Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 27 maart 2014

Persbericht : VLAAMSE MEERDERHEID WEIGERT UITGESTOKEN HAND VAN OPEN-VLD IN DECREET M.B.T. DE NOORD-ZUIDVERBINDING IN LIMBURG.

De Limburgse Noord-Zuidverbinding vormt een belangrijke verbindings- en transportroute tussen Eindhoven en de hoofdweg E314/A2 in Houthalen-Helchteren, tot in Hasselt. Reeds tientallen jaren worden gedeelten van de verbinding opgewaardeerd. Een belangrijk pijnpunt blijft het wegdeel tussen Hechtel-Eksel en Zonhoven, grotendeels op het grondgebied van Houthalen-Helchteren. Dat leidt tot leefbaarheidsproblemen in die kernen, zware ongevallen en filevorming.

In 2011 werd uiteindelijk een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) vastgesteld om de situatie te remediëren. Dat GRUP werd verleden jaar echter vernietigd door de Raad van State, omwille van mankementen in het plan-milieueffectrapport (plan-MER).

OPEN-VLD heeft een tijd geleden reeds een voorstel van decreet ingediend dat de Vlaamse overheid toelaat om het plan-MER en het GRUP opnieuw vast te stellen. Dat voorstel van decreet is nodig om nu eindelijk snel vooruit te gaan en om te vermijden dat de volledige procedure van het GRUP moet worden hernomen, met jarenlange stilstand voor gevolg.

Intussen is reeds een bijgesteld plan-MER opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Regering. OPEN-VLD juicht dat initiatief – dat in de lijn ligt van haar voorstel van decreet – toe.

Toch stelt OPEN-VLD vast dat de Vlaamse Regering nu zonder bijkomende inspraak van het publiek wenst over te gaan tot een nieuwe ongewijzigde vaststelling van het GRUP. De meerderheid wil daarmee uiteraard een tijdrovende inspraakprocedure vermijden.

De Vlaamse meerderheid heeft vandaag ook het voorstel van decreet van OPEN-VLD weggestemd.

Daardoor staat de deur nu weer open voor allerhande nieuwe juridische procedures en organiseert de meerderheid opnieuw vertraging en rechtsonzekerheid.

Het is voor OPEN-VLD duidelijk: ofwel organiseert men een behoorlijke inspraak van het publiek op basis van de nieuwe gegevens die vervat zijn in het bijgesteld plan-MER, ofwel laat men aan het Vlaams Parlement toe om als volksvertegenwoordiging een finaal oordeel over het bijgesteld plan-MER en het GRUP te vellen.

Het voorstel van OPEN-VLD volgt deze laatste mogelijkheid en vermijdt aldus langdurige inspraak- en andere procedures. De inspraak wordt in het OPEN VLD-voorstel georganiseerd door een stemming van de Vlaamse Volksvertegenwoordiger over het Noord-Zuid project. Het is dan ook betreurenswaardig dat de meerderheid vandaag de uitgestoken hand van OPEN-VLD heeft afgewezen en opteert voor een procedure zonder participatie, noch van het publiek, noch van de wetgever.

Het voorstel van OPEN-VLD is nochtans gesteund door een positief advies van de Raad van State en ook door het juridisch advies dat door VOKA Limburg omtrent het dossier werd ingewonnen bij prof. Hendrik Vuye (Universiteit Namen).

Ondertussen wordt de Nederlandse Noord-Zuid wel gerealiseerd. De bestendige deputatie van de Nederlandse Provincie Noord-Brabant heeft daartoe de nodige beslissingen genomen. De werken starten er in 2017. Wat de Belgische-Limburgse variant betreft, blijft het wachten op finale oplossingen. Het wegstemmen van het OPEN VLD-voorstel betreffende de Noord-Zuid is een gemiste kans vanwege de meerderheid. Jammer voor Limburg !

Marino KEULEN

vrijdag 14 maart 2014

Belga 13-03-2014 : Naar centrale regisseur voor afhandeling verkeersinicidenten?

