Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 27 december 2016

Campagne om de Vlamingen te informeren over het veranderende snelheidsregime kost €245.365

Vanaf 1 januari 2017 wordt 70 de nieuwe norm op de Vlaamse gewestwegen. Om de weggebruikers hierop voor te bereiden is in november een campagne gestart om iedereen te sensibiliseren. Uit het antwoord van een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) aan minister Weyts blijkt dat de totale campagne €245.365 (incl. BTW) kost.

Voor deze kosten zijn de aankoop van mediaruimte, de ontwikkeling van het concept en de productie voor de tv-spot, de radiospot en de affiches inbegrepen. Ook een online component in de vorm van een website (http://www.70.vlaanderen/) maakt deel uit van deze campagne om de weggebruikers te informeren over de veranderende regels. Een herhaling van de affichecampagne, de eerste liep van 22/11 tot 16/12, volgt in februari 2017.

De borden met “70” die vanaf 1 januari 2017 niet langer noodzakelijk zijn langs gewestwegen, worden in de maanden januari en februari weggehaald. In totaal gaat het om een 30.000 verkeersborden die zo kunnen verdwijnen.

Om te zien op welke gewestweg er een verandering in snelheidsregime plaatsvindt, verwijs ik u door naar: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3010991/2016/11/29/Helft-gewestwegen-van-90-naar-70-kijk-hier-wat-er-in-jouw-provincie-verandert.dhtml


vrijdag 23 december 2016

Persbericht 22-12 : “Innovaties in asfalt dragen bij tot verkeersveiligheid en duurzaamheid”

“In Vlaanderen wordt regelmatig gediscussieerd over de staat van het wegdek op onze wegen en wordt verwezen naar Nederland waar de wegen vlotter berijdbaar lijken. Toch wordt er ook in Vlaanderen gekeken of innovaties mogelijk zijn”, stelt Marino Keulen vast. Uit het antwoord op een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Weyts blijkt dat er 11 proefvakken de afgelopen jaren geweest zijn en er volgend jaar geëxperimenteerd wordt met een nieuwe scheurremmende toplaag op basis van een grid met staalkoord.

De 11 proefvakken van de afgelopen jaren zijn ondertussen geëvalueerd en sommige ideeën zijn opgenomen in het standaardbestek van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het gaat dan onder meer over de mogelijkheid om asfalt te produceren bij verlaagde temperatuur, actieve scheuraanzet, verhoogde stijfheid (enkel voor autosnelwegen) en geluidsarme toplagen.

In 2017 komt er een proefvak met een nieuwe scheurremmende toplaag op basis van een grid met staalkoord. De locatie en de timing dienen wel nog vastgelegd te worden. Ook de studie van de Universiteit Antwerpen over asfaltcollectoren maakt kans op een proefvak. In dit project slaan collectoren in de zomer de warmte op en geven deze in de winter terug af aan de toplaag en kunnen die zo ijsvrij houden.


woensdag 21 december 2016

Kilometerheffing biedt oplossingen wanneer er voldaan wordt aan vele randvoorwaarden.

De afgelopen maanden is de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens veel in de aandacht geweest. Voor sommigen is het een heilzaam middel in de strijd tegen de groeiende files, voor anderen is het een mogelijkheid om het gedrag van mensen te sturen en hen aan te zetten om minder gebruik te maken van een (vervuilende) auto. Voor Open Vld staat één ding als een paal boven water, een kilometerheffingen heeft voordelen, maar dan dient wel voldaan te worden aan een heel aantal randvoorwaarden. Marino Keulen, Vlaams volksvertegenwoordiger en lid van de commissie Mobiliteit, geeft in dit opiniestuk weer binnen welk kader er ruimte is voor dergelijke heffing.
Allereerst dient de kilometerheffing voor personenwagens budgetneutraal te zijn voor de binnenlandse gebruiker. Vandaag de dag betaalt de Vlaming al heel wat verschillende taksen en accijnzen op het bezit en het gebruik van een voertuig en de kilometerheffing mag geen verhaal worden van een eenvoudige bijkomende heffing. Hiervoor zijn heel wat mogelijkheden en deze dienen dan ook maximaal bekeken te worden.
Daarnaast is het van cruciaal belang dat er voldoende alternatieven geboden worden voor het gebruik van een wagen. Om een modal shift te realiseren en mensen te overtuigen om hun wagen thuis te laten, is er nood aan een performant openbaar vervoer, veilige fietssnelwegen en – paden, mogelijkheden rond telewerken optimaliseren en ingezet worden op autodelen en carpoolen. In landelijke gebieden is een auto bijna een voorwaarde geworden om de sociale mobiliteit niet te verliezen en is er een gebrek aan voldoende openbaar vervoer om comfortabel naar school of naar het werk te gaan. Ik neem mijn eigen provincie, Limburg, als voorbeeld. Velen verdienen hun brood buiten de provinciegrenzen; in Brussel, Antwerpen of Leuven, maar via het spoor zijn er amper voldoende vlotte verbindingen om als volwaardig alternatief voor de wagen te dienen. Dat maakt dat bijkomende verbindingen naar deze steden van primair belang zijn.
Een derde belangrijk element is de opzet van de kilometerheffing. Het dient een slimme heffing te zijn die inzet op differentiatie naar tijd en locatie om de hoogte van de heffing te bepalen. Om vergroening te stimuleren kan dit ook als element opgenomen worden in de prijsberekening.

