Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 25 januari 2016

#Persbericht 18-01-2016#“Jolein Martens nieuwe fractievoorzitter vanaf januari”#

Doordat Astrid Puts vanaf het begin van deze maand een schepenmandaat heeft opgenomen zal Jolein Martens haar vervangen als fractievoorzitter van de Open Vld-fractie in de gemeenteraad van Lanaken.
Jolein is 27 lentes jong en werd in oktober 2012 voor de eerste keer verkozen in de gemeenteraad met een mooie persoonlijke score. Ze volgde hiermee haar moeder op die eerder zes jaar gemeenteraadslid was voor Open Vld. Professioneel is ze coördinator van een team bij het Agentschap Integratie en Inburgering in Hasselt. Vanaf januari volgt ze Astrid Puts op, die schepen van sport, bibliotheek, personeel, ICT en juridische zaken is geworden ter vervanging van Pierre Nelissen, als fractievoorzitter. De gemeenteraad van maandag 25 januari aanstaande wordt dan ook haar eerste optreden in die hoedanigheid.

“Ik heb drie jaar de tijd gehad om mij in te werken in de lokale politiek en om zo de kneepjes van het vak te leren. Ik bewonder Astrid voor de manier waarop zij dit, ook als nieuweling, gedaan heeft en hoop op de ingeslagen weg verder te gaan”, stelt Jolein enthousiast vast. “Samen als groep gaan we ons nog drie jaar hard inzetten om zo de kiezer opnieuw te overtuigen in 2018 dat een bestuur met Open Vld aan het roer een goed en degelijk bestuur is. Daar werken we elke dag voor.”

vrijdag 22 januari 2016

#Persbericht Marino Keulen 21-01-2016#:“Ongeval met snelbus in Wommelgem was een samenloop van ongelukkige beslissingen en omstandigheden”#

Op 7 januari van dit jaar verloor een volle snelbus van De Lijn in Wommelgem een wiel tijdens een dienstrit. Op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) aan minister Weyts bleek dat het ongeval een samenloop van ongelukkige beslissingen en omstandigheden was. “Minister Weyts heeft de hele procedure uitgelegd die De Lijn toepast bij bussen die buiten dienst gesteld zijn en het intern onderzoek bij De Lijn naar aanleiding van dit ongeval, uit de doeken gedaan. Hieruit bleek dat het jammerlijk ongeval een pijnlijke samenloop was van ongelukkige beslissingen en uitzonderlijke omstandigheden”, aldus Marino Keulen.
Minister Weyts vertelde het relaas van de ochtend van 7 januari in de stelplaats van Turnhout, waar de snelbus vertrok, zoals bleek uit het intern onderzoek van De Lijn. Het ging om een bus die buiten dienst gesteld was en dus nooit de stelplaats had mogen verlaten. “De wet van Murphy was die ochtend actief in de stelplaats en we kunnen dan ook stellen dat dit een éénmalig feit is. Door het protocol voor bussen die buiten dienst gesteld zijn nog eens te herhalen en op sommige punten te verfijnen, valt het te hopen dat een dergelijk voorval niet meer mogelijk is”, stelt Keulen vast.
Aankoop van 131 nieuwe bussen voor binnenkort
Vele problemen met bussen hebben te maken met de veroudering van het rollend materieel van De Lijn. Minister Weyts heeft aangekondigd dat deze legislatuur 698 nieuwe bussen aangekocht gaan worden. In 2016 zullen er 131 aangekocht worden, dit dient wel nog ter bekrachtiging aan de Vlaamse Regering voorgelegd te worden. “De minister verwacht dat dit geen probleem zal zijn en dit is positief voor het rollend materiaal. De reiziger is gebaat bij moderne, goed onderhouden bussen. Door nieuwe bussen aan te kopen toont de Vlaamse Regering dat men hier oog voor heeft. Een bijkomend positief gevolg is dat de gemiddelde leeftijd van het rollend materieel verder daalt en nieuwe bussen hebben minder technische mankementen”, besluit Marino Keulen.

