Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

woensdag 24 mei 2017

Belga 23-05-2017 : Sneltram naar Maastricht zal in 2023 rijden

BRUSSEL 23/05 17:25 (BELGA)
De sneltram tussen Hasselt en Maastricht zal in 2023 beginnen rijden en moet in 2024 volledig operationeel zijn. Dat is dinsdag te horen na een overleg tussen Mobiliteitsminister Ben Weyts, vervoersmaatschappij De Lijn, de provincie Limburg en de gemeente Maastricht. Totnogtoe werd verwacht dat het tracé in 2021 zou worden ingehuldigd. Volgens Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) toont dit aan dat "alle partijen ermee verder willen en de effectieve uitvoering van de sneltramlijn een vaste vorm krijgt".
Eind vorig jaar sloten de partijen een overeenkomst voor de aanleg van de sneltram tussen het station van Hasselt en Mosae Forum, een shoppingcentrum in Maastricht. Op termijn moet de tramlijn worden doorgetrokken tot het station van Maastricht. De tram zal welli cht pas in 2023 rijden, al bekijken de samenwerkende partijen nog steeds of het project eventueel kan worden versneld.
De aanleg van de tramlijn werd intussen in één gezamenlijke planning voor België en Nederland gegoten. Daarin zijn onder meer het rollend materieel, maar ook bijvoorbeeld de haltes en parkeervoorzieningen opgenomen. De voorbereidingen van het project lopen tot 2020, waarna met de aanleg kan worden begonnen. Die neemt ongeveer 2,5 jaar in beslag.
Nederland zal begin 2018 met een nieuw bestemmingsplan komen, dat nodig is omdat de tram in eerste instantie niet zal doorrijden tot het station van Maastricht. In België moet nog worden overlegd met spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel, die een hele reeks overwegen moet opheffen. Het gaat om zeven overwegen in Diepenbeek en zeven in Bilzen, waarvan de opheffing in totaal 31 miljoen euro zou kosten.
Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen is tevreden met de beslissing rond de sneltram. "Door de nieuwe structuur die alle partners hebben opgezet, waarbij men op geregelde tijdstippen samenzit en samen de regie in handen neemt, ontstaat er een vruchtbaar samenwerkingsmodel die niet alleen het geloof in Spartacus lijn 1, maar ook de effectieve uitvoering ervan ten goede komt", aldus Keulen.

Naar aanleiding van de aanpassing van de doelstelling van 2021 naar 2023, stelt Keulen een parlementaire vraag aan minister Weyts. Zo wil Keulen weten of de bijstelling is gebeurd om een "zekere voorzichtigheid in te bouwen om eventuele vertragingen op te vangen". Ook over de situatie van Spartacuslijn 2, die moet sporen van Diepenbeek via Genk naar Maasmechelen, wil Keulen meer informatie van de minister.

vrijdag 19 mei 2017

Persbericht 18-05-2017 : “De Krieckaert heeft geen toeristisch kwaliteitslabel meer, maar is perfect veilig voor bewoners en bezoekers”

Reactie op aantijgingen van lokale CD&V-afdeling over domein De Krieckaert

De gemeente is opnieuw volledig eigenaar van De Krieckaert na het faillissement van de vorige uitbater. Dit heeft alles te maken met het feit dat de vorige uitbater zijn concessievergoedingen niet betaalde aan de gemeente. Het gemeentebestuur heeft een schuldvordering van 518.000 euro ingediend bij de curator.
We zijn momenteel in gesprek met een aantal mogelijke partijen die geïnteresseerd zijn in de aankoop van De Krieckaert. We hopen deze gesprekken in de loop van de komende weken af te ronden. De uitbating van een vakantiepark is geen kerntaak van een gemeente!  De gemeente baat het park dan ook niet uit, maar houdt het alleen in stand in afwachting van een definitieve verkoop.
Het schepencollege heeft vandaag beslist om een pop-up-uitbating van De Krieckaert toe te wijzen voor het zomerseizoen (van begin juni tot oktober) aan de heer Bart Bollen, de voormalige uitbater van de Preekstoel in Maasmechelen.

De erkenning van Toerisme Vlaanderen is een kwaliteitslabel. Het park zelf is brandveilig nadat de gemeente er in 2016 tal van investeringen heeft uitgevoerd en was nog nooit zo brandveilig als nu, wordt onderhouden door de technische dienst … Bewoners en bezoekers kunnen daar dus veilig toeven.

dinsdag 16 mei 2017

Persbericht Politie Lanaken-Maasmechelen 13 mei 2017 : RESULTATEN SLIM-ACTIE

Tussen vrijdag 12 mei 20 uur en zaterdag 13 mei 04 uur werd door de politie Lanaken-Maasmechelen een verkeersactie georganiseerd.  
De actie vond plaats zowel in Lanaken als Maasmechelen.