Stel een centrale incidentencoördinator aan voor de afhandeling van verkeersincidenten en integreer de verschillende bestaande meldkamers. Dat zijn twee van de vijf voorstellen van de Begeleidingsgroep Incidentmanagement, waarin onder meer de federale wegpolitie, de brandweer en het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zetelen. De vijf punten moeten zorgen voor snellere en betere afhandeling van verkeersincidenten. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits donderdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld).
Minister Crevits ijvert al langer voor een snellere en betere afhandelingen van verkeersincidenten. Die incidenten veroorzaken vaak grote verkeersellende met bijhorende economische schade.
Samen met haar federale collega's en diensten werden ook al wat maatregelen uitgevoerd. Zo mogen sinds 1 maart 2014 alle door de politie op geroepen diensten (zoals takelaars, verkeersdeskundigen, maar ook begrafenisondernemers) gebruik maken van de pechstrook om sneller te kunnen ingrijpen bij incidenten.
Maar er is nog winst te boeken. De Begeleidingsgroep Incidentmanagement (met daarin onder meer het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Vlaams Verkeerscentrum, de federale Wegpolitie, de brandweer en het parket) heeft volgens minister Crevits begin deze week nog een consensus bereikt over vijf verbeterpunten.
Een van de suggesties, waar Crevits ook uitdrukkelijk voor pleit, is de aanstelling van één centrale regisseur of 'incidentencoördinator'. Die coördinator zou dan hoofdverantwoordelijkheid krijgen voor de snelle en veilige afhandeling van incidenten op de snelwegen. Volgens minister Crevits kan die taak best uitgevoerd worden op het federale niveau, gezien de betrokkenheid van de federale hulpdiensten. "Ik heb aan minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet gevraagd hier formeel initiatief voor te nemen", aldus Crevits. Zij voegt er aan toe dat de centrale regisseur bijvoorbeeld vanuit het Vlaams Verkeerscentrum kan werken.
Naast die incidentencoördinator stelt de Begeleidingsgroep Incidentmanagement voor om de bestaande meldkamers en verkeerscentra beter te integreren, om het gebruik van calamiteitenschermen (bij incidenten met langdurige hinder) uit te testen en om het systeem van fotogrammetrie in de loop van 2014 in alle provincies in te zetten (waarbij beeldmateriaal wordt gebruikt om de vaststellingen bij een incident vlotter af te handelen).

woensdag 12 maart 2014

Campagne Open VLD Limburg op facebook

Volg de campagne op de voet door ‘Open Vld Limburg’ te liken op facebook via onderstaande link! Op die manier blijf je up-to-date over al het verkiezingsnieuws op weg naar 25 mei!

Open VLD Limburg op facebook


Open Vld ijvert voor vrijheid, vooruitgang en verantwoordelijkheid.

Persbericht : Open Vld steunt het VAB voorstel van herkeuren wagen in garage.

Open Vld steunt het VAB voorstel van herkeuren wagen in garage.
Reeds vorig jaar in augustus lanceerde Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) het idee om de herkeuring van slecht afgestelde dimlichten voortaan te laten uitvoeren bij de garagehouder. Dat bespaart de automobilist een vaak tijdrovend tweede bezoek aan een keuringsstation. Ondertussen schaart ook VAB zich achter het idee om bepaalde herkeuring door de garage te laten uitvoeren.
Vorig jaar liep GOCA, de groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs, om begrijpelijke redenen niet echt warm voor deze nieuwe piste. Hierdoor verliezen zij een klein gedeelte werk en dus inkomsten. Het enige inhoudelijke argument dat ze aanbrachten in de discussies was de vrees dat de onafhankelijkheid van de keuring in het gedrang zou komen.
Net zoals VAB nu verwees Marino Keulen toen ook reeds naar Nederland waar deze praktijk al langer toegepast wordt en ook goed blijkt te werken. Bovendien worden de garages zelf gecontroleerd door Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) door steekproefgewijs toch een aantal wagens zelf opnieuw te keuren na de afstelling en RDW laat zogenaamde 'anonieme APK-keuringen' uitvoeren waarbij een RDW-inspecteur anoniem bij een garagebedrijf langskomt.
Volgens Marino Keulen is er geen enkele objectieve reden waarom dit systeem ook niet in Vlaanderen kan ingevoerd worden temeer omdat het een besparing van tijd en geld betekent voor vele autogebruikers. Door de 6de staatshervorming is dit heel recent bevoegdheid van de Vlaamse regering. Dat VAB dit nu ondersteunt betekent dat het draagvlak vergroot en daarom zal parlementslid Keulen in het Vlaamse parlement de nodige initiatieven nemen richting de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken om ook haar overtuigd te krijgen.