De precieze modaliteiten voor de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens zullen door een volgende regering bepaald moeten worden. Hiervoor is het belangrijk dat men niet overhaast te werk gaat en zorgt voor een onmiddellijke uitrol van de flankerende maatregelen zodat de burger niet gedwongen wordt om zich met de auto te verplaatsen. Het moet een en-en-verhaal worden. Zonder fiscale compensaties en extra openbaar vervoer wordt de geplande kilometerheffing een platte belastingverhoging. In dat geval zegt Open Vld neen!

donderdag 15 december 2016

Persbericht 15-12-2016 “Marino Keulen verheugd met de doorstart van de sneltramverbinding Hasselt-Maastricht”

Deze ochtend is het addendum bij de bestaande kaderovereenkomst voor de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht ondertekend door de vier partijen. Marino Keulen, Vlaams parlementslid en burgemeester van Lanaken, is verheugd met deze doorstart. “Hiermee zijn we de Rubicon overgestoken en kan het project verder uitgevoerd worden. Dit is opnieuw een stap vooruit naar een betere mobiliteit voor Limburg.”

Het addendum bij de kaderovereenkomst was noodzakelijk om het verkorte tracé (niet tot aan het station van Maastricht, maar tot Mosae Forum) mogelijk te maken. De Nederlandse partners voorzien een aantal compensaties voor dit verkorte traject: er komt zes miljoen euro compensatie, één miljoen euro voor de halte-infrastructuur, een participatie in de elektrificatie van de spoorlijn Antwerpen-Weert op het grondgebied van Nederland, een frequente gratis busverbinding voor de tramreizigers van Mosae Forum tot aan het station van Maastricht en een busverbinding tussen Maaseik en Sittard.

“De compensaties verzachten het niet oversteken van de Maas en zijn zeer billijk,” stelt Keulen vast. “Ook voor Lanaken is de realisatie van dit dossier belangrijk. Naast een halte die een mobiliteitsknooppunt wordt, met een parking voor 300 wagens, worden ook een aantal zwarte verkeerspunten weggewerkt op de N78. De kruising van de Jan Rosierlaan en de Europalaan (N78) en de kruising van de Stationsstraat met de N78 aan het voormalige treinstation worden beiden verkeersveiliger gemaakt. Daarnaast komt er een fraaie halte-accommodatie aan het Europaplein en zorgt dit voor een nieuwe entree voor de gemeente.”

“Vooral is deze doorstart belangrijk voor de geloofwaardigheid van de politieke klasse: de daad bij het woord voegen, grote infrastructuurprojecten tot een goed einde brengen,” besluit Marino Keulen.


De verwachte realisatietermijn situeert zich in 2021.

donderdag 8 december 2016

Lanaken is een straffe gemeente

www.nieuwsblad.be/gemeentetest
Het afgelopen jaar onderzocht Het Nieuwsblad alle 308 gemeenten in tien verschillende tests. De best scorende gemeenten worden nu beloond met de titel van Straffe Gemeente. Ook onze gemeente kreeg de titel van Straffe Gemeente! Met een algemene score van bijna 8 op 10 behaalde Lanaken de 2de plaats in Limburg en werd het 11de van alle 308 Vlaamse gemeenten. Een mooi resultaat om op verder te blijven werken!

