Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 29 juni 2015

#Persbericht 28-06-2015#:“De structuur van ons openbaar vervoer is te duur”#

Momenteel zoekt men in Vlaanderen naar alternatieve vervoersconcepten om de bestaande dienstverlening met bussen, trams en belbussen aan te vullen en zo vraaggericht mogelijk te werken voor de reiziger. Een project dat reeds enige tijd in Limburg loopt is de OV-auto. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) vroeg door middel van een schriftelijke vraag aan minister van Mobiliteit Weyts een evaluatie hiervan op.
Wat blijkt, de OV-auto is een manier om met taxi’s de belbusroutes over te nemen, maar is minstens zo duur als een belbus voor De Lijn. Per reiziger kost een OV-auto €21,1 per rit aan De Lijn. Ter vergelijking een belbus kost De Lijn €21,43 per reiziger per rit.
Het project is in Limburg enkele jaren geleden ingevoerd ter vervanging van een aantal minder bezette belbuslijnen. Momenteel doen 23 Limburgse taxibedrijven mee met dit project en rijden ze, wanneer opgeroepen door de belbuscentrale, mensen rond van belbushalte naar belbushalte. In 2014 hebben er 25.052 ritten plaatsgevonden met een OV-auto waar meestal één of twee passagiers gebruik van maken per rit. De reiziger zelf merkt geen verschil op, want men meldt zich bij de belbuscentrale en deze regelt alles. Dat is ook de reden waarom er weinig tot geen klachten over de werking De Lijn bereiken. Een grondige evaluatie, waar zowel de reiziger als de taxibedrijven bij betrokken werd, is evenwel nog niet gebeurd.
“De OV-auto in Limburg bewijst dat er alternatieven zijn op maat van de reiziger voor het geregeld stads – en streekvervoer in Vlaanderen. Het doel met echter zijn om dit kostenefficiënter te organiseren. De enige manier waarop dit haalbaar zal zijn is door het model grondig te veranderen. Geef private initiatieven een kans, zonder afbreuk te doen aan veiligheidsnormen en sociale dumping in de hand te werken. Dit is de enige oplossing die ik zie om een betaalbaar collectief vervoer te organiseren op maat van de reiziger”, aldus Keulen.
“In Vlaanderen stellen we zodanig hoge kwaliteitseisen op voor onze dienstverlening dat elke vorm van aanbod onmiddellijk veel te duur is voor de overheid. Men kan goedkoper werken zonder onveilig te werken of asociaal bezig te zijn. Private aanbieders en ondernemers (pachters van geregeld vervoer en taxibedrijven) verklaren mij dat dit mogelijk is om goedkoper te werken in een minder stringent kader. Daarom moet er in het nieuwe vervoersmodel ruimte zijn voor private initiatieven en marktwerking. Zodat niet alleen de reiziger er beter van wordt, maar ook de belastingbetaler”, besluit Marino Keulen.

donderdag 25 juni 2015

#Persbericht Marino Keulen 25-06-2015#:“Nood aan uitgeruste parkings langs Limburgse autosnelwegen”#