maandag 10 maart 2014

Schriftelijke vraag aan Hilde Crevits en antwoord over dossier rekeningrijden vrachtwagens - openbare aanbesteding

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van donderdag 30 januari 2014 werd de laatste stand van zaken gegeven over de implementatie van het rekeningrijden (kilometerheffing) voor vrachtwagens, het wegenvignet voor de personenwagens en het proefproject over kilometerheffing voor personenwagens.

Omtrent het dossier van de openbare aanbesteding voor het rekeningrijden voor vrachtwagens dat nu loopt, werden een aantal vragen gesteld over de procedure.

Verscheidene partijen die momenteel betrokken zijn bij het dossier waren van oordeel dat na de eerste datum van indiening een aantal cruciale elementen gewijzigd werden. Die zouden een impact hebben op de financiële risico’s voor de indiener waaraan het geheel gegund wordt.

Tijdens de bespreking in de commissie werd het volgende gesteld : “Zij moeten ongeveer 200 miljoen euro voorfinancieren aan investeringen. Banken moeten ook toezeggingen doen. Wij willen geen offertes krijgen waarvan achteraf blijkt dat de bank niet in staat is ze te financieren. Banken, kredietcomités en riskauditcomités vragen daarvoor wat tijd. De Vlaamse Regering had al bij de eentrapsprocedure vooropgesteld dat het niet mogelijk was om begin januari een volledig financiële offerte klaar te hebben. Vandaar de splitsing in twee. De technische offerte moest op 7 januari binnen zijn. De financiële offerte moet pas op 31 januari binnen zijn.
Ik geloof dat deze week nog een aantal kredietcomités zich erover uitspreken of ze al dan niet toestemming geven aan hun bank om mee te doen aan de financiering. We wisten dat het een uiterst krappe termijn was die we toegekend hebben, maar hij is haalbaar. Voor consortia die er echt voor gaan, moet het haalbaar zijn, maar ik denk wel dat er tussen Kerst en Nieuwjaar veel gewerkt zal zijn.”

Eveneens maken een aantal indieners gewag van een zodanig aantal wijzigingen dat de indieners niet alleen moeite hebben om te volgen, maar ook om de nodige zaken tijdig verwerkt te krijgen.

Tijdens de bespreking in de commissie werd echter gesteld dat de wetgeving heel rigoureus wordt nageleefd, er bijna geen wijzigingen zijn en dat de communicatie heel beperkt is. Woordelijk staat er te lezen in het voorlopige verslag : “Het is juist dat de kandidaten ons stug vonden omdat we niet zo gemakkelijk aanpassen. Dat was ook de bedoeling. Er is een vaste timing. We willen absoluut gelijkheid tussen inschrijvers organiseren. We hebben één keer een grondige bevraging georganiseerd. We hebben toen gevraagd wat er aan het bestek schort en wat men graag aangepast zou zien. De regeringen hebben op een bepaald moment voor iedereen gelijk het bestek op wat kleine details aangepast, omdat er hier en daar wat onduidelijkheden waren.”

Ondanks terugkoppeling van de gedane uitspraken tijdens de commissiezitting, blijven de indieners hun oorspronkelijke mening toegedaan. De vrees dat het op het einde zal komen tot een procedureslag bij de Raad van State - de vrees die ook geuit werd tijdens de bespreking in de commissie -, lijkt reëel.

Daarnaast blijft er onduidelijkheid hangen over het dossier omdat er geen mededeling gedaan is welke zaken wanneer werden gewijzigd, waardoor het idee dat dit dossier problemen zal opleveren, groter dan ooit is.