Met als algemene opmerking: Proficiat burgemeester Keulen! Met onder meer een uitmuntend ondernemersklimaat, een goed bereikbare burgemeester en een prima groentest scoort je gemeente hoog. Blijf wel inzetten voor de bibliotheek.

Het volledige rapport kun je lezen op: www.nieuwsblad.be/gemeentetest

woensdag 7 december 2016

Persbericht politie Lanaken-Maasmechelen 03-12-2016

RESULTATEN GECOORDINEERDE VERKEERSACTIE IN SAMENWERKING MET DOUANE EN ACCIJNZEN
Op vrijdag 2 december 2016 organiseerde de politie Lanaken-Maasmechelen een verkeersactie in samenwerking met de douane en accijnzen.
Er werden 62 bestuurders gecontroleerd en 6 passagiers. Twee bestuurders werden geverbaliseerd voor GSM’en achter het stuur en twee bestuurders legden een positieve speekseltest af (drugs in het verkeer). Daarnaast werden nog eens zeven processen-verbaal uitgeschreven voor lichte overtredingen inzake technische eisen en twee PV's voor drugs.
Twee voertuigen werden getakeld wegens niet verzekering en drugs in het verkeer.
In de toekomst zullen er meer acties plaatsvinden in samenwerking met de douane en accijnzen.

dinsdag 6 december 2016

Geluidswerende maatregelen E313

Uit het antwoord van een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Weyts naar de geluidswerende maatregelen langs de E313 die onderzocht zijn, kwamen de volgende elementen naar voren:

·        Recent zijn in Beringen langs de E313 geluidsschermen geplaatst, deze hadden normaal gesproken in december 2015 geplaatst moeten worden, maar zijn opgeschoven omdat de vastlegging niet rondgeraakte.
·        Er wordt een studie uitgevoerd naar de vervanging van de bestaande geluidsschermen ter hoogte van Borgerhout Tuinwijk, in deze studie focust men voornamelijk op de geluidstechnische elementen en wordt geen onderzoek gedaan naar fijn stof daar dat niet de primaire focus is van de studie.

Ten slotte stelde de minister ook dat wanneer men geluidswerende maatregelen onderzoekt, men steeds alle mogelijke maatregelen onderzoekt. Zowel geluidsschermen als mogelijke types verharding (bv. fluisterasfalt) worden steeds bekeken en de voor – en nadelen tegen elkaar afgewogen alvorens men een beslissing neemt.


Belga 05-12-2016 : Vlaamse meerderheid wil groei van autodelen versnellen

BRUSSEL 05/12 15:04 (BELGA)
De meerderheidspartijen in het Vlaams parlement (N-VA, CD&V en Open Vld) willen autodelen stimuleren. Ze hebben een voorstel klaar waarin ze onder meer pleiten voor een Vlaams erkenningskader voor autodeelorganisaties. Dat kader moet het voor die organisaties makkelijker maken om dossiers in te dienen bij lokale besturen. De parlementsleden vragen ook een mogelijke privatisering van Cambio, de bekendste bestaande autodeelorganisatie, te onderzoeken.
Autodelen zit in de lift. Begin 2016 maakten in Vlaanderen 12.000 tot 14.000 mensen gebruik van de verschillende autodeelsystemen, en waren er ongeveer 1.200 gedeelde auto's beschikbaar. Dat is een verdubbeling tegenover begin 2015. Maar de piek is nog niet bereikt. Het bestaande potentieel is nog lang niet gebruikt en verschillende steden als Leuven en Gent hebben steile ambities. Zo mikt Gent alleen bijvoorbeeld op 20.000 autodelers tegen 2020.
Parlementsleden Annick De Ridder (N-VA), Dirk De Kort (CD&V) en Marino Keulen (Open Vld) zijn overtuigd van de voordelen van autodelen en willen de groei helpen aanzwengelen. In een voorstel van resolutie pleiten ze onder meer voor een Vlaams erkenningskader voor autodeelorganisaties. Zo'n kader kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat organisaties met een erkenning niet bij elk lokaal bestuur een afzonderlijk dossier moeten indienen.
Autodeelorganisaties zouden daarbij wel aan enkele criteria moeten voldoen, zoals de uitbouw van een gemeenschappelijk reservatieplatform en het bezorgen van bepaalde (gebruikers)gegevens aan de overheid. Die data zou de overheid dan kunnen gebruiken voor een groter onderzoek naar autodelen.
Tegelijk vragen de parlementsleden om te onderzoeken of Cambio, de bekendste en grootste autodeelorganisatie in Vlaanderen, "op eigen benen kan staan". In de resolutie wordt gevraagd om te bekijken of Cambio (waarin de overheid nu nog participeert via de Vlaamse Vervoersmaatschappij, red.) geprivatiseerd kan worden "teneinde objectief en neutraal alle mogelijke spelers in Vlaanderen te kunnen verwelkomen op basis van de waardevolle kennis die de participatie in Cambio de overheid opgebracht heeft".