Er werden 172 bestuurders gecontroleerd.
·       Twee bestuurders bliezen positief.  Hun rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken.
·       Van drie bestuurders werd het rijbewijs gedurende drie uur ingehouden.
·       Eén proces-verbaal werd opgesteld voor een voertuig dat niet voldeed aan de technische eisen.

·       Eén bestuurder reed met handelaarskentekenplaten rond, terwijl dit niet was toegelaten.  Deze kentekenplaten werden in beslag genomen.

zondag 14 mei 2017

Persbericht 12-05-2017 : “Aanpassing decreet complexe projecten is noodzakelijk om Noord-Zuid te realiseren”

Uitspraak Raad van State over de omleidingsweg Noord-Zuid ligt in de lijn der verwachtingen

De Raad van State heeft het negatief advies van de auditeur gevolgd en het GRUP betreffende de omleidingsweg van de Noord-Zuid vernietigd. “Er is zekerheid in de onzekerheid en dit is een signaal voor de Vlaamse Regering om in actie te komen met een aanpassing van het decreet complexe projecten”, stelt Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen vast.

“Het huidige systeem bewijst dat men op zijn eigen limieten botst. De procedures met meerdere inspraakmomenten leiden niet meer tot uitspraak. Dit creëert het beeld van de machteloze overheid”, verduidelijkt Keulen. “Werken via een vorm van decretale validatie is meer dan ooit noodzakelijk.”


“We dringen erop aan dat de Vlaamse Regering snel komt met het beloofde voorstel van de aanpassing van het decreet complexe projecten. Hierdoor krijgt de bevolking inspraak in het begin van de procedure, maar geeft de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement nadien de definitieve goedkeuring”, aldus Marino Keulen. “Belangrijk hierbij is dat de eindeloze procedures bij de Raad van State onmogelijk gemaakt worden.”

woensdag 10 mei 2017

Persbericht 09-05-2017 : “Drie bussen De Lijn ontvreemd”

Oneigenlijk gebruik van lijnbussen komt amper voor

Begin maart van dit jaar gebeurde op de E34 een ongeval met een lijnbus waarbij de bestuurder de bus van De Lijn ontvreemd had. Na deze gebeurtenis stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) een vraag aan bevoegd minister Weyts over de beveiliging van de stelplaatsen. “Uit het antwoord van de minister blijkt dat het met de beveiliging wel snor zit. Sinds 2014 werden in totaal drie bussen ontvreemd voor oneigenlijk gebruik, wat gezien het uitgebreide wagenpark van De Lijn (in 2015 had men 2.262 autobussen in dienst) een zeer relatief cijfer is”, stelt Keulen vast.

De veiligheidsmaatregelen van elke stelplaats zijn zeer uitgewerkt. In eerste instantie zowel de beveiliging van de terreinen als de gebouwen (met een hekwerk, afsluitbare poorten en slagbomen, een badgesysteem en verschillende types sleutels naargelang de hogere gevoeligheid van het lokaal), specifieke inbraakbeveiliging (alarmsysteem en camerabewaking) en organisatorische maatregelen (de eerste aanwezige persoon opent de poort en de laatste sluit deze weer af). Deze maatregelen zitten in een standaard inrichting van de stelplaatsen die De Lijn hanteert.

De afgelopen jaren, sinds 2014, zijn er drie bussen ontvreemd voor oneigenlijk gebruik. Eén maal door een medewerker in 2016 en tweemaal door niet-medewerkers van De Lijn (in 2014 en recent in 2017). De medewerker is nadien definitief uit zijn functie ontheven.


“Deze cijfers tonen aan de het een relatief probleem is en de uitgebreide veiligheidsmaatregelen hun deugdelijkheid bewijzen”, aldus Marino Keulen. “Geen enkel systeem is sluitend, vandaar de drie keren oneigenlijk gebruik, maar in verhouding tot de totaliteit van het wagenpark van De Lijn is dit aantal verwaarloosbaar. Het toont bovendien ook aan dat men al goed thuis moet zijn in een stelplaats om erin te slagen met een lijnbus rond te gaan rijden.” 

maandag 8 mei 2017

Persbericht 07-05-2017 : “Pachters van De Lijn betalen om 50 ‘vervuilende’ bussen binnen de LEZ-Antwerpen te gebruiken”

De pachters van De Lijn die de lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen aandoen, rijden met een vijftigtal bussen die niet voldoen aan de voorwaarden om gratis de LEZ binnen te mogen en hiervoor betalen de pachters in totaal €69.000 aan retributies op jaarbasis. Dit blijkt uit een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan bevoegd minister Weyts. “De pachters kiezen ervoor om te betalen om met een beperkt aanbod van oudere bussen (uit 2006 of recenter met een euronorm 3 zonder roetfilter) Antwerpen binnen te rijden en nog niet te opteren voor de aankoop van nieuwe bussen. Dit behoort uiteraard toe tot de autonomie van elke exploitant”, stelt Keulen vast.

