Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 24 oktober 2013

Pendelfonds faalt

Het Pendelfonds dat in het leven geroepen is om de files te bestrijden faalt. Dat blijkt uit een kritisch analyse van het Fonds door de Mobiliteitraad van Vlaanderen. Ook Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) wil het Pendelfonds grondig bijsturen. Bovendien wijst hij op het gebrek aan daadkracht om de ‘missing links’ in Vlaanderen weg te werken.

Mobiliteit is één van de achillespezen van deze Vlaamse regering. Onder minister Crevits zijn de files met 36% toegenomen. De oorzaak is het gebrek aan daadkracht om o.m. de zogenaamde missing links zoals Oosterweel, NoordZuid Limburg of de rondweg N60 te Ronse weg te werken. Maar ook op ander vlakken faalt het beleid.

Eén van de wapens om het fileleed tegen te gaan was het Pendelfonds. Het Pendelfonds heeft als doel om projecten te financieren van bedrijven die pogen hun werknemers niet met de wagen maar te voet, met de fiets of met gemeenschappelijk vervoer naar het werk te laten komen.

Donderdag bespreekt de commissie Mobiliteit in het Vlaams Parlement het Mobiliteitsverslag 2013 van de Mobiliteitsraad (MORA) van Vlaanderen. Daarin wordt het Pendelfonds tegen het licht gehouden. De MORA is kritisch voor het Pendelfonds: het fonds heeft geen impact op de verduurzaming van het woon-werkverkeer. Dat blijkt ook uit de cijfers: volgens het recentste onderzoek naar het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen blijkt dat 72,4% van de woon-werktrips met de wagen gebeuren. Bij de oprichting van het pendelfonds, in 2007, was het doel van het Pëndelfonds om het auto-aandeel te laten zakken van 70 naar 60% tegen 2010. Dat is dus niet gelukt.

De MORA haalt verschillende oorzaken aan, zoals het tekort aan oproepen naar nieuwe projecten vanuit de overheid (in 2009, 2010, 2011 werden er telkens maar één oproep gedaan; in 2012 zelfs geen enkele meer). De toegekende subsidiebedragen werden ook fors verlaagd (de toegekende bedragen in 2010 en 2011 bedroegen nog maar een achtste van het totale bedrag in 2008). Het gevolg is dat het Pendelfonds ook steeds minder werknemers bereikt: in 2011 waren dat er nog maar 11.821, tegenover bijna 65.000 in 2008). Bovendien heeft het Pendelfonds ook nooit kleinere ondernemingen en KMO’s kunnen bereiken (amper 10% van de werknemers).

De MORA komt met maar liefst negen aanbevelingen om de werking van het Pendelfonds te optimaliseren, waaronder een betere communicatie, een administratieve vereenvoudiging en een bijsturing van het subsidiesysteem.

Ook Open Vld dringt aan op een grondige bijsturing van het pendelfonds. Marino Keulen : “Al sinds 2008, bij de eerste evaluaties, blijkt dat het Pendelfonds faalt in zijn opzet om meer mensen uit de auto te krijgen. Als het der regering menens is om het woon-werkverkeer te verduurzamen, zal ze het Pendelfonds moeten bijsturen.”

Daarnaast blijft Open Vld wijzen op het gebrek aan daadkracht van deze regering in het wegwerken van de zogenaamde “missing links” in Vlaanderen. “Van de 51 missing links op wegen en zeekanalen, werd er amper één weg gewerkt,” besluit Keulen.

maandag 21 oktober 2013

Persbericht : Het startschot van Crevits komt rijkelijk laat

De Vlaamse regering besliste vandaag om VIA-Invest de opdracht te geven om zes grote infrastructuurprojecten voor te bereiden. Volgens Vlaams Volksvertegenwoordigers Marino Keulen en Bart Tommelein komt deze beslissing niets te vroeg. Bovendien tempert Open Vld de hoerastemming. “Het gaat om een eerste stap. Het zal nog jaren duren vooraleer deze projecten ook effectief gerealiseerd zullen zijn. Het fileleed in Vlaanderen, dat onder Crevits met 36% is gestegen, zal dus nog even duren.”