Doordat de gemeente Heusden-Zolder beroep heeft aangetekend tegen de beslissing om langs de E314 in Zolder een dienstenzone met tankfaciliteiten (dus een shop en tankstation) te voorzien, zorgt dit voor een verder uitstel om de faciliteiten langs Limburgse autosnelwegen te verhogen. Momenteel is er in Zolder een bestaande (vrachtwagen)parking langs de autosnelweg die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in concessie wou geven, samen met de parking in Zonhoven (eveneens langs de E314), om uit te baten. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelt dat dit “een gemiste kans voor Limburg is, want momenteel zijn er in Limburg enkel faciliteiten in Tessenderlo voorzien langs de E313 en op geen enkele plaats langs de E314. Een sanitaire stop of een tankbeurt doen, blijft in Limburg een moeilijke oefening voor automobilisten.”
Uit een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van mobiliteit Weyts blijkt dat door het beroep van de gemeente Heusden-Zolder ook de concessie in Zonhoven niet kan doorgaan, daar beide zones tegelijkertijd dienen ontwikkeld en uitgebaat te worden. Andere zones komen momenteel niet in aanmerking. Wanneer zou blijken dat Zonhoven en Zolder niet ontwikkeld kunnen worden kan eventueel een nieuwe locatiestudie in de toekomst een nieuwe zone aanwijzen, maar momenteel is dat niet aan de orde stelt de minister in zijn antwoord.
“Ik heb begrip voor de bezwaren van de gemeente Heusden-Zolder en het beroep dat ze aantekenden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, alleen blijft Limburg een blinde vlek voor vele automobilisten die een tussenstop willen maken langs de autosnelweg. Zo moet men op de E314 wachten tot in Rotselaar (Vlaams-Brabant) wanneer men vanuit Nederland langs de E314 ons land binnenrijdt. Wel zijn er ondertussen enkele parkings voorzien, recent nog is in Boorsem (E314) waar het oude douanekantoren tegen de grond gegaan en er zo extra parkeerplaatsen zijn voorzien, maar deze ontberen elke vorm van faciliteiten”, aldus Marino Keulen.
Voor de toekomst van de ontwikkeling van de autosnelwegparkings in Zolder en Zonhoven is het wachten op het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

maandag 15 juni 2015

#Persbericht Lokale Politie Lanaken-Maasmechelen 12 juni 2015#:ANPR-camera’s in politiezone Lanaken-Maasmechelen speelden een belangrijke rol in een dossier van de federale politie#

De federale gerechtelijke politie heeft onlangs een bende autodieven kunnen klissen die in Lanaken en Maasmechelen tientallen BMW’s en Landrovers hebben ontvreemd. Deze bende pleegde autodiefstallen zowel in Nederland, Duitsland als in België. Ook “onze” ANPR-camera’s hebben ertoe bijgedragen dat zeven mensen konden worden aangehouden.
Door het screenen van de beelden van de camera's met automatische nummerplaatherkenning kregen rechercheurs vrij snel zicht op mogelijke verdachten. In de politiezone Lanaken-Maasmechelen zijn er momenteel meerdere ANPR-camera’s operationeel. Een ANPR-camera registreert alle voorbijrijdende voertuigen. Dit betekent dat de politie kan opzoeken welke voertuigen op welk tijdstip voorbij de camera reden. De politiezone Lanaken-Maasmechelen gebruikt de camera vooral om gerechtelijke dossiers op te lossen: het opsporen van verdachte personen, het terugvinden van gestolen voertuigen en het opsporen van rondtrekkende daderbendes. Drugs, woninginbraken en verkeersonveiligheid zijn belangrijke prioriteiten die de politiezone wil aanpakken met onder andere camera-inzet.
Op termijn zal er op het ganse grondgebied van de politiezone ANPR-toezicht georganiseerd worden zodanig dat ALLE toegangswegen naar de politiezone gecontroleerd worden met ‘slimme’ camera’s. Dit betekent dat de politiezone Lanaken-Maasmechelen een aanzienlijke bijdrage levert aan het ANPR-cameranetwerk in de provincie Limburg.

#Persbericht Marino Keulen# 14 juni 2015 : “Werk maken van de beschikbaarheid van de terreinen van de voormalige Ford-Fabriek in Genk”#

