Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 31 mei 2016

#Persbericht Marino Keulen 29 mei 2016:#“Vanaf juni een nieuwe algemeen directeur voor Locate in Limburg”#

Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) heeft aan bevoegd minister Muyters enkele vragen gesteld over de situatie bij Locate in Limburg na het ontslag van directeur Weekers. “Uit de antwoorden van de minister blijkt dat het de ambitie is om tegen juni een nieuwe algemene directeur aan te stellen. Om de eerder in de pers geschetste problemen tussen de verschillende organen die instaan voor het aantrekken van investeringen te verhelpen, is er een protocol afgesloten tussen Flanders Investment and Trade (FIT), het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en Locate in Limburg om tot een betere afstemming te komen,” legt Marino Keulen uit.
Na het ontslag van de heer Rudi Weekers als algemeen directeur bij Locate in Limburg was het de wens van de provincie Limburg om snel een nieuwe directeur aan te stellen ten einde de continuïteit te verzekeren. De minister stelt wel dat het de raad van bestuur van Locate in Limburg is die de procedure beheert. Het is de ambitie om in juni een nieuwe algemeen directeur aan te stellen, tot deze tijd zal de ontslagnemende directeur zijn taken blijven opnemen.
“Een verzuchting van de ontslagnemende directeur was het gegeven dat er meerdere instanties bezig zijn met het aantrekken van investeringen voor Limburg en de samenwerking verliep niet altijd even soepel. Daarom is er een protocol tussen de drie bewuste instanties afgesloten om tot een betere afstemming te komen met betrekking tot het acquisitiebeleid,” aldus Keulen.
Dit protocol voorziet in regelmatig overleg tussen de betrokkenen en de deelname aan een selectiecomité voor het aanstellen van externe experten.
“Het protocol is een stap in de goede richting om de violen bij de verschillende actoren die betrokken zijn bij het acquisitiebeleid op elkaar af te stemmen. Het doel van deze instanties is vooral om voor meer investeringen in de provincie Limburg te zorgen en samen moet men strijden voor dit gemeenschappelijke doel in plaats van elkaar vliegen af te vangen,” besluit Marino Keulen.

vrijdag 27 mei 2016

#Persbericht Marino Keulen 26-05-2016#:“Minister kondigt grootschalige evaluatie met gewestdekkende meting aan vanaf september 2016”#

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement ondervroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) minister Weyts naar aanleiding van het bericht van de Nederlandse Verkeersinformatiedienst (VID) dat Nederlandse vrachtwagenchauffeurs massaal de Vlaamse tolwegen mijden. “De minister stelde dat de Nederlandse cijfers over een zeer beperkte periode van één maand gingen en dat uit Vlaamse resultaten van het Vlaams verkeerscentrum dit vooralsnog niet blijkt. De minister vindt het te vroeg om nu al conclusies te trekken en kondigde een grootschalige evaluatie met een gewestdekkende meting aan voor het najaar van 2016,” stelt Keulen vast.
De voorlopige data van de vaste meetpunten liggen binnen het bereik van de vooropgestelde fluctuaties en er is dan ook geen signaal dat kleinere grensovergangen massaal gebruikt worden om de heffing te ontlopen stelde de minister. “De minister is terecht voorzichtig om te overhaast conclusies te trekken en ik steun dan ook zijn voornemen om in het najaar een grote meetoperatie te doen op een 300-tal meetpunten in Vlaanderen, want meten is weten en op basis van objectieve criteria kan dan mogelijk het betolde wegennet aangepast worden,” aldus Marino Keulen.
De minister stelde ook vast dat de loonkost een doorslaggevender argument is dan het maken van omwegen omwille van de kilometerheffing. “De transportsector volgt de gevolgen over de kilometerheffing voor vrachtwagens met argusogen en men stelt zelf vooralsnog geen wijzigingen vast in de gekozen routes die vrachtwagenchauffeurs volgen. Wel blijft het belangrijk om dit dossier van kortbij op te volgen. Ik heb de indruk dat de minister hier ook van overtuigd is,” besluit Keulen.