Het is begrijpelijk dat er geen informatie kan worden verstrekt over de reacties die de indieners effectief gegeven hebben, laat staan welke stukken/offertes zij reeds hebben ingediend.

Maar de stukken die vertrekken vanuit de overheid, zoals het oorspronkelijke lastenboek alsook elke briefwisseling, elke aanpassing, elke informatieverstrekking, … richting de indieners kunnen wel openbaar worden gemaakt. Hierdoor wordt de concurrentie immers niet geschaad en al zeker geen enkele partij voorgetrokken.

1. Op welke data werd er welke communicatie gevoerd naar de indieners?
ANTWOORD :
Deze aanbestedingsprocedure bestaat uit een selectiefase waarna, in dit geval, de vijf weerhouden kandidaten het bestek hebben ontvangen. Dit bestek is niet publiek gemaakt.
Hierna volgt een chronologisch overzicht van de contactmomenten die er met de kandidaten zijn geweest:

Op 10 oktober 2013 is het bestek met bijlagen aan de kandidaten overgemaakt. Zij hadden tot 25 oktober 2013 de tijd om vragen met betrekking tot het bestek in te dienen.
Op 25 oktober 2013 hebben de kandidaten vragen met betrekking tot het bestek ingediend.
Op 12 november 2013 zijn de bijlagen met betrekking tot de DBFMO-overeenkomst aan de kandidaten overgemaakt. Zij hadden tot 22 november 2013 om vragen met betrekking tot deze bijlagen te stellen.
Op 15 november 2013 zijn de antwoorden op de vragen van de kandidaten naar hen verstuurd.
Op 18 november 2013 zijn de bestekswijzigingen middels een terechtwijzend bericht (opgemaakt op basis van de antwoorden 15 november 2013, maar nog niet door de gewesten bekrachtigd) aan de kandidaten overgemaakt.
Op 19 november 2013 is het gewijzigde financieel model aan de kandidaten overgemaakt.
Op 22 november 2013 zijn de vragen van de kandidaten met betrekking tot de bijlagen DBFMO, ontvangen.
Op 27 november 2013 zijn de antwoorden op de vragen m.b.t. bijlagen DBFMO aan de kandidaten overgemaakt.
Op 29 november 2013 is het bekrachtigde terechtwijzend bericht aan de kandidaten overgemaakt. De inhoud van het terechtwijzend bericht is identiek aan dat welk reeds op 18 november 2013 werd overgemaakt.
Op 17 december 2013 is er aan alle kandidaten een verduidelijking verstuurd met betrekking tot de wijze van nummerplaat fotografering.
Op 22 december 2013 is verduidelijking (zoals ook aangegeven in bestek) met betrekking tot de intrest parameters aan alle kandidaten overgemaakt.
Op 30 december 2013 is de clausule voorbehoud met betrekking tot het wetgevend kader welke door de kandidaten in hun aanbieding mag worden opgenomen, aan de kandidaten overgemaakt.

2. Welke van deze communicaties hielden een wijziging in van het bestek en wat hield deze wijziging dan in?
ANTWOORD :
De communicatie van 18 november 2013 (met op 29 november 2013 de bevestiging van de bekrachtiging door de drie gewesten) betreft de enige communicatie die een wijziging van het bestek voor gevolg heeft gehad.

3. Kan de minister deze stukken overmaken als bijlage bij het antwoord?
ANTWOORD :
De stukken vermeld onder punt 1 zullen bij het Rekenhof ter beschikking gesteld worden ter vertrouwelijke inzage.

dinsdag 4 maart 2014

Belga : "Peeters II met de hakken over de sloot" (Open Vld)

