Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 27 december 2016

Campagne om de Vlamingen te informeren over het veranderende snelheidsregime kost €245.365

Vanaf 1 januari 2017 wordt 70 de nieuwe norm op de Vlaamse gewestwegen. Om de weggebruikers hierop voor te bereiden is in november een campagne gestart om iedereen te sensibiliseren. Uit het antwoord van een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) aan minister Weyts blijkt dat de totale campagne €245.365 (incl. BTW) kost.

Voor deze kosten zijn de aankoop van mediaruimte, de ontwikkeling van het concept en de productie voor de tv-spot, de radiospot en de affiches inbegrepen. Ook een online component in de vorm van een website (http://www.70.vlaanderen/) maakt deel uit van deze campagne om de weggebruikers te informeren over de veranderende regels. Een herhaling van de affichecampagne, de eerste liep van 22/11 tot 16/12, volgt in februari 2017.

De borden met “70” die vanaf 1 januari 2017 niet langer noodzakelijk zijn langs gewestwegen, worden in de maanden januari en februari weggehaald. In totaal gaat het om een 30.000 verkeersborden die zo kunnen verdwijnen.

Om te zien op welke gewestweg er een verandering in snelheidsregime plaatsvindt, verwijs ik u door naar: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3010991/2016/11/29/Helft-gewestwegen-van-90-naar-70-kijk-hier-wat-er-in-jouw-provincie-verandert.dhtml


vrijdag 23 december 2016

Persbericht 22-12 : “Innovaties in asfalt dragen bij tot verkeersveiligheid en duurzaamheid”

“In Vlaanderen wordt regelmatig gediscussieerd over de staat van het wegdek op onze wegen en wordt verwezen naar Nederland waar de wegen vlotter berijdbaar lijken. Toch wordt er ook in Vlaanderen gekeken of innovaties mogelijk zijn”, stelt Marino Keulen vast. Uit het antwoord op een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Weyts blijkt dat er 11 proefvakken de afgelopen jaren geweest zijn en er volgend jaar geëxperimenteerd wordt met een nieuwe scheurremmende toplaag op basis van een grid met staalkoord.

De 11 proefvakken van de afgelopen jaren zijn ondertussen geëvalueerd en sommige ideeën zijn opgenomen in het standaardbestek van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het gaat dan onder meer over de mogelijkheid om asfalt te produceren bij verlaagde temperatuur, actieve scheuraanzet, verhoogde stijfheid (enkel voor autosnelwegen) en geluidsarme toplagen.

In 2017 komt er een proefvak met een nieuwe scheurremmende toplaag op basis van een grid met staalkoord. De locatie en de timing dienen wel nog vastgelegd te worden. Ook de studie van de Universiteit Antwerpen over asfaltcollectoren maakt kans op een proefvak. In dit project slaan collectoren in de zomer de warmte op en geven deze in de winter terug af aan de toplaag en kunnen die zo ijsvrij houden.


woensdag 21 december 2016

Kilometerheffing biedt oplossingen wanneer er voldaan wordt aan vele randvoorwaarden.

De afgelopen maanden is de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens veel in de aandacht geweest. Voor sommigen is het een heilzaam middel in de strijd tegen de groeiende files, voor anderen is het een mogelijkheid om het gedrag van mensen te sturen en hen aan te zetten om minder gebruik te maken van een (vervuilende) auto. Voor Open Vld staat één ding als een paal boven water, een kilometerheffingen heeft voordelen, maar dan dient wel voldaan te worden aan een heel aantal randvoorwaarden. Marino Keulen, Vlaams volksvertegenwoordiger en lid van de commissie Mobiliteit, geeft in dit opiniestuk weer binnen welk kader er ruimte is voor dergelijke heffing.
Allereerst dient de kilometerheffing voor personenwagens budgetneutraal te zijn voor de binnenlandse gebruiker. Vandaag de dag betaalt de Vlaming al heel wat verschillende taksen en accijnzen op het bezit en het gebruik van een voertuig en de kilometerheffing mag geen verhaal worden van een eenvoudige bijkomende heffing. Hiervoor zijn heel wat mogelijkheden en deze dienen dan ook maximaal bekeken te worden.
Daarnaast is het van cruciaal belang dat er voldoende alternatieven geboden worden voor het gebruik van een wagen. Om een modal shift te realiseren en mensen te overtuigen om hun wagen thuis te laten, is er nood aan een performant openbaar vervoer, veilige fietssnelwegen en – paden, mogelijkheden rond telewerken optimaliseren en ingezet worden op autodelen en carpoolen. In landelijke gebieden is een auto bijna een voorwaarde geworden om de sociale mobiliteit niet te verliezen en is er een gebrek aan voldoende openbaar vervoer om comfortabel naar school of naar het werk te gaan. Ik neem mijn eigen provincie, Limburg, als voorbeeld. Velen verdienen hun brood buiten de provinciegrenzen; in Brussel, Antwerpen of Leuven, maar via het spoor zijn er amper voldoende vlotte verbindingen om als volwaardig alternatief voor de wagen te dienen. Dat maakt dat bijkomende verbindingen naar deze steden van primair belang zijn.
Een derde belangrijk element is de opzet van de kilometerheffing. Het dient een slimme heffing te zijn die inzet op differentiatie naar tijd en locatie om de hoogte van de heffing te bepalen. Om vergroening te stimuleren kan dit ook als element opgenomen worden in de prijsberekening.

De precieze modaliteiten voor de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens zullen door een volgende regering bepaald moeten worden. Hiervoor is het belangrijk dat men niet overhaast te werk gaat en zorgt voor een onmiddellijke uitrol van de flankerende maatregelen zodat de burger niet gedwongen wordt om zich met de auto te verplaatsen. Het moet een en-en-verhaal worden. Zonder fiscale compensaties en extra openbaar vervoer wordt de geplande kilometerheffing een platte belastingverhoging. In dat geval zegt Open Vld neen!

donderdag 15 december 2016

Persbericht 15-12-2016 “Marino Keulen verheugd met de doorstart van de sneltramverbinding Hasselt-Maastricht”

Deze ochtend is het addendum bij de bestaande kaderovereenkomst voor de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht ondertekend door de vier partijen. Marino Keulen, Vlaams parlementslid en burgemeester van Lanaken, is verheugd met deze doorstart. “Hiermee zijn we de Rubicon overgestoken en kan het project verder uitgevoerd worden. Dit is opnieuw een stap vooruit naar een betere mobiliteit voor Limburg.”

Het addendum bij de kaderovereenkomst was noodzakelijk om het verkorte tracé (niet tot aan het station van Maastricht, maar tot Mosae Forum) mogelijk te maken. De Nederlandse partners voorzien een aantal compensaties voor dit verkorte traject: er komt zes miljoen euro compensatie, één miljoen euro voor de halte-infrastructuur, een participatie in de elektrificatie van de spoorlijn Antwerpen-Weert op het grondgebied van Nederland, een frequente gratis busverbinding voor de tramreizigers van Mosae Forum tot aan het station van Maastricht en een busverbinding tussen Maaseik en Sittard.

“De compensaties verzachten het niet oversteken van de Maas en zijn zeer billijk,” stelt Keulen vast. “Ook voor Lanaken is de realisatie van dit dossier belangrijk. Naast een halte die een mobiliteitsknooppunt wordt, met een parking voor 300 wagens, worden ook een aantal zwarte verkeerspunten weggewerkt op de N78. De kruising van de Jan Rosierlaan en de Europalaan (N78) en de kruising van de Stationsstraat met de N78 aan het voormalige treinstation worden beiden verkeersveiliger gemaakt. Daarnaast komt er een fraaie halte-accommodatie aan het Europaplein en zorgt dit voor een nieuwe entree voor de gemeente.”

“Vooral is deze doorstart belangrijk voor de geloofwaardigheid van de politieke klasse: de daad bij het woord voegen, grote infrastructuurprojecten tot een goed einde brengen,” besluit Marino Keulen.


De verwachte realisatietermijn situeert zich in 2021.

donderdag 8 december 2016

Lanaken is een straffe gemeente

www.nieuwsblad.be/gemeentetest
Het afgelopen jaar onderzocht Het Nieuwsblad alle 308 gemeenten in tien verschillende tests. De best scorende gemeenten worden nu beloond met de titel van Straffe Gemeente. Ook onze gemeente kreeg de titel van Straffe Gemeente! Met een algemene score van bijna 8 op 10 behaalde Lanaken de 2de plaats in Limburg en werd het 11de van alle 308 Vlaamse gemeenten. Een mooi resultaat om op verder te blijven werken!

Met als algemene opmerking: Proficiat burgemeester Keulen! Met onder meer een uitmuntend ondernemersklimaat, een goed bereikbare burgemeester en een prima groentest scoort je gemeente hoog. Blijf wel inzetten voor de bibliotheek.

