Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 30 mei 2013

Vandaag in de commissie : Vraag om uitleg aan Kris Peeters mbt LRM

Deze namiddag parlementaire vraag gesteld aan Minister-President Kris Peeters. Over toekomst van LRM en de aangekondigde 100mio euro kapitaalverhoging. Hij kon nog niks zeggen. Verwacht zo snel mogelijk een beslissing. Peeters herinnerde aan algemeen vennootschapsrechterlijke termen. Als iemand participeert in kapitaal daaruit aandelen volgen. En vertegenwoordigers in raad van bestuur. Of hij/Vlaamse Regering dat van plan zijn mbt LRM en de 100mio, weigerde Peeters hierover uitsluitsel te geven. Alle pistes blijven open.

zondag 19 mei 2013

Het Belang van Limburg 18 & 19 mei 2013 : Plannen neanderthalersite worden eindelijk concreet

Subsidiedossier van bijna 1 miljoen ligt nu bij Vlaanderen
LANAKEN
Gisteren diende eigenaar Bouwinvest het subsidiedossier voor de definitieve restauratie en ontsluiting van neanderthalersite Hezerwater in Veldwezelt in bij Vlaams minister Bourgeois. Neanderthalers leefden daar van 133.000 tot 50.000 jaar voor onze jaartelling.
Het heeft even geduurd eer er een akkoord was, maar de kogel is nu definitief door de kerk. Het Nederlandse Bouwinvest, dat pensioengelden uit de Nederlandse bouwnijverheid beheert, aarzelde nog in 2011. Toen omdat het onder meer de volledige investering - 1 miljoen euro - moest voorschieten en pas bij oplevering via subsidies een groot deel kon terugkrijgen, "Dat probleem is nu van de baan. Overigens al een hele poos", licht burgemeester Marino Keulen (Open Vld) de zaak toe. "Bovendien heb ik ook wel begrip voor hun terughoudendheid: het restaureren en ontsluiten van een archeologische locatie is niet bepaald de kernactiviteit van de bouwheer."
Waarom het dan wel zo lang geduurd heeft? Keulen: "Omdat het ook een heel technisch en wetenschappelijk dossier is. Er is veel overleg geweest met specialisten van de KU Leuven en met de provincie.
Het Team van Meer architectenbureau en co heeft de bevindingen omgezet in plannen. Alles wordt concreet nu."
Opening herfst 2014 Maar eerst moet Vlaanderen zijn zegen geven over de financiering. De deal is zo: Vlaanderen neemt 600.000 euro voor zijn rekening, Limburg 200.000 euro en Lanaken 75.000 euro. In het totaal 87,5 procent van het voorziene miljoen is subsidiegeld. "De rest zou voor de bouwheer zijn, maar ook daarvan betaalt Lanaken 75.000 euro. Zo zal de neanderthalersite Lanaken in het totaal 150.000 euro kosten. We krijgen er dan ook veel voor terug. Dit hebben ze nergens anders in de Lage Landen, zelfs niet in West-Europa. Ik hoop dat na de goedkeuring door Vlaanderen het dossier in het najaar kan uitbesteed worden. Hopelijk kan de restauratie en ontsluiting dan starten in de lente van 2014 om de site vervolgens te openen in het najaar van 2014."

vrijdag 17 mei 2013

29-04-2013 : Het Belang van Limburg : Gemeente zet subsidie voor leerlingenvervoer stop

