Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 25 januari 2011

Europa betaalt bijna 60 miljoen voor Vlaamse Infrastructuurwerken

25/01/2011 - Acht lopende Vlaamse infrastructuurdossiers worden substantieel mee gefinancierd met Europees geld. In totaal gaat het om een bedrag van 59,1 miljoen Euro. Het is belangrijk dat de Vlamingen dit weten, zegt Marino Keulen, de perceptie over Europa is vaak te negatief. De Vlaamse regering moet bovendien alle aandacht besteden aan de mogelijkheden om op Europese middelen beroep te doen, en ook de lokale besturen daarbij ondersteunen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) vroeg bij Minister Crevits op voor welke infrastructuurdossiers zij kon gebruik maken van Europese co-financiering. Het gaat om acht dossiers die in uitvoering zijn en een negende dat in 2012 van start gaat.

Alleen al in het Project Seine-Scheldeverbinding investeert investeert Europa 46 miljoen euro op Vlaamse bodem. Maar ook in zeven andere dossiers neemt Europa een dikke 20% van de factuur voor haar rekening. De Europese co-financiering voor deze dossiers beloopt een totaal van 59,1 miljoen euro, of gemiddeld zowat 21% van de totale kostprijs. Voor nog vijf andere projecten is Europese co-financiering aangevraagd. (Zie de bedragen per project in bijdrage).

Marino Keulen vindt het belangrijk deze bedragen bekend te maken. In ons land regeert te vaak een negatieve perceptie van Europa. Voor de meeste Vlamingen blijft Europa een ver van mijn bed show. En collega politici verwijzen het liefst naar Europa als ze bepaalde onpopulaire beslissingen moeten verantwoorden. Zelden wordt er op gewezen dat Europa ook investeert in onze regio. Vlaanderen heeft de ambitie het logistieke hart van Europa te zijn. Het is goed dat Vlamingen ook weten dat Europa daarin investeert.

Marino Keulen wijst er ook op dat ook lokale besturen voor heel wat van hun projecten beroep kunnen doen op Europese co-financiering. Heel wat steden en gemeenten hebben al de weg gevonden. Maar het is belangrijk dat de Vlaamse regering voor haar eigen projecten, en in ondersteuning van de lokale besturen nog méér aandacht gaat besteden aan de mogelijkheden van Europese co-financiering. Dit is absoluut een onderdeel van het goed bestuur, zegt Marino Keulen, het zou een ramp zijn niet alle Europese steun te bekomen waarop we recht hebben.

Keulen wijst er op dat de Vlaamse budgetten voor infrastructuur dankzij de Europese steun uiteindelijk met zo’n zestig miljoen Euro gegroeid zijn. “Op die manier helpt Europa eigenlijk letterlijk onze bruggen te bouwen en onze putten in het wegdek te vullen”.

In bijlage de bekomen cijfergegevens. (vraag & antwoord)

woensdag 19 januari 2011

Open VLD bekommerd om belastingsverhoging

19/01/2011 - De drie gewesten in België zijn het eens geraakt over de invoering van een tolsysteem voor weggebruikers. Een akkoord hierover werd door de Waalse minister van Begroting en Financiën bekendgemaakt.

De Vlaamse regering bevestigt het akkoord, dat ze echter nog moet goedkeuren. Vlaams volksvertegenwoordigers Marino Keulen en Annick De Ridder vrezen voor een nieuwe lastenverhoging.

‘Onze eerste bekommernis gaat uit naar de portemonnee van de gezinnen en de lasten voor onze bedrijven’, zegt Marino Keulen. ‘Het akkoord, weze het nu een kilometerheffing, een wegenvignet of een tolsysteem, mag voor Open Vld het globale lastenplaatje voor bedrijven of gezinnen niet duurder maken dan vandaag’, stelt Annick De Ridder. ‘De concurrentiepositie van onze transportsector mag door de nieuwe regeling geen schade ondervinden’, aldus beide liberalen in een eerste reactie.

woensdag 12 januari 2011

Roma-plan Vlaamse regering is nog altijd lege doos

12/01/2011 - Wanneer gaat Bourgeois eindelijk iets doen, in plaats van contraproductieve verklaringen af te leggen?’ Het Roma-plan dat de Vlaamse regering op 3 december heeft goedgekeurd bestaat tot op vandaag slechts uit een ambtelijke werkgroep, zonder plan, zonder acties, zonder middelen. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen roept bevoegd Vlaams minister Geert Bourgeois op om eindelijk eens uit zijn sloffen te schieten.