Het volledige rapport kun je lezen op: www.nieuwsblad.be/gemeentetest

woensdag 7 december 2016

Persbericht politie Lanaken-Maasmechelen 03-12-2016

RESULTATEN GECOORDINEERDE VERKEERSACTIE IN SAMENWERKING MET DOUANE EN ACCIJNZEN
Op vrijdag 2 december 2016 organiseerde de politie Lanaken-Maasmechelen een verkeersactie in samenwerking met de douane en accijnzen.
Er werden 62 bestuurders gecontroleerd en 6 passagiers. Twee bestuurders werden geverbaliseerd voor GSM’en achter het stuur en twee bestuurders legden een positieve speekseltest af (drugs in het verkeer). Daarnaast werden nog eens zeven processen-verbaal uitgeschreven voor lichte overtredingen inzake technische eisen en twee PV's voor drugs.
Twee voertuigen werden getakeld wegens niet verzekering en drugs in het verkeer.
In de toekomst zullen er meer acties plaatsvinden in samenwerking met de douane en accijnzen.

dinsdag 6 december 2016

Geluidswerende maatregelen E313

Uit het antwoord van een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Weyts naar de geluidswerende maatregelen langs de E313 die onderzocht zijn, kwamen de volgende elementen naar voren:

·        Recent zijn in Beringen langs de E313 geluidsschermen geplaatst, deze hadden normaal gesproken in december 2015 geplaatst moeten worden, maar zijn opgeschoven omdat de vastlegging niet rondgeraakte.
·        Er wordt een studie uitgevoerd naar de vervanging van de bestaande geluidsschermen ter hoogte van Borgerhout Tuinwijk, in deze studie focust men voornamelijk op de geluidstechnische elementen en wordt geen onderzoek gedaan naar fijn stof daar dat niet de primaire focus is van de studie.

Ten slotte stelde de minister ook dat wanneer men geluidswerende maatregelen onderzoekt, men steeds alle mogelijke maatregelen onderzoekt. Zowel geluidsschermen als mogelijke types verharding (bv. fluisterasfalt) worden steeds bekeken en de voor – en nadelen tegen elkaar afgewogen alvorens men een beslissing neemt.


Belga 05-12-2016 : Vlaamse meerderheid wil groei van autodelen versnellen

BRUSSEL 05/12 15:04 (BELGA)
De meerderheidspartijen in het Vlaams parlement (N-VA, CD&V en Open Vld) willen autodelen stimuleren. Ze hebben een voorstel klaar waarin ze onder meer pleiten voor een Vlaams erkenningskader voor autodeelorganisaties. Dat kader moet het voor die organisaties makkelijker maken om dossiers in te dienen bij lokale besturen. De parlementsleden vragen ook een mogelijke privatisering van Cambio, de bekendste bestaande autodeelorganisatie, te onderzoeken.
Autodelen zit in de lift. Begin 2016 maakten in Vlaanderen 12.000 tot 14.000 mensen gebruik van de verschillende autodeelsystemen, en waren er ongeveer 1.200 gedeelde auto's beschikbaar. Dat is een verdubbeling tegenover begin 2015. Maar de piek is nog niet bereikt. Het bestaande potentieel is nog lang niet gebruikt en verschillende steden als Leuven en Gent hebben steile ambities. Zo mikt Gent alleen bijvoorbeeld op 20.000 autodelers tegen 2020.
Parlementsleden Annick De Ridder (N-VA), Dirk De Kort (CD&V) en Marino Keulen (Open Vld) zijn overtuigd van de voordelen van autodelen en willen de groei helpen aanzwengelen. In een voorstel van resolutie pleiten ze onder meer voor een Vlaams erkenningskader voor autodeelorganisaties. Zo'n kader kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat organisaties met een erkenning niet bij elk lokaal bestuur een afzonderlijk dossier moeten indienen.
Autodeelorganisaties zouden daarbij wel aan enkele criteria moeten voldoen, zoals de uitbouw van een gemeenschappelijk reservatieplatform en het bezorgen van bepaalde (gebruikers)gegevens aan de overheid. Die data zou de overheid dan kunnen gebruiken voor een groter onderzoek naar autodelen.
Tegelijk vragen de parlementsleden om te onderzoeken of Cambio, de bekendste en grootste autodeelorganisatie in Vlaanderen, "op eigen benen kan staan". In de resolutie wordt gevraagd om te bekijken of Cambio (waarin de overheid nu nog participeert via de Vlaamse Vervoersmaatschappij, red.) geprivatiseerd kan worden "teneinde objectief en neutraal alle mogelijke spelers in Vlaanderen te kunnen verwelkomen op basis van de waardevolle kennis die de participatie in Cambio de overheid opgebracht heeft".

Tot slot moet ook de Vlaamse overheid zelf het goede voorbeeld geven en bekijken in hoeverre het haar wagenpark kan inzetten in autodeelsystemen.

vrijdag 2 december 2016

Persbericht Marino Keulen en Nele Lijnen : “Ontstemd over het negatieve advies van de auditeur van de Raad van State over de Noord-Zuidverbinding”

Nele Lijnen en Marino Keulen reageren ontstemd op het negatieve advies van de auditeur van de Raad van State over de Noord-Zuidverbinding in Limburg. Dit is geen definitieve uitspraak, daarover heeft de Raad van State zelf het laatste woord, maar meestal volgt men het advies van de auditeur. Begin volgend jaar zal duidelijk worden wat het eindoordeel is van de Raad van State. De auditeur heeft opmerkingen op de gevolgde procedure. De Vlaamse overheid heeft nagelaten om aan het brede publiek kennis te geven van over de te onderzoeken effecten op het milieu door de aanleg van de Noord-Zuidverbinding.
De procedures zijn complex en meermaals heeft de slang al in de eigen staart gebeten. Concreet betekent dit dat zelfs de overheid in het amalgaam van de wetgeving zelf het spoor bijster raakt. In mensentaal is het probleem van de auditeur dat de overheid te weinig de mensen betrokken heeft om aan te geven welke effecten onderzocht moeten worden voor het milieu wanneer men de weg aanlegt. Doordat er nieuwe plandelen opgenomen zijn (bv. gebied ten zuiden van de E314) in het GRUP, mocht men niet uitgaan van de eerdere resultaten volgens de auditeur.

Meer dan ooit blijft Open Vld bij het standpunt dat om eindelijk tot realisatie van de Noord-Zuid te komen, het stemmen van een nooddecreet noodzakelijk is.

donderdag 1 december 2016

“Geen vertraging bij benoeming Vananroye tot burgemeester van Hasselt”

Uit het antwoord van bevoegd minister Homans op een vraag van Marino Keulen blijkt dat de procedure voor de benoeming van Nadja Vanaroye tot burgemeester geen vertraging heeft opgelopen. Keulen stelde hier een vraag over aangezien tussen de aankondiging van het burgemeesterschap op 8/9 en de eedaflegging op 5/11 bijna twee maanden zaten. In de meeste dossiers is dit vaak maar één maand. In het antwoord van de minister wordt een uitvoerige timing gegeven waaruit blijkt dat de voordrachtakte pas op 29/9 ingediend is bij de gouverneur. Pas vanaf dan kon deze de procedure opstarten. Op 03/10 werd het advies van de procureur-generaal van het Hof van Beroep gevraagd. Het eerdere onderzoek van haar geloofsbrieven uit 2013 (mevrouw Vananroye was OCMW-voorzitter van de stad Hasselt) doet hier niet ter zake. Op 27/10 werd het gunstig advies verzonden naar de gouverneur. Op 28/10 ontving de minister dit en tekende het benoemingsbesluit. Op 5 november kon mevrouw Vananroye finaal de eed als burgemeester afleggen.


“De minister stelt dus terecht dat er geen vertraging in de procedure zat. Het feit dat mevrouw Vananroye pas twee maanden na de aankondiging van haar burgemeesterschap de eed heeft kunnen afleggen, ligt enkel en alleen aan het laattijdig indienen van de voordrachtakte,” stelt Marino Keulen vast.

woensdag 23 november 2016

Persbericht 22-11-2016 : “Onteigeningen omleidingsweg Noord-Zuidverbinding Limburg gaan gestaag verder”

Uit het antwoord van een schriftelijke vraag van Vlaams Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Weyts aan Marino Keulen (Open Vld) blijkt dat de onteigeningen gestaag vooruit gaan. “De kleine KMO’s zijn allemaal afgehandeld en men is nu bezig met het afronden van de grotere bedrijven. De minister betreurt de aangespannen procedure bij de Raad van State van een autorecyclagebedrijf, maar dit heeft geen gevolgen voor  het verloop van de onteigeningen,” aldus Keulen.


De totale KMO-zone werd integraal benaderd naar onder andere herlocalisatie in samenwerking met de provincie Limburg. De onteigeningen en het beschikbare krediet hiertoe werd daarbij afgestemd op de voortgang van elk specifiek bedrijf. Ondanks het feit dat nog niet alle bedrijven onteigend zijn, wil de minister reeds verder gaan met de onteigening van de particuliere percelen.

dinsdag 22 november 2016

Persbericht 18-11-2016 : Nieuw recreatief fietspad op grens Maastricht-Lanaken

Lanaken - Vandaag werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Lanaken, gemeente Maastricht en de beide provincies Limburg om een recreatief fietspad op de grensstrook Lanaken/Maastricht te realiseren. Daarmee is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het grensoverschrijdende bedrijventerrein Albertknoop, op de grens tussen Veldwezelt/Smeermaas en Maastricht.