Door hiervoor te kiezen, dient de pachter wel per bus een bedrag van €1.380 per jaar te betalen. Dit is voor een pachter een peulschil in vergelijking met de aankoop van een nieuwe bus. Daarom wachten de pachters tot de huidige bus volledig afgeschreven is vooraleer een nieuwe bus aan te schaffen en betaalt men een retributie om ondertussen met de huidige bus de LEZ te mogen binnen rijden.

De Lijn zal in de nieuwe aanbestedingscontracten voor exploitanten of pachters bijkomende criteria rond groene bussen opnemen. De Lijn zelf zet verder in op de versnelde vergroening van de eigen vloot. De afgelopen drie jaar heeft De Lijn alvast 358 bussen aangekocht en wordt nog dit najaar een volgende bestelling voorzien met grotendeels hybride exemplaren. Daarnaast startte De Lijn verschillende projecten met puur elektrische voertuigen.

“Een dergelijke beweging is ook noodzakelijk nu meerdere steden nadenken om een LEZ in te voeren in het centrum. De Lijn dient zich hierop voor te bereiden. De situatie van de pachters is enigszins anders, daar deze veel meer ingezet worden voor het streekvervoer en minder in de stedelijke centra. Om in de toekomst de overgang naar een LEZ te versoepelen stelt de minister dat overleg tussen de lokale overheden, De Lijn en de sector noodzakelijk zijn”, besluit Marino Keulen. “Dat is ook de mening van Open Vld, toekomstige LEZ’s dienen goed voorbereid te worden met alle partners zodat de invoering ervan soepel kan verlopen.”


woensdag 26 april 2017

Persbericht 25-04-2017 : “Externe dienstverlener kan verkeersbordendatabank terug op de rails krijgen”

De bestaande verkeersbordendatabank zorgt regelmatig voor enige consternatie in Vlaanderen. De databank waarin elk verkeersbord in Vlaanderen opgenomen is, bestaat sinds 2011, maar werd sindsdien in vele gemeenten amper geactualiseerd. Vaak gebeurt dit omdat het een complex systeem is dat vrij traag werkt en niet gebruiksvriendelijk is voor de wegbeheerders. Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen blijkt dat minister Weyts doorzet met zijn eerder aangekondigde hervorming van het systeem, maar hierin enkel een ondersteunende rol ziet voor externe partners. Voor Marino Keulen is dit een gemiste kans: “externe partners kunnen juist een toegevoegde waarde zijn om de data te beheren en up-to-date te houden.”

De hervorming van de verkeersbordendatabank die minister aankondigde tijdens de commissievergadering van 17 maart 2017 omvat: nagegaan hoe het beheersproces van de verkeersborden kan worden geïntegreerd, alsook hoe de totstandkoming van de aanvullende reglementen kan worden gekoppeld aan de verkeersbordendatabank. De minister sluit niet uit dat een externe dienstverleners hier een rol in opneemt, maar dan eerder ter ondersteuning. Aangezien de minister van oordeel is dat hier een te grote kostprijs aan vasthangt en de wegbeheerders hebben alle informatie over de verkeersborden in bezit.


“Wat betreft de kostprijs heeft de minister een valabel punt, maar het grote probleem vandaag is dat de data van de wegbeheerders vaak niet op de verkeersbordendatabank komt wegens de complexiteit van het systeem. Een mogelijkheid is dan om een externe partij die bekend is met het verzamelen van grote aantallen data deze taak op zich neemt en dat de wegbeheerders simpelweg hun gegevens overmaken aan deze partner. De kostprijs mag hiervoor geen issue zijn, want de voordelen (bv. betere updatemogelijkheden voor GPS en intelligente mobiliteitsoplossingen) zorgen voor een betere verkeersveiligheid”, besluit Keulen.

maandag 24 april 2017

Persbericht 24-04-2017 : “Makkers staakt uw wild geraas”

De cijfers die oppositiepartij sp.a vandaag in Het Belang van Limburg publiceert over de investeringen van De Lijn in Limburg verdienen de nodige nuance stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) vast.

