Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 25 juni 2014

Persbericht gemeente Lanaken : 60 bouwgronden op nieuwe locatie in Veldwezelt

Het gemeentebestuur heeft een verkavelingsvergunning afgeleverd waardoor nog dit jaar gestart kan
worden met de ontwikkeling van een woonuitbreidingsgebied. Hier zullen 60 woningen, 20 sociale
appartementen en 20 appartementen voor bejaarden gebouwd kunnen worden. De ontwikkeling van
de verkaveling is een privé initiatief. Bijzonder is wel dat het gemeentebestuur met de ontwikkelaar
een gentleman’s agreement heeft afgesloten omtrent de verkoopvoorwaarden.
Schepen van Wonen Sofie Martens: “Naast toerisme en economie is ‘Wonen’ één van de 3 pijlers
waarop ons citymarketingplan is gebaseerd. We willen Lanaken promoten als een gemeente waar het
goed en aangenaam is om te wonen. We zijn dan ook verheugd dat we de verkavelingsvergunning
kunnen afleveren waardoor een omvangrijk woonuitbreidingsgebied in Veldwezelt aangesneden kan
worden en er meer dan 100 wooneenheden in één klap kunnen komen.”
Bijzonder aan deze verkavelingsvergunning is een gentleman’s agreement dat het gemeentebestuur
kon afsluiten met de ontwikkelaar van het project. Schepen Sofie Martens: “Het gemeentebestuur wil
werk maken van het recht op betaalbaar wonen. Om mensen die een band hebben met onze
gemeente een kans te bieden om ook in onze gemeente te komen of te blijven wonen hebben we een
gentelman’s agreement kunnen afsluiten met de projectontwikkelaar.”
In het betreffende akkoord staat dat de koper geen andere eigendommen mag hebben. Mensen die
de afgelopen 10 jaar minstens 5 jaar in Lanaken gewoond of gewerkt hebben genieten voorrang. Aan
de kandidaat-koper kan slechts één kavel /woongelegenheid binnen dit woonuitbreidingsgebied
toegewezen worden. Men moet ook meerderjarig zijn op het moment van de toewijzing van de
aankoop. De koper moet ook binnen de 5 jaar na het verlijden van de akte van aankoop de woning
betrekken. Sofie Martens: “Deze afspraken zijn juridisch niet afdwingbaar maar het geeft aan dat de
gemeente betaalbaar wonen mogelijk wil maken voor de jonge Lanakenaar en we zijn blij met dit
akkoord met de ontwikkelaar”.
De verkaveling bevat zowel open, half open als besloten bebouwing. De grootte van de percelen
varieert van 3 tot 8 are. Nog in de 2e helft van dit jaar zal gestart worden met de aanleg van de
nutsvoorzieningen. Voor meer informatie omtrent bouwvoorschriften kan men terecht bij de dienst
Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis. Voor de verkoop dient met de ontwikkelaar te contacteren.