Momenteel wordt er veel gefietst op het oostelijke talud van het Albertkanaal, tussen Europark en de steenfabriek van Wienerberger. Wanneer dit terrein wordt afgegraven voor het winnen van leem en vervolgens wordt ontwikkeld als watergebonden bedrijventerrein, kan dit fietspad niet blijven bestaan. Daarom ondertekenden de bestuurders van de gemeenten Lanaken en Maastricht en de provincies Belgisch en Nederlands Limburg vandaag een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van een nieuw recreatief grensfietspad.

Burgemeester Marino Keulen: “Dit dossier had alles in zich om niet te lukken, doch door de voorbeeldige samenwerking tussen Lanaken, Maastricht en de beide provincies werd het tot een goed einde gebracht en hebben we vandaag alles formeel afgerond. Ook zijn er afspraken gemaakt omtrent de subsidiëring van het project waarbij alle 4 de partners hun verantwoordelijkheid zullen nemen. Omtrent het onderhoud zullen de gemeenten Lanaken en Maastricht de nodige afspraken maken.”


Gemeenten en provincies staan elk in voor 50% van de kosten. Dit nieuwe grensfietspad zal aansluiten op een stukje reeds bestaand fietspad (van de spoorweg in Smeermaas tot aan de Van Akenweg) om verder te lopen doorheen de groene Zouwdalcorridor, rondom de steenfabriek van Wienerberger tot op de 2de Carabinierslaan te Veldwezelt. Via een beveiligde overgang wordt daar aangesloten op de weg die langsheen de Neanderthalersite opnieuw naar het Albertkanaal leidt. Ook langs de Van Akenweg komt een fietspad dat een goede verbinding met Lanaken Centrum mogelijk maakt. De ingebruikname is voorzien in de loop van 2018.


donderdag 10 november 2016

Persbericht 09-11-2016 : “Vlaamse spoorprioriteiten moeten essentieel onderdeel blijven van nieuwe plannen NMBS en Infrabel”

Nadat Vlaams minister van Mobiliteit Weyts aangaf niet tevreden te zijn met het voorliggende vervoersplan 2016-2020 van de NMBS, ondervroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) hem vandaag in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement hierover. “De minister stelde dat het vervoersplan voorlopig ‘on hold’ gezet wordt en in december gekoppeld wordt aan een het investeringsprogramma van de NMBS en Infrabel. Het is positief dat de minister blijft pleiten voor de Vlaamse spoorprioriteiten (zoals spoorlijn 18 Hasselt-Neerpelt), maar gezien de besparingen bij de spoormaatschappij blijf ik pleiten om de mogelijkheid van cofinanciering te overwegen,” aldus Keulen.

De minister gaf in de plenaire vergadering duiding bij zijn standpunt en vooral ook bij het overleg dat heeft plaatsgevonden met zijn collega’s van Mobiliteit en de toekomst van het vervoersplan. Ook Lies Jans, Joris Vandenbroucke en Lode Ceyssens hadden gelijkaardige vragen aan de minister.


“Hieruit blijkt dat het vervoersplan gekoppeld zal worden aan het investeringsplan en dat minister Weyts de Vlaamse spoorprioriteiten naar voren blijft schuiven om deze te laten opnemen in het investeringsplan. Aangezien de federale spoormaatschappijen 3 miljard dienen te besparen tegen 2019 wil ik echter nog een stap verder gaan dan de minister. Deze ijvert voor prefinanciering van de Vlaamse prioritaire spoorlijnen (in casu lijn 18 Hasselt-Neerpelt), waarbij de Vlaamse overheid geld voorschiet aan de NMBS en Infrabel. Ik pleit voor cofinanciering, waarbij de Vlaamse overheid een deel van de aan te leggen spoorlijn betaalt. Dit is wettelijk perfect mogelijk en absoluut verdedigbaar aangezien het spoorlijnen betreft die volledig op Vlaams grondgebied liggen. Wij zijn politici geen theologen. De reizigers willen oplossingen, de methode is dan ondergeschikt aan het doel,” besluit Marino Keulen.

maandag 7 november 2016

Persbericht 06-11-2016:“Onthutsende cijfers: tijdens nationale betoging op 29 september staakten chauffeurs van De Lijn massaal, die van de pachters nauwelijks!”

Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) opvroeg over de niet-gereden ritten bij De Lijn tijdens de nationale betoging van 29 september blijkt dat vooral chauffeurs van De Lijn zelf massaal een actiedag ingezet hebben. Terwijl bij de pachters, die in onderaanneming van De Lijn rijden, er amper chauffeurs staakten. “Hieruit blijkt vooral dat de stakingsbereidheid bij De Lijn zelf groter is dan bij de private pachters. Daarom zet de meerderheid van N-VA, CD&V en Open Vld door om te komen tot een gegarandeerde dienstverlening, want daar heeft de reiziger recht op,” aldus Keulen.

De cijfers laten een duidelijk verschil zien (zie onderstaande tabel) tussen de uitgevoerde diensten door chauffeurs van De Lijn en het aantal ritten dat verreden is door de pachters (die in onderaanneming van De Lijn rijden) op 29 september. Vele chauffeurs van De Lijn hebben een actiedag ingezet en zijn niet komen werken, terwijl dit bij de pachters amper het geval was. Daarom zijn er ook veel minder geplande ritten niet uitgevoerd door hen. Terwijl de busdiensten in eigen regie van De Lijn amper uitgevoerd werden.


In eigen regie De Lijn
In opdracht van De Lijn (pachters)
Antwerpen
648 diensten van de 1.006 geplande diensten niet uitgevoerd (64%)
149 ritten van de 4.996 geplande ritten niet uitgevoerd (3%)
Limburg
228 diensten van de 346 (66%)
154 ritten van de 1.967 (8%)
Oost-Vlaanderen
454 diensten van de 631 (72%)
Alle voorziene ritten uitgevoerd
Vlaams-Brabant
395 diensten van de 734 (54%)
486 ritten van de 2.910 (17%)
West-Vlaanderen
228 diensten van de 503 (45%)
Alle voorziene ritten uitgevoerd

Er dient opgemerkt te worden bij de bovenstaande kader dat men voor De Lijn zelf spreekt over chauffeurs (diensten) en bij de pachter over ritten. Elke chauffeur voert meerdere ritten uit per dienst, wat maakt dat het aantal niet-gereden ritten bij De Lijn hoger ligt dan het aantal chauffeurs dat niet is komen werken.

“Uit deze cijfers haal ik één vaststelling: de stakingsbereidheid bij overheidsdiensten groter is dan in de private sector. Dat valt te verklaren door het klantengericht denken dat in de privé een belangrijkere plaats inneemt,” stelt Keulen vast. “Daarenboven is het zo dat de chauffeurs van De Lijn feitelijk een actiedag inzetten en staken, maar in de realiteit een vrije dag hebben. In de private sector is dat ondenkbaar.”


“Het is eenieders recht om te gaan staken, maar deze cijfers tonen wel aan dat er nood is aan een omslag bij De Lijn zelf. Wat meer dan ooit het principe van de gewaarborgde dienstverlening terug op de politieke agenda zet. De overheid moet durven kiezen voor de burger-belastingbetaler. De huidige meerderheid heeft hier reeds het voornemen gelanceerd voor een gegarandeerde dienstverlening op poten te zetten. Dit hebben de meerderheidspartijen ook afgesproken in het kader van de resolutie over de nieuwe beheersovereenkomst van De Lijn,” besluit Keulen. “Dit komt de reiziger volledig ten goede.”

vrijdag 28 oktober 2016

Belga 28-10-2016 : De Lijn gaat interventiemoto's nog enkel inzetten in Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

BRUSSEL 28/10 13:43 (BELGA)
Om efficiëntieredenen gaat De Lijn in de toekomst haar moto's enkel nog inzetten voor interventies in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen en dit vooral in de steden Antwerpen en Gent. In Limburg worden ze sinds het najaar van 2015 niet meer gebruikt en ook in Vlaams-Brabant zal het gebruik worden stopgezet. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld).
De Lijn investeerde sinds 2001 in de aankoop van interventiemoto's in het kader van het Veiligheidsplan. Ze worden vooral gebruikt voor interventies van controleurs bij gevallen van agressie of ongevallen. Momenteel bezit De Lijn 15 moto's in Vlaams-Brabant, 9 in Antwerpen, 5 in Oost-Vlaanderen en 4 in Limburg. De voertuigen zijn gemiddeld ach t jaar oud en boekhoudkundig volledig afgeschreven. De totale aankoopprijs van de moto's bedroeg 173.400 euro. Voor het materiaal aan kleding en helmen werd nog eens 182.794 euro betaald.
"De meerwaarde van de moto's is zowel in Limburg als in Vlaams-Brabant onvoldoende. De motards kunnen immers moeilijk worden ingezet voor andere taken dan interventie. Door het dichter busnetwerk en tramexploitatie in Antwerpen en Gent is het aantal interventies bij agressie, ongevallen en doorstromingsproblemen hoger en blijft de inzet daar efficiënt. Ook het groot aantal evenementen in beide provincies maakt dat de inzet van moto's hier nuttig blijft", aldus Ben Weyts. 

maandag 24 oktober 2016

Persbericht 23-10-2016 : “Minister Weyts is bezig met nog bijkomende trambus-studies voor Vlaamse vertrammingsprojecten”

De Lijn heeft reeds twee trambus-studies uitgevoerd voor twee trajecten in het kader van Brabantnet en laat er nog drie andere uitvoeren. Dit blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) aan bevoegd minister Weyts. “Het doel van deze trambus-studies is om de uitrol van een hoogwaardig openbaar vervoer te versnellen door het inzetten van trambussen in plaats van sneltrams,” legt Keulen uit. “Zo komt er nog een studie voor de trajecten The Loop in Gent, Spartacus lijn 2 (Hasselt-Maasmechelen) en Kontich-Berchem Station.”

