Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 29 maart 2016

#Persbericht Marino Keulen 24-03-2016#:“Situatie van de toestand van de Limburgse snelwegen is verbeterd”#

Vandaag presenteerde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken het rapport over de toestand van het Vlaamse wegennet. Hieruit blijkt dat de snelwegen op het Limburgse grondgebied steeds betere cijfers kunnen voorleggen. Wat betreft de gewestwegen was de toestand met de meetresultaten van 2013 minder rooskleurig. Vorig jaar is er een nieuwe meetcampagne geweest, maar deze resultaten is men nog volop aan het verwerken. De toestand van de gewestwegen in Limburg zal dus pas volgend jaar beschikbaar worden. “Wat de autosnelwegen betreft heeft AWV een enorme inspanning gedaan om sinds 2007 de toestand elk jaar te laten verbeteren,” stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen vast. “Met de kilometerheffing voor vrachtwagens staan we op een snijvlak waarbij we aan de betalende vrachtwegenchauffeurs een nog beter wegdek dienen te voorzien.”
Uit het rapport van AWV blijkt dat in Limburg meer dan 80% van de autosnelwegen is in normale of uitstekende staat en iets meer dan 10% is in onvoldoende staat en dient een ingreep te ondergaan binnen drie jaar.
“Het afgelopen decennium heeft Vlaanderen geïnvesteerd in de autosnelwegen en dit werpt zijn vruchten af met betrekking tot de onderhoudsachterstand. Begin dit jaar heeft minister Weyts opnieuw 28 werven aangekondigd en wordt de focus verlegd naar de gewestwegen. Want voor Limburg zijn deze in iets minder goede staat dan de autosnelwegen. Daar valt dus nog winst te halen,” aldus Keulen.
“Met de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 1 april 2016 hebben we als overheid ook de taak om te voorzien in wegen in goede staat. Met de extra inkomsten door deze heffing moet het mogelijk zijn om de achterstand op de gewestwegen in beperkte tijd weg te werken,” besluit Marino Keulen.

Bijgevoegd vindt u een diagram over de globale autosnelwegen in Vlaanderen. De onderste twee vakken staan voor normale en uitstekende staat. Het bovenste vak staat voor onvoldoende staat. De twee middelste voor behoorlijk en matig.

dinsdag 22 maart 2016

#Belga 21 maart 2016#:Open Vld wil Vlaamse wegen 'leesbaarder' maken#

Open Vld wil de Vlaamse wegen 'leesbaarder' maken. Weggebruikers zouden aan de hand van de wegmarkering moeten kunnen zien of 'aflezen' wat de maximumsnelheid is op die weg. Initiatiefnemer Marino Keulen verwijst naar Nederland, waar men bijvoorbeeld groene markering gebruikt om aan te duiden dat een hogere maximumsnelheid is toegelaten. "Dat is meteen duidelijk voor de weggebruiker. Dat zou hier ook perfect kunnen toegepast worden", legt Keulen uit.
De Vlaamse regering besliste eerder al om vanaf 2017 nieuwe regels voor de snelheden buiten de bebouwde kom in te voeren. Vanaf dan wordt 70 km/u de norm buiten de bebouwde kom in Vlaanderen. De huidige norm, 90 km/u, wordt dan de uitzondering. Die norm was in de praktijk toch al de uitzondering geworden. Overal staan namelijk bord en die de limiet op 70 km/u leggen.
Meerderheidspartij Open Vld wil graag een stapje verder gaan en de wegen ook 'leesbaarder' maken. Weggebruikers zouden de maximumsnelheid van de weg moeten kunnen 'aflezen' aan de wegmarkering. De Vlaamse liberalen halen de mosterd daarvoor in Nederland. Daar krijgen autowegen met een hogere snelheidslimiet (100 km/u) een groene markering in het midden van de weg. Wegen met een limiet van 80 km/u zijn dan weer 'af te lezen' aan onderbroken of ononderbroken dubbele middenstrepen.
Open Vld stelt voor om ook in Vlaanderen te werken met een groene middenstreep op bepaalde gewestwegen. Zo zou het voor de weggebruiker meteen duidelijk zijn dat er op die weg 90 km/u mag gereden worden. Verkeersborden met die hogere limiet blijven wel nodig. Op wegen zonder gekleurde markering blijft de limiet dan op 70 km/u.
Om de leesbaarheid van de wegen op die manier te verbeteren, zijn volgens de partij geen aanpassingen aan de wegcode nodig. De partij stelt wel een aantal kleinere aanpassingen voor, zoals de toevoeging van een verduidelijking voor een limiet van 50 of 30 km/u op onverharde wegen buiten de bebouwde kom.