In het Vlaams Parlement heeft Keulen Bourgeois geïnterpelleerd over het plan van aanpak van Bourgeois over de problemen met migranten uit Midden- en Oost-Europa, die zich al maandenlang in heel wat Vlaamse steden en gemeenten voordoen. Het plan van Bourgeois werd goedgekeurd op 3 december. ‘Maar in de communicatie erover liep het meteen mis: Bourgeois wilde een antwoord bieden aan de noodkreet van deze steden over de te grote instroom van Roma-migranten, maar in Midden- en Oost-Europa gaf hij met het enige voorstel uit het plan dat hij toen bekendmaakte integendeel de indruk dat Vlaanderen smeekte om meer Roma-immigratie’, zegt Keulen.

Uit het antwoord van Bourgeois gisteren in het Parlement bleek dat zijn Roma-plan nog altijd niets voorstelt. ‘Er werd een ambtelijke werkgroep geïnstalleerd, de MOE-werkgroep. Die naam slaat niet op de gemoedsgesteltenis van de Vlaamse regering maar op de doelgroep van immigranten uit Midden- en Oost-Europa’, aldus Keulen. Na haar installatievergadering in december zal de werkgroep voor het eerst bijeenkomen op 15 februari.

‘De minister kon geen enkel antwoord geven op mijn vragen over de inhoud van het actieplan’, hekelt Keulen. ‘Nochtans had hij al op 3 december, na de regeringsbeslissing, benadrukt dat er 16 acties klaar lagen om verder uitgewerkt te worden. Het Roma-plan waarmee Bourgeois reageerde op de noodkreet Vlaamse steden en gemeenten waarvan het draagvlak de limieten heeft bereikt, bleek ook op andere terreinen een lege doos. ‘Tot ergernis ook van parlementsleden uit de meerderheid trekt Bourgeois er geen euro extra voor uit’, aldus Keulen.

Keulen roept Bourgeois ook op om zich echt als een coach van de Vlaamse steden en gemeenten op te stellen. ‘In de Roma-zaak leek de minister vooral politieke spelletjes te willen spelen op de kap van het Gentse bestuur’, zegt Keulen. Volgens Bourgeois volgen Gent en ook de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) een verkeerde interpretatie van de procedure voor de toekenning van het leefloon aan EU-immigranten. Dat zou volgens Bourgeois verklaren waarom de Roma-instroom in Gent zoveel groter is dan bijvoorbeeld in Antwerpen. ‘Als coach van alle Vlaamse gemeenten had hij over deze zaak veel sneller met de betrokken steden en de VVSG kunnen overleggen’, vindt Keulen, die Bourgeois oproept om dat zo snel mogelijk te doen.

‘Wanneer zal Bourgeois eindelijk uit zijn sloffen gaat schieten,’ besluit Keulen, ‘in plaats van contraproductieve verklaringen af te leggen die voor polemiek zorgen of het tegengestelde bereiken van wat werd beoogd.’

dinsdag 4 januari 2011

Europa investeert voor 1/3de mee in Vlaamse weginfrastructuur

04/01/2011 - Er werden in Vlaanderen voor 10 infastructuurprojecten EFRO-middelen (EU investeringsmiddelen) verkregen. Uit de cijfers blijkt dat op deze manier de EU 34,36% ofwel 13,9 miljoen euro van de totale kostprijs op zich neemt. Eveneens blijkt dat de private sector ook voor 9,2% ofwel 3,7 miljoen euro mee investeert. De overheden (Vlaams Gewest, steden en gemeente, provincies en Infrabel) nemen 56,44% voor hun rekening.

Op zijn minst dient er voor elk toekomstig dossier onderzocht te worden of Europa mee kan investeren want 34,36% is geen peulschil meer en kan er mee voor zorgen dat we de slechte staat van onze wegeninfrastructuur sneller kunnen wegwerken.

In bijlage vindt u de twee vragen met antwoorden waarin u in detail terug kan vinden over welke projecten het gaat en wie hoeveel in welk project investeerde.