“De toekomst van de terreinen van Ford-Genk is belangrijk voor de onze provincie en het is positief dat de Vlaamse Regering hier werk van maakt,” stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) vast. Uit een schriftelijke vraag van Keulen aan Vlaams minister van Economie Muyters blijkt dat de minister bezig is met een integrale visie en plan van aanpak voor de terreinen van de voormalige Ford-fabriek in Genk te ontwikkelen zodat er zich nieuwe bedrijven kunnen vestigen die voor nieuwe arbeidsplaatsen zorgen.
Uit het antwoord van de minister is duidelijk gebleken dat geen enkel bedrijf bereid gevonden is om de volledige site over te nemen. Bijgevolg zal de Vlaamse regering werk maken van een gefaseerde herontwikkeling om het terrein klaar te maken voor meerdere afzonderlijke bedrijven. Hiervoor dienen wel eerst enkele werken plaats te vinden op het terrein zelf: sanering, sloopwerken van sommige bestaande gebouwen en aanleg van nieuwe wegen. Enkel voor de saneringswerken is een raming bekend: deze zullen tussen de 10 tot 12 miljoen euro kosten. De minister wil spoedig het Masterplan rond hebben zodat het vestigingskader voor geïnteresseerd bedrijven duidelijk is.
“Het moet de ambitie van de politici zijn om ervoor te zorgen dat op relatief korte termijn de terreinen van de voormalige Ford-fabriek klaar zijn voor gebruik en we op die manier nieuwe bedrijven aantrekken in onze provincie die zorgen voor duurzame werkgelegenheid,” besluit Marino Keulen. “Zeker omdat de terreinen een aantal troeven in handen hebben: veel ruimte en mogelijkheid van een trimodale ontsluiting via de weg, het spoor en het water.”

woensdag 10 juni 2015

#Persbericht Lokale Politie Lanaken-Maasmechelen 10 juni 2015#:Nieuwe korpschef voor de politiezone Lanaken-Maasmechelen#

De politieraad van de politiezone Lanaken-Maasmechelen heeft op dinsdag 9 juni 2015 het mandaat van de nieuwe korpschef toegewezen aan de heer Jacques Philippaerts. Hij zal de huidige korpschef Jos Schepers opvolgen die op 01 juli met pensioen gaat.
De 55-jarige Jacques Philippaerts uit Alken zal de komende jaren het derde grootste politiekorps van Limburg leiden. De eedaflegging is in principe voorzien voor 6 juli 2015.
Na zijn opleiding tot rijkswachtofficier heeft Jacques Philippaerts terreinervaring opgedaan in het toenmalig rijkswachtdistrict Leopoldsburg. Hij volgde de opleiding Master Integrale Kwaliteitszorg aan het Limburgs Universitair Centrum te Diepenbeek en maakte vervolgens deel uit van het team dat het project Basispolitiezorg met Kwaliteit in de Rijkswacht heeft ingevoerd evenals het Community Policing Pilot Project in de Zuid-Afrikaanse politiedienst.
Gedurende twee jaren deed hij ervaring op inzake kwaliteits- en organisatieontwikkeling in de privésector.
Na de hervorming vervoegde hij de Directie Relaties met de Lokale Politie (hij werd er uiteindelijk ook directeur) en droeg bij aan de in plaatsstelling en de organisatieontwikkeling van de lokale politiezones. Hij werkte mee aan de visietekst “Naar een excellente politiezorg” en de organisatie van de themadagen “excellente politiezorg”. In diezelfde periode heeft hij meerdere politiekorpsen (mee) doorgelicht m.b.v. het EFQM Excellence Model, zowel in Nederland (o.a. Limburg-Zuid) als in België (waaronder de politiezone Lanaken-Maasmechelen in 2012, een jaar na de fusie).
Als coördinator van het project schaalvergroting ondersteunde hij de gouverneur van de provincie Limburg bij meerdere projecten inzake samenwerking en fusie van politiezones.
Het laatste jaar was hij directeur van het Communicatie- en Informatiecentrum te Hasselt en als tijdelijke coördinator van de Communicatie- en Informatiedienst hielp hij mee aan de optimalisatie van de Coördinatie- en Steundienst van de Federale Politie Limburg.
Hij is gehuwd, heeft vier kinderen en drie kleinkinderen. Woonachtig te Alken, verkent hij regelmatig de provincie Limburg, zowel te paard (ook de bossen van Lanaken en Maasmechelen), als per fiets.
“Het creëren van een duurzame toekomst voor onze kinderen en de kinderen van onze kinderen” is een streefdoel en hij hecht hierbij veel belang aan “dienstverlening”, “ethiek en integriteit”, “enthousiasme”, “gezin en familie”, “geven”, “persoonlijke ontwikkeling”, “kwaliteit”, “creativiteit en innovatie”.
Hij wil de politie Lanaken-Maasmechelen verder helpen ontwikkelen als een dienstverlenende, gemeenschapsgerichte politiedienst die, ondanks de opgelegde besparingen, erin slaagt het kwaliteitsniveau van de politiezorg minstens te bewaren. En dit met aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een slimme (en dus informatiegestuurde) politie, met goed opgeleide politiemedewerkers, met inzet van nieuwe technologie (o.a. ANPR-camera’s) en sociale media, dat is de uitdaging!

