Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 21 april 2011

VDAB-transmissies naar RVA - Opvolging

21/04/2011 - Blijkbaar beschikt de VDAB niet over gegevens wat er met de dossiers gebeurt die overgezonden zijn voor transmissie of wat het effect van de transmissie is.

Nochtans werd er op 30 april 2004 een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de VDAB en de RVA betreffende gegevensuitwisseling. Voormalig minister van Werkgelegenheid, Frank Vandenbroucke, verklaarde in het parlement betreffende dit samenwerkingsakkoord en de gegevens uitwisseling het volgende:

“Ten derde is er de terbeschikkingstelling van federale informatie over de uitstroom van de werklozen naar een tewerkstelling aan de gewestelijke instellingen. De VDAB heeft in uitvoering van dit samenwerkingsakkoord onmiddellijk de nodige juridische en technische stappen gezet om deze complexe gegevensstroom te realiseren. Sinds maart 2005 is de technische koppeling tussen de VDAB- en de RSZ-Dimona-databanken volledig gerealiseerd. Vanaf dat ogenblik kon men starten met het systematisch opladen van de informatie op persoonsniveau. Vanaf augustus 2005 zijn alle persoonsdossiers in de VDAB-databanken effectief gekoppeld aan de RSZ-Dimona-databank. Alles wordt dus geïmplementeerd.”

Lees hier de volledige vraag en het antwoord van de minister.

maandag 18 april 2011

Vlaanderen ontloopt voorlopig schadeclaims door foute verkeersdrempels

18/04/2012 - Volgens een steekproef van Touring ligt 70% van de verkeersdrempels in Vlaanderen niet reglementair. Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) vernam dat 49 van de onreglementaire verkeersdrempels eigendom zijn van het Vlaams Gewest. ‘Een heel aantal van die drempels moet dringend aangepast worden om toekomstige schadegevallen te vermijden’, stelt Keulen.

Verkeersdrempels die niet reglementair liggen geven een veel grotere kans op beschadigingen aan de voertuigen. De wegbeheerders (in meerderheid steden en gemeenten maar ook het Vlaams Gewest) kunnen hiervoor verantwoordelijk gesteld worden. Tot nu toe blijken de gedupeerden de weg naar het Vlaams Gewest nog niet gevonden te hebben. Marino Keulen : ‘Gezien de slechte staat van de wegen en de vele ongemakken is de weggebruiker van langsom minder bereid om schade door de vingers te zien. De weggebruiker betaalt veel belastingen (belasting op in verkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting, taksen op brandstof, taksen op de verzekering) en mag in ruil een goed onderhouden weggennet verwachten. ‘

Om zicht te krijgen op de omvang van het probleem ondervroeg Vlaams parlementslid Keulen minister van Mobiliteit, Hilde Crevits. Ze liet weten dat in 2011 46 van deze 51 verkeersdrempels zullen aangepast worden, 2 in 2012 en de laatste in 2015.

Uit de cijfers blijken grote verschillen tussen de provincies. Het Agentschap Wegen en Verkeer regelt de aanleg, het onderhoud en de herstellingen van de gewestwegen via provinciale diensten. AWV-Limburg scoort het best, want in Limburg zijn geen aanpassingen van de verkeersdrempels op gewestwegen nodig. Dan volgt de provincie Antwerpen met twee aanpassingen, de derde plaats komt toe aan de provincie Vlaams-Brabant met drie aanpassingen en de provincies West en Oost-Vlaanderen zijn hekkensluiters met respectievelijk 18 en 26 aan te passen verkeersdrempels.

In bijlage kan u bijhorende vraag en antwoord en de bijlage terugvinden.

zaterdag 16 april 2011

Integratiebeleidsplan roept vragen op bij Marino Keulen

16/04/2011 - Op 14 februari 2011 verstuurde de minister een schrijven naar de Vlaamse steden en gemeenten in verband met het integratiebeleidsplan. Concreet betreft het een toelichting bij de richtlijnen voor opmaak en indienen van het beleidsplan 2012-2014 voor het aanvragen van een subsidie voor een lokale integratiedienst.

De afstemming van deze richtlijnen op enerzijds de ambities van de minister inzake planlastvermindering en anderzijds op het voorontwerp van planlastendecreet roept vragen op.

a) Link met (voorontwerp van) planlastendecreet.
Het voorontwerp van planlastendecreet voorziet de inwerkingtreding hiervan vanaf 1 januari 2014. Vanaf dan moeten er vrijwel geen aparte sectorale beleidsplannen meer worden opgemaakt. Het integratiebeleidsplan heeft echter een looptijd tot einde 2014. De minister geeft zelf in zijn brief aan dat dit plan weliswaar voor 3 jaar moet worden opgemaakt (dus voor 2012, 2013 en 2014) maar dat er eigenlijk vanaf 1 januari 2014 heel andere spelregels zullen gelden. Immers, vanaf 1 januari 2014 zouden er geen aparte sectorale plannen in het kader van meerjarige subsidies mogen worden gemaakt (ten gevolge van het planlastendecreet), maar wordt alles geïntegreerd in het meerjarenplan. Er wordt gesteld dat het "dan ook niet strikt noodzakelijk is dit derde jaar (dus 2014) gedetailleerd uit te werken" en dat in de praktijk het derde jaar moet opgenomen worden in de strategische meerjarenplanning.