Keulen wijst er op dat de Vlaamse regering helemaal nog niet ver staat in de aanpak van het fileprobleem. Marino Keulen: “We weten allemaal dat een structurele aanpak van de grote mobiliteitsproblemen in Vlaanderen een prioriteit zou moeten zijn. Want de economische, sociale en ecologische kost van de ellenlange files waar we vandaag mee geconfronteerd worden is niet te overzien. Het bilan van deze Vlaamse regering en van minister Crevits is echter zeer mager. Van de 25 missing links en de twee bottlenecks werd er deze legislatuur amper één project volledig gerealiseerd: de noordelijke ontsluiting van de luchthaven van Zaventem. En twee projecten zijn effectief in uitvoering.”

Startschot voor amper 6 van de 51 missing links

De beslissing die de regering vandaag nam is dan ook pas een eerste stap in een heel proces. Vooraleer er een eerste spade in de grond steekt, zullen we alweer jaren verder zijn. En dan mogen er geen vertragingen en problemen opduiken zoals bij tal van andere infrastructuurwerken. Volgens fractievoorzitter Bart Tommelein gaat het overigens niet enkel om missing links op de wegen, maar zijn er tal van andere die nog moeten worden aangepakt. Tommelein: “Volgens het recente VRIND-rapport van de studiedienst van de Vlaamse regering zelf zijn er 19 missing links aangeduid inzake waterweginfrastructuur. Daarvan zijn er amper drie uitgevoerd. Meer nog, over tien projecten is er zelfs geen enkele beleidsbeslissing. En van de 9 prioritaire missing links in het tramnetwerk bevindt zicht opnieuw amper één project in uitvoeringsfase.”

Keulen en Tommelein vinden het goed dat minister Crevits vandaag het startschot gegeven heeft voor zes projecten. “Maar zes op een totaal van 51 missing links is weinig en bovendien komt het op ruim een half jaar voor de verkiezingen rijkelijk laat”, aldus Keulen en Tommelein.

donderdag 10 oktober 2013

Persmededeling : Nooddecreet NoordZuid-Limburg gaat verder

Vandaag werd in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement het nooddecreet NoordZuid-Limburg, zoals ingediend door de Open Vld parlementsleden Marino Keulen en Dirk Van Mechelen, besproken. Na een constructief debat werd unaniem door de commissie beslist om het standpunt te vragen van de Vlaamse regering.

Iedereen in de commissie was akkoord dat er zo snel als mogelijk een oplossing moet komen voor de padstelling omtrent de NoordZuid-Limburg. Er was enkel één grote onduidelijkheid en dat is welke mogelijke pistes, waaronder ook het nooddecreet, voldoende juridische zekerheid bieden. Het is immers nu al duidelijk dat welke piste ook bewandeld wordt deze opnieuw het voorwerp kan uitmaken van een juridische betwisting.

Maar het staat buiten kijf dat de piste Keulen – Van Mechelen de snelste oplossing is om de werken te kunnen aanvatten. Daarom werd ook aan de Vlaamse regering gevraagd een tijdstabel op te maken met betrekking tot de twee procedures die kunnen gevolgd worden om de werken te laten aanvatten. De heropgestarte procedure van de Vlaamse regering of het turbospoor Keulen – Van Mechelen.

woensdag 2 oktober 2013

Vrij Verteld - editie september 2013


 U kan deze nieuwsbrief ook online bekijken


HERKEURING DIMLICHTEN BIJ EIGEN GARAGIST
Auto afgekeurd wegens slecht afgestelde dimlichten… Wie hee ft het nog niet meegemaakt? Als het van Open Vld afhangt kan dit in de toekomst opgelost worden door uw eigen garagist en moet u niet opnieuw bij de autokeuring aanschuiven.

In 78 procent van de gevallen van een keuring is het voertuig in orde en krijgt men zijn groen keuringsformulier. In 20 procent van de gevallen is een herkeuring nodig binnen de 14 dagen. Bij meer dan een kwart van de afkeuringen is dit te wijten aan slecht afgestelde dimlichten. Slechts in 1,14 procent wordt het voertuig de onmiddellijke toegang tot het verkeer ontzegd. Iedereen heeft het wel al eens meegemaakt dat de wagen niet door de keuring geraakt door slecht afgestelde dimlichten. Een vervelende zaak. Het gevolg is immers dat je een nieuwe afspraak moet maken met je garage, die het probleem binnen het kwartier oplost. Maar daarna moet je terug aanschuiven bij de autokeuring, voor een herkeuring die je extra geld en tijd kost. Je bent er al snel een halve dag aan kwijt. Ik pleit er daarom voor om de herkeuring van dimlichten over te laten aan uw eigen garage. Uw garagist stelt uw dimlichten correct af en bezorgt als bewijs daarvan een digitaal attest aan de keuringsdienst. Klaar is Kees! Het kan perfect georganiseerd worden, zoals in Nederland reeds het geval is. Dit zijn kleine zaken die het leven voor iedereen gemakkelijker maken en onnodige kosten en tijd besparen. Zodra de Vlaamse overheid deze bevoegdheid krijgt dankzij de nieuwe staatshervorming dien ik hierover een voorstel in het Vlaams Parlement in.