Op 1 september stopt het gemeentebestuur met het subsidiëren van het busvervoer voor de leerlingen van het basisonderwijs in Lanaken. Die maatregel levert een jaarlijkse besparing van circa 90.000 euro op. De overkoepelende vzw Katholiek Basisonderwijs Lanaken (KBL) en de betrokken schooldirecties zijn niet te spreken over die maatregel.
Het busvervoer wordt georganiseerd door de Gezinsbond Lanaken. Dankzij de gemeentelijke subsidie bedraagt de maandelijkse bijdrage van de gebruikers slechts een derde van de werkelijke kostprijs. Dat komt neer op 6,90 euro voor kleuters, 8,70 euro voor leerlingen van het 1ste, 2de en 3de jaar en 10,30 euro voor leerlingen van het 4de, 5de en 6de jaar. Een dagkaart kost 1,20 euro.
lanaKen
Onrechtvaardig
Dit busvervoer kost de gemeente 90.000 euro op jaarbasis.
Burgemeester Keulen: "Dat vervoer is een zeer selectieve aangelegenheid. Ten eerste genieten alleen de basisscholen Het Wezeltje in Veldwezelt en de centrumscholen Jan Rosier en Aan de Engelse Hof van dat gesubsidieerde busvervoer.
De basisscholen in Gellik, Neerharen, Rekem en Smeermaas hebben nooit een euro voor leerlingenvervoer gekregen. Dat noem ik een pertinente onrechtvaardigheid."
In totaal zullen 60 tot 70 leerlingen de dupe worden van deze besparing. In Veldwezelt gaat het om 10 tot 12 leerlingen.
"Bovendien nemen sommige leerlingen die amper op 500 meter van hun school wonen, toch de bus. Elke leerling van Het Wezeltje die de bus neemt, kost de gemeentekas 2.416 euro, voor de leerlingen van Aan de Engelse Hof is dat 752 euro en voor de leerlingen van de Jan Rosierschool is dat 537 euro. Dat is in deze crisistijd niet langer te verkopen", aldus burgemeester Marino Keulen.
Overleg
Voorzitter Oger Goffin van het KBL is nog niet officieel op de hoogte gebracht. "Als dit inderdaad zo is, dan betreuren wij dat die maatregel ons zonder overleg door de keel is geduwd. Er zal nog wel een gesprek met de burgemeester volgen. Voorlopig gaan we niets eisen, maar wel naar een alternatief zoeken."
Directeur Hilde Eurlings van de Jan Rosierschool noemt de maatregel 'verschrikkelijk'. "Dit stelt een einde aan 55 jaar gesubsidieerd leerlingenvervoer. Maar ik snap het wel: het kost veel geld. Op 11 mei is er nog een overleg gepland met het gemeentebestuur. Hopelijk kunnen we nog iets uit de brand slepen", besluit de directeur.

zondag 12 mei 2013

Nooddecreet NZ-Limburg doorstaat toetsing Europa

Recentelijk werden in verschillende media door een aantal mensen stelling ingenomen dat het nooddecreet NZ-Limburg juridisch tekort schoot op het vlak van het plan-MER alsook de toets van Europa niet zou doorstaan.

Het voorstel van decreet omvat twee punten :

1.       In eerste instantie wordt omstandig gemotiveerd dat het project van “groot openbaar belang” is in de zin van de habitatregelgeving. Door de erkenning van het “groot openbaar belang” wordt dus het door de Raad van State vastgestelde vormgebrek hersteld en doorstaat het de toetsing met de Europese regelgeving.  Het groot openbaar belang wordt nog eens extra ondersteund door de eerdere opname in het Limburgplan en recent in het SALK-rapport.
2.       Daardoor ligt de weg open voor een nieuw regeringsbesluit waarin zowel het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan als het daaraan voorafgaande plan-MER-rapport opnieuw (onmiddellijk) worden vastgesteld. Dat vormt het tweede luik van de voorgestelde decretale regeling en lost het probleem ivm het plan-MER-rapport op.

Hieronder de tekst van onze juristen :

In de persberichten omtrent het voorstel van decreet wordt vaak geschermd met het gegeven dat de plan-MER-procedure volledig hernomen dient te worden omdat:
-          ook de goedkeuringsbeslissing van het plan-MER door de Raad van State is vernietigd
-          compenserende maatregelen aangemeld dienen te worden bij Europa.

Deze bezorgdheden zijn niet terecht :

-          In het voorstel van decreet wordt de Vlaamse Regering eveneens gemachtigd om de goedkeuringsbeslissing van het plan-MER te hernemen (de machtiging betreft dus niet enkel de goedkeuring van het RUP).
-          Wat de aanmelding bij Europa betreft, geldt slechts art. 6, 4, van de habitatrichtlijn: “Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de Lid-Staat alle nodige compenserende maatregelen om  te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De Lid-Staat stelt de Commissie op de hoogte van  de genomen compenserende maatregelen.” Het gaat dus om een loutere aanmeldingsplicht van “genomen” maatregelen. De plan-MER-procedure dient dus niet te worden hernomen.