De lezing van de investeringscijfers van De Lijn door de sp.a is zeer eenzijdig en neigt naar halve waarheden en hele leugens die men vertelt. Marino Keulen: “De Lijn investeert wel degelijk meer dan 1% in onze provincie. De aankoop van rollend materieel wordt gedaan vanuit de centrale diensten, waarna de nieuwe bussen ingezet worden in elke provincie (er zijn er voor dit jaar 188 besteld waarvan er 73 voor Limburg zijn). Dit bedrag mist uiteraard in de investeringen per provincie. Bovendien zitten in het provinciale budget wel de tram-gerelateerde investeringen en Limburg heeft vooralsnog geen tramaanbod; binnen afzienbare tijd hopelijk wel met het Spartacusproject. Bijgevolg zitten in het investeringsprogramma per provincie enkel investeringen in o.a. stelplaatsen en stationsomgevingen.”

De Lijn heeft de voorbije jaren meer geïnvesteerd in Limburg en in de stelplaatsen (bv. Tongeren), waardoor er voor 2017 minder noodzakelijke investeringen zijn aan infrastructuur, het budget voor dit jaar gaat voornamelijk naar de stelplaats van Hasselt (ongeveer ca. 1,4 miljoen euro). “Dit zijn de feiten. Men kan niet elk jaar dezelfde stelplaats aanpakken”, aldus Keulen.


“Wat onthouden de mensen vooral van dergelijk nieuws: het gehakketak. Wie verliest in dit verhaal: de politiek. Hier wordt niemand beter van, zeker niet de reiziger”, besluit Marino Keulen.

vrijdag 21 april 2017

Overzicht tijdelijke maatregelen Noord-Zuidverbinding Limburg.

De Vlaamse Regering heeft enkele bijkomende tijdelijke maatregelen genomen om de verkeersdoorstroming op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren te bevorderen. Dit is noodzakelijk omdat het dossier van de omleidingsweg zich nog steeds in een procedureslag bevindt. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelde hierover een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Weyts en deze bevestigde de eerdere communicatie hieromtrent.

De volgende tijdelijke maatregelen gaan genomen worden:

  • Optimalisatie van de verkeerslichten kruispunt Helzold-Kazernelaan: uitgevoerd in voorjaar 2017.
  • Optimalisatie van de verkeerslichten (slimmer maken): realisatie tussen april en juli 2017.
  • Verlenging van de afslagstrook ter hoogte van Meerstraat: voorzien voor uitvoering in 2017.
  • Afslagstrook Heidestraat en fietsoversteek spoorweg: er werd door een een procedure aangespannen; het uitvoeringsplan wordt nu geoptimaliseerd om innemingen te beperken.
  • Brownfieldontwikkeling met ondergrondse verbinding: het realisatieconvenant is in opmaak; de Vlaamse overheid draagt 7 miljoen euro bij en de gemeente moet de verdere financiering regelen. De timing is voor het grootste deel in handen van de gemeente Houthalen-Helchteren.
Deze maatregelen worden opgenomen in de reguliere budgetten van het Agentschap Wegen en Verkeer en uitgevoerd door ditzelfde agentschap. Eveneens wordt er een technisch rapport opgemaakt en kan de Vlaamse Regering op basis hiervan beslissen om nog bijkomende maatregelen te nemen.

Voor de doorstroming op de Grote Baan vindt Marino Keulen dit een goede zaak, maar het kan en mag niet de bedoeling zijn om dit als een soort alternatief doorgangstracé te zien voor de omleidingsweg en die piste te begraven. In het dossier van de omleidingsweg moet de minister doorzetten en komen met een decretale oplossing via het parlement.

woensdag 12 april 2017

Persbericht gemeente Lanaken 12-04-2017 : TWEE BELANGRIJKE BOUWVERGUNNINGEN AFGELEVERD

Voormalig klooster wordt locatie voor sociale woningbouw

Het gemeentebestuur van Lanaken heeft de bouwvergunning afgeleverd voor de bouw van 22 sociale woningen van Sociale Huisvestigingsmaatschappij Maaslands Huis op de locatie van het voormalig klooster op de Gasthuisstraat in Lanaken. Het klooster van De Kleine Zusters van de Heilige Jozef is een gebouw dat in 2011 door het Maaslands Huis werd gekocht van de gemeente Lanaken.
Schepen van ruimtelijke ordening, Sofie Martens: “Na een lange procedure van onderhandelen over de inplanting en het uitzicht van het gebouw zijn we opgelucht dat we eindelijk een bouwvergunning kunnen afleveren. Door het afleveren van de bouwvergunning kan er weldra gestart worden met de bouw van 22 huurappartementen van het Maaslands Huis. We hopen op een vlotte opstart van de bouw.”