#Persbericht Marino Keulen 21-01-2016#:“Er komen extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens langs Vlaamse autosnelwegen”#

Vlaanderen telt langs autosnelwegen in totaal 2.403 parkeerplaatsen voor vrachtwagens en 85 op 12 verschillende carpoolparkings. Marino Keulen, Vlaams parlementslid voor Open Vld, stelde hierover een schriftelijke vraag aan minister Weyts of deze nog uitbreidingsmogelijkheden ziet. “Vele Vlaamse gemeenten, gelegen langs gewestwegen in de buurt van autosnelwegen, kennen de problematiek van vrachtwagenchauffeurs die overnachten langs eens gewestweg omdat de parkings overvol zitten. Dit is in de eerste plaats niet comfortabel voor de chauffeurs zelf, aangezien er geen aangepaste faciliteiten (sanitair en dergelijke) zijn, en daarnaast zorgt dit ook voor enige overlast (bv. zwerfvuil)”, stelt Keulen vast.
Minister Weyts stelt in zijn antwoord dat er vier parkings uitgebreid gaan worden en dat de aanleg van nieuwe parkings om velerlei ruimtelijke redenen, niet opportuun zijn. Wel worden de parkings in Kalken, Vorselaar en Gierle in 2016 uitgebreid en deze in Groot-Bijgaarden in 2017. In totaal moet dit voor 172 extra plaatsen op vrij korte termijn zorgen. Ook de dienstenzone op de parkings in Zolder-Zonhoven aan de E314 zullen in 2016 gerealiseerd worden omdat het beroep van de gemeente Heusden-Zolder nietig verklaard geworden is en dit de weg vrij maakt voor de aanleg ervan. Hier zal een full service dienstenzone in concessie door Total aangelegd worden.
“Dit is een eerste aanzet, maar ik roep de minister op om het hier zeker niet bij te laten. Vlaanderen is een belangrijke verkeersader in Europa waar veel vrachtverkeer passeert en dus ook noden zijn om deze chauffeurs te laten overnachten of rusten met de nodige voorzieningen. Het is positief dat de minister enkele parkings gaat uitbreiden en aanpakken, maar hier mag het absoluut niet bij stoppen”, besluit Marino Keulen.

maandag 18 januari 2016

#Persbericht Marino Keulen 16-01-2016#:“Tank – en restauratiefaciliteiten in aantocht in Zolder en Zonhoven langs de E314”#

De herinrichting van de autosnelwegparking in Zolder (aan de E314) kan aangevat worden omdat de beroepen door de gemeente Heusden-Zolder nietig verklaard zijn geworden. In de loop van 2016 zal dan ook begonnen worden met de herinrichting om te komen tot een volwaardige dienstenzone in concessie van Total. "Dit is goed nieuws voor Limburg, want zo krijgen we een volwaardige dienstenzone (met tankstation, shop en restauratiefaciliteiten) op het grondgebied van onze provincie langs de E314. Doordat de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen liep, kon ook de parking in Zonhoven (eveneens aan de E314) niet ontwikkeld worden. Dat is nu van de baan”, aldus Marino Keulen.
Dit blijkt uit een schriftelijke vraag die Marino Keulen stelde aan Vlaams minister van Mobiliteit Weyts over de situatie van de site Zolder-Zonhoven. De beroepen die ingesteld waren door de gemeente Heusden-Zolder bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen zijn nietig verklaard en de termijn voor cassatie is verstreken. Zodoende zijn de arresten definitief en kunnen de werken aanvatten.
Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen reageert tevreden: “Wie Limburg passeerde via de E314 kon tot op heden in onze provincie van geen enkele faciliteit genieten. Er zijn wel enkele parkeermogelijkheden, maar verder is daar niets. Doordat men nu verder kan gaan met de herinrichting van de site Zolder-Zonhoven behoort dit tegen het einde van dit jaar tot de verleden tijd. De bestaande parking wordt niet uitgebreid, maar krijgt wel een tankstation met shop – en restauratiemogelijkheden.”

donderdag 14 januari 2016

#Naar aanleiding van de uitzending over de spoorlijn Lanaken-Maastricht in het satirisch programma Kanniewaarzijn volgende inhoudelijke reactie :#

Het netto-aandeel van de gemeente Lanaken in dit project van 33,5 miljoen euro bedroeg 1,35 miljoen euro. In de legislatuur 2001-2006 is dit beslist geworden, ik was zelf geen burgemeester en Open Vld zat in de oppositie. Het was een beslissing van een meerderheid van CD&V en Inzet (met Alex Vangronsveld als burgemeester). Ik ga niet zwarte pieten in dit dossier, Open Vld en ikzelf hebben deze spoorverbinding altijd voluit gesteund.

Alle instanties hebben hun volle steun gegeven voor dit initiatief: Europa, Vlaanderen, de provincies Belgisch en Nederlands-Limburg en de gemeente Lanaken. Iedereen vond dit een voorbeelddossier. Zorgen dat een bedrijventerrein goed ontsloten wordt, zowel over de weg als over het water, maar ook per spoor.

Europa (Interreg-programma) vond dit interessant dat men eindelijk mocht investeren in grensoverschrijdende infrastructuur die verder ging dan een wandel – of fietspad. De Vlaamse Regering vond dit een voorbeelddossier omdat een bedrijventerrein trimodaal (weg, spoor en water) ontsloten werd. Daar kwam de grensoverschrijdende samenwerking als argument nog eens bij.

Voor deze spoorverbinding heeft het nooit moeite gekost om subsidies te verkrijgen.

Aan de oorsprong van dit dossier ligt niet de politiek, maar de papierfabrikant Sappi. Zij wilden een verbinding tussen de vestigingen in Lanaken en Maastricht. Aangezien dit met publieke middelen gerealiseerd diende te worden, eiste Europa dat ook andere partners van deze spoorlijn gebruik konden maken.

Voor Lanaken kwam daar bovendien bij dat het bedrijventerrein extra aantrekkelijk gemaakt werd en Sappi (belangrijkste werkgever van de gemeente) in Lanaken verankerd kon worden.

Sappi betaalt ieder jaar voor 3 miljoen euro aan belastingen en andere taksen aan het gemeentebestuur van Lanaken. Er werken bovendien bijna 500 werknemers waarvan het merendeel bovendien in Lanaken woonachtig is.

Het eigen aandeel van Lanaken in deze spoorverbinding – 1,35 miljoen euro – ten overstaan van deze vaststellingen is dan ook eerder relatief.

Dit dossier is niet uit de koker van politici die aan grootheidswaanzin leiden voortgekomen, maar wel van een specifiek bedrijf die een belangrijke belastingbetaler en een werkverschaffer is.

Deze spoorinfrastructuur blijft beschikbaar voor gebruik. Dit is geen verloren geld.

#Persbericht Marino Keulen 10-01-2016#:“Minister Muyters gaat samen met de VDAB extra inspanningen doen voor de werkzoekende 50-plussers van de voormalige Ford-fabriek in Genk”#

Nu de laatste Ford-werknemers de fabriekspoort definitief achter zich dichtgetrokken hebben is het tijd om een balans op te maken. Wat vooral opvalt is dat de werkzoekende van boven de 50 moeite hebben om een job te vinden. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelde hierover een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Werk Muyters. “Uit het antwoord van de minister blijkt dat er op 31/10/2015 nog 878 voormalige werknemers op zoek waren naar werk en dat 40% van hen ouder was dan 50 jaar. Om deze werkzoekende 50-plussers aan het werk te helpen plant de minister een aantal nieuwe initiatieven”, aldus Keulen.
Na de sluiting van Ford Genk hebben heel wat voormalige werknemers van de Ford-fabriek en van de toeleveranciers een nieuwe job gevonden. Mede dankzij een aantal maatregelen die de Vlaamse Regering genomen heeft, hebben vele mensen snel een nieuwe job kunnen vinden. De groep 50-plussers, 48% van het totale aantal personen, verdient extra aandacht omdat deze mensen meer moeilijkheden ondervinden om een job te vinden.
“Het is positief dat minister Muyters extra maatregelen neemt, naast de reguliere werking van de VDAB en de 50plus club of club Actief+ (voor de 55 plussers), om deze mensen ook snel aan het werk te helpen. De minister werkt hiervoor op twee sporen: enerzijds begeleiding en bemiddeling voor de werkzoekenden en anderzijds een stimulans zijn voor werkgevers om ervaren en oudere werkzoekenden een job aan te bieden”, stelt Marino Keulen vast.
Bedrijven die werkzoekende 50-plussers tewerkstellen kunnen gebruik maken van een korting in de loonkosten van de tewerkgestelde, de zogenaamde premie 50+. De VDAB kan de bedrijven hiervan op de hoogte brengen en informatie hieromtrent te voorzien.
“Om dit te realiseren heeft de VDAB een tender geplaatst: “Vlijtig Vijftig” om te zorgen voor extra bemiddelingscapaciteit. Dit resulteert nu in een 150 coachings die vanaf deze maand gegeven kunnen worden. Dit bestaat uit het aanbieden van collectieve en individuele sollicitatiebegeleiding voor 50-plussers in een trajectaanpak van 6 maanden. Het is de bedoeling om 50-plussers die reeds een eerder traject doorliepen intensiever te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Doel van deze opdracht is via niet-klassieke aanpak de 50-plussers te begeleiden en werkgevers te overtuigen dat de talenten van oudere werknemers een goede match kunnen zijn met hun bedrijf. Een aanvullende tender voor nog eens 200 extra trajecten wordt deze maand geplaatst”, vervolgt Keulen.
“Dit moet finaal resulteren in een job voor de werkzoekende 50-plussers. Deze mensen zijn met hun ervaring zeer waardevol voor ons bedrijfsleven en verdienen het om het laatste deel van hun werkloopbaan op een mooie manier te kunnen beëindigen”, besluit Marino Keulen.

vrijdag 8 januari 2016

#Persmededeling 07-01-2016# Marino Keulen : “Kleine ingrepen nodig om de doorstroming op het Klaverblad Lummen te verbeteren”#

Door het toegenomen aantal voertuigen op onze wegen slippen de snelwegen toe. Ook de vernieuwde verkeerswisselaar in Lummen ontsnapt hier niet aan en er ontstaan steeds meer files. Marino Keulen, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open Vld, ondervroeg Vlaams minister Weyts deze namiddag hierover in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken.
Het in 2012 vernieuwde Klaverblad in Lummen kan het huidige aantal voertuigen niet meer slikken en is reeds verzadigd. “Bij nieuwe infrastructuurwerken dient men goed na te denken over de capaciteit zodat niet na amper enkele jaren het punt van verzadiging bereikt is”, stelt Marino Keulen voor. “Willy Miermans stelde voor om de snelheid te verlagen op de verkeerswisselaar tot 60 à 65 km. per uur. Dit is volgens de minister echter geen optie omdat dit enkel werkt op wegen met homogene verkeersstromen (bv. blokrijden richting de kust tijdens de zomermaanden). Op een verkeerswisselaar vinden echter te veel weefbewegingen plaats om een afrit te nemen of in te voegen en dat maakt een verschil in snelheid onvermijdelijk.”
“Voor de verkeerswisselaar in Lummen zijn er in het kader van de verhoging van de brug over het Albertkanaal twee kleine aanpassingen gepland. De markering op de E314 richting Antwerpen wordt aangepast zodat men twee afslagstroken krijgt en zo een vlottere doorstroming. Als tweede komt er door de nieuwe brug een extra rijvak (voor de lengte van de brug) richting Maasmechelen-Heerlen op de E314 komende vanuit Antwerpen zodat men langer de tijd heeft om in te voegen. Deze beperkte ingrepen zullen voor een vlottere doorstroming zorgen. De precieze timing van de uitvoering van deze werken is nog niet vastgelegd”, besluit Marino Keulen.

donderdag 7 januari 2016

#Plenaire vergadering 06-01-2016 : actuele vraag#

Bekijk hier het beeldfragment van mijn actuele vraag aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de aanpak van de structurele files.

#Persbericht Marino Keulen#06-01-2016: “Nood aan bijkomende wegcapaciteit op korte termijn om structurele files op te lossen”#

Uit de filebarometer 2015 van Touring Mobilis is nogmaals gebleken dat het aantal structurle files in Vlaanderen wederom toegenomen zijn. Marino Keulen, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open Vld, ondervroeg Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Weyts over de toename van structurele files tijdens de plenaire vergadering van deze namiddag. “Om op korte termijn vooruitgang te boeken is extra capaciteit noodzakelijk. Sinds de laatste grote aanleg van werken een dertigtal jaar geleden is het aantal voertuigen op onze wegen verdrievoudigd, maar amper wegcapaciteit bijgekomen”, stelt Keulen vast.
De cijfers van de filebarometer tonen aan dat er steeds meer structurele files staan, ook buiten de ringwegen rond Antwerpen en Brussel. Bovendien staan we ook steeds meer buiten de spitsuren stil. De minister antwoordde dat er vooral een mix van oplossingen noodzakelijk zijn: zowel investeren in wegen, als openbaar vervoer en de binnenvaart. De minister stelde dat het budget voor wegenwerken vanaf 2016 stijgt en in 2017 zelfs één derde meer zal bedragen.
“Het is positief dat de minister het budget voor wegenwerken verhoogt en ook aandacht heeft voor gewest – en autosnelwegen buiten de Antwerpse en Brusselse ring. Toch zal men om de doorstroming te verhogen op korte termijn inspanningen moeten doen. Daarnaast zijn er ook nog de flankerende maatregelen zoals een performant collectief vervoer en goederenvervoer over de binnenvaartwegen”, aldus Marino Keulen.
Dertig jaar lang geen bijkomende wegcapaciteit in ons land gecreëerd
“Dertig jaar lang is er in ons land geen bijkomende wegcapaciteit gecreëerd. De afgelopen jaren heeft Nederland ons getoond hoe het kan, daar hebben ze grote infrastructuurwerken opgezet om extra capaciteit te voorzien en de ringwegen rond middelgrote en grote steden aangepakt om lokaal en doorgaand verkeer te scheiden. Dit werpt zijn vruchten af en toont dat Nederland ons gidsland kan zijn”, besluit Keulen.