Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 26 augustus 2014

#Openbare verkoop van #Slot Pietersheim : Persbericht

De gemeenteraad van Lanaken heeft het voorstel goedgekeurd om Slot Pietersheim openbaar te verkopen. Vanaf 16 november wordt de overeenkomst met de huidige concessiehouder beëindigd. De potentiële koper zal in Slot Pietersheim in horeca uitbating moeten voorzien. Bij verdere verkoop in de toekomst blijft het gemeentebestuur telkens het voorkooprecht behouden.

De verantwoordelijkheid voor het beheer van het kasteel ligt bij de vzw Toerisme. Deze vzw sloot telkens een concessieovereenkomst af met een privé-uitbater. Schepen voor Toerisme Mark Curvers: “Het beheer op zich is de voorbije jaren telkens een verlieslatende activiteit gebleken. De afgelopen 12 jaar werd er door het gemeentebestuur € 749.167,82 geïnvesteerd in Slot Pietersheim. Het gaat hierbij o.a. om herstellingen van de kroonlijsten, het plaatsen van een rolstoelplatform, plaatsen van nieuwe centrale verwarming, nieuwe elektrische leidingen, een lift,… Op jaarbasis betekent dit een kost van € 62.420,65. De jaarlijkse inkomsten bedroegen € 44.592. Dat betekent een verlies van € 17.838 per jaar. De volgende jaren zou er bovendien nog bijkomend geïnvesteerd moeten worden in nieuwe ramen en de renovatie van het dak. Deze situatie is niet langer houdbaar”.

Naast het financiële aspect is ook gebleken dat de uitbating niet altijd vlekkeloos verliep. De concessieformule bleek niet te werken en was een belangrijk obstakel om tot een succesvolle uitbating te komen. Het gemeentebestuur heeft uiteindelijk beslist om over te gaan tot de verkoop van Slot Pietersheim. Bij deze verkoop zijn er heel wat clausules ingebouwd opdat Slot Pietersheim niet alleen haar horecabestemming blijft behouden maar ook dat het gemeentebestuur het voorkooprecht blijft behouden bij iedere toekomstige verkoop.

Burgemeester Marino Keulen: ”In het buitenland zien we ook dat het historisch patrimonium meer en meer op deze manier wordt uitgebaat. De overheid legt daarbij onder meer het stedenbouwkundig kader vast en waarborgt daarbij ook de publieke toegang van zo’n gebouw. Ook wij doen dat nu. Het kasteel blijft hierdoor een bestemming behouden als horecaetablissement tot in lengte van dagen, maar de toekomstige private eigenaar zal de nodige investeringen moeten doen en het gebouw in goede staat houden. Iemand die eigenaar van het gebouw is, zal dit ook doen. Iemand die slechts een concessie heeft doet dat niet.”

In de verkoopsvoorwaarden van Slot Pietersheim is voorzien dat:
- de toekomstige uitbater minstens 5 jaar horeca- en hotelervaring moet hebben
- de eventuele conciërgewoning mag maximaal 150 m2 bedragen
- de publieke toegankelijkheid moet gewaarborgd blijven
- de activiteiten van Slot Pietersheim afgestemd moeten zijn op de activiteiten in het domein Pietersheim
- alle werken aan het pand dienen uitgevoerd te worden conform de geldende klasseringsbesluiten van de Vlaamse overheid
- men het goed niet mag verkopen of vervreemden binnen een periode van 5 jaar zonder toestemming van de gemeenteraad
- het gemeentebestuur heeft gedurende vijf jaar het recht om het kasteel weder in te kopen
- het gemeentebestuur heeft te allen tijde recht op voorkoop
- Indien de koper de opgelegde voorwaarden m.b.t. de publiekstoegankelijkheid en de maximale vloeroppervlakte van zijn conciërgewoning niet naleeft kan het gemeentebestuur vanaf dag 100 een bedrag van 1000 euro per dag vorderen van de eigenaar.
- Als het kasteel verder verkocht wordt is de verkoper verplicht op de bijzondere verkoopsvoorwaarden op te nemen in de akte van doorverkoop.

Het schepencollege zal een jury samenstellen die uiteindelijk de koper zal aanduiden op basis van de volgende weging:
50 % : verkoopprijs met een minimum van € 980.000
25 % : visie inzake de beoogde uitbating en investeringen
25 % : referentie s van de afgelopen 5 jaren inzake gevoerde kwalitatief hoogstaande horeca- en hoteluitbating

Burgemeester Keulen: “Het publiek zal van de verkoop van Slot Pietersheim niets merken. Bezoekers
van domein Pietersheim zullen – net als alle voorbije jaren - vrij in het park kunnen blijven wandelen
en genieten van Domein Pietersheim.”

dinsdag 5 augustus 2014

Persbericht : Gemeente dient aanvraag ‘erkenning rampgebied’ in

Naar aanleiding van de zware storm die afgelopen zondag, 3 augustus, onze gemeente trof heeft het
gemeentebestuur een aanvraag ingediend tot een erkenning als rampgebied.
Burgemeester Keulen: “De aanvraag is ingediend bij de gouverneur van de provincie Limburg. Het
uitzonderlijk karakter van de storm zal via het KMI bevestigd moeten worden om als rampgebied
erkend te worden. Bij heel wat inwoners zijn de kelders ondergelopen en is er op één of andere
manier schade geleden. Ook de landbouwers hebben heel wat van hun gewassen zien vernield
worden door deze korte maar zeer hevige storm. Via een mogelijke erkenning als rampgebied kunnen
de getroffenen mogelijk de geleden schade gedeeltelijk recupereren via hun verzekering.”
Het al dan niet erkennen van een rampgebied is een bevoegdheid van de federale regering.