zaterdag 19 maart 2016

Mag ik ook UW stem vragen voor de collega's in het Vlaams Parlement ?

De Open Vld-fractie in het Vlaams Parlement telt 19 leden. Graag stellen we ze u voor in de folder in bijlage. Het zijn stuk voor stuk toppers. Met gerichte vragen, snedige tussenkomsten en onderbouwde argumenten wegen ze op de debatten in het parlement. Op die manier versterken ze onze partij.

U kan uw stem uitbrengen voor het nieuwe partijbestuur van Open Vld. Verschillende leden van de Vlaamse fractie zijn kandidaat. U vindt hier de namen op de achterzijde van deze brief. Ook onze
twee Vlaamse ministers, Annemie Turtelboom en Sven Gatz, zijn kandidaat. Alsook Lode Vereeck, die samen met vier van onze leden zetelt in de Senaat.

#Persbericht Marino Keulen 18-03-2016#:“Start kilometerheffing voor vrachtwagens verloopt volgens plan”#

Op 1 april start de kilometerheffing voor vrachtwagens in België. Marino Keulen, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open Vld, stelde over mogelijke kinderziektes een vraag aan bevoegd minister Weyts in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement. “De minister stelde dat alles klaar is voor de start begin april en gaf een omstandig antwoord op alle vragen,” aldus Keulen.
De vastgestelde technische problemen zijn, door testen de afgelopen maanden, gemeld bij Satellic en deze heeft acties ondernomen om deze weg te werken. De minister is dan ook de stellige mening toegedaan dat alles klaar is om te starten met de kilometerheffing voor vrachtwagens. Een heel aantal mogelijke problemen werden door de minister aangehaald en een gepaste oplossing werd geboden door de concessionaris. Vandaag zijn reeds ongeveer 300.000 vrachtwagens geregistreerd en uitgerust met een On Board Unit (OBU).
Wat betreft facturatie is er één factuur per vrachtwagen die in per factuur perfect opgesplitst, maar is er een verschil in benadering. In Vlaanderen en Brussel is het een belasting en in Wallonië een contributie. Dit heeft gevolgen voor de facturatie want in Wallonië dient er wel BTW betaald te worden, deze kan gerecupereerd worden, maar zorgt wel voor een verschil op de factuur.
Ondertussen is er ook werk gemaakt van een bundeling van de facturatiegegevens per eigenaar en dat is een voordeel voor de boekhoudkundige verwerking van de facturen. Wat de facturen zelf betreft is er een voordeel voor de gebruiker. De afgelegde afstanden worden tot drie cijfers na de komma geregistreerd en de factuurbedragen worden afgerond tot twee cijfers na de komma. Er is een correctiefactor van 98,5% in het voordeel van de gebruiker om zo foutjes bij de gps-registratie op te vangen.
Wat betreft de evaluatie van de kilometerheffing stelde de minister dat deze continu gedaan wordt door ViaPass, van in de testfase tot de formele start van het systeem. Hierbij wordt de sector steeds nauw betrokken en dat zal na de startdatum herhaald worden.
“Alles is klaar voor de start begin april van de kilometerheffing voor vrachtwagens. Dit is een ingrijpende beslissing waar men al jaren bezig is met de voorbereiding. Het is een voorbeeld van robuust beleid en ik heb er dan ook vertrouwen in dat alles vlot zal verlopen,” besluit Marino Keulen.

#Persbericht Marino Keulen 18-03-2016#:“Verkeersveiligheid is en blijft een prioriteit voor de Vlaamse regering”#

Uit cijfers van het BIVV, die ze publiceerden op 22 februari, blijkt dat het verkeer voor jongeren in de leeftijdscategorie tussen 20 en 24 jaar de voornaamste doodsoorzaak is. Marino Keulen, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open Vld, ondervroeg Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Weyts hierover in de bevoegde commissie. “De minister deelt mijn analyse en somde een heel aantal maatregelen op die men neemt om jongeren te sensibiliseren en de hervormde rijopleiding die beginnende automobilisten beter moet voorbereiden. Er is een gedeelde ambitie om het aantal verkeersdoden terug te dringen en de fase van plannen maken is voorbij, nu is het tijd om beleid uit te rollen. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat we op het juiste pad zijn ingeslagen en hier binnenkort de vruchten van plukken,” aldus Keulen.
De Vlaamse sensibiliseringscampagnes zullen vooral focussen op overdreven snelheid, rijden onder invloed (alcohol en drugs) en afleiding in het verkeer. Jonge mannen tussen de 18 en 29 jaar zijn de primaire doelgroep. Daarnaast zal er sensibilisering zijn specifiek naar zwakke weggebruikers toe zoals zichtbaarheid, roodlichtnegatie en ander risicovol gedrag.
Een tweede element is de hervorming van de rijopleiding met specifiek aandacht voor beginnende automobilisten. De minister stelde dat de hervorming tegen 2017 afgerond moet zijn op het terrein. In een eerste fase wordt er vooral aandacht gegeven aan de examinering. Dit wordt momenteel voorbereid binnen de werkgroep Rijopleiding van het Vlaams Huis van de Verkeersveiligheid.
Dit antwoord stelt Marino Keulen gerust: “de minister is zich bewust van de problematiek en legt een aantal duidelijke accenten die een breed draagvlak hebben. Het is nu evenwel zaak om werk te maken van de uitrol van deze maatregelen en bestuurders aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid.”
In de marge van deze vraag stelde de minister nog vast dat uit de voorlopige cijfers van de Verkeersveiligheidsbarometer 2015 blijkt dat er een positieve trend is van het aantal verkeersdoden in Vlaanderen. Volgende week maakt de minister de definitieve cijfers bekend.

vrijdag 18 maart 2016

Geef de Limburgse kandidaten voor het partijbestuur UW stem !

Bekijk hier de advertentie met de Limburgse kandidaten voor het partijbestuur !

#Persbericht Marino Keulen 17-03-2016#:“Becijfering van financiële impact op ingekort tracé noodzakelijk om een beslissing te nemen over Spartacus lijn 1 Hasselt-Maastricht”#

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken stond de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht opnieuw op de agenda. Na de vernietiging van het bestemmingsplan van Maastricht door de Nederlandse Raad van State op 10 februari en de motie die de gemeenteraad van Maastricht nadien aannam op 23 februari, is minister Weyts op 10 maart naar Maastricht getrokken om overleg te plegen met de Nederlandse partners. “Minister Weyts heeft een relaas van de feiten gegeven en gesteld welke de volgende te ondernemen stappen zijn. Dit is geen witte rook, maar wel een kleine stap vooruit in de realisatie van de sneltramverbinding,” stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) vast. “Al is het aan onze Nederlandse partners om hun verantwoordelijkheid te nemen en niet de zwarte piet in de Vlaamse schoenen te schuiven.”
Minister Weyts gaf een relaas van het overleg en stelde heel duidelijk dat de Nederlanders de enige verantwoordelijke zijn voor een topeis van het contract niet te honoreren en niet van station tot station te gaan. Men kon geen garantie geven om binnen een redelijke termijn van het Mosae Forum de sneltramverbinding naar het station te gaan. Wel is men overeengekomen om te becijferen wat de financiële consequenties zijn van een ingekort tracé en wat de gevolgen van dit verlies in concreto zijn. Dit gaat nu becijferd worden door Goudappel-Coffeng en TML. Binnen een beperkt tijdsbestek worden deze resultaten verwacht. Hiermee wordt dan ook eventueel duidelijk welke financiële compensaties die de gemeente Maastricht en de provincie Nederlands-Limburg zullen moeten betalen aan Vlaanderen.
Om de Vlaamse eisen tegemoet te komen, is men van Nederlandse zijde bereid om een hoogfrequente busdienst te voorzien tussen Mosae Forum en Station Maastricht, Station Noord en het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Reizigers van de sneltram kunnen daar kosteloos gebruik van maken op vertoon van hun sneltramticket.
“We moeten alert blijven en ervoor zorgen dat de Nederlanders ons niet met een kluitje in het riet sturen. De financiële schade becijferen is een noodzakelijke stap en de harde cijfers zullen duidelijkheid scheppen. Evenwel zal dit met bekwame spoed dienen te gebeuren. Binnen een maand moet het studiewerk afgerond zijn,” besluit Keulen.

dinsdag 15 maart 2016

“Open Vld-Lanaken zet zich in voor propere straten”

Op zaterdag 19 maart tussen 9u en 12u zal Open Vld-Lanaken voor de tweede maal meewerken aan de actie Straat.net van Limburg.net. Onder het motto ‘een propere straat da’s een heldendaad’ gaan we met een groep van een twintigtal gemotiveerde mandatarissen en bestuursleden de gemeentelijke wegen in Lanaken bevrijden van zwerfvuil.

Per opgeruimde kilometer straat betaalt Limburg.net een vergoeding van €15 uit. De opbrengst hiervan zal Open Vld-Lanaken schenken aan een goed doel: Think-Pink. Dit is een organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker in België financiert en op regelmatige basis sportieve acties organiseert voor sponsoring te verzamelen.

Op deze manier koppelt Open Vld-Lanaken een goed doel aan een propere omgeving.

Voor meer informatie:
Peter Verheyen, initiatiefnemer
e-mail: peter.l.verheyen@skynet.be

vrijdag 4 maart 2016

“Vlaanderen zet schuchtere stappen in het gebruik van drones”

Nadat bekend raakte dat de NMBS en Infrabel, samen met het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart (DGLV), onderzoekt op welke manier drones ingeschakeld kunnen worden in de dagelijkse werking. Tegen april 2016 probeert federaal minister van Mobiliteit Galant de wetgeving rond drones uitgewerkt te hebben zodat proefprojecten mogelijk zijn. Op basis van dit bericht stelde ik minister Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, een schriftelijke vraag over de manier waarop men binnen zijn departement omgaat met innovatieve technologie zoals drones.

Uit het antwoord van de minister bleek dat men bij De Lijn momenteel geen onderzoek doet naar het gebruik van drones. De inzet van drones in de monitoring van incidenten op de rijweg via fotogrammetrie met behulp van drones. Een proefproject wordt hierover opgestart binnen het Vlaams Huis van de Verkeersveiligheid.

Dit zijn de eerste schuchtere stappen die Vlaanderen zet in het gebruik van drones.

Marino Keulen, Vlaams volksvertegenwoordiger Open Vld

woensdag 2 maart 2016

#Persbericht Marino Keulen 01-03-2016#:“Leesbare wegen zijn essentieel om weggebruiker duidelijkheid te geven over maximumsnelheid buiten de bebouwde kom”#

Vanaf 1 januari 2017 zal de maximumsnelheid op de gewestwegen in Vlaanderen buiten de bebouwde kom verlaagd worden van 90 km/u naar 70 km/u, tenzij een bord C43 een hogere snelheid toelaat. De Vlaamse Regering heeft dit goedgekeurd bij besluit van 30 oktober 2015 op voorstel van bevoegd minister Weyts. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelde een schriftelijke vraag over het aantal kilometer openbare gewestwegen met vier of meer rijstroken (echter, met uitzondering van de autosnelwegen), gescheiden door een middenberm, en de geldende snelheidslimiet aan de bevoegde minister. “Volgens het herwerkte artikel in de wegcode is 120 km/u hiervoor de maximumsnelheid, tenzij een verkeersbord een beperking oplegt. Mijn vraag was dan ook wat de huidige stand van zaken is op deze gewestwegen en het blijkt dat 120 km/u een uitzondering is en slechts in 13,5% van het totale aantal kilometer weg het geval is,” stelt Keulen vast. “Daarom pleit ik ervoor om naar Nederlands model te ijveren voor echt leesbare wegen. Hiervoor dien ik dan ook samen met mijn collega’s Mathias De Clercq en Herman De Croo binnenkort een conceptnota in.”
Artikel 11.2 van de wegcode stelt dat 120 km/u de maximumsnelheid is op de autosnelwegen en op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting, voor zover de rijrichtingen anders dan door wegmarkeringen (dus met een fysieke barrière of een middenberm) gescheiden zijn. Uit de cijfers die opgevraagd werden bij het kabinet van Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Weyts blijkt dat er in totaal 496 kilometer gewestwegen (en autowegen) zijn die aan dit criterium voldoen. Op 13,5% van de openbare wegen met vier of meer rijstroken en een middenberm, die echter niet onder de categorie snelweg vallen, is 120 km/u de maximumsnelheid. In meer dan de helft van het aantal kilometer gewestweg dat onder deze categorie valt is 90 km/u de limiet en in 30% is dat 70 km/u. In uitzonderlijke gevallen is dit zelfs 50 km/u of 30 km/u. In 86,5% van de het aantal kilometer gewestweg zal een verkeersbord C43 (voor de aanduiding van de maximumsnelheid) nodig zijn, tenzij het gewest beslist om een nieuw snelheidsregime op dit stuk weg in te voeren vanaf 1 januari 2017, en toont dit aan dat op basis van de huidige weginfrastructuur het niet eenvoudig is om de maximumsnelheid, zoals de wegcode voorziet, van de weg af te lezen.
Gekleurde markering voor wegen met 90 km/u als maximumsnelheid
“Uit deze cijfers blijkt dat onze weginfrastructuur niet uniform is om zonder verkeersborden die snelheid aanduiden te kunnen. Daarom pleit ik ervoor om naar Nederlands model te kiezen voor leesbare wegen waar een kleurmarkering bijvoorbeeld aangeeft wat de maximumsnelheid is voor de weggebruiker. In Nederland doet men dit door een groene opvulling tussen de middenstrepen om aan te geven dat men er 100 km/u mag rijden. Ditzelfde kan men in Vlaanderen dan eventueel toepassen voor 90 km/u,” aldus Keulen.

Initiatief van Open Vld
De liberale volksvertegenwoordiger gaat samen met zijn collega’s Mathias De Clercq en Herman De Croo binnenkort hierover een conceptnota indienen in het Vlaams Parlement.


Bijlage: overzicht van de snelheidsregimes op openbare wegen met vier of minder rijstroken gescheiden door een middenberm

In totaal is er 496 km gewestweg gescheiden door een middenberm.
Totaal per snelheidsregime in km

Snelheidsbeperking Lengte
120 67 13,50%
90 265 53,43%
70 153 30,85%
50 10 2,02%
30 1 0,20%
496

Enkel autowegen in km (aangegeven met bord F9)Snelheidsbeperking Lengte
120 23
90 36
70 3
50 2
64

Enkel gewestwegen in km

Snelheidsbeperking Lengte
120 44
90 229
70 150
50 8
30 1
432