= 'Peeters II' was een zwakke regering die op de winkel heeft gelet, maar de grote problemen heeft doorgeschoven. Dat zegt oppositiepartij Open Vld in een evaluatie van de afgelopen vijf jaar. De liberalen geven de ploeg van Kris Peeters 51 op 100. Geslaagd dus, maar met de hakken over de sloot, stelt fractieleider Bart Tommelein.
Open Vld toetste honderd beloftes uit het regeerakkoord aan de verdiensten van de regering en kwam uit op 51 procent. "Als het goed is, zeggen we het ook", belooft Tommelein.
Het onderwijs is de liberalen de grootste doorn in het oog. "Er is een principe-akkoord over de hervorming van het secundair, maar ook niet meer dan dat", zegt Onderwijsspecialiste Ann Brusseel. "De regering is er niet in geslaagd een loopbaanpact te sluiten om het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken en er is geen schaalvergroting gekomen, zoals het regeerakkoord beloofde."
Tweede teleurstelling voor de liberalen is het mobiliteitsbeleid, "de achilleshiel van deze regering". "Toegegeven: er is een inhaaloperatie gebeurd voor het onderhoud van de wegen en er zijn fietspaden bijgekomen", zegt parlementslid Marino Keulen. "Maar de grote infrastructuurwerken, die het verschil maken inzake welvaart en jobs, zijn er niet gekomen. Met de tracékeuze voor de Oosterweelverbinding staan we even ver als vijf jaar geleden. Bovendien is er niet beslist over de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven en over de verbreding van het Schipdonkkanaal."
Op het departement Welzijn stelt Open Vld vast dat de budgetten zijn gestegen, maar ook de wachtlijsten. "In de gehandicaptenzorg van 17.652 in 2009 tot 20.852 in 2012."
Het begrotingsbeleid krijgt wel goede punten van de liberalen. "We moeten daar niet flauw over doen, een begroting in evenwicht is een verdienste", aldus Tommelein. "Er is dan ook een reeks belastingverhogingen doorgevoerd, zoals de miserietaks. Er wordt bovendien te weinig gebruik gemaakt van de fiscale autonomie. De minister van Begroting (Philippe Muyters) wordt aan het einde van de legislatuur niet bepaald bedankt", zegt hij in een verwijzing naar de lijstduwersplaats van Muyters.
Volgens de fractieleider was de voornaamste bekommernis in 2009 de vorming van een regering zonder liberalen. "Maar dit is geen collegiale ploeg gebleken", zegt hij. "De ministers stonden regelmatig met getrokken messen tegenover elkaar. Het beste bewijs daarvan is dat N-VA noch sp.a op hun nieuwjaarsreceptie over de verwezenlijkingen in de Vlaamse regering heeft gesproken", besluit de fractieleider.
Op 12 en 13 april houden de liberalen hun verkiezingscongres. Daarna kan de campagne echt van start gaan.

Belga : Ford Genk - Vakbondsvertegenwoordigers Ford Genk en toelevering stappen in de politiek

Mario Versavel en Hasan Düzgün, respectievelijk vakbondsvertegenwoordigers bij Ford Genk en bij de grootste toeleverancier SML, hebben ervoor gekozen om de belangen van de werknemers verder te verdedigen via de politiek. Bij de verkiezingen van 25 mei staan ze beiden op een lijst van Open Vld Limburg.
Mario Versavel is vakbondsafgevaardigde van het ACLVB bij Ford Genk, waar hij sinds de aankondiging van de sluiting mee op de eerste rij zat bij alle besprekingen. Hij staat bekend als een gematigd vakbondsman met dossierkennis, die voorstander is van de dialoog. Versavel is de broer van ex-voetballer Bruno. Zijn dochter Miek is momenteel ook voltijds vakbondsafgevaardigde bij het ACLVB. Mario Versavel heeft de 6e plaats gekregen bij de opvolgers voor de Kamer, een lijst die getrokken wordt door Patrick Dewael.
Als tweede opvolger voor het Vlaams Parlement heeft Open Vld Hasan Düzgün kunnen strikken. De liberale afgevaardigde van toeleverancier SML heeft zich de afgelopen 17 maanden ontpopt tot één van de meest dynamische figuren in het dossier van Ford Genk en de omliggende bedrijven. "Hij heeft een goede dossierkennis, is erg communicatief en begaan met de mensen", zegt Jean-Pierre Bleyen, secretaris van de ondernemingsraad bij SML. "Die combinatie maakt hem hier populair, en dat zijn ook de kwaliteiten die je volgens mij nodig hebt in de politiek." Hasan Düzgün staat op de lijst die getrokken wordt door voormalig Vlaams minister Marino Keulen.