Tot slot moet ook de Vlaamse overheid zelf het goede voorbeeld geven en bekijken in hoeverre het haar wagenpark kan inzetten in autodeelsystemen.

vrijdag 2 december 2016

Persbericht Marino Keulen en Nele Lijnen : “Ontstemd over het negatieve advies van de auditeur van de Raad van State over de Noord-Zuidverbinding”

Nele Lijnen en Marino Keulen reageren ontstemd op het negatieve advies van de auditeur van de Raad van State over de Noord-Zuidverbinding in Limburg. Dit is geen definitieve uitspraak, daarover heeft de Raad van State zelf het laatste woord, maar meestal volgt men het advies van de auditeur. Begin volgend jaar zal duidelijk worden wat het eindoordeel is van de Raad van State. De auditeur heeft opmerkingen op de gevolgde procedure. De Vlaamse overheid heeft nagelaten om aan het brede publiek kennis te geven van over de te onderzoeken effecten op het milieu door de aanleg van de Noord-Zuidverbinding.
De procedures zijn complex en meermaals heeft de slang al in de eigen staart gebeten. Concreet betekent dit dat zelfs de overheid in het amalgaam van de wetgeving zelf het spoor bijster raakt. In mensentaal is het probleem van de auditeur dat de overheid te weinig de mensen betrokken heeft om aan te geven welke effecten onderzocht moeten worden voor het milieu wanneer men de weg aanlegt. Doordat er nieuwe plandelen opgenomen zijn (bv. gebied ten zuiden van de E314) in het GRUP, mocht men niet uitgaan van de eerdere resultaten volgens de auditeur.

Meer dan ooit blijft Open Vld bij het standpunt dat om eindelijk tot realisatie van de Noord-Zuid te komen, het stemmen van een nooddecreet noodzakelijk is.

donderdag 1 december 2016

“Geen vertraging bij benoeming Vananroye tot burgemeester van Hasselt”

Uit het antwoord van bevoegd minister Homans op een vraag van Marino Keulen blijkt dat de procedure voor de benoeming van Nadja Vanaroye tot burgemeester geen vertraging heeft opgelopen. Keulen stelde hier een vraag over aangezien tussen de aankondiging van het burgemeesterschap op 8/9 en de eedaflegging op 5/11 bijna twee maanden zaten. In de meeste dossiers is dit vaak maar één maand. In het antwoord van de minister wordt een uitvoerige timing gegeven waaruit blijkt dat de voordrachtakte pas op 29/9 ingediend is bij de gouverneur. Pas vanaf dan kon deze de procedure opstarten. Op 03/10 werd het advies van de procureur-generaal van het Hof van Beroep gevraagd. Het eerdere onderzoek van haar geloofsbrieven uit 2013 (mevrouw Vananroye was OCMW-voorzitter van de stad Hasselt) doet hier niet ter zake. Op 27/10 werd het gunstig advies verzonden naar de gouverneur. Op 28/10 ontving de minister dit en tekende het benoemingsbesluit. Op 5 november kon mevrouw Vananroye finaal de eed als burgemeester afleggen.


“De minister stelt dus terecht dat er geen vertraging in de procedure zat. Het feit dat mevrouw Vananroye pas twee maanden na de aankondiging van haar burgemeesterschap de eed heeft kunnen afleggen, ligt enkel en alleen aan het laattijdig indienen van de voordrachtakte,” stelt Marino Keulen vast.