Hieruit blijkt dus duidelijk dat er juridisch geen bezwaar is om dit nooddecreet goed te keuren.

Dit is een aanbod van open Vld, een uitgestoken hand, om tot een oplossing te komen.  Wij hopen hiermee ruime steun te krijgen over de partijgrenzen heen zodat de NZ-Limburg eindelijk kan opgelost geraken.  Open Vld is bereid met de andere partijen samen te werken om dit decreet gestemd te krijgen.

Na een eventuele goedkeuring kunnen binnen het jaar de werken voor de aanleg van de omleidingsweg van start gaan.

dinsdag 7 mei 2013

Marleen Vanderpoorten : Voortschrijdend inzicht

Het was een vreemde politieke week. Eerst waren er de 1 mei-speeches, waarbij zowel de SP.A als de socialistische vakbond na jaren van hardnekkig ontkennen, uiteindelijk toegaven dat de loonlasten in België te hoog liggen. Een analyse die Open Vld al jaren maakt maar die tot voor kort door de socialistische familie werd afgedaan als goedkope werkgeverspraat. Ook socialistisch viceminister-president Ingrid Lieten liet zich op 1 mei horen door te stellen dat de hervorming van het secundair onderwijs nu wel “snel” moet gebeuren. Iets waar Open Vld al jaren voor pleit. Je kan je dan ook afvragen wat SP.A, vier jaar na de start van de regering, heeft tegengehouden om die hervorming ook effectief door te voeren.

Gisteren was het de beurt aan CD&V om, in de slipstream van de socialisten, het “licht” te zien. Rerum Novarum is pas volgende week, maar toch verklaarde CD&V bij monde van haar partijvoorzitter Wouter Beke dat kleuters al vanaf 4 jaar naar de kleuterklas moeten gaan.

Toen Open Vld nochtans twee jaar geleden een voorstel van decreet indiende om juist deze leeftijdsgrens in te voeren, werd dit door diezelfde CD&V op hoongelach onthaald. CD&V verklaarde toen, in hun gekende “enerzijds-anderzijds” stijl van redeneren, dat kleuterparticipatie weliswaar zeer belangrijk werd geacht, maar dat een verlaging van de leerplicht naar vier jaar daarvoor niet de juiste oplossing was.

Het probleem werd vervolgens totaal geminimaliseerd door te stellen dat maar een kleine groep van alle vierjarigen niet in de kleuterschool was ingeschreven. Dat veel kleuters weliswaar zijn ingeschreven, maar nauwelijks een klaslokaal van binnen zien omdat ze om allerlei reden thuis worden gehouden, werd gemakkelijkheidshalve vergeten. Wel erkende de CD&V-fractie toen dat vooral kinderen uit sociaal-economische zwakkere milieus vaak de weg naar de kleuterschool niet vinden.

En laat het nu net die groep zijn die het meeste gebaat is bij een zo vroeg mogelijke kleuterparticipatie. Kleuters uit sociaal zwakkere milieus die wel op jonge leeftijd (kleuter)school lopen, hebben immers tweemaal minder kans dat ze het eerste leerjaar moeten overdoen. Bij allochtone jongeren is dit verschil nog groter.

Nu CD&V na drie jaar van “nadenken” het geweer van schouder heeft veranderd en het voorstel van Open Vld toch lijkt te steunen, wil de Open-Vld-fractie de CD&V graag helpen door het voorstel van decreet ter bevordering van de kleuterparticipatie uit 2010 opnieuw in te dienen. Wij rekenen op de volle steun van CD&V!