De beide afgeronde studies tonen aan dat voor het traject Heizel-Zaventem (ringtram) de inzet van een trambus een zeer valabele piste is om versneld hoogwaardig openbaar vervoer te realiseren. Voor het traject Willebroek-Brussel is dit niet het geval, daar de trambus niet de gewenste snelheid kan behalen en de overstap naar de bestaande traminfrastructuur in het centrum onmogelijk is. Wel onderzoekt men voor dit traject of men met behulp van doorstromingsmaatregelen (bv. rijden op de pechstrook) niet op korte termijn tot een vlottere busverbinding kan komen.

Voor drie andere tracés is men bezig met een trambus-studie. Het betreft The Loop in Gent, Spartacus lijn 2 (Hasselt-Maasmechelen) en Kontich-Berchem Station. De studies zijn lopende en deze zullen besproken worden binnen de taskforce Doorstroming.


“Het is positief dat minister Weyts werk maakt van hoogwaardig openbaar vervoer en de twee afgeronde studies geven een goed beeld weer van de mogelijkheden. Voor mij is echter één zaak van cruciaal belang, het dient structureel hoogwaardig openbaar vervoer te zijn en men dient verder te kijken dan louter de korte termijn. Een trambus kan een opstap naar een definitieve tramverbinding zijn, maar kan deze nooit vervangen. Als een trambus toch de definitieve vervoersmodus wordt op een traject, is het belangrijk dat deze volledig op een eigen vrije bedding zich kan verplaatsen. Alleen op die manier creëren we hoogwaardig openbaar vervoer waar de reiziger wel bij vaart,” besluit Marino Keulen.

donderdag 20 oktober 2016

Persbericht 19-10-2016 : “Laatste obstakel opgeruimd: natuurbegraafplaats Rekem kan volgend jaar in gebruik genomen worden (Vlaamse primeur!)”

Het Vlaams Parlement heeft vandaag het decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging goedgekeurd. Dit decreet ruimt de laatste obstakels op en maakt de weg vrij voor natuurbegraafplaatsen. Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Lanaken Marino Keulen (Open Vld) is hierover verheugd: “vorig jaar rond deze tijd is de natuurbegraafplaats van Rekem voorgesteld, maar moest men wachten op een decretaal kader om het begraven op deze plaats mogelijk te maken. Met dit decreet wordt dit nu mogelijk.”

De natuurbegraafplaats van Rekem ligt rond het oude kerkhof van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum aan de Daalbroekstraat. Het is de bedoeling dat er biologisch afbreekbare urnen kunnen begraven worden tussen de bomen en struiken. Er komen bankjes voor rouwende familieleden die een moment van bezinning willen op de begraafplaats en aan de ingang komt een gedenkplaat met de namen op van alle begraven overledenen. Individuele graven zijn dus niet mogelijk.

“Het is de bedoeling dat tegen Allerheiligen volgend jaar de natuurbegraafplaats in gebruik kan genomen worden. Hiervoor dienen nog enkele praktische elementen besproken te worden: welke urnen mogen gebruikt worden, is de begraafplaats enkel voor inwoners van Lanaken, wie neemt het beheer van de begraafplaats op zich (de gemeente of het Agentschap Natuur en Bos), wat is de hoogte van de concessievergoeding …” aldus Keulen.


De natuurbegraafplaats van Rekem is een pilootproject en een primeur voor Vlaanderen. “Het is de bedoeling dat mettertijd natuurbegraafplaatsen ook gecreëerd worden in andere Vlaamse gemeenten,” besluit Marino Keulen.

vrijdag 14 oktober 2016

Persbericht 13-10-2016 : “De sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht zit terug op het goede spoor”

Deze namiddag, in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement, heeft Marino Keulen (Open Vld) een vraag gesteld over de stand van zaken met betrekking tot Spartacus lijn 1. Bevoegd minister Weyts antwoorde dat men bezig is met de finalisering van een addendum bij de eerder getekende kaderovereenkomst en dat dit ongeveer binnen een drietal weken afgerond zal worden. “Minister Weyts is een man van zijn woord en blijft doorzetten in het Spartacusdossier. Dat is zeer positief voor de mobiliteit van onze provincie," stelt Keulen vast.

In dit addendum staat dat lijn 1 Hasselt-Maastricht als tijdelijke eindhalte Mosae Forum heeft en het de uitgesproken ambitie is om op termijn deze lijn door te trekken naar het station van Maastricht. De eerder opgenoemde compensaties (zes miljoen euro voor het vervroegen van de eindhalte tot Mosae Forum, één miljoen euro voor investeringen in de Vlaamse haltes langs lijn 1 en actief inzetten op grensoverschrijdende projecten zoals de elektrificatie van de spoorverbinding Antwerpen-Weert op Nederlands grondgebied en een busverbinding tussen Sittard en Maaseik) blijven gehandhaafd.

Het was een constructief overleg stelde minister Weyts, maar de laatste punten moeten nog uitgeklaard worden. Nadien moet dit voorstel nog goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering en de Raad van Bestuur van VVM De Lijn. Dit zal ongeveer zo’n drietal weken duren.

In de marge van dit antwoord stelde de minister dat zijn kabinet een rol zal opnemen in de ‘overkoepelende procesbepaling’ zodat problemen onmiddellijk besproken kunnen worden tussen de Vlaamse en Nederlandse partners. “Dat is een logische evolutie,” aldus Marino Keulen. “Nu kan de minister met zijn kabinet korter op de bal spelen bij eventuele problemen of vragen en is er een directe lijn tussen beide partners.”


In Nederland dient wel nog de degradatie van het hoofdspoor naar lokaal spoor te gebeuren en dient Maastricht een nieuw bestemmingsplan (luik: ruimtelijke ordening) op te stellen.

maandag 10 oktober 2016

#Persbericht Marino Keulen 09-10-2016#:“Haltes Spartacus lijn 2 Hasselt-Genk-Maasmechelen zijn bekend”#

Op 28 juni heeft de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) Limburg de startnota van de sneltramverbinding Hasselt-Genk-Maasmechelen (Spartacus lijn 2) goedgekeurd. In deze startnota staat naast het vastgelegde (en reeds gekende) tracé ook de mogelijke halteplaatsen van de sneltramverbinding opgesomd. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag die Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) aan bevoegd minister Weyts hierover stelde. “Het is positief voor de mobiliteit in Limburg dat er werk gemaakt wordt van Spartacuslijn 2. Een timing voor lijn 2 kon evenwel niet gegeven worden, maar de minister stelde wel dat een mogelijkheid van de inzet van trambussen onderzocht wordt om de lijn sneller operationeel te maken,” legt Keulen uit.
Het eigenlijke tracé voor de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maasmechelen is in februari 2013 al vastgelegd door de Vlaamse Regering. De keuze viel toen op het Caetsbeek Noord/E314-tracé. In de startnota heeft De Lijn dit gedetailleerd uitgewerkt. Het traject en de haltes binnen de stad Hasselt waren al bekend, aangezien dit samenvalt met lijn 1. Vanaf de Universitaire Campus in Diepenbeek zal de sneltram via de Universiteitslaan (N702) naar Genk sporen om er via de Westerring (N76) en de Europalaan naast de autosnelweg E314 door te lopen tot aan de Rijksweg (N78) in Maasmechelen om daarna te eindigen aan de hoofdtoegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen.
De mogelijke haltes vanaf Diepenbeek waren nog niet bekend aangezien hierover overleg diende te gebeuren met de respectievelijke gemeenten, maar in de startnota staan deze voor het eerst wel opgenomen. Er zullen in totaal 8 bijkomende haltes zijn (naast de vier reeds bekende haltes in Hasselt) op dit traject en nog drie bijkomende worden verder onderzocht. Het betreft de volgende haltes:
·        Universitaire campus Diepenbeek als gemeenschappelijke halte met de lijn Maastricht – Hasselt;
·        halte Wetenschapspark is optioneel en afhankelijk van de keuze van de kruispuntoplossing die uit de verdere uitwerking binnen de projectnota zal volgen;
·        halte Genk-Zuid is optioneel en de beslissing hierover valt bij de uitwerking van de inpasbaarheid op het vak tussen het Albertkanaal en de Meeënweg te Genk;
·        Genk Hooiplaats;
·        Genk Station;
·        Genk Shopping;
·        Genk Heempark (met last mile oplossing naar het Ziekenhuis Oost-Limburg);
·        Carpoolparking Maasmechelen;
·        Maasmechelen Centrum;
·        Eisden is een optionele halte ter hoogte van shopping M2;
·        eindhalte aan de hoofdpoort van het nationaal park.
De zeer specifieke invulling zal door De Lijn verder uitgewerkt worden in een projectnota.