donderdag 12 juni 2014

Belga 11-06-2014 : Eedaflegging in Vlaams Parlement mogelijk in 2 stappen

De eedaflegging van de 124 parlementsleden van het Vlaams Parlement zal wellicht in twee stappen verlopen. Omdat sp.a een hertelling heeft gevraagd voor de kieskring Vlaams-Brabant, is de kans groot dat de verkozenen van die kieskring niet op dinsdag 17 juni maar pas de week nadien de eed kunnen afleggen. Dat is woensdag gebleken tijdens de onthaaldag van de nieuwe parlementsleden in het Vlaams Parlement.
                   De diensten van het Vlaams Parlement zijn volop bezig om de geloofsbrieven van de 124 parlementsleden onder de loep te nemen. In principe spreekt het Vlaams Parlement zich dan tijdens de installatievergadering van volgende dinsdag 17 juni uit over de geldigheid van de verkiezingen, waarna de 124 parlementsleden de eed kunnen afleggen.
                Maar ditmaal zal de eedaflegging wellicht niet in één keer gebeuren. Sp.a-voorzitter Bruno Tobback heeft namelijk de hertelling gevraagd van de stemmen in Vlaams-Brabant. Het Franstalige Union des Francophones kon daar op de valreep - met 64 stemmen op overschot - zijn zetel in de wacht slepen. Dat betekent concreet dat Christian Van Eyken (UF) zijn mandaat in het Vlaams Parlement kan verlengen, ten koste van Gino Debroux (sp.a).
                Het nieuw verkozen Vlaams Parlement zal zich volgende week dinsdag moeten uitspreken over die hertelling. Zo zal er een commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven worden opgericht. Die bestaat uit de 7 leden met de meeste dienstjaren. Pittig detail: ook Christian Van Eyken (UF) zelf zal in die commissie zetelen, naast Herman De Croo, Jos De Meyer, Karim Van Overmeire, Kris Van Dijck, Marino Keulen en Kathleen Helsen.
                Die commissie zal dan aan het parlement adviseren of er moet herteld worden of niet. Als de hertelling wordt goedgekeurd, is het nog de vraag hoe die in de praktijk zal verlopen. Mogelijk wordt daarbij de hulp gevraagd van Binnenlandse Zaken. In ieder geval zullen de verkozenen uit Vlaams-Brabant wellicht nog niet volgende week de eed kunnen afleggen. De kans is groot dat de 20 verkozenen uit die kieskring pas een week later de eed zullen afleggen.
                Er is blijkbaar ook nog discussie over de plaats van de fracties in het Vlaamse halfrond. Zo wil CD&V absoluut in het midden van het halfrond blijven zitten. Maar N-VA eist als grootste partij het middenblok op. De partij wil niet 'gesplitst' zitten. De kwestie is nog niet uitgeklaard. De toekomstige regeringspartners hebben dus naast de regeringsvorming nog een extra knoop door te hakken.

woensdag 11 juni 2014

Dienst #Erfgoed neemt intrek in nieuwe kantoorruimtes met feestelijke opening

De dienst Erfgoed is verhuisd naar haar nieuwe locatie: de voormalige kantoren van Toerisme Lanaken aan de Koning Albertlaan. Met de verhuis profileert de dienst Erfgoed zich als dé plek waar iedereen terecht kan met vragen over de geschiedenis van Lanaken.

Tegelijk wordt ook de dienstverlening uitgebreid. De dienst is iedere werkdag van 9.00u tot 12.00u open. “Lukt het niet om in de loop van de voormiddag te komen, dan kan je nog altijd terecht op afspraak in de namiddag”, vertelt schepen Pierre Nelissen.

“Ook een aanzienlijk deel van het oud gemeentearchief van voor de fusie van 1977 werd overgebracht naar de dienst Erfgoed. Hierdoor kan het stamboomonderzoek volledig bij de dienst Erfgoed gebeuren. Tot nog toe moest je daarvoor naar het archief van het gemeentehuis. We hopen om op die manier de dienstverlening voor iedereen die op zoek is naar een stukje geschiedenis van Lanaken te vergroten” nog steeds volgens schepen Pierre Nelissen.

De dienst Erfgoed zal vanaf nu ook regelmatig uitpakken met thematentoonstellingen. Zo wordt de publiekswerking uitgebreid en kunnen bv. nieuwe aanwinsten of stukken die aansluiten bij de actualiteit onder de aandacht gebracht worden.

Zondag a.s. wordt de eerste tentoonstelling gepresenteerd en dit naar aanleiding van de officiële inhuldiging. Pierre Nelissen: “Deze tentoonstelling zal een ‘best of’ zijn. Recent gerestaureerde glasvondsten uit de Waterburcht Pietersheim, prachtige postkaarten, fragmenten van de meest recente tentoonstelling over de fusie in Lanaken… Met deze tentoonstelling wil de dienst Erfgoed de veelzijdigheid van de collectie onder de aandacht brengen.”

Verder zit de dienst Erfgoed uiteraard niet stil. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een publicatie over Lanaken tijdens de Eerste Wereldoorlog, de organisatie van de Open Monumentendag en de invulling van de Neanderthalersite. Hou zeker de website www.lanaken.be/erfgoed in de gaten!

Feestelijke opening

De nieuwe lokalen worden feestelijk ingehuldigd op zondag 15 juni. Die dag is iedereen welkom om te komen toasten op de nieuwe toekomst van Erfgoed! We verwachten u tussen 12 en 17 uur.