Begeleid wonen in Veldwezelt

Ook zullen er op de Molenpoel in Veldwezelt 7 woongelegenheden gebouwd worden voor begeleid wonen. Hier zullen personen met een handicap ondersteund worden zodat ze zelfstandig kunnen wonen. Het gaat hierbij om 6 studio’s en 1 appartement die uitgebaat zullen worden door vzw Tevona uit Lafelt.


dinsdag 11 april 2017

08-04-2017 : Persmededeling politie Lanaken-Maasmechelen

RESULTATEN SLIM-ACTIE
Op vrijdag 7 april tussen 20 uur en zaterdag 8 april te 04 uur werd er een SLim-actie georganiseerd door de politie Lanaken-Maasmechelen. De actie vond plaats op de Rijksweg en op de Gewestweg N78. Er werden 277 bestuurders gecontroleerd. Twee bestuurders kregen een proces-verbaal voor drugs in het verkeer (positieve speekseltest) en het rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.  Twee bestuurders werden geverbaliseerd voor alcohol achter het stuur en moesten eveneens hun rijbewijs inleveren voor 3 uur voor resultaat A. Drie bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor 6 uur wegens resultaat P. Er werden drie processen-verbaal uitgeschreven voor respectievelijk het niet dragen van de gordel, GSM achter het stuur en inschrijving voertuig. Er werd één proces-verbaal van waarschuwing uitgeschreven. Eén voertuig moest getakeld worden omwille van een buitenlander die de onmiddellijke inning van 1200 euro niet kon betalen na het afleggen van een positieve ademtest.


donderdag 30 maart 2017

Persbericht gemeente Lanaken 29-03-2017 : Lanaken wenst van haar eigen ondernemers aan te kopen

Gemeente Lanaken wenst van haar eigen ondernemers aan te kopen !

De gemeente Lanaken wenst Lanakense ondernemers ook in het kader van haar eigen
projecten te ondersteunen.

Indien de gemeente, het OCMW, het autonoom gemeentebedrijf of de VZW Toerisme
zaken wenst aan te kopen, leveringen wil plaatsen of infrastructurele werken dient te
laten uitvoeren, is zij wettelijk verplicht om dit met nodige mededinging d.m.v. een
prijsvraag te doen. We houden ons met andere woorden aan de wettelijke verplichtingen die gelden bij 
openbare aanbestedingen.

Om haar eigen ondernemers de kans te geven hiervan een graantje mee te pikken,
keurde zij in al haar entiteiten een richtlijn goed, waarbij de meerderheid van de aan te
schrijven verkopers, leveranciers of aannemers in Lanaken dient gevestigd te zijn.

Afhankelijk van de inhoud en techniciteit van het concrete dossier zullen de gespecialiseerde Lanakense 
ondernemers gevraagd worden om deel te nemen aan de prijsvraag.


Daar weinig ondernemers bekend zijn met de werkwijze om een juiste offerte op te maken en in te 
dienen, zal de gemeente een praktische workshop organiseren.  Daarmee  wenst de gemeente de 
mogelijke drempel die bij ondernemers leeft, te verlagen en hen te stimuleren om deel te nemen aan 
dergelijke aanbestedingen.

donderdag 23 maart 2017

Persbericht 22 maart 2017 : “Veertien projecten door Vlaanderen aangemeld bij Europese Commissie om kans te maken op cofinanciering”

In totaal zijn er veertien projecten op Vlaams grondgebied aangemeld bij de Europese Commissie om kans te maken op subsidies voor infrastructuurwerken (TEN-T/CEF: Trans-European Transport-network/Connecting Europe Facility). Het gaat om een vraag naar 95.691.070 euro cofinanciering. Er zijn drie soorten projecten aangemeld: projecten waarbij Vlaanderen zelf als aanvrager optreedt, projecten waarbij private consortia een aanvraag doen met een Vlaamse onderneming als partner of op Vlaams grondgebied en projecten waarbij het federale niveau de aanvrager is en wat op Vlaams grondgebied uitgevoerd wordt. Tegen de zomer van 2017 zal de Europese Commissie bekend maken welke projecten subsidies/cofinanciering zullen ontvangen.