NELE LIJNEN LANCEERT FLEXI-JOBS

Senator Nele Lijnen wil werknemers en gepensioneerden 500 euro per maand belastingvrij laten bijverdienen. Deze exi-jobs exibiliseren overuren en gelegenheidsarbeid en ze maken onze bedrijven competitiever. Zij werkte samen met collega Rik Daems een voorstel uit.

De exi-jobs bieden de nodige ademruimte in arbeidsintensieve sectoren gezien gelegenheidsarbeid en overuren voor zowel werkgevers als werknemers aantrekkelijk worden, aldus Lijnen: "De werkgevers betalen slechts 125 euro (25%) op de 500 euro die de werknemer ontvangt, zonder verdere scale of sociale verplichtingen. Dat die eerste 500 euro als het ware netto is, verlaagt de kost voor de ondernemer drastisch."

Het voorstel ontraadt tevens zwartwerk waardoor het voor de overheid budget-neutraal is: "Meer mensen in het wit aan de slag staat gelijk aan meer groei en consumptie en dus overheidsinkomen. En voor deeltijdse arbeiders kan het de opstap zijn naar een voltijdse job."


VOOR EEN MODERNE FISCALITEIT

De belastingdruk en het overheidsbeslag in ons land zijn beiden te hoog en we krijgen hier als burgers te weinig voor in ruil. Daarom werd er in het parlement op vraag van Open Vld een fiscale hervormingscommissie in het leven geroepen die ons fiscaal systeem moet moderniseren.

Patrick Dewael en Rik Daems vertegenwoordigen de liberalen: "Een overheid heeft belastingen om zijn werking te financieren. Vooraleer we bij de burger aankloppen, moeten we dus eerst besparen op het overheidsapparaat en de uitgaven efficiënter maken. Op die manier kunnen we de belastingen echt verlagen, in plaats van ze louter te verschuiven. Het moet de ambitie zijn om het overheidsbeslag weer onder de 50% van het BBP terug te dringen", zegt Dewael. Daarnaast willen de liberalen het fiscaal systeem drastisch hervormen en vereenvoudigen.
Dewael: "Het is vandaag een heuse uitdaging om je belastingbrief in te vullen. Wij pleiten daarom om slechts twee lagere tarieven te behouden in de personenbelasting en het aantal aftrekken, vrijstellingen en verminderingen terug te brengen. Dat maakt onze fiscaliteit niet alleen eenvoudiger, maar ook rechtvaardiger. In de vennootschapsbelasting willen we het tarief eveneens verlagen, in ruil voor het schrappen van aftrekposten en subsidies."

Op het ideologisch congres van eind november zullen de Open Vld-leden deze plannen voor een moderne fiscaliteit bediscussiëren en officieel vastleggen. Ter voorbereiding organiseert de partij op 19 oktober hierover een studiedag met fiscale specialisten. Iedereen is vanaf 10u welkom in het Diamantcentrum, Reyerslaan 80 in Brussel.


70 JOBS IN OUD-REKEM

Het schepencollege van Lanaken heeft de bouwvergunning afgeleverd voor de realisatie van een woonzorgcentrum met rusthuiskamers en serviceflats in Oud-Rekem. In totaal gaat het om 86 wooneenheden.

Sofie Martens, schepen van Ruimtelijke Ordening: "Met de bouw van dit project wordt voorzien in een belangrijke behoefte: kwalitatief wooncomfort aanbieden voor senioren. In Lanaken neemt de vergrijzing toe en merken we dat er meer en meer vraag is naar aangepaste woonomstandigheden voor de wat oudere inwoners."

Marino Keulen, burgemeester Lanaken: "Dit project levert bovendien een 70-tal arbeidsplaatsen op. Ik denk dan ook dat we hier mogen spreken van een gunstig project voor Oud-Rekem. Het is een combinatie van werkgelegenheid voor de enen en woongelegenheid voor de anderen, in een project dat perfect kadert binnen het historisch kader van Oud-Rekem."