“De minister kon in zijn antwoord geen richting geven met betrekking tot een exacte timing voor lijn 2, maar hij wil wel snel resultaat boeken en onderzoekt of een trambus reeds op het traject kan ingezet worden. Voor Open Vld is dit een valabele piste, met evenwel de bedenking dat een trambus hooguit een opstap naar een volwaardige sneltramverbinding kan zijn,” besluit Marino Keulen.

donderdag 6 oktober 2016

#Persbericht Marino Keulen 06-10-2016#:“Marino Keulen (Open Vld) pleit voor cofinanciering Vlaamse spoorprioriteiten”#

Om de Vlaamse spoorprioriteiten uit 2013 te realiseren, moeten we niet wachten op NMBS/Infrabel en het federale niveau, maar zelf het heft in handen nemen stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) vast. Daarom roept hij vandaag bevoegd minister Weyts op om met geld over de brug te komen en zo een prioriteit als spoorlijn 18 (Hasselt-Neerpelt) aan te leggen met Vlaams geld.
“Limburg heeft nood aan bijkomende spoorinitiatieven en voor de Vlaamse Regering is spoorlijn 18 Hasselt-Neerpelt de prioriteit der prioriteiten. Om dit te bespoedigen en gezien de besparingsoperatie bij de NMBS en Infrabel is het noodzakelijk dat Vlaanderen dit project co-financiert,” is de stelling van Keulen. “Dat zal dan ook de basis van mijn pleidooi zijn in de commissie van Mobiliteit en Openbare Werken van vandaag. Met prefinanciering alleen zullen we de NMBS en Infrabel nooit tot enige vooruitgang in Limburgse spoordossiers bewegen, daarom moeten we als Vlaanderen zelf het geld op tafel leggen.”
Bij cofinanciering betaalt de Vlaamse regering-zelf de investering. In geval van prefinanciering schiet de Vlaamse Regering het geld voor maar moet de nationale spoormaatschappij dat nadien terugbetalen. De realisatie van de spoorlijn 18 tussen Hasselt en Neerpelt is perfect uitvoerbaar en kan op korte termijn gebeuren tegen een minimum aan investeringen. De exploitatie van de spoorlijn zal wel bij de NMBS liggen.

“De spoorlijn zelf ligt in Limburg en dus volledig op Vlaams grondgebied. Het zijn de Limburgers die hierdoor worden bediend. Onze provincie is sedert jaar-en-dag het stiefkind inzake spoorinvesteringen. Dit Vlaams geld in de vorm van cofinanciering kan een versnelling en verruiming betekenen inzake het spooraanbod in Limburg. Op die manier is deze Vlaamse cofinanciering goed besteed geld. De NMBS en Infrabel moeten tegen 2019 3 miljard euro besparen. Als Limburg met andere woorden moet wachten op de nationale spoorwegmaatschappij om deze spoorverbinding Hasselt-Neerpelt uit te voeren, gaat dat nog jaren duren wegens een gebrek aan geld. Die tijd van nog langer wachten is er niet (meer),” besluit Marino Keulen.

#Persbericht Marino Keulen 05-10-2016#:“Bijkomende sanering terreinen Ford-Genk noodzakelijk”#

Er was reeds bekend dat vijf zones op de terreinen van Ford-Genk gesaneerd moesten worden door OVAM, maar uit het antwoord van bevoegd minister Muyters op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) blijkt dat er nog twee bijkomende zones zijn. Dit brengt het totaal op zeven te saneren gebieden.
OVAM heeft nog zeven bijkomende zones onderzocht op de site en twee ervan dienen verder gesaneerd te worden. Daardoor zullen in het totaal zeven verschillende zones gesaneerd dienen te worden. Momenteel worden de te saneren zones in kaart gebracht en de bijbehorende kostenraming geactualiseerd. De toerekening van de saneringskost zal gebeuren op basis van het uitgeefbaar grondaandeel. Concreet betekent dit dat 53% van de saneringskosten aan de ontwikkelaar van zone C (dus NV De Scheepvaart) zullen worden toegerekend, 42% aan de ontwikkelaar van zone B en 5% aan de ontwikkelaar van zone A. Deze laatste twee ontwikkelaars zullen in de loop van het voorjaar 2017 bekend raken.
Dit najaar zal de aanbesteding van de bodemsaneringsprojecten plaatsvinden en het is de bedoeling om de saneringswerken maximaal te integreren bij de overige werken op het terrein (sloopwerken, aanleg infrastructuur …) zodat de opstart van nieuwe economische activiteiten minimaal gehinderd worden.

“Het saneren van de terreinen van de voormalige Fordfabriek in Genk is een essentieel onderdeel van de herontwikkeling, maar mag deze zo min mogelijk in de weg staan. Indien de bodemsanering voorspoedig verloopt, zullen nieuwe opstartende bedrijven zeer weinig hinder hiervan ondervinden en daar kan de Limburgse economie alleen maar wel bij varen,” aldus Keulen.

vrijdag 30 september 2016

#Persbericht Marino Keulen#29-09-2016 : “Proefproject verkeerslichtenbeïnvloeding stap naar vlottere doorstroming voor het openbaar vervoer”#

Een vlotte doorstroming is van groot belang voor het openbaar vervoer in Vlaanderen. Verkeerslichten zijn hier vaak een obstakel voor en daarom heeft men twee proefprojecten met verkeerslichtenbeïnvloeding via KAR (korte afstandsradio) uitgerold. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) heeft hierover enkele vragen gesteld aan bevoegd minister Weyts. “Het proefproject met de kusttram is afgelopen en werd als zeer positief geëvalueerd, terwijl het andere proefproject op de route Leuven-Brussel met een tiental bussen zal uitgevoerd worden tijdens de volgende maanden en in het voorjaar van 2017 geëvalueerd zal worden,” legt Keulen uit.
Met het KAR-systeem kan de bestuurder van de tram of bus zich aanmelden bij de verkeerslichten en voorrang krijgen op de andere weggebruikers. Bij de evaluatie hiervan voor het proefproject bij de kusttram stelde men vast dat dit in 95% van de gevallen perfect verliep. In enkele gevallen waren er problemen met de nauwkeurigheid van de locatiebepaling. Deze worden verder onderzocht om tot een oplossing te komen. Op basis van dit proefproject worden de effecten op de doorstroming per kruispunt geëvalueerd en indien nodig de verkeerslichtenregeling aangepast om de tramdoorstroming te optimaliseren.
Het tweede proefproject op de lijn Leuven-Brussel is met enige vertraging omwille van praktische problemen gestart. Ondertussen heeft een eerste uitgeruste bus het traject van lijn 358 (Leuven-Kortenberg-Brussel) succesvol afgelegd en nog negen andere bussen worden hiervoor ook uitgerust met KAR. In het voorjaar van 2017 zal op basis van de gegevens dan eenzelfde evaluatie gedaan worden als voor het proefproject met de kusttram.

“Een vlotte doorstroming is van cruciaal belang voor een performant openbaar vervoer en mensen te laten kiezen voor een bus of een tram in plaats van een auto als vervoermiddel,” stelt Marino Keulen vast. “Dat is een grote uitdaging en een optimale verkeerslichtenbeïnvloeding kan hiertoe bijdragen, maar is zeker niet de enige oplossing. Daarvoor moet er ook ingezet worden op een infrastructuur met vrije busbanen en een goed uitgeruste halte-infrastructuur om vlot mensen in en uit te laten stappen.”

woensdag 28 september 2016

#Persbericht Marino Keulen 27-09-2016#: “Het is een goede zaak dat de Limburgse snelbussen blijven bestaan, maar onderzoek naar de teruglopende reizigersaantallen is noodzakelijk”#

In juli van dit jaar werd duidelijk dat de subsidie van de provincie Limburg voor de snelbussen ging wegvallen. Hierop stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen een vraag aan bevoegd minister Weyts over het voortbestaan van de snelbussen. “Enerzijds omdat we in Limburg onderbedeeld zijn in vlotte verbindingen van het openbaar vervoer met Antwerpen en Brussel en anderzijds omdat binnen De Lijn er heel wat veranderingen op stapel staan door de invoering van basisbereikbaarheid in plaats van het huidige basismobiliteit,” stelt Keulen vast. “Zonder alternatief voor de drie snelbuslijnen, blijven deze van cruciaal belang voor heel wat studenten en werkende mensen.”
In 2012 sloten de provincie Limburg en De Lijn een akkoord om de snelbussen te laten voortbestaan en voor drie jaar te voorzien van provinciale subsidies. Deze dienden als tussenkomst in de exploitatie van de snelbussen. Nu de provinciale subsidie wegvalt, blijven de snelbussen wel rijden. Toch evalueert De Lijn deze continu en zal bijsturen indien nodig.
“Ondanks het gegeven dat de snelbussen worden geconfronteerd met teruglopende reizigersaantallen, is het positief om vast te stellen dat deze behouden blijven. Ze zijn cruciaal voor de ontsluiting van Limburg en het Maasland, zeker aangezien een groot gedeelte van Noord-Oost-Limburg het moet stellen zonder spoormogelijkheden. Toch vind ik het jammer dat De Lijn geen onderzoek wil doen naar de redenen voor deze terugloop aan reizigers. Men vermoed dat dit komt omdat meer studenten in Limburg blijven om te studeren en omdat het treinstation van Hamont-Achel heropend is in april 2014,” aldus Marino Keulen.

“Destijds was ik één van de grote verdedigers van de snelbussen,” legt Keulen uit.  “In de huidige situatie is het belangrijk dat De Lijn de teruglopende reizigersaantallen onderzoekt. Echte cijfergegevens en onderzochte meningen heeft men niet. Dat is een gemiste kans, zeker met het oog op de uitvoering van de snelbuslijnen in het kader van Spartacus en de hervormingen die De Lijn ondergaat. Er komt een vervoerregio Hasselt-Genk en deze kan beslissen om eventueel snelbussen in te zetten als een vorm van hoogwaardig openbaar vervoer binnen het aanvullend net, maar dan moeten er wel beschikbare data zijn uiteraard,” volgens Keulen.

maandag 12 september 2016

"Met Marino in het Park" - Zondag 2 oktober - Pietersheim LanakenOp  zondag 2 oktober vindt in het park van Pietersheim "Met Marino in het Park" plaats tussen 14u en 19u. Dit evenement is de opvolger van het gekende "bal van Marino", niet langer op een zaterdagavond, maar op een zondagnamiddag.

Beleving voor jong en oud in het park staat centraal met optredens (GhostRockers en Laura Tesoro), randanimatie (springkasteel, clown, ponyritjes) en foodtrucks voor de honger te stillen. Ook is er een tombola waarbij men een reischeque van White Sun Reizen kan winnen. | Ga naar Facebook Event

donderdag 8 september 2016

#Persbericht Marino Keulen #07-09-2016:“Aanpak zwarte punten in Limburg stopt niet door het te klasseren als afgewerkt met een kleine ingreep, er is een blijvende noodzaak aan structurele oplossingen voor de verkeersveiligheid”#

Begin 2016 kondigde Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Weyts aan dat de lijst met 802 zwarte punten, die dateerde uit 2002, bijna afgewerkt was. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelde een schriftelijke vraag over de 32 Limburgse zwarte punten die als indicatie “kleine ingreep” meekregen. In een aantal gevallen betekent dit dat er effectief een kleine ingreep gebeurd is aan het kruispunt (bv. de verkeerslichtenafstelling is aangepast), maar meestal heeft deze term als gevolg dat het dossier geklasseerd is. “In het kader van verkeersveiligheid is dat geen goede manier om onveilige plaatsen aan te pakken, het is veeleer een vorm van misleiding, het zou beter zijn moest men alle actoren (bv. de lokale besturen en het Agentschap Wegen en Verkeer) samenbrengen om te komen tot een onderhandelde structurele oplossing,” aldus Keulen.

De meeste zwarte punten uit de lijst zijn kruispunten die tussen 2002 en 2006 in het investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer opgenomen zijn, maar in realiteit heeft men vooral in de periode 2007-2008 beslist om de verkeersgevaarlijke punten de kwalificatie “kleine ingreep” te geven.
Enkele voorbeelden om het concept “kleine ingrepen” te duiden:
·        er is een beveiligde fietsoversteekplaats gekomen op de kruising tussen de Oude Tongersebaan en de Tongersesteenweg in Sint-Truiden, een voorbeeld van een minimale ingreep die een positief effect heeft op de verkeersveiligheid.
·        de kruising tussen de Jan Rosierlaan en de Europalaan (N78) in Lanaken wordt heringericht met de realisatie van de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht (Spartacus), voorlopig is er dus nog niets gebeurd en wacht men op een groter infrastructuurwerk om het zwarte punt aan te pakken.
·        de kruising tussen de Rijksweg (N78) en de Joseph Smeetslaan / Dr. Haubenlaan in Maasmechelen is niet aangepast, hier is geen overeenstemming bereikt over de vooropgestelde aanpassingen (enkel de verkeerslichtenregeling voor afslaand verkeer is aangepast) en dus geen structurele aanpassing gedaan.
·        de kruising tussen de Westerring en de Onderwijslaan in Genk is onveranderd gebleven, hier werd door de bevoegde actoren beslist om geen aanpassingen door te voeren.
Deze verschillende voorbeelden laten zien dat onder de noemer “kleine ingreep” een variëteit aan mogelijkheden zitten; gaande van een effectieve ingreep met positieve invloed op de verkeersveiligheid tot simpelweg niets doen.
Door de zwarte punten de indicatie “kleine ingreep” te geven, kon de Vlaamse overheid deze als administratief afgehandeld zien. Uit het antwoord van de minister blijkt dat dit in de praktijk vaak allesbehalve het geval is. “De meeste zwarte punten die onder kleine ingreep vallen, hebben juist geen oplossing gekregen,” stelt Marino Keulen vast. “Vaak heeft dit te maken met toekomstige infrastructuurwerken waar men op wil wachten om dan het verkeersonveilige punt mee te nemen, maar evengoed kan het dat de (lokale) overheid er geen budget voor heeft of niet tot een compromis komt binnen de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid of de Gemeentelijke Begeleidingscommissie. Daarom besluit men dan om geen ingrepen te doen.”

“Minister Weyts is van plan om te werken met een dynamische lijst van zwarte punten, en dat is een positieve evolutie, maar er dient wel over gewaakt te worden dat dossiers niet zomaar van de tafel geveegd kunnen worden omdat er geen compromis is of een beperkt budget. Verkeersveiligheid is een belangrijke zaak en een taak voor ieder van ons,” besluit Keulen.

maandag 22 augustus 2016

@GemeenteLanaken is the place to be in september

Lanaken is the place to be in september

De gemeente Lanaken heeft een volgeboekte maand september: 

Stem de Neanderthalersite Veldwezelt naar de Onroerenderfgoedprijs 2016! >

Wie als winnaar uit de bus komt, wordt op 7 oktober bekend gemaakt. Wie de Neanderthalersite wilt steunen, kan dit uiteraard. Er wordt ook een publieksprijs uitgereikt. Breng nu alvast je stem uit via www.onroerenderfgoedprijs.be ! Stemmen kan tot en met 12 september.

donderdag 18 augustus 2016

@KeulenMarino op #VOKA zomerstage bij carrosseriebedrijf Vecarro te Genk”


Elke zomer stuurt VOKA parlementsleden op een zomerstage om ervaring in hun werkdomein op te doen en contacten te leggen met ondernemers. Vlaams Parlementslid Marino Keulen (Open Vld) ging op 17 augustus een dag meedraaien bij carrosseriebedrijf Vecarro uit Genk.

Vecarro is een familiebedrijf, opgericht in 1987, met vestigingen in Genk (hoofdzetel), Turnhout, Overijse en Lochristi, met momenteel dochter Isabelle Vermeire aan het hoofd. “Voor politici is het een leerrijke ervaring om tijdens het politieke reces bedrijven te bezoeken en op de werkvloer ervaring op te doen, uitleg te krijgen over de werking en knelpunten van de sector bespreekbaar te maken,” legt Marino Keulen uit.

Na een voorstelling, kreeg de heer Keulen een rondleiding op de werkvloer en mocht hij zelf de handen uit de mouwen steken en de stappen van het autoherstel aan de lijven ondervinden. Nadien was er nog ruimte voor de administratieve afhandeling van elk dossier en de pijnpunten waar de sector mee kampt.

“De wereld van de carrosserie heeft vaak nog een negatief imago, terwijl het vakmannen zijn die technologisch een goede opleiding nodig hebben en hun werk is zelfs een heuse ambacht met enorm veel handwerk. Dat heb ik zelf mogen ondervinden bij het schuren en spuiten van auto-onderdelen,” aldus Keulen. “Een pijnpunt is dan ook om aan gekwalificeerd personeel te geraken en daar liggen uitdagingen voor deze sector om samen met onderwijsinstellingen te komen tot goede resultaten.”

Naast een brandende ambitie, valt bij Vecarro ook nog op dat het geleid wordt door twee vrouwen; zaakvoerder Isabelle Vermeire en haar trouwe assistent en financieel beheerder Christel. “Zeker in de sector van de automobiel is dat een rariteit dat twee vrouwen een werkvloer van twintig mannen aansturen. Binnenkort zullen ze enkele kilometers verder hun intrek nemen in een splinternieuw gebouw en nog meer service kunnen bieden aan hun klanten,” besluit Keulen. “Het was een verrijkende ervaring en dat is precies de doelstelling van VOKA.”

woensdag 17 augustus 2016

#Persbericht #politiezoneLAMA #overvallersaangehouden


Drie overvallers aangehouden te Lanaken

In navolging van een nachtelijke overval met geweld op het gokkantoor My Bet te Lanaken, gepleegd op 16 juni van dit jaar, heeft het team opsporingen van de politie Lanaken-Maasmechelen, na doorgedreven onderzoek, de voorbije week drie mannen voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Tongeren.

Het betreft hier drie inwoners van Lanaken, respectievelijk 19, 22 en 23 jaar oud. Zij werden allen onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Het onderzoek wordt verdergezet en bijkomende aanhoudingen worden niet uitgesloten.

donderdag 28 juli 2016

#wegenwerken Bilzerbaan Veldwezelt

Aanleg fietspaden en riolering Bilzerbaan Veldwezelt


Duur van de werken

Er wordt gestart op dinsdag 2 augustus 2016 en de werken zullen 220 werkdagen in beslag nemen. (70 werkdagen nutmaatschappijen + 150 werkdagen riolering en fietspaden). Einde der werken voorzien eind 2017.

Bereikbaarheid en parkeren

De werfzone blijft steeds bereik- en berijdbaar. Buiten de werkuren blijft de omgeving van de woning steeds bereikbaar met de wagen. TIjdens de werkuren zijn de woningen steeds te voet of met de fiets bereikbaar.

Auto's liefst steeds voor 7u buiten de werfzone zetten. (doorgang kan anders onderbroken zijn t.g.v. werfvoertuigen)

Parkeren kan tijdens de werkuren nooit binnende werkzone. Parkeer zoveel mogelijk op voorziene parkings, zijstraten, ...


Omleiding

Verkeer richting Veldwezelt en Maastricht is mogelijk op de Bilzerbaan over één rijstrook.
Verkeer komende van Veldwezelt richting Mopertingen dient de omleiding te volgen.

Kruispunt N2/N78 is afgesloten voor alle verkeer richting Bilzen en moet verplicht onderstaande omleiding volgen.
Werkplanning/Timing
1. Vanaf 2 augustus 2016: voorbereidende werken, ca. 2 weken
2. Vanaf 16 augustus 2016: aanvang werken nutsmaatschappijen, 70 werkdagen
3. Vanaf ca. oktober 2016: start rioleringswerken Molenpoel, aansluitend herstel/vernieuwen van wegenis in Molenpoel
4. Vanaf begin 2017: start werken aan Bilzerbaan
Uitvoering d.m.v. éénrichtingsverkeer in 'korte' (ca. 500m) werfzones/2 weghelften
5. Najaar 2017 (plantseizoen): beplantingswerken


Fases

Fase 1: verplaatsing van de nutsleidingen en aanleg van de riolering en wegenis Molenpoel
Fase 2a: aanleg van de riolering en wegenis N2 Bilzerbaan van Molenpoel (kmp 93.500) tot kruispunt Strodorp (93.000) noordzijde
Fase 2b: aanleg van de riolering en wegenis N2 Bilzerbaan van Molenpoel (kmp 93.500) tot kruispunt Strodorp (93.000) zuidzijde
Fase 3a: aanleg van de riolering en wegenis N2 Bilzerbaan van kruispunt Strodorp (93.000) tot begin landbouwgebied (kmp 92.400) noordzijde
Fase 3b: aanleg van de riolering en wegenis N2 Bilzerbaan van kruispunt Strodorp (93.000) tot begin landbouwgebied (kmp 92.400) zuidzijde
Fase 4: aanleg vrijliggende fietspaden van landbouwgebied (kmp 92.400) tot gemeentegrens Lanaken/Bilzen (kmp 91.840)


Kostprijs

Aanleg fietspaden en kruispunten: préfinanciering 825.000 euro
Renovatie gewestweg en afwatering t.l.v. AWV 220.000 euro
Voetpaden, groenaanleg en Molenpoel t.l.v. Lanaken 100.000 euro
Riolering t.l.v. Infrax 815.000 euro

Totale project zonder BTW 1.960.000 euro

maandag 25 juli 2016

#Persbericht Marino Keulen#21 juli 2016#:“Rapport Agentschap Wegen en Verkeer over de asbestproblematiek Philipsbrug Hasselt stelt geen grootschalige fouten vast”#

Nadat op 20 april 2016 bekend raakte dat er asbest gevonden was op de werf van de Philipsbrug in Kiewit beval bevoegd minister Weyts een onderzoek door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Limburg. Na een parlementaire vraag van Marino Keulen (Open Vld), kreeg de Vlaamse volksvertegenwoordiger het rapport in handen. “Het rapport van AWV geeft enerzijds een relaas van de feiten, zowel in het voortraject als na de vondst van asbest, en stelt dat het agentschap alles gedaan heeft zoals wettelijk voorzien is. Wel zal in de toekomst voor elke afbraak en opbraak van infrastructuurwerken een sloopinventaris gemaakt worden waarin eventuele asbest ook opgemerkt kan worden”, legt Keulen uit.


De historiek van de asbestproblematiek in de Philipsbrug is ondertussen welbekend, in het rapport van AWV wordt dit dan ook uitvoerig uit de doeken gedaan vanaf het plan van afbraak tot de eigenlijke afbraak en het ontdekken van asbest toe. Alle genomen stappen worden uitgebreid toegelicht en hieruit concludeert AWV dat men rekening heeft gehouden met alle factoren en alle wettelijke stappen gevolgd heeft vanaf de detectie van asbest. Ook stelt het rapport dat de bekisting met asbesthoudende elementen die aanwezig was in de brug, niet vermeld was op de bouwplannen en er voor dit project geen asbestinventaris voorafgaandelijk opgemaakt diende te worden.
Wel heeft AWV een proces-verbaal opgemaakt naar het studiebureau en naar de aannemer. Het studiebureau (dat het Veiligheids – en Gezondheidsplan heeft opgemaakt) omdat er op voorhand geen inventaris (sloop en/of asbest) werd opgemaakt, dit was geen wettelijke verplichting, maar het studiebureau had er de aandacht op kunnen vestigen. De aannemer omdat deze het Veiligheids – en Gezondheidsplan (VGP) heeft ondertekend zonder dat er melding werd gemaakt van het ontbreken van een inventaris.
“Het rapport van AWV geeft vooral een feitelijk relaas zonder veel conclusies te trekken,” aldus Marino Keulen. “Wel is het positief dat men de hele situatie onderzocht heeft en als gevolgtrekking voor elk infrastructuurwerk een sloopinventaris op gaat stellen. Bijkomend gegeven is dat AWV tijdens de hele procedure open gecommuniceerd heeft, zowel naar de pers als naar de buurtbewoners toe. Ik hoop dat men dit blijft doen, daar er momenteel opnieuw een verhoogde asbestconcentratie gemeten is aan de werf op 13 juli.”

woensdag 20 juli 2016

378 verkeersdoden in Vlaanderen zijn er nog steeds veel te veel

Uit cijfers van de FOD economie blijkt dat er vorig jaar 732 verkeersdoden te betreuren vielen in België, waarvan 378 in Vlaanderen. Voor Vlaanderen is dit een lichte daling van het aantal verkeersdoden, maar nog steeds veel te veel. Bevoegd Vlaams minister Weyts heeft enige tijd geleden een ambitieus verkeersveiligheidsplan gelanceerd. Zijn ambitie om het aantal verkeersdoden te verminderen ondersteunen we en de komende jaren zullen hiervoor ook extra inspanningen gedaan worden: Inzetten op sensibilisering, betere verkeerseducatie (o.a. hervormde rijopleiding), meer handhaving (via trajectcontrole) en verkeersveilige infrastructuur voor elke weggebruiker.

vrijdag 15 juli 2016

#Persbericht Marino Keulen 14-07-2016#:“Kaderovereenkomst Spartacus zal aangepast worden met Mosae Forum als eindhalte”#In de marge van de bespreking van de evaluatie van de beheersovereenkomst 2011-2015 van de VVM De Lijn in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken, heeft Vlaams minister Weyts verklaard aan Marino Keulen dat er na de goedkeuring door de Vlaamse Regering (afgelopen vrijdag) van de afspraken rond Spartacus (o.a. van lijn 1), contact gezocht is met Nederland. “De minister verklaarde dat de datum voor concreet overleg nog bepaald dient te worden, maar zeker is dat de huidige kaderovereenkomst aangepast wordt met Mosae Forum als eindhalte,” aldus Keulen.
Nadat vorige week in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement duidelijk werd dat er voor lijn 1 (Hasselt-Maastricht) een akkoord was met de Nederlanders, men lijn 2 (Hasselt-Genk-Maasmechelen) wil versnellen door te werken met een trambus in afwachting van een sneltram en voor lijn 3 (Hasselt-Neerpelt als spoorlijn 18) denkt aan prefinanciering bij de NMBS; verklaarde minister Weyts deze week dat de Vlaamse Regering dit allemaal bevestigd heeft tijdens de ministerraad van afgelopen vrijdag.
Voor de afhandeling van lijn 1 heeft men contact opgenomen met de Nederlandse partners en zal de huidige kaderovereenkomst met de gemeente Maastricht en de provincie Nederlands-Limburg aangepast worden. De voornaamste aanpassing omvat de wijziging van de eindhalte, het station van Maastricht wordt vervangen door Mosae Forum.
“Een precieze datum wanneer de minister opnieuw met de Nederlandse partners rond de tafel gaat zitten, is nog niet bekend,” stelt Marino Keulen vast. “Het is wel duidelijk dat minister Weyts zijn engagement voor dit project nakomt en zijn rol goed speelt. De bal ligt hierdoor terug in het kamp van de Nederlandse partners die dan op het vlak van ruimtelijke ordening met een aantal aanpassingen moeten komen: een nieuw bestemmingsplan en andere beschikkingen op het vlak van ruimtelijke ordening (bv. bouwvergunning …).”

zaterdag 9 juli 2016

Persbericht 8 juli 2016 : #Tegen 2018 zijn er 80 Blue-bike punten#

Tegen 2018 zijn er 80 Blue-bike punten
Marino Keulen: "Deelfietsen zijn een essentieel onderdeel van het openbaar vervoer van de toekomst”Blue-mobility wil tegen 2018 de kaap van 80 Blue-bike punten ronden en kijkt voor deze groei vooral naar overstaphaltes van De Lijn. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag over Blue-bike van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen aan bevoegd minister Ben Weyts. “Vanuit het oogpunt van combimobiliteit en basisbereikbaarheid is een vlotte overgang van het ene vervoermiddel naar het andere van groot belang, daarom vallen de ontwikkelingen rond deelfietsen toe te juichen,” stelt Keulen vast.

In 2016 zullen nog acht nieuwe Blue-bike punten in gebruik genomen worden in: Boechout, Kortrijk (2x), Lier (2x), Mechelen, Sint-Niklaas en Waregem. Momenteel zijn de Blue-bike deelfietsen vooral te vinden aan NMBS-stations, maar om te groeien komen er nu ook bij aan haltes van De Lijn. Voor 2017 en 2018 zullen er telkens 15 nieuwe locaties bijkomen om zo tegen 2018 aan 80 Blue-bike punten te komen. Bij de opstart van een nieuw punt wordt er steeds een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de gemeente waarin wederzijdse engagementen opgenomen zijn.

In het verleden ondersteunde de Vlaamse overheid Blue-bike voor een bedrag van €100.000 tot €150.000 en door deze tussenkomst kon een deel van de personeelskosten, communicatiekosten en de aankoop van het registratiesysteem vergoed worden. Vanaf 2013 werd naast de personeelskost ook een deel rechtstreeks aan de ritprijs gekoppeld. De toekomstige ondersteuning wordt momenteel besproken.

“Ik ga ervan uit dat er snel een akkoord gevonden zal worden en dat de steun aan de Blue-bike punten niet verdwijnt. Vanuit het oogpunt van snel overstappen van het ene naar het andere openbare vervoersmiddel is de deelfiets een belangrijk instrument met veel potentieel,” besluit Marino Keulen.

vrijdag 8 juli 2016

#Doorbraak in het Spartacusdossier#

Gisteren pittig debat over Spartacus (drie lijnen) gehad in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement.

Wat lijn 1 (Hasselt-Maastricht) betreft, met Lanaken als halteplaats, is het positief dat de Vlaamse Regering akkoord gaat met Mosae Forum als eindhalte, dus voor de Wilhelminabrug. Ook met de compensaties door Nederland te betalen is men akkoord: 6 miljoen euro financiële compensatie, 1 miljoen euro voor de uitrusting van de halteplaatsen op Vlaams grondgebied, tussenkomst in de elektrificatie van de spoorlijn Hamont-Weert, voorzien in frequente busverbindingen tussen Maaseik en Sittard …

De bal ligt dus nu in het kamp van de Nederlanders. Zij moeten het bestemmingsplan en andere ruimtelijke verordeningen in orde brengen. De discussie over het al dan niet realiseren van lijn 1 is beslecht. De Vlaamse Regering gaat voor de uitvoering.

Wat lijn 2 (Hasselt-Genk-Maasmechelen) en lijn 3 (Hasselt-Neerpelt) betreft:

Lijn 2 wordt ingevuld met trambussen. Dit geldt als tijdelijke maatregel in afwachting van de realisatie van een sneltramverbinding. Hiervoor moet werk gemaakt worden van een project-MER, de aanleg van een vrije bedding, de aanschaf van trambussen … Positief is dat hier ook een akkoord is bereikt. Ook hier moeten nog een aantal procedures afgewerkt worden.

Lijn 3 naar Noord-Limburg is een spoordossier (de reactivatie van de oude spoorlijn 18). De Vlaamse Regering wil dit dossier vooruithelpen door prefinanciering voor te stellen aan de NMBS. De NMBS hoopt echter op cofinanciering. Het verschil tussen pre en co is dat in het geval van cofinanciering de Vlaamse Regering investeert in het project met Vlaams geld. Dit wordt nog een harde noot om te kraken.

Nog verder op te volgen blijft de aankondiging van verschillende snelbussen om delen van Limburg optimaal te ontsluiten: bv. Sint-Truiden en Tongeren met Maastricht, Lanaken met Maaseik, Genk met Bree, Hasselt met Tessenderlo, Neerpelt met Bree en Maaseik … Hiervoor is nog geen concrete duidelijkheid gecreëerd. Ook hier zal ik minister Weyts aan zijn beloftes blijven herinneren.

Ik ben van mening dat minister Weyts zich in dit dossier zeer constructief gedragen heeft en de doorbraak geforceerd heeft, ik ben hem daar dan ook zeer erkentelijk voor.

Ik ben tevreden dat er een doorbraak is in het Spartacusdossier voor de drie lijnen.

maandag 4 juli 2016

#Open Vld Limburg #staat achter het compensatievoorstel van de stad Maastricht en de Nederlandse provincie Limburg inzake de sneltramverbinding Hasselt-Maastricht.#

Voorzitter Mark Vanleeuw: “Door dit voorstel te aanvaarden kunnen we de impasse eindelijk doorbreken. Deze verbinding stond in de laatste drie Vlaamse regeerakkoorden en werd ook in het SALK aangestipt als topprioriteit. Laten we nu dan ook overgaan tot de realisatie.”
De voorzitter wijst er op dat op het terrein al volop voorbereidingen werden getroffen. “Denk aan samenwerkingsakkoorden van de Vlaamse gemeenten met De Lijn, de aanpassing van inrichtingsplannen en onteigeningen, hoorzittingen met de bevolking… Nog langer stilstaan is niet alleen nefast voor de Limburgse mobiliteit, maar brengt ook de politieke geloofwaardigheid in het gedrang. We hopen dat alle partijen nu overgaan tot de realisatie van dit mobiliteitsproject.”

vrijdag 1 juli 2016

#Persbericht Marino Keulen 30-06-2016#:“Eerste editie FietSOmeter succesvol en noodzakelijke stap voor verkeerseducatie op school”#

146 Vlaamse scholen (in totaal 1.949 leerlingen) hebben deelgenomen aan de eerste editie van de FietSOmeter van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) voor middelbare scholieren. Dit blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) opgevraagd heeft bij bevoegd minister Weyts. “FietSOmeter is een praktijktest die vijf vaardigheden van de scholier test. In eerste instantie op de speelplaats en nadien in het verkeer. Bovendien is na het succes van de eerste editie reeds de inschrijfmodule voor het schooljaar 2016/2017 geopend. Een grondige evaluatie van het project dient wel nog te gebeuren in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en het departement Mobiliteit en Openbare Werken,” legt Keulen uit.
De praktijktest focust op vijf fietsvaardigheden: veilig fietsgedrag, compact rijden in groep, van richting veranderen, ritsen en communiceren. Deze vaardigheden passen de leerlingen eerst toe op hun eigen speelplaats onder begeleiding van hun leerkracht om nadien dit in het verkeer te testen. De doelgroep focust vooral op scholieren van het eerste middelbaar, daar deze vaak voor het eerst (in groep) over langere afstand naar hun school fietsen. Geïnteresseerde scholen kunnen zich voor het schooljaar 2016/2017 tot en met 6 mei 2017 inschrijven en zo gebruik maken van het ontwikkelde lespakket.
In totaal deden 146 Vlaamse scholen mee: 53 scholen uit Antwerpen, 15 uit Vlaams-Brabant, 36 uit Oost-Vlaanderen, 26 uit West-Vlaanderen, 14 uit Limburg en ook nog 5 Brusselse scholen. Uiteindelijk hebben in totaal 1.949 leerlingen deelgenomen aan de praktijktest en slaagde 92,65% van hen hiervoor. Let wel, scholen kunnen nog tot 30 juni gegevens invoeren, dus dit aantal kan nog verder oplopen.
“Uit ongevallencijfers blijkt steeds weer dat (jonge) fietsers een risicogroep blijven. Verkeerseducatie op school is dan ook een onmisbaar element in het goed wegwijs maken van de jongeren in het verkeer. Wanneer men op een correcte manier de regels leert, via deze speelse praktijktest waarbij elke leerling een brevet ontvangt, zal men deze ook nadien toepassen in het verkeer en hopelijk zien we dat resultaat binnen enkele jaren ook in de ongevallencijfers,” besluit Marino Keulen.