Vlaanderen blijft investeren in infrastructuur en duurzame mobiliteit en heeft hiervoor veertien projecten aangemeld bij het Innovation and Networks Executive Agency (INEA) van de Europese Commissie. Deze beslissen tegen de zomer van 2017 welke projecten weerhouden worden en subsidies krijgen in de vorm van cofinanciering.

De ingediende projecten (zie de bijlage voor een volledig overzicht) gaan zowel over infrastructuurwerken (bv. elektrificatie spoorlijn 19 Mol-Neerpelt-Weert – onderdeel van de IJzeren Rijn), als groene brandstof (bv. investeren in LNG) en moderne technologie om de verkeersstromen te optimaliseren (bv. Intelligente Transport Systemen).

Dit is de derde oproep voor TEN-T/CEF en in de voorbije oproepen heeft de Vlaamse Regering onder andere geld gekregen voor de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal en de optimalisatie van het kanaal Gent-Terneuzen.


“Deze projectoproep heeft de Vlaamse Regering vooral aangewend om in te zetten op duurzame mobiliteit en groene energie. Dit ligt ook helemaal in lijn met de ambities van de Vlaamse Regering ter zake. Daarnaast zijn er door de federale overheid ook twee spoordossiers aangemeld die voor Vlaanderen zeer belangrijk zijn: de elektrificatie van de spoorlijn 19 Mol-Weert en een studie naar de optimalisatie van de spoorinfrastructuur in de kanaalzone Gent-Terneuzen. Het toont aan dat met Europese cofinanciering Vlaanderen blijft inzetten in innovatie en verduurzaming”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen.

dinsdag 21 maart 2017

Persbericht gemeente Lanaken 20-03-2017 : Bouwwerken Lokaal Dienstencentrum op schema

De bouwwerken aan het Lokaal Dienstencentrum zijn volop bezig en liggen op schema. Het dienstencentrum wordt geïntegreerd in het nieuwe woonzorgcentrum langs de ringweg. Verwacht wordt dat deze bouwwerken afgerond zijn tegen september van dit jaar.  Het Lokaal Dienstencentrum wordt de nieuwe ontmoetingsplaats voor senioren waar ze terecht kunnen voor diverse activiteiten én voor een gezonde maaltijd.

Het is de bedoeling om een breed aanbod aan hobby-, vormings- en informatieve activiteiten op maat van de senior te voorzien.  Tevens is er ook een ADL ruimte waar persoonlijke  hulp kan geboden worden zoals bijv. pedicure, kiné, bloeddrukmeting, enz…

OCMW Voorzitter Michel Stevens: “Het Lokaal Dienstencentrum moet een ontmoetingsplaats worden, niet alleen voor de mensen die in het aanpalende woonzorgcentrum verblijven, maar voor alle senioren in onze gemeente. Ze kunnen er terecht voor fijne activiteiten maar ook voor een gezonde maaltijd. De senioren die omwille van hun gezondheid of andere redenen zelf niet meer koken, zullen hier terecht kunnen voor een gezonde maaltijd tegen een betaalbare  prijs.”
Het OCMW gaat via het Lokaal Dienstencentrum haar maaltijdenservice uitbreiden. Momenteel kan men via ‘de Oase’ terecht in Gellik en Neerharen. Vanaf september komt daar met het Lokaal Dienstencentrum een derde locatie bij. Voor wat betreft de levering van maaltijden blijft Trabajo de vaste partner.  Dit is een sociaal economieproject dat kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt ervaringskansen geeft door hen in te schakelen in de werking van de keuken.  

Michel Stevens: “De organisatie van de maaltijdservice is momenteel nog uitbesteed, maar zal vanaf september integraal onderdeel worden van de werking van Lokaal Dienstencentrum net zoals organisatie van de namiddagactiviteiten. Die zijn er nu al in Gellik en Neerharen. We bekijken de mogelijkheid om die namiddagactiviteiten ook uit te breiden naar de andere deelgemeenten.”


Tijdens het weekend van 2 en 3 september 2017 openen de deuren.  

Belga 21-03-2017 : Bijna 10 procent verkeerslichten langs gewestwegen uitgerust met rateltikkers

BRUSSEL 21/03 12:51 (BELGA)
164 van de 1.692 kruispunten (9,7 procent) met verkeerslichten langs Vlaamse gewestwegen zijn uitgerust met rateltikkers of een ander akoestisch of tactiel systeem ten behoeve van blinden en slechtzienden. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld). Sinds eind 2014 is het aantal gestegen van 148 tot 164.