Deze werkwijze is voor de steden en gemeenten zeer verwarrend.

b) Link met ambities inzake planlastvermindering.
Logischerwijze kan ervan uitgegaan worden dat de minister, als indiener van het planlastendecreet en pleitbezorger van minder regeltjes, zelf in zijn eigen beleidsdomeinen het goede voorbeeld zou geven. Daarom is het zeer verwonderlijk dat de beleidsprioriteiten die de minister meegeeft veel omvattender zijn dan die van zijn voorgangers en de lokale autonomie minder ruimte schijnen te geven.

Onder de vorige ministers (beleidsplan 2002-2005 en beleidsplan 2006-2008) was er sprake van 4 algemene uitgangspunten die zeer veel ruimte lieten voor lokale autonomie. Bij dit integratiebeleidsplan is hiervan geen sprake meer door de 13 veeleisende en bij momenten vrij gedetailleerde beleidsprioriteiten, die de gemeenten aanzienlijk belasten. Het is vreemd dat dit van dezelfde minister komt die het voorontwerp van planlastendecreet heeft ingediend op de regering.

Het voorontwerp van planlastendecreet voorziet dat alle plannen in 1 meerjarenplan geïntegreerd worden en zo opgestuurd worden naar de Vlaamse overheid. Deze zorgt dan voor de verdere afhandeling zodat elk departement zijn luik nakijkt.

Lees hier zijn volledige vraag en het antwoord van de minister.

woensdag 13 april 2011

Fouten AWV vertragen werken E313

13/04/2011 - De wegenwerken aan de E313 in Ranst waren gepland in 2010 maar ze lopen vertraging op. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) omdat er extra juridisch advies nodig was. Maar dat klopt niet, heeft Marino Keulen (Open Vld) ontdekt. ‘De vertraging ligt niet aan de bijkomende juridische adviezen, maar aan fouten van AWV zelf’, aldus de Vlaams volksvertegenwoordiger.

Eind november 2010 gaven verschillende kranten de volgende uitleg over de verschuiving van de werken naar 2011: "We hadden het zelf heel graag anders gezien en hebben het ook absoluut geprobeerd, maar we hebben de benodigde procedures niet tijdig kunnen afwerken", zegt woordvoerster Erika Decorte van het Agentschap Wegen en Verkeer(AWV). "We zijn gebonden aan de strikte regelgeving rond overheidsopdrachten en sommige aanbestedingen vragen tijd. Daardoor kunnen we niet meer starten voor 1 december."

Marino Keulen vroeg de bevoegde minister Hilde Crevits meer duidelijkheid. De minister antwoordde: "Onvoorziene omstandigheden zoals bijkomende inlichtingen en extra juridisch advies nodig voor de toewijzing van de opdracht, maakten het niet mogelijk om de aanbestedingsprocedure tijdig af te ronden."

Vermijdbare fouten

Verder onderzoek door Keulen leert dat het bijkomende juridisch advies hoogstens één dag vertraging opleverde. De werkelijke reden van de vertraging is te wijten aan het niet zorgvuldig genoeg opmaken van het oorspronkelijke bestek. Bovendien bleek dat de wijziging die gebeurde aan het bestek, dat daardoor opnieuw gepubliceerd moest worden, de herexamens bij wijze van spreken, ook nog eens lacunes bevatte. Onder meer was niet voorzien in een verkeerssignalisatie, merkten meerdere aannemers op.

‘Dat is verontrustend’, zegt Marino Keulen. ‘AWV doet zoveel van dergelijke dossiers, dit jaar zelfs 85 grote wegenwerken, dat de procedure van aanbestedingen voor het agentschap een tweede natuur moet zijn. In dit dossier zat de aanpak van in het begin mis en werd er gewoon te laat gestart.’

Pensioengerechtigde ingenieurs

Aangezien heel wat ervaren mensen bij AWV de pensioenleeftijd naderen, vreest Keulen dat dergelijke fouten in de toekomst nog meer zullen voorkomen. Daarom vraagt hij een plan van aanpak om de kennis van de vertrekkende generatie in een kennisdatabank te steken. ‘Dat zou gestuntel als met de E313 in Ranst kunnen vermijden. We mogen niet vergeten dat onze gewestwegen de slagaders van onze economie zijn’, besluit Marino Keulen.

dinsdag 12 april 2011

Marino ondervraagt minister Crevits over de Limburgse Noord - Zuidverbinding

12/04/2011 - De problematiek van de Noord-Zuidverbinding in Limburg is een zeer lang aanslepend dossier. Maar op 21 januari 2011 gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het besluit houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Noord-Zuidverbinding N74.