maandag 8 juni 2015

#Persbericht Marino Keulen#08-06-2015 : “Homologatie voor aangepaste voertuigen blijft een zorgenkind, maar de minister onderneemt actie”#

Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd geworden voor de homologatie van aangepaste voertuigen. “De overdracht is niet in de meest optimale omstandigheden verlopen, daar er momenteel een wachttijd in Vlaanderen is van drie tot vier maanden. Naar dienstverlening toe is dit niet positief,” stelt Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld). Afgelopen donderdag ondervroeg hij minister van Mobiliteit Weyts hierover in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement.
Onder aangepaste voertuigen verstaat men zowel ziekenwagens, brandweerwagens als legerjeeps opgekocht door particulieren, koelwagens en aangepaste voertuigen voor wegenbouw (bv. met een kraan of een laadbak). Deze voertuigen hebben een homologatie nodig doordat er een aanpassing plaats heeft gevonden aan het voertuig. “Doordat deze voertuigen zo lang moeten wachten, zorgt dit voor een economisch verlies. Bedrijven kopen een voertuig aan en kunnen deze niet onmiddellijk gebruiken,” aldus Keulen.

De minister noemt de bevoegdheidsoverdracht een mismatch, omdat er te weinig personeel is overgedragen voor het aantal dossiers dat er in Vlaanderen behandeld worden. Bovendien is er een historische achterstand die mee is overgedragen. Deze achterstand is echter steeds verder opgelopen. De minister heeft reeds een aantal acties ondernomen om dit terug te dringen. Zo is de cel homologatie versterkt door een externe consulent en binnenkort wordt er externe ondersteuning structureel verankerd. Vijf extra personeelsleden worden aangenomen op korte termijn na een aanwervingsprocedure. Zo ontstaat er een verdubbeling van de capaciteit.

Ook zet men in op een vereenvoudiging van de procedure. Zo wou de minister de iFAST-procedure voor voertuigen categorie M1 (ziekenwagens, lijkwagens, …) gebruiken, maar deze procedure kan nog niet opgestart worden. Op korte termijn wil de minister deze procedure implementeren om zo een deel dossiers sneller te kunnen behandelen.

De minister stelt zich de vraag of dit een kerntaak is en wil dit uitbesteden aan een externe firma. Momenteel zijn er erkende technische diensten ingeschakeld om mee te helpen. De komende tijd zal onderzocht worden of dit volledig overgedragen kan worden aan private firma’s. Evenwel binnen een duidelijk kader door de Vlaamse overheid gecreëerd. Op termijn wil de minister naar een termijn van twee weken voor eenvoudige aanvragen.

“Het is duidelijk dat de minister er een prioriteit van heeft gemaakt om de termijn naar een acceptabel niveau te brengen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de minister hierin zal slagen,” besluit Marino Keulen.

woensdag 3 juni 2015

#Persmededeling Marino Keulen 03-06-2015# : “Meer weefstroken verhogen de verkeersveiligheid op onze snelwegen”#