Nieuwe openingsuren: elke werkdag van 9 tot 12 uur, in de namiddag en tijdens schoolvakanties op afspraak.

Meer info? Nieuwsgierig? Kom zeker eens langs!
Koning Albertlaan 110, Lanaken, erfgoed@lanaken.be of 089 77 61 11.

maandag 9 juni 2014

‘Groene Sleutel’ voor het vakantiehuis op Domein Pietersheim

Het vakantiehuis op Domein Pietersheim mocht onlangs het label van ‘Groene Sleutel’ ontvangen. 

 De Groene Sleutel is een internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische bedrijven en wordt uitgereikt door Toerisme Vlaanderen en Bond Beter Leefmilieu.

Met het behalen van de Groene Sleutel engageren toeristische bedrijven zich om op een duurzame manier te werk te gaan. Er wordt zorgvuldig omgesprongen met water, energie en afval, zonder toe te geven op vlak van comfort. Enkele jaren geleden heeft de vzw Toerisme Lanaken ingezet op het behalen van de Groene sleutel voor het vakantiehuis, waar groepen tot 68 personen kunnen overnachten.
Hoewel het vakantiehuis op Domein Pietersheim reeds op een milieuvriendelijke manier werkte, werden er nog heel wat bijkomende initiatieven genomen. Zo gebeurt de schoonmaak nu met biologische schoonmaakproducten en werd er geïnvesteerd in waterbesparende materialen zoals kranen en toiletten.

Nog dit jaar wordt er een kwaliteitsinjectie voorzien van €17.000 in het vakantiehuis. Er worden 30 nieuwe zeteltjes aangekocht voor de gasten waar niet alleen aandacht geschonken wordt aan zitcomfort maar ook aan duurzame materialen.
Op termijn worden een aantal huishoudelijke toestellen vervangen door energiezuinige apparaten. Stelselmatig worden de douchekranen vervangen door een waterbesparende sproeikop. Ook het sorteren van afval krijgt extra aandacht. De inspanningen die tot nu toe zijn geleverd werden dus beloond en vanaf nu mag het bordje van “De Groene Sleutel” prijken langs de deur van het vakantiehuis.

zaterdag 7 juni 2014

HBvL 05-06-2014 : Gemeente wil 70 per uur op Maastrichterweg

De maximumsnelheid op de Maastrichterweg in Lanaken moet snel tot 70 kilometer per uur verlaagd worden. Dat heeft het gemeentebestuur aangevraagd bij het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV).
Tegelijkertijd dringt Lanaken er bij het agentschap op aan om de onbemande camera langs de N77 te verplaatsen.
De aanleiding voor de aanvraag was het zware ongeval van 18 april dit jaar waarbij Roy Beuls (21) en Maarten Haex (21) uit Lanaken het leven lieten. Wegen en Verkeer houdt de vragen in beraad.
De maximumsnelheid op de Bessemerstraat (N77) en de Maastrichterweg (N77) bedraagt over het grootste deel van het traject tussen Zutendaal en Lanaken 90 km per uur.
Ter hoogte van de Z.O.L. campus Sint-Barbara duikt de gewestweg de Maasvallei in en maakt hij een ruime bocht in de richting van Maastricht. De vraag naar snelheidsremmende maatregelen op die plek is niet nieuw. Het voorstel kwam al rond de jaarwisseling op de gemeenteraad ter sprake naar aanleiding van de geplande uitbreiding van camping JOCOMO. Het verkeer dat daarvan komt, rijdt grotendeels via de Maastrichterweg. Het gemeentebestuur besloot snelheidsremmende maatregelen te bepleiten bij de wegbeheerder. Midden maart nam het gemeentebestuur voor het eerst contact op met het AWV. Na het dodelijke ongeval van 18 april waarbij Roy Beuls en Maarten Haex om het leven kwamen, werd de vraag nog dringender.FlitspaalBurgemeester Marino Keulen (Open Vld) : "Wij stellen een verlaging van de maximumsnelheid van 90 naar 70 kilometer per uur voor vanaf het einde van de bebouwde kom tot aan de grens met buurgemeente Zutendaal op het kruispunt met de Molenbergstraat. Om het verkeer veiliger te laten verlopen, hebben we het AWV bovendien verzocht de flitspaal tussen de Steenselbergweg en de rotonde ter hoogte van de Henri-Dunantstraat te verplaatsen. De camera is daar niet meer nodig omdat het verkeer vanzelf afremt aan de rotonde. Wij vinden dat je de camera zinvoller kan inzetten op het gedeelte tussen de Bessemerweg en de Lepelvormweg."Jo Lieben van Wegen en Verkeer zegt dat de procedure na de aanvraag wordt opgestart, maar dat er nog alternatieven op tafel liggen. "Om op de N77 een snelheidswijziging door te voeren, maken we een ontwerp voor een ministerieel besluit op", zegt Lieben. "Dat leggen we voor advies aan de gemeente voor. Na hun raadgevingen leggen onze experts het ontwerp aan de minister voor die het ondertekent. Pas daarna kunnen we de maatregelen effectief op het terrein doorvoeren. Om een camera te verplaatsen, moet de gemeente bij de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid (PCV) dezelfde aanvraag indienen als voor een nieuwe flitspaal. Van zodra deze helemaal bovenaan de lijst staat voor Vlaanderen kan de camera verplaatst worden. Maar een termijn kunnen we hier niet op plakken."Guido KERCKHOVEN

