snelwegen gebruikt kan er niet naast kijken: de bermen liggen vol blikjes, flesjes, sigarettenpakjes papierproppen, plastic zakken etc. Sinds de jaren 1990 voert de Vlaamse overheid een campagne tegen sluikstorten.

Slechts 0,3 pv’s per bevoegde ambtenaar per jaar

In haar antwoord geeft de minister aan dat binnen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 257 ambtenaren in het bezit zijn van een legitimatiekaart om processen-verbaal op te stellen. Sinds het jaar 2000 werden er door hen 734 pv’s uitgeschreven: 533 keer ging het om betrapping op heterdaad en in 171 gevallen kon men de dader vatten na onderzoek ter plaatse en het terugvinden van persoonsgegevens. Een klein rekensommetje leert ons dat er door 257 ambtenaren, oorspronkelijk waren het er zelfs ongeveer 300, op 10 jaar tijd maar 734 pv’s zijn opgesteld, dat is 73,4 pv’s per jaar wat neerkomt op nauwelijks 0,3 processen-verbaal per ambtenaar per jaar. De conclusie is ontluisterend, er is vermoedelijk een deel van die 257 à 300 ambtenaren die nog nooit hun legitimatiekaart hebben gebruikt. Want, als elke ambtenaar minstens één keer per jaar zijn kaart gebruikt zou het aantal pv’s op 10 jaar tijd ergens tussen 2570 en 3000 moeten liggen oftewel 4 keer meer dan nu.

Gemeenten worden verantwoordelijk voor opvolging van pv’s

Uit het antwoord van de minister blijkt ook dat voor een adequatere opvolging van de pv’s binnen AWV een proefproject gestart is waarbij de pv’s overgemaakt worden aan de GAS-ambtenaar van de gemeente (ambtenaren die moeten toezien op het Gemeentelijk Administratief Sanctierecht).

Verhoog de pakkans

Gelet op bovenstaande cijfers over aantallen pv’s en aantallen ambtenaren lijkt het mij verstandig dat de minister eerst de diensten eens doorlicht die pv’s mogen opstellen om zo te komen tot een (aanzienlijk) hoger aantal pv’s. Hoe hoger de kans op betrapping hoe minder men zal geneigd zijn om te sluikstorten!

Als bijlagen mijn vraag aan en het antwoord van de minister.

dinsdag 14 september 2010

Schaarste leidt tot creativiteit

14/09/2010 - Gehuurd patrimonium van de Vlaamse Overheid | Je leeft naargelang je inkomen” is een bekende uitspraak. Net zoals “Schaarste leidt tot creativiteit”. Iets wat de federale overheid gaat toepassen in verband met de huur van overheidsgebouwen maar vooral wat tot voorbeeld kan dienen voor de Vlaamse overheid.

De federale overheid maar ook de Vlaamse overheid huurt tal van gebouwen waar een grote kostprijs tegenover staat. Momenteel is er veel aanbod op de huurmarkt, vooral in Brussel. Sinds lang kan men spreken van een duidelijk overaanbod. Dit lijkt dan ook het uitgesproken moment om opnieuw te onderhandelen over de huurcontracten. Het tijdvenster waarin dit kan is beperkt, de crisis en het overaanbod blijven niet eeuwig duren, waardoor er dan ook nu gehandeld moet worden.

De Regie der Gebouwen heeft in ieder geval al aangekondigd dat ze gaat starten met dergelijke onderhandelingsoperaties met ondersteuning van een consultant.

Lees hier de volledige vraag en het antwoord met bijlage van minister Bourgeois.

Semi-internaten - Leerlingenvervoer

14/09/2010 - Op 4 juni verscheen in Het Belang van Limburg een kort artikel onder de hoofding “Ouders gehandicapte kinderen boos over wegvallen busdienst”. Bij het verder doorlezen van het artikeltje valt op dat het leerlingenvervoer vervalt omwille van besparingen bij De Lijn en dat daardoor ook de opvang op vrijdagavond zal vervallen.

Met andere woorden, de ouders van een 50-tal gehandicapte kinderen, die door Ter Engelen in Maaseik in naschoolse opvang worden opgevangen, worden door de besparingen van De Lijn dubbel geconfronteerd met problemen; hun kinderen kunnen niet meer met de bus naar huis en de kinderopvang op vrijdag zal vanaf 1 september vervallen.

Bekijk hier de volledige vraag en het antwoord van minister Crevits.

maandag 13 september 2010

Flitspalen of Pestpalen?

13/09/2010 - Vlaanderen staat er vol van. | Maandag 6 september 2010 kondigde de minister de plaatsing aan van 73 nieuwe flitspalen. Twee dagen later verschijnt in diverse dagbladen kritiek uit onverwachte hoek. 

Enkele korpschefs van politiezones twijfelen aan het nut van meer flitspalen en zeker aan de plaats waar deze geïnstalleerd zullen worden. De korpschefs worden in hun kritiek gesteund door de politievakbond NSVP. “Elke korpschef zal in zijn zone een flitspaal kunnen aanwijzen die totaal geen nut heeft', zegt NSPV-voorzitter Philip Van Hamme in De Standaard van 8/09/2010, p. 6 en hij vervolgt: 'In totaal staat zo'n 20 procent van onze flitspalen op volstrekt foute plaatsen.'

20 procent van al onze flitspalen betekent dat liefst 280 van de 1400 flitspalen die Vlaanderen telt verkeerd staan of geen nut hebben en dus geen bijdrage leveren tot het verhogen van de verkeersveiligheid.

Nog volgens het artikel in De Standaard van 8/09 “blijft de minister niet doof voor de kritiek. Alle 1.400 Vlaamse flitspalen worden binnenkort aan een grondige evaluatie onderworpen. 'We willen van elke flitspaal weten of die nog het gewenste effect heeft: de verkeersveiligheid verhogen'.

De kritische bedenkingen van de korpschefs, gesteund door de NSPV, laat vermoeden dat de keuze van de plaatsen waar de nieuwe flitspalen worden geïnstalleerd niet in structureel overleg is gebeurd met de locale autoriteiten. Dit wordt bevestigd in een artikel in de Standaard van 09/09/2010 waarin de Kortrijkse korpschef zegt:” Ik kan alleen maar vaststellen dat wij niet genoeg zijn geconsulteerd door de commissie die de beslissingen over de locaties neemt”.

Bovendien staat, gelet op de kritiek van de korpschefs, de aankondiging van een studie over het effect van de flitspalen haaks op de eerdere aankondiging over het plaatsen van nieuwe flitspalen. Indien men eerst een studie had gemaakt, had men meer dan waarschijnlijk kunnen vaststellen dat er van de 280 fout geplaatste flitspalen er vermoedelijk wel 73 konden verplaatst worden zonder afbreuk te doen aan het afschrikeffect dat een ‘nutteloze’ flitspaal kan hebben.

De kritiek van de korpschefs en het NSPV is blijkbaar niet in dovemansoren gekropen want prompt kondigt de minister in het artikel van de Standaard dd 09/09/2010 een overleg aan met de politiezones om te bekijken hoe ze de plaatsing kunnen evalueren.

Toch een rare manier van werken van onze minister: eerst nieuwe palen aankondigen, dan gaan evalueren en gaan praten en kijken welke nog nut hebben. Ik ga de minister hierover uitleg vragen in de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit van het Vlaams Parlement in de hoop dat ook in dit dossier de verkeersveiligheid van alle weggebruikers primeert!