“Vlaanderen onderzoekt de mogelijkheid om meerdere weefstroken aan te leggen op de autosnelwegen en dit zou een goede zaak zijn vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid,” stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) vast. Hierover stelde hij een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Mobiliteit Weyts. Uit het antwoord blijkt dat het Vlaams Verkeerscentrum een aantal microsimulatiestudies heeft uitgevoerd en dat hiermee op enkele plaatsen aan de slag gegaan zal worden. De eerste plaats die een weefstrook zal krijgen is de A12 tussen Ekeren en Leugenberg. Deze plaats zal in het najaar van 2015 alvast voorzien worden van een weefstrook.
Een weefstrook is een verbinding tussen een invoegstrook en een uitvoegstrook (die kort volgt op de invoegstrook) op een autosnelweg zodat automobilisten niet eerst moeten invoegen om bij de volgende afrit terug af te slaan. “Wie veelvuldig de Vlaamse autosnelwegen gebruikt moet vaststellen dat er vele weefbewegingen plaatsvinden, waarbij auto’s steeds van rijbaan wisselen om bijvoorbeeld in te voegen. Het zijn deze bewegingen die voor ongevallen zorgen. Een manier om dit te verhelpen is bij een concentratie van op – en afritten weefstroken te voorzien. Op deze manier ontstaan er minder conflicterende weefbewegingen, vergroot dit de doorstroming en verhoogt het de verkeersveiligheid,” aldus Keulen.

In Vlaanderen zijn er in het recente verleden al een aantal weefstroken aangelegd (onder andere op de E40 en de E314) en voorlopig is er één concreet project voor dit jaar voorzien: een weefstrook op de A12 tussen Ekeren en Leugenberg in het kader van de Quick Wins rond Antwerpen.

Eén andere mogelijke site die wordt onderzocht: de E313 Lummen in de richting van Hasselt, vanaf het klaverblad en de afrit 26 Zolder-Lummen een weefstrook aanleggen tot en met afrit 27 Hasselt-West. Momenteel is het vaak moeilijk om hier de snelweg op te rijden door het grote aantal vrachtwagens. Dit bemoeilijkt het invoegen, met behulp van een weefstrook is dit niet langer noodzakelijk en kan de automobilist doorrijden tot aan afrit 27 zonder in te voegen. Deze weefstrook kan dan eveneens dienen als een spitsstrook tijdens de verkeersdrukte.

“Het is positief om vast te stellen dat de minister verder werk maakt van weefstroken. Met een relatief kleine ingreep verhoogt men de doorstroming en de verkeersveiligheid. Dat is een win-winsituatie,” besluit Marino Keulen.

dinsdag 2 juni 2015

#Persmededeling 2 juni 2015# : “Vakantieregeling De Lijn treft scholieren in Limburg”#

Vanaf 25 juni start De Lijn in Limburg met de vakantieregeling voor bussen. Dit heeft gevolgen voor de schoolgaande jeugd die in de meeste gevallen na 25 juni op school moeten geraken zonder dat er voldoende bussen rijden bij aanvang en einde van de schooluren. “Het is onaanvaardbaar dat De Lijn de scholieren op deze manier aan hun lot overlaat de laatste dagen van het schooljaar,” stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld). “In Oost-Vlaanderen is er door media-aandacht een mouw gepast aan deze situatie, maar voor Limburg is dit nog niet het geval. Ik hoop dat De Lijn tot inkeer komt en alsnog een aanpassing tot en met 30 juni doet.”
Van woensdag 8 juni tot en met vrijdag 19 juni kunnen de scholieren genieten van een examenregeling van De Lijn. Nadien volgen enkele dagen de gewone dienstregeling en vanaf 25 juni start de vakantieregeling. “De examenregeling is een positief gegeven, alleen is het jammer dat De Lijn de dienstverlening naar de schoolgaande jeugd niet doorzet tot en met 30 juni,” vindt Keulen.

In Oost-Vlaanderen is er een directeur van een secundaire school geweest die de kat de bel aanbond en nadien volgde er een reactie van de katholieke onderwijskoepel en pikte de media dit bericht op. Vervolgens heeft De Lijn in Oost-Vlaanderen de dienstregeling aangepast zodat er extra bussen rijden tot en met 30 juni. “Ik hoop dat De Lijn een dergelijk initiatief ook neemt voor Limburg om zo de ongemakken voor de ouders en de scholieren tot een minimum te beperken,” besluit Marino Keulen.