vrijdag 6 juni 2014

nieuwe vlonder domein Pietersheim

Nieuwe vlonder voor educatieve poelen Kinderboerderij Pietersheim.

Op de kinderboerderij Pietersheim in Lanaken werd een nieuwe vlonder in gebruik genomen.
De bestaande vlonder en de bijhorende zitbanken waren na 12 jaar aan vervanging toe. Niet alleen was het hout verrot, ook hebben vandalen de voorbije jaren regelmatig schade aangericht op deze plaats waar kinderen leren over waterdiertjes.

In samenwerking met het Reg. Landschap Kempen & Maasland bouwden de werklieden van vzw Groenwerk, De Winning, een nieuwe eiken vlonder van 40m² met daarop 3 grote zitbanken. Het knuppelpad naar de nieuwe vlonder werd gelegd door eigen werklieden van Domein Pietersheim.

Op de vlonder is plaats voor circa 25 kinderen om er te leren over het leven in en rond de waterpoelen. De kinderen gaan er gewapend met schepnet op zoek naar waterdiertjes om ze vervolgens te determineren.

De workshop “waterdiertjes zoeken” kadert binnen de natuur-educatieve werking van Kinderboerderij Pietersheim. De kosten, circa 5500€, werden gedragen door het Gemeentebestuur van Lanaken. Meer info over de educatieve lessen van Domein Pietersheim vindt u op www.pietersheim.be .

woensdag 4 juni 2014

Lanaken trekt kaart van dorpscafé's tijdens #WK2014

Tijdens het WK voetbal in Brazilië zullen er geen grote schermen geplaatst worden in onze gemeente door het gemeentebestuur. In plaats daarvan zal het bestuur de lokale horeca extra promotioneel ondersteunen.

Schepen van middenstand, Mark Curvers: “We willen de kaart trekken van onze kleine dorpscafés. Daarom zullen wij zelf geen initiatieven ondernemen zoals het plaatsen van grote schermen en daarmee concurreren met de horeca. In geval van een halve finale of finale van onze Belgische ploeg moet dit nog bekeken worden omdat zo’n speciale gebeurtenis toch veel volk op de been zal brengen.”

“In onze gemeente zullen we de “WK Café Lanaken”-campagne lanceren waarbij deelnemende cafés extra promotioneel ondersteund zullen worden om er een groot feest van te maken. Cafés die de wedstrijden van de Belgische ploeg uitzenden krijgen van ons een WK label om op te plakken alsook promotionele ondersteuning zoals vermelding in ons gemeenteblad en affiches. Graag roep ik alle cafés op, van Kesselt tot Rekem, om hun zaak te versieren in de nationale driekleur of om een leuke actie op te zetten. Een leuk extraatje voor onze inwoners is de “Lanaken for Belgium” actie op Facebook waarbij men duotickets voor een wedstrijd van onze Belgische ploeg voor de volgende EK-campagne kan winnen.” aldus schepen van middenstand, Mark Curvers.