donderdag 26 mei 2016

#Persbericht Marino Keulen en Mathias De Clercq (Open Vld)26-05-2016#: “Open Vld komt met voorstel voor leesbare wegen in het Vlaams Parlement”#

“Open Vld komt met voorstel voor leesbare wegen in het Vlaams Parlement”
Open Vld heeft een voorstel klaar om de Vlaamse wegen leesbaar te maken voor de weggebruiker. Aan de hand van de wegmarkering en het ontwerp van de weg “leest” de weggebruiker het snelheidsregime af. Dit voorstel wordt vandaag besproken in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement. Initiatiefnemers Marino Keulen en Mathias De Clercq halen de mosterd in Nederland waar een dergelijk concept reeds sinds lang ingeburgerd is en de deugdelijkheid bewijst. “Met een groene opvulling van de dubbele wegmarkering maakt men daar duidelijk of de automobilist er 100 km/u dan wel 80 km/u mag rijden, dit is perfect toepasbaar op Vlaamse gewestwegen om het verschil tussen 90 km/u en de nieuwe norm van 70 km/u aan te duiden,” legt Keulen uit.
De Vlaamse Regering besliste bij besluit van 30 oktober 2015 om vanaf 1 januari 2017 de wegcode aan te passen voor wat betreft de snelheidsregimes buiten de bebouwde kom. Waar tot nu 90 km/u de gangbare norm is, verlaagt men dit vanaf begin 2017 tot 70 km/u. “Op deze manier wordt de huidige realiteit (op 60% van de gewestwegen buiten de bebouwde kom mag men reeds maximaal 70 km/u rijden) de norm en kunnen tot 16.000 verkeersborden die de snelheid aanduiden verdwijnen,” stelt De Clercq vast.
“Daarom stellen we voor om in één beweging nog een stap verder te gaan en het onderscheid tussen 90 km/u en 70 km/u niet enkel met behulp van verkeersborden duidelijk te maken, maar met behulp van een afwijkende wegmarkering (bv. in Nederland gebruikt men een groene opvulling, dit zou perfect overgenomen kunnen worden). Zodoende heeft de weggebruiker aan één blik op de weg voldoende om te weten wat het maximum snelheidsregime is,” aldus Marino Keulen. “Het verhoogt op die manier de verkeersveiligheid en zorgt voor minder verkeersborden.”
Het type van de weg zal bepalen welk snelheidsregime gehanteerd kan worden. Wegen die vooral een verbindende functie hebben (een stroomweg) en weinig conflicten (bv. ongelijkgrondse kruisingen) komen in aanmerking voor een maximumsnelheid van 90 km/u. Wegen met een ontsluitende functie en vele conflicten eerder voor 70 km/u. De maximumsnelheid van 120 km/u is voorbehouden op 2x2 wegen met een middenberm waar geen zwakke weggebruikers op te vinden zijn (met name autosnelwegen en autowegen). Ook dit bespaart bijkomende verkeersborden. De maximumsnelheid op onverharde wegen (buiten de bebouwde kom) kan best verlaagd worden naar een meer realistische 50 km/u of 30 km/u in plaats de nu soms geldende 90 km/u.
“Om dit te realiseren is er slechts een kleine aanpassing aan de wegcode nodig en daarom roept Open Vld minister Weyts ook op om deze stappen te nemen. Op een relatief korte termijn kan wegbeheerder AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) dan de Vlaamse wegen leesbaar maken aan de hand van de wegmarkeringen en dit komt de duidelijkheid en de verkeersveiligheid alleen maar ten goede,” besluit Mathias De Clercq.

woensdag 25 mei 2016

#Persbericht Marino Keulen 22-05-2016#: “Definitief meerjareninvesteringsprogramma AWV 2016 voor Limburg bekend gemaakt”#

Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Weyts heeft het meerjareninvesteringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor de periode 2016-2018 overgemaakt aan het Vlaams Parlement. Volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) somt de Limburgse dossiers op.
“Voor 2016 voorziet Vlaanderen een investeringsbudget van €396,9 miljoen voor alle werken, in 2017 en 2018 hoopt minister Weyts dit te laten stijgen. Zeker op gewestwegen zijn er inspanningen nodig om het rijcomfort en de veiligheid te verhogen na jarenlange aandacht voor de autosnelwegen. De werken voor 2016 liggen vast, voor 2017 betreft het slechts een indicatief programma met een bijgevoegde reservelijst,” aldus Marino Keulen. “Belangrijk voor Limburg is dat alle SALK-projecten opgenomen blijven in dit investeringsprogramma en hier stappen in gezet kunnen worden door het voorzien van benodigde budgetten. Van zodra de vergunningsprocedures afgerond zijn, kunnen deze ook effectief uitgevoerd worden.”
Wat betreft SALK gaat het specifiek over de onderstaande projecten:
• Omleidingsweg Neerpelt – budget voorzien voor 2018
• N73 Beringen – budget voorzien voor 2016
• Ontsluiting gevangenis Leopoldsburg – budget voorzien voor 2017/2018
• Zuidoostelijke-omleidingsweg en Noordoostelijke-omleidingsweg te Tongeren – Noordoostelijke budget voorzien voor 2016/2017 en Zuidoostelijke budget voorzien voor 2018
• Ontsluiting van Haspengouw via de E40 – budget voor studie voorzien in 2018
• Noord-Zuidverbinding Limburg – budget voorzien voor 2016/2017/2018

Hieronder vindt u een overzicht van de wegenwerken die op het grondgebied Limburg zullen plaatsvinden voor de periode 2016-2017:
Autosnelwegen
Hefboominvesteringen
E314: studie verbetering doorstroming ter hoogte van Lummen (2016 – €50.000)
Focusinvesteringen
E314: geluidswerende maatregelen ter hoogte van Genk (2017 – €1,85 mln. - R )
E314: renovatie brug over Albertkanaal (gekoppeld met NV De Scheepvaart) ter hoogte van Heusden-Zolder (2017 - €1,18 mln. – R)
E313: geluidswerende maatregelen ter hoogte van Hasselt (2017 - €3 mln. - R)
E313: geluidsschermen ter hoogte van Beringen (2016 - €2,283 mln.)
Onderhouden en verbeteren
E314: structureel onderhoud ter hoogte van Maasmechelen richting Leuven (2016 - €1,2 mln.)
E314: structureel onderhoud wegverharding ter hoogte van Genk richting Nederland (2016 - €600.000)
E314: structureel onderhoud wegverharding ter hoogte van Lummen richting Nederland (2016 - €1,2 mln.)
E314: structureel onderhoud wegverharding naar aanleiding van renovatie brug over Albertkanaal ter hoogte van Lummen (2017 - €3,5 mln. – R)
E25: afbraak douanecomplex Moelingen (2017 - €100.000)

Gewestwegen
Hefboominvesteringen
N73: Realisatie N73 tussen Albertkanaal en Heppen (via Zuidstraat Beringen) (2016 - €7,875 mln. – SALK)
N73: Ontsluiting gevangenis Leopoldsburg (2017 - €500.000 – R – SALK)
N79: Noordoostelijke ontsluitingsweg te Tongeren (2016 - €1,35 mln.) en (2017 - €1 mln. – R)
N715: Aanleg Noord-Zuidverbinding
- studies en ondersteuning (2016 - €183.000 – SALK) en (2017 - €500.000 – R – SALK)
- onteigeningen (2016 - €5,5 mln. – SALK) en (2017 - €5 mln. – SALK)
- uitvoering voorlopige maatregelen: realisatie tijdelijke brug en rotonde (2016 - €6,85 – SALK)
- uitvoering voorlopige maatregelen: realisatie afslagstrook Heidestraat (2016 - €400.000 – SALK)
Focusinvesteringen
N2: schoolomgeving Bilzen (2016 - €300.000)
N3: herinrichting rotonde Stayen (bypass) (2016 – €1,461 mln.)
N3: herinrichting in het kader van het RUP ter hoogte van Sint-Truiden (2016 - €162.000)
N3: ontsluiting van Stayen (2016 - €70.000 – module 14)
N3: studie fietspadenproject ter hoogte van Sint-Truiden (2016 - €50.000)
N3e: structureel onderhoud bij fietspadenproject (2016 – €565.000)
N20: ontsluiting kleinhandelszone te Tongeren (2017 - €140.000)
N20: schoolomgeving Tongeren (2016 - €200.000)
N29: studie herinrichting kruispunten en aanleg fietsbrug te Beringen (2016 - €100.000)
N71: ongelijkgrondse kruising N71 met de Stationsstraat te Lommel (2017 - €8 mln.)
N71: structureel onderhoud bij fietspadenproject te Hamont-Achel (2017 - €1 mln. – R)
N71: structureel onderhoud N71 te Lommel (2017 - €1,685 mln. – R)
N72: studie aanleg riolering en fietspaden te Zonhoven (2016 - €100.000)
N73: studie ingrepen ter verhoging van de verkeersveiligheid te Bree en Kinrooi (2016 - €890.000)
N73: structureel onderhoud bij fietspadenproject te Meeuwen-Gruitrode (2017 - €500.000 – R)
N73: Sint-Trudostraat te Peer (verkeersregelinstallatie en fietsoversteek) (2017 - €300.000)
N75: studie ecorecreaduct te Dilsen-Stokkem (2017 - €80.000 – R)
N76: infrastructurele maatregelen N76 (Hoevenzavel en Torenlaan) en kruispunt Marcel Habetslaan te Genk (2017 - €3,62 mln.)
N76: structureel onderhoud bij fietspadenproject te Bree (2016 - €470.000)
N76: ontsluiting nieuwe bedrijvenzone fruitveiling (2016 - €15.000 - studie) en (2017 - €350.000 – uitvoering)
N76: verbetering doorstroming ter hoogte van Opglabbeek (2016 - €50.000 - studie) en (2017 - €500.000 – uitvoering)
N77: structureel onderhoud bij schoolomgeving Smeermaas (2016 - €1,06 mln. - module 10)
N78: kruispunt N78/N2 aanpassen ter beveiliging van de fietsers te Lanaken (2017 - €500.000)
N78: verbinding Industrielaan met rotonde te Maasmechelen (2017 - €100.000)
N78: studie aanleg riolering en fietspaden te Maasmechelen (2016 - €50.000)
N79: herinrichting Maastrichtersteenweg te Tongeren (2016 - €4,658 mln.)
N79: fietspaden en doortocht te Riemst (2016 - €890.000)
N127: Langeberg te Diest (bochtverbeteringen en aanleg fietspaden) (2017 - €4,7 mln.)
N156: verbinding N156 met fietssnelweg Antwerpen te Ham (2017 - €200.000 – R)
N702: herinrichting vak vanaf Grote Ring te Hasselt tot Westerring te Genk ter hoogte van Diepenbeek (2017 - €4,5 mln.)
N716: structureel onderhoud bij fietspadenproject te Sint-Truiden (2017 - €150.000 – R)
N722: structureel onderhoud te Sint-Truiden (2017 - €350.000 – R)
N725: structureel onderhoud bij fietspadenproject te Lummen (2016 - €750.000 – Lummen-Kermt) en (2017 - €450.000 – Lummen-Meldert)
N726: plaatsen van verkeerslichten op kruispunt te Houthalen-Helchteren (2017 - €500.000)
N726: aanleg fietspaden met verlichting tussen Transportlaan en Toeristische weg te Houthalen-Helchteren (2016 - €88.000 – studie) en (2017 - €500.000 – uitvoering)
N729: bochtverbeteringen Onze-Lieve-Vrouwestraat en Ubbelstraat met beveiliging en onderhoud fietspad te Heusden-Zolder (2016 - €599.000)
N729: carpoolparking te Heusden-Zolder (2016 - €245.000)
N729: studie fietspadenproject Terlaemen (2016 - €50.000)
N730: omleidingsweg Spelver te Bilzen (2016 – €1,761 mln.)
N730: studie fietspadenproject te Bilzen (2016 - €50.000)
N744: fietspadenproject Noorderlaan te Zutendaal (2016 - €200.000)
N745: schoolomgeving te Bilzen (2017 - €250.000)
N746: structureel onderhoud bij schoolomgeving te Leopoldsburg (2017 - €100.000 – module 10)
N747: aandeel riolering bij fietspadenproject te Peer (2017 - €500.000)
N748: structureel onderhoud bij fietspadenproject te Neerpelt (2017 - €300.000)
N748: fietspadenproject te Peer (2017 - €300.000)
N754: kruispunt Sint-Maartensplein en Oppenstraat te Hasselt (2016 - €193.000)
N754a: structureel onderhoud en fietspaden Sittardstraat en Guldenboomlaan te Borgloon (2016 - €1,69 mln.)
N771: structureel onderhoud bij fietspadenproject te Meeuwen-Gruitrode (2016 - €500.000)
N771: ontsluiting industrieterrein Rotem te Dilsen-Stokkem (2017 - €500.000)
N771: ecoveloduct te Dilsen-Stokkem (2017 - €1,5 mln. – R)
N771: bochtaanpassing N771 met Pannenhuisstraat te Dilsen-Stokkem (2016 - €400.000)
N777: structureel onderhoud bij fietspadenproject te Wellen (2016 - €800.000)
R70: aanpassing in kader van stadscontract te Hasselt (2017 - €750.000 – R)
R71: optimalisatie aansluiting in kader van stadscontract te Hasselt (2017 - €1,2 mln. – studie en uitvoering)
Onderhoud en verbeteringen
N73: structureel onderhoud rijweg te Peer (2016 - €800.000)

zondag 8 mei 2016

#Persbericht Marino Keulen 06 mei 2016#:“Geactualiseerd dynamisch zwarte puntenprogramma voorziet aanpak van 53 verkeersonveilige punten in Limburg”#

De Vlaamse minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Weyts heeft de geactualiseerde dynamische lijst van aan te pakken zwarte punten overgemaakt aan de bevoegde commissie in het Vlaams parlement. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen heeft de lijst bekeken en stelt vast dat er momenteel 309 zwarte punten opgesomd zijn waarvan er 53 in Limburg liggen. “Het is positief dat de minister zijn geactualiseerde lijst openbaar gemaakt heeft en het engagement op zich neemt om deze zwarte punten aan te pakken. Verkeersveiligheid is een prioriteit voor ons allen en we steunen de minister dan ook volmondig,” aldus Keulen.
De vorige lijst van zwarte punten, nog opgesteld door wijlen Steve Stevaert omvatte 809 verkeersonveilige plaatsen waarvan de laatste dit jaar aangepakt zijn. Toen stelde minister Weyts dat hij niet langer wilde werken met een vaststaande lijst met zwarte punten, maar voor een dynamische variant koos om in te kunnen spelen op veranderende situaties en de ongevallenstatistieken. Deze geactualiseerde lijst heeft hij nu overgemaakt aan het Vlaams Parlement.
“Het grote voordeel van een dynamische lijst is de mogelijkheid om te kunnen inspelen op ongevallenstatistieken. Om te zorgen voor verkeersveilige wegen worden verschillende soorten ingrepen gedaan: gaande van kleine ingrepen in de wegmarkering tot grotere structurele ingrepen,” stelt Marino Keulen vast. Een deel van de werken aan de zwarte punten zijn reeds uitgevoerd of worden uitgevoerd, andere zijn nog in een studiefase.
Bekijk hier de lijst.

woensdag 4 mei 2016

#Persbericht politie Lanaken-Maasmechelen 04-05-2016#

Dader betrapt bij diefstal aanhangwagen
Op dinsdag 3 mei 2016 te 04 uur werd een diefstal van een aanhangwagen opgemerkt door een alerte burger. De feiten deden zich voor op de Heirstraat te Rekem – Lanaken. De dader reed met de aanhangwagen richting Opgrimbie en een politiepatrouille van de politie Lanaken-Maasmechelen kon in samenwerking met de omringende zone politie MidLim het voertuig intercepteren op de Weg naar Zutendaal. De man werd van zijn vrijheid beroofd, verhoord en mocht beschikken. De man van 40 jaar uit Maastricht moet zich later voor de rechtbank verantwoorden met toepassing van snelrecht. Zijn voertuig werd gerechtelijk getakeld voor sporenonderzoek en in beslag genomen. De gestolen aanhangwagen werd terug aan de eigenaar overhandigd.
Hoe diefstal van je aanhangwagen voorkomen?
Veel eigenaars van aanhangwagens gaan vaak slordig om met de stalling ervan en zijn er zich niet van bewust dat ze hun aanhangwagen onvoldoende beveiligen tegen diefstal. Ze laten hun aanhangwagen dikwijls niet afgesloten voor de deur, op de oprit of achter een poort in het zicht staan. Dieven kunnen deze zonder moeite weghalen.

Omdat aanhangwagens onder de 750 kg nergens geregistreerd staan, is het zeer moeilijk om een gesloten aanhangwagen op te sporen of te herkennen. In een aangifte wordt vaak de kleur van de zijpanelen als enige bijzonderheid aangegeven. Dit is door dieven echter binnen 10 minuten verholpen met behulp van een spuitbus. Dit maakt het opsporen van een gestolen aanhangwagen erg moeilijk. Bovendien kunnen aanhangwagens gemakkelijk verkocht worden.

Nuttige tips
• Stal je aanhangwagen uit het zicht van de openbare weg.
• Maak je aanhangwagen uniek. Sla een uniek nummer of code op een strategische plaats bijvoorbeeld op de bodem en de as.
• Gebruik een wielklem of disselslot om je aanhangwagen te beveiligen.
• Neem foto’s van je aanhangwagen. Mocht deze dan toch gestolen worden dan weet de politie naar welke ze moet uitkijken.
• Hang stickers op je aanhangwagen. Hoe opzichtiger hij eruitziet, hoe minder interessant om te stelen (moeilijker om direct door te verkopen).
• Wordt je aanhangwagen toch gestolen, doe dan direct aangifte bij de politie. Indien je verdachte personen en/of voertuigen opmerkt, meldt dit dan onmiddellijk.

maandag 2 mei 2016

#Persbericht politie Lanaken-Maasmechelen 27-04-2016#

RESULTATEN GECOORDINEERDE VERKEERSACTIE IN SAMENWERKING MET DOUANE EN ACCIJNZEN & VLAAMSE VERKEERSBELASTINGEN
Op dinsdag 26 april 2016 organiseerde de politie Lanaken-Maasmechelen een verkeersactie in samenwerking met de douane en accijnzen en de Vlaamse Verkeersbelastingen. Dit op de N78 Tournebride Lanaken en op de Rijksweg te Maasmechelen.
Er werden 176 ademtesten afgenomen waarvan 1 positieve ademtest. De bestuurder (vreemdeling) moest zijn boete van 400 euro onmiddellijk betalen via een onmiddellijke inning. Eén voertuig was eveneens niet gekeurd, niet ingeschreven en niet verzekerd. Twee bestuurders werden geverbaliseerd voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, vier bestuurders werden geverbaliseerd voor GSM’en achter het stuur en twee bestuurders legden een positieve speekseltest af (drugs in het verkeer). Er werden twee inbreuken vastgesteld inzake het rijbewijs. Daarnaast werden nog eens vijf processen-verbaal uitgeschreven voor lichte overtredingen inzake technische eisen.
De douane en accijnzen en de Dienst Verkeersbelastingen inden in totaal aan openstaande boete en verkeersbelasting voor een totaalbedrag van 25.066 euro. Twee voertuigen werden getakeld omdat de bestuurder het verschuldigde bedrag niet kon betalen. Er werden twee overtredingen vastgesteld inzake rijden op stookolie in plaats van diesel.
In de toekomst zullen er meer acties plaatsvinden in samenwerking met de douane en accijnzen.