Er is dus eindelijk een grote stap genomen in het reeds langdurende proces. Een stap die nu ook een aantal concrete antwoorden verdient richting al de mensen en bedrijven die reeds veel te lang in onwetendheid zijn.

Lees hier zijn volledige vraag en het antwoord van de minister

maandag 11 april 2011

Rijden op LPG wordt voordeliger

11/04/2011 - Bij de herziening van de verkeersbelasting zal het in de toekomst een stuk voordeliger worden om op LPG te rijden. Dat heeft minister Crevits geantwoord op een vraag van Marino Keulen over steunmaatregelen voor LPG-rijders.

Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) heeft in het Vlaams Parlement een pleidooi pro LPG gehouden. Er zijn volgens Keulen heel wat voordelen aan LPG: “LPG is ongeveer 1 euro per liter goedkoper dan benzine, heeft een veel lagere CO² uitstoot en de LPG-installaties zijn heel wat veiliger dan vroeger het geval was.” Het enige nadeel van LPG is dat het een iets mindere energie-efficiënte brandstof is maar dit weegt niet op tegen de voordelen. Vlaams minister van Mobiliteit, Hilde Crevits, bevestigde deze visie.

De overheid behandelt LPG echter nog altijd stiefmoederlijk door een hogere verkeersbelasting te heffen en een hogere kost aan te rekenen bij de autokeuring. Marino Keulen klaagt deze stiefmoederlijke behandeling aan.

Aangezien de Vlaamse regering nu bevoegd is voor de verkeersbelasting zijn er op het Vlaamse niveau mogelijkheden genoeg om rijden op LPG te stimuleren. Marino Keulen suggereerde er enkele aan minister Crevits.

Hierop kondigde minister Crevits aan dat de herziening van de verkeersbelasting niet lang meer op zich zal laten wachten. Meer bepaald zal gewerkt worden aan een verkeersbelasting op basis van CO²-uitstoot, naast de euronorm van de wagen en de mate waarin de productie van de brandstof van de wagen het milieu belast. Concreet betekent dit volgens minister Crevits dat het in de toekomst een stuk voordeliger zal worden om op LPG te rijden.

Wanneer precies de nieuwe regeling met betrekking tot de verkeersbelasting in werking treedt, wilde minister Crevits nog niet meedelen.

woensdag 6 april 2011

Geen jacht op de dieselrijders

06/04/2011 - De vier milieuministers van de gewesten en de federale regering zijn het eens geworden om de dieselrijders aan te pakken omdat dieselvoertuigen erg schadelijk zouden zijn voor het milieu. Open Vld dringt aan op omzichtigheid. ‘Het is nogal hypocriet om de dieselrijders aan te pakken, nadat het beleid hen jarenlang heeft ondersteund’, zegt Marino Keulen.

Open Vld is het eens met de milieudoelstellingen inzake CO2- en andere vervuilende emissies waar dieselmotoren slechter op zouden scoren dan benzinemotoren. Jarenlang werden dieselvoertuigen echter ondersteund, door lagere accijnzen of overheidskortingen op de aankoopfactuur van auto’s met een lage CO2-emissie.

Marino Keulen dringt aan op voorzichtigheid bij het uitwerken van maatregelen tegen de dieselrijders. ‘Vooraleer ingrijpende beslissingen te nemen, moet er goed overlegd worden met de automobiel- en transportsector’, zegt Keulen. Het is volgens Keulen al te gemakkelijk om zich te concentreren op de dieselrijders als doelwit, terwijl ook veel andere sectoren verantwoordelijk zijn voor vervuilende emissies op het vlak van fijn stof.

De milieuministers willen ook maatregelen om het aantal bedrijfswagens (vaak diesels) en door de werkgevers betaalde tankkaarten, te verminderen. Ook hier steekt Marino Keulen een waarschuwende vinger op. ‘Bedrijfswagens en tankkaarten werden indertijd ingevoerd om werknemers te belonen met een extralegaal voordeel dat voor de werkgever fiscaal aantrekkelijker is dan een loonsverhoging. Maatregelen die dit terugdringen kunnen niet zonder compensatie met een ander belastingvoordeel of lastenverlaging’, stelt Keulen. ‘Als de milieuministers zonder compensaties gevolgd worden met hun plan om de bedrijfswagens en tankkaarten aan te pakken, is het de werkende klasse die de rekening betaalt’.

Open Vld stelt een volledig nieuw stelsel van ecofiscaliteit voor het autogebruik voor (zowel voor de BIV als voor de jaarlijkse verkeersbelasting), op basis van een ecoscore die alle milieuvervuilende componenten in rekening brengt.