maandag 6 mei 2013

Limburgse burgemeesters willen streng drugsbeleid Maastricht gehandhaafd zien

LANAKEN/RIEMST/VOEREN 06/05 (BELGA) = De burgemeesters van Lanaken, Riemst en Voeren willen dat de Nederlandse coffeeshops gesloten blijven voor buitenlanders en er harder wordt opgetreden tegen illegale verkopers. Zelf kondigen de burgemeesters aan de controles aan de grens te handhaven.
                         Nu er in Maastricht juridische bezwaren zijn opgedoken die het verbod opheffen om er softdrugs te verkopen aan buitenlanders, is er opnieuw veel belangstelling van onder meer Belgische drugstoeristen. Burgemeester Onno Hoes probeert met gerechtelijke stappen om overtreders op andere gedachten te brengen.
      "Dat de verkoop opnieuw mogelijk wordt is een slechte zaak, want de invoering van de wietpas heeft wel degelijk zijn vruchten afgeworpen", zegt Marino Keulen, burgemeester van Lanaken (Open Vld). "Het aantal drugstoeristen is hierdoor drastisch verminderd. Als het nu opnieuw de andere kant opgaat, zou dit bijzonder jammer zijn. Wat we wel gemerkt hebben is dat door het verbod in de coffeeshops, de drugsdealers hun rotzooi niet meer kwijt geraakten, en ze daarom mensen op straat begonnen aan te klampen. Wij ijveren voor het doorzetten van de harde lijn, waarbij overtreders worden geverbaliseerd en vervolgd", aldus Keulen.
      Mark Vos van Riemst (CD&V) zit op dezelfde lijn: "De overlast was nu een pak minder, dus moet het verbod blijven gelden. Wij zullen in ieder geval de controles aan de grens handhaven. Want ondanks de maatregelen in Maastricht, is het illegale circuit nog steeds actief en doen we nog regelmatig vangsten. Wij werken mee aan een strenge aanpak."

Lees ook.

"Gutman niet gezien in Lanaken"


Amerikaans ambassadeur Howard Gutman brengt zondag een bezoek aan de gemeente Voeren en sluit daarmee zijn bezoekronde aan alle 589 Belgische gemeenten af. Maar in de Limburgse gemeente Lanaken hebben ze hun twijfels. "Wij hebben Gutman hier niet gezien. Als hij hier is geweest, dan moet het zeer incognito geweest zijn. Niemand in het gemeentehuis kan zich een bezoek van Gutman herinneren", zegt Open Vld-burgemeester Marino Keulen.
            Na zijn aantreden als Amerikaans ambassadeur in 2009 kondigde Gutman aan dat hij alle 589 Belgische gemeenten zou bezoeken. Vandaag/zondag sluit hij zijn "ronde van België" af met een bezoek aan de faciliteitengemeente Voeren.
     Maar volgens Marino Keulen is Gutman het Limburgse Lanaken mogelijk vergeten. Nochtans suggereert een filmpje op de website van de ambassadeur (The Partnership Tour Finale) ook een bezoek aan de Limburgse gemeente. De inwoners van de gemeente worden alvast bedankt in de aftiteling van het filmpje.
     "Maar wij hebben de ambassadeur niet gezien. Als hij hier is geweest, moet dat zeer anoniem zijn geweest, want niemand op het gemeentehuis kan zich een bezoek herinneren. Ofwel ging het om een niet-officieel bezoek, maar dan stemt dat niet overeen met de indruk die hij gaf dat hij alle gemeenten een officieel bezoek zou brengen", legt burgemeester Keulen uit.
     Keulen vindt dat jammer. "Wij hebben op ons grondgebied een belangrijk Amerikaanse chemische groep, Celanese, waar 225 mensen werken. Dit is een model-werkgever, op alle vlakken, die de jongste jaren nog fors heeft geïnvesteerd in uitbreiding", luidt het.
     De Open Vld-politicus benadrukt wel dat Gutman welkom blijft in Lanaken. "Ik nodig hem alsnog uit voor een bezoek", klinkt het.

woensdag 1 mei 2013

Noord-Zuid

Onenigheid tussen CD&V en NVA over motie gericht aan Vlaamse regering. Daarin wordt Vlaamse regering opgeroepen om snel werk te maken van het opheffen van juridische blokkages waarmee het zogenaamde omleidingstrace nu behept is door arrest van Raad van State.
Bekijk ook het fragment op TVL van 30 april 2013.