De plaatsing van dergelijke infrastructuur gebeurt op aanvraag, die behandeld wordt door de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid en ondersteund moet zijn door een vereniging voor blinden en slechtzienden. Steden en gemeenten die volgens het ruimtelijk structuurplan als regionaalstedelijk gebied zijn ingedeeld kunnen sinds 2015 een groepsaanvraag indienen voor het plaatsen van voorzieningen op alle kruispunten op hun grondgebied die in de bebouwde kom gelegen zijn.

vrijdag 17 maart 2017

Persbericht 16-03-2017 : “De voortgang van de Spartacusverbinding Hasselt-Maastricht heeft nood aan een hogere versnelling”

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken is vandaag de voortgang van de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht besproken. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) maakt zich zorgen over de evolutie van dit dossier: “De Nederlandse partners hebben enkele probleempunten op tafel gelegd en Infrabel stelt dat er geen geld voorzien is voor de afschaffing van de spoorwegovergangen in Bilzen en Diepenbeek. De sense of urgency is uit dit dossier aan Vlaamse zijde en daarom stelde ik hierover enkele vragen aan bevoegd minister Weyts.”

Vragen bij de Nederlanders

Minister Weyts stelt dat de voortgang van de tramlijn belangrijk blijft voor de Vlaamse Regering, maar dat men met aanbestedingen en onteigeningen wacht totdat het bestemmingsplan van de gemeente Maastricht afgerond is. Door de problemen aan Nederlandse zijde in de periode 2014-2015 heeft men de onteigeningen en aanbesteding on hold geplaatst. Op 22 mei zal de minister samenzitten met de Nederlandse partners om alle problemen te bespreken. De claim van het Rijk zag minister Weyts vooral als een aansporing naar de gemeente Maastricht en de provincie Nederlands-Limburg toe. Echter, dit is een interne zaak van de Nederlanders en hierin zal de minister zich niet bemoeien.

“De claim van staatssecretaris Dijksma om de subsidie van 37 miljoen euro terug te trekken indien de tramverbinding niet gerealiseerd wordt voor 2020 is niet zo dwingend. Op dit punt zitten de minister en ik op dezelfde golflengte, want de minister bevestigde mijn aanvoelen”, aldus Marino Keulen.

Infrabel

Wat het afschaffen van de overwegen betreft stelt de minister dat ook hij verrast was door de communicatie van Infrabel. Zeker omdat de engagementen aan Vlaamse zijde duidelijk zijn, maar de protocollen voor de spoorovergangen in Bilzen nog niet ondertekend zijn. Voor Diepenbeek is dit wel het geval (sinds 2008), maar nu stelt Infrabel dat er te weinig budget voorzien is. Daarom zal minister Weyts volgende week de heer Lallemand van Infrabel zien en ook een interministeriële conferentie samenroepen van de ministers van mobiliteit om zijn federale collega Bellot te spreken hierover.

Werk maken van de onteigeningen


“Het is positief dat minister Weyts de komende weken gesprekken aangaat met de verschillende partijen. Het Spartacusproject heeft nood aan een nieuwe versnelling na de ondertekening van het addendum in december 2016. Iedereen is en blijft overtuigd van de noodzaak van het project voor de mobiliteit in Limburg. Aan Vlaamse zijde moeten we ondertussen werk maken van de onteigeningen. Dit is complex en tijdrovend en hierin mogen we geen tijd verliezen”, stelt Keulen vast.

maandag 6 maart 2017

Persbericht 05-03-2017 : “Geen bijkomende maatregelen na aangekondigde sluiting JLG in Maasmechelen”

Nadat JLG, een producent van hoogtewerkers en mobiele platformen in Maasmechelen, eind januari bekend maakte dat de 270 arbeidsplaatsen tegen 2018 verloren zullen gaan, vroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) aan Vlaams minister Muyters of er bijkomende maatregelen genomen gaan worden om de toekomstige werklozen te begeleiden. “De minister stelt dat er een overleg met de gemeente Maasmechelen gepland wordt, maar vanuit Vlaanderen zullen geen bijkomende maatregelen specifiek voor Maasmechelen genomen worden”, stelt Marino Keulen vast. “Er bestaan reeds vele maatregelen en het is noodzakelijk deze adequaat in te zetten, zeker in een gemeente met een hoge werkloosheidsgraad van 11,7% (cijfers december 2016).”

In Vlaanderen zijn er na de sluiting van Heinz in Turnhout en Ford in Genk al vele steunmaatregelen voor bedrijven en KMO’s genomen en deze werpen hun vruchten af. Bijgevolg oordeelde minister Muyters dat bijkomende maatregelen specifiek voor Maasmechelen niet noodzakelijk zijn. Bedrijven in deze gemeente kunnen gebruik maken van steunmaatregelen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, de regionale steunkaart (voor strategische transformatiesteun) en de VDAB neemt initiatieven voor werklozen te activeren. Voor 2017 zijn reeds 768 reguliere acties voor trajectbegeleiding, bemiddeling en sollicitatietraining voorzien voor de niet-werkende werkzoekenden uit de Maasregio dankzij de SALK-middelen.

Ook op het vlak van grensoverschrijdende tewerkstelling heeft de VDAB een aantal samenwerkingsverbanden opgestart, zoals recent met VDL NedCar in Born. Voor Maasmechelen kunnen eventueel specifieke trajecten naar de arbeidsmarkt opgezet worden.

Ten slotte stelt de minister ook dat lokale besturen zelf hun autonomie kunnen aanwenden om mee een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat te creëren.


“De sluiting van JLG treft vele Maaslandse gezinnen, er bestaan echter al vele Vlaamse steunmaatregelen en de VDAB zet reeds sinds Ford-Genk fors in op trajectbegeleiding op maat, zodat bijkomende maatregelen weinig effect zullen resorteren”, aldus Keulen. “Dit ontslaat echter niemand van de verantwoordelijkheid om een ondernemersvriendelijk klimaat te creëren en bijkomende arbeidsplaatsen te generen.”

Persmededeling politie Lanaken-Maasmechelen 04-03-2017

RESULTATEN SLIM-ACTIE

Op vrijdag 3 maart tussen 20 uur en zaterdag 4 maart te 04 uur werd er een SLim-actie georganiseerd door de politie Lanaken-Maasmechelen. De actie vond plaats in de 2de Carabinierslaan en de Tongersesteenweg te Lanaken en op de Rijksweg te Maasmechelen. Er werden 217 bestuurders gecontroleerd. Eén bestuurder kreeg een proces-verbaal voor drugs in het verkeer (positieve speekseltest) en zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Eén bestuurder was niet in orde met zijn technische schouwing. Twee bestuurders waarvan één motorrijder werden geverbaliseerd voor alcohol achter het stuur en moesten eveneens hun rijbewijs inleveren voor 15 dagen. Een andere bestuurder moest zijn aanhangwagen afkoppelen wegens overlading en het bevestigen van een onjuiste kentekenplaat. De bestuurder van het voertuig met aanhangwagen had ook geen geldige verzekering. Een vrachtwagenchauffeur was niet in orde met de wetgeving op de tachograaf.

donderdag 2 maart 2017

Persbericht gemeente Lanaken 02-03-2017 : REACTIE OP ARTIKEL VERWAARLOOSDE PAARDEN OP HBVL.BE

Het gemeentebestuur van Lanaken heeft geen toestemming gegeven om paarden te stallen op het voetbalterrein in Gellik. Burgemeester Marino Keulen: “Het gemeentebestuur is eigenaar van het voetbalterrein en is dus de enige partij die het recht heeft om hiervoor toestemming te geven. Dit is echter niet gebeurd. Wij gaan een onderzoek opstarten om te weten te komen wie deze toestemming heeft gegeven. Want deze persoon heeft hiervoor geen autoriteit.”

De gemeente Lanaken wilt haar inwoners oproepen om het gemeentebestuur in te lichten indien ze vaststellen dat er gebruik gemaakt wordt van de terreinen. Ook wordt de politiezone Lanaken-Maasmechelen ingeschakeld om het gebruik van de terreinen te controleren.

Personen die een melding willen doorgeven kunnen dit telefonisch via T 089 730 730 of per e-mail via info@lanaken.be.


Persbericht 28-02-2017 : “Uitrol van rateltikkers aan verkeerslichten blijft beperkt en hiervoor moet de Vlaamse Regering een tand bijsteken”

Momenteel zijn er in Vlaanderen 164 verkeerslichtinstallaties uitgerust (van de 1.692), ofwel 9,7%, met rateltikkers voor blinden en slechtzienden. Dit blijkt uit het antwoord van minister Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld).

Over dit onderwerp stelde Marino Keulen in november 2014 een gelijkaardige vraag en toen bleek dat 148 (ofwel 9,2%) van de verkeerslichten op gewestwegen uitgerust waren met akoestische en tactiele signalen. “Uit de recente cijfers blijkt dus dat er een stijging is, alleen is dit een vrij beperkte stijging. Zeker aangezien de minister inzet op verkeersveiligheid en er een uitgebreide uitrol van slimme verkeerslichten is. Rateltikkers en andere voorzieningen voor slechtzienden zouden volgens mