Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 26 februari 2016

#Opiniestuk Marino Keulen 25-02-2016#:"Nood aan een nooddecreet" #

Nood aan een nooddecreet
Stop de dictatuur van de minderheid stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) voor.
Het kan niet zijn dat 5 mensen de toekomst en het geluk van 50.000 anderen hypothekeren en dit louter om zuiver principiële redenen. Gust Feyen, voorzitter van de Limburgse milieukoepel, krijgt 107 ha. compensatie aangeboden voor de realisatie van de omleidingsweg in het kader van de Noord-Zuidverbinding. Het gaat hier om compensaties met landbouw – en KMO-gronden. Maar dit is niet genoeg voor Gust Feyen en zal ook nooit genoeg zijn. Hij wil op een bijna theologisch manier zijn gelijk halen en trekt voor elk juridisch akkefietje naar de Raad van State om de realisatie van de omleidingsweg te blokkeren.
Het gevaar voor de democratie is het beeld van de machteloze politicus die niets meer gerealiseerd krijgt. Men kondigt belangrijke beslissingen aan en grote werken worden in het vooruitzicht gesteld, maar in de praktijk wordt er weinig tot niets gerealiseerd door procedures bij de Raad van State. Waarbij het zelfs mogelijk is dat iemand uit Oostende een procedure aanspant voor een project op het grondgebied van Limburg terwijl deze verzoeker van een bezwaarschrift zelf nooit in Limburg zal komen.
Noodzaak van een nooddecreet
Open Vld stelt een nooddecreet voor, zoals dat eerder in 2001 voor de realisatie van het Deurganckdok gehanteerd is, voor strategisch belangrijke projecten die bij de eindmeet mis dreigen te lopen door procedurele aspecten. Inspraak en respect voor de regels blijven gegarandeerd, maar men repareert in feite een eventueel klein juridisch probleem zonder dat de hele procedure opnieuw doorlopen moet worden en jaren van vertraging met zich meebrengt.
In de praktijk betekent dit dat de reguliere procedures doorlopen worden, de bevolking intens bevraagd wordt en voldoende inspraakmomenten krijgt en deskundigen en experten van de verschillende administraties (leefmilieu, stedenbouw, AWV …) aan het woord gelaten worden. Men voert MER-screenings uit om effecten te meten van de geplande infrastructuurwerken op de omgeving waar ze worden gerealiseerd. Al deze gegevens worden overwogen en samengebundeld voor men een nooddecreet voorlegt aan de volksvertegenwoordigers in het Vlaams parlement, die dan goed geïnformeerd en doordacht met een druk op de groene of rode stemknop een dergelijk project goed – of afkeuren. Zij nemen dan ook de volle verantwoordelijkheid en kunnen zich dan niet achter de procedures verschuilen om het immobilisme in bepaalde dossiers goed te praten of te verontschuldigen.
Nooddecreet enkel voor strategische projecten
Het gaat uiteraard maar over een beperkt aantal strategische projecten, die reeds alle procedures doorlopen hebben, die voor een dergelijke werkwijze in aanmerking komen. In Limburg spreken we dan over de Noord-Zuidverbinding, het Spartacusdossier en de aansluiting van Sint-Truiden op de E40 en eventueel nog enkele andere werken van bovenlokaal belang. Het grote gevaar dat de politiek vandaag bedreigt, is dat elk grootschalig project vastloopt in procedures voor de Raad van State. Het beeld ontstaat dan van de politiek die geen enkel probleemoplossend vermogen meer bezit. Dit is bedreigend voor de democratie en zelfs voor de rechtsstaat.
Nood breekt wet, vandaar de optie van het nooddecreet. Waarvan zelfs het Grondwettelijk Hof en de Raad van State erkennen dat deze piste wettelijk perfect mogelijk is, evenwel enkel in uitzonderlijke projecten van groot algemeen belang.
Wel eerst de uitspraak van de Raad van State afwachten in het dossier van de omleidingsweg
Wat ik nu voorstel is dat we afwachten wat de beslissing van de Raad van State is met betrekking tot de omleidingsweg in het kader van de Noord-Zuidverbinding. Moest dit onverhoopt toch negatief uitdraaien, dan komt Open Vld met een nooddecreet. Het is ondenkbaar dat we in juni 2019 naar de Limburgse kiezer trekken voor de Vlaamse verkiezingen met een palmares dat enkel bestaat uit vooruitgang op papier, maar dat er op het terrein zelf geen meter vooruitgang geboekt is. Dan heeft de Limburgse politieke klasse een huizenhoog probleem.

vrijdag 19 februari 2016

#Persbericht Marino Keulen 18-02-2016# : “Minister Weyts wacht op afspraak met Maastricht over de sneltram tussen Hasselt en Maastricht”#

De bal ligt nu in hun kamp, aldus Marino Keulen
Een verlies van 8% aan reizigers valt mee
Tijdens de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement werd zonet de toekomst van Spartacus lijn 1 besproken na de vernietiging van de Nederlandse Raad van State van het bestemmingsplan van de gemeente Maastricht. Minister Weyts verkondigde dat hij wacht op een afspraak met Maastricht en de volgende stap die men wil zetten, alvorens zich politiek uit te spreken over dit project. Marino Keulen, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open Vld, kan zich vinden in deze houding: “De bal ligt in het kamp van Maastricht en Vlaanderen treft hierin geen enkele schuld, we moeten dus afwachten wat Maastricht nu gaat doen”.
Nadat de Nederlandse Raad van State op 10 februari het bestemmingsplan van de gemeente Maastricht vernietigde, was dit een nieuwe kaakslag voor het dossier van de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht. “In de plaats van eindelijk verder te kunnen met de realisatie van lijn 1, is dit opnieuw een stap terug doordat de gemeente Maastricht er simpelweg van uitging dat men het eerder afgesproken bestemmingsplan (dat loopt tot aan het station van Maastricht) kon hergebruiken voor het verkorte tracé tot aan Mosae Forum. De Raad van State heeft nu aangetoond dat dit niet mogelijk is en de bal ligt in het kamp van de gemeente Maastricht,” stelt Marino Keulen vast.
Toch ondervroeg Marino Keulen minister Weyts over de stand van zaken in dit dossier en de resultaten van de herberekening van het verlies aan vervoerswaarden door TML uitgevoerd en de engagementen van de Nederlandse partners om alsnog over de Maas richting het station te gaan met de sneltram.
De beslissing van de Nederlandse Raad van State
De minister heeft kennis genomen van de vernietiging van het bestemmingsplan van de gemeente Maastricht en vreesde ervoor. De minister stelt dat Vlaanderen geen schuld treft en zo snel mogelijk in overleg wil treden met de Nederlandse partners en zijn uitgangspunt blijft om de initiële kaderovereenkomst na te leven.
De herberekening van het verlies aan vervoerswaarden
Uit een revisie door TML, op vraag van minister Weyts naar een second opinion, van de Nederlandse cijfers van Goudappel-Coffeng over het verlies aan vervoerswaarden blijkt dat het niet om 4% verlies aan reizigers zou gaan indien met niet tot aan het station van Maastricht geraakt zoals de Nederlanders berekenden, maar wel tot 8% volgens TML.


Het engagement van Maastricht om de brug over te steken
Hier kwam de minister niet op terug omdat hij eerst in overleg wil treden met de gemeente Maastricht over de vernietiging van het bestemmingsplan en de eventuele opstart van een nieuw bestemmingsplan.
Verlies van 8% aan reizigers valt mee
“Indien Maastricht een nieuw bestemmingsplan zal opmaken zorgt dit voor een vertraging van ongeveer één jaar. Ook de cijfers van TML bevestigen dat het project van de sneltram wel zijn waarde heeft, want een verlies van 8% valt absoluut mee,” aldus Keulen. “De minister wacht vooral af wat de gemeente Maastricht nu als volgende stap gaat zetten. Ik kan alleen maar met de minister mee afwachten. De bal ligt in hun kamp.”

donderdag 18 februari 2016

#Persbericht Marino Keulen 17-02-2016#: “Feestbiljet De Lijn voor oudejaar is goed initiatief, maar moet kostenefficiënter en dit kan door op zoek te gaan naar externe sponsors”#

Om feestvierders veilig te vervoeren tijdens oudejaar zet De Lijn reeds sinds enkele jaren vele feestbussen in waar reizigers een speciaal feestbiljet of oudejaarsnachtbiljet voor kunnen kopen. Dit project wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met externe partners: gemeentebesturen, provinciebesturen en politiezones. Via een derdebetalersregeling worden de feestbussen gefinancierd. “Het is een positief initiatief van De Lijn, echter in het perspectief van de noodzaak om alle zo kostenefficiënt mogelijk te doen is het de vraag hoe men dit initiatief kostendekkend kan maken”, stelt Marino Keulen vast. Hij stelde hierover enkele schriftelijke vragen aan bevoegd minister Weyts. “Deze dienst dient absoluut te blijven bestaan, het aantal gebruikers en het doel rechtvaardigen dit, maar de kostendekking moet omhoog en hierbij kan gedacht worden aan externe sponsors,” vervolgt het liberale parlementslid.
Tijdens de oudejaarsnacht van 2014 werden er 15.457 registraties met een feestbiljet genoteerd, afgelopen oudejaarsnacht steeg dit aantal tot 16.000 verkochte feestbiljetten. Daarnaast waren er nog reizigers die met een regulier vervoersbewijs reisden, wat uiteraard ook mogelijk blijft. Voor oudejaarsnacht 2015 was het mogelijk om, door samenwerking met 63 partners (60 lokale besturen, 2 provinciebesturen en 1 lokale politiezone), gebruik te maken van feestbussen in elke Vlaamse provincie op enkele geselecteerde lijnen.
Een feestbiljet is geldig voor twee dagen (31 december en 1 januari) en kost 3 euro (al reis je in sommige provincies gratis door tussenkomst van het provinciebestuur). Hiermee kan men onbeperkt reizen binnen het eerder aangehaalde tijdsbestek. Dit is voordeliger dan een reguliere dagpas waar men in voorverkoop 5 euro voor betaalt.
De bijkomende inzet van personeel en materieel tijdens de feestnacht van 2014/2015 gaf een kost van 209.195,50 euro. De externe partners (provinciebesturen, gemeentebesturen en politiezones) droegen via een derdebetalersregeling 145.011 euro bij. Tijdens de feestnacht 2015/2016 was de bijkomende kostprijs voor het initiatief 218.112,78 euro en droegen de externe partners 140.630 euro bij.
“Het is niet mogelijk om simpelweg de kosten en de bijdragen van derden van elkaar af te trekken en dan te concluderen of er winst of verlies gemaakt is met het feestbiljet, maar het is wel duidelijk dat dit initiatief niet leidt tot een positief resultaat. De minister stelt wel vast dat in het kader van de derdebetalersregeling er grote verschillen bestaan tussen de provinciale entiteiten (zie bijlage 1 voor de cijfers van 2015/2016). Hij dringt dan ook aan op meer uniforme afspraken tussen De Lijn en de externe partners,” aldus Keulen.
“Het initiatief van een feestbiljet past in de ambitie van de Vlaamse Regering voor minder verkeersdoden en kan ik dan ook alleen maar onderschrijven. Ik ijver ervoor om het feestbiljet te behouden. Echter binnen het nieuwe kader van basisbereikbaarheid zal gekeken moeten worden hoe en in welke vorm dit kan blijven bestaan. Vooral vanuit het oogpunt van kostenefficiëntie wordt dat een belangrijke denkoefening. Een mogelijkheid die ik voorstel is om met behulp van externe sponsors (denk aan Belgische brouwerijen, de Belgische Brouwersfederatie of verzekeringsmaatschappijen) het feestbiljet voor de reiziger en de overheid betaalbaar te houden. Dit heeft een positief effect op de kostendekkingsgraad zonder dat het biljet duurder moet worden voor de reiziger”, besluit Keulen.


Bijlage 1:

oudejaarsnacht 2015-2016 Bijkomende bijdragen derde
exploitatiekosten betalers
De Lijn Antwerpen (*) 92.782,78 euro 56.230,00 euro
De Lijn Limburg 27.753,00 euro 18.000,00 euro
De Lijn Oost-Vlaanderen (**) 25.000,00 euro 12.500,00 euro
De Lijn Vlaams-Brabant 42.900,00 euro 42.900,00 euro
De Lijn West-Vlaanderen 29.677,00 euro 11.000,00 euro
(*): kost feestbussen en trams doorheen de ganse nacht
(**): kosten, rekening houdende met verkort avondaanbod van geregeld vervoer

woensdag 10 februari 2016

"Persbericht Marino Keulen 10-02-2016#: “Vernietiging besluiten Bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen-Maastricht zijn hoogst ongelukkig voor realisatie sneltram tussen Hasselt en Maastricht”#

De Nederlandse Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, heeft vandaag de besluiten rond het Bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen-Maastricht vernietigd. Enerzijds omdat de gemeente Maastricht ervan uitging dat ze dit bestemmingsplan kon gebruiken ook al werd Mosae Forum de tijdelijke eindhalte en fungeerde het station van Maastricht niet langer als eindhalte. Anderzijds omdat het bestemmingsplan volgens de Raad van State niet realiseerbaar is binnen de wettelijke periode van tien jaar door technische (o.a. Wilhelminabrug) en financiële (o.a. kostenoverschrijding) problemen. Voor Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) is dit vooral een teken van onvermogen om nog grote infrastructuurprojecten te realiseren.
“Ik had niet verwacht dat men op de tussenuitspraak van 11 februari 2015, waar de klachten van de appelanten nog ongegrond werden verklaard, zou terugkomen,” stelt Marino Keulen vast. “Echter, de gemeente Maastricht heeft in haar voornemen om het traject in te korten het geldende bestemmingsplan (met het station als eindstation) overgenomen in de veronderstelling dat dit perfect mogelijk was. Door de uitspraak van de Raad van State is nu gebleken dat dit absoluut niet het geval is.”
Bal ligt nu volledig in kamp van Maastricht
“Deze uitspraak is ongelukkig voor iedereen die reeds elf jaar lang aan het project werkt en ongelukkig voor de gemeente Maastricht. De bal ligt nu volledig in hun kamp. Ze gaan kleur moeten bekennen: ofwel start men de procedure voor een nieuw bestemmingsplan, ofwel gooit men de handdoek in de ring en neemt men hier de verantwoordelijkheid voor op. Ook voor eventuele financiële claims die voortspruiten uit het niet uitvoeren van deze sneltramverbinding ,” aldus Keulen.
Onmogelijk om nog grote infrastructuurprojecten tot een goed einde te brengen
“Wat echter helemaal duidelijk is voor mij, is dat het bijna onmogelijk is geworden om nog grote infrastructuurprojecten te realiseren zonder dat er juridische procedures roet in het eten gooien, denk bijvoorbeeld aan het Spartacusproject van drie sneltramlijnen en snelbusverbindingen of aan de Noord-Zuidverbinding in Limburg. Procedures zijn noodzakelijk, maar dit juridisch gespin hypothekeert onze toekomst. Wil een regio meespelen op topniveau dan is de realisatie van dit soort grote infrastructuurprojecten van levensbelang,” stelt Keulen vast.
“De politieke geloofwaardigheid schuilt in het probleemoplossend vermogen ervan. Ook voor de geloofwaardigheid van de politiek is deze uitspraak een opdoffer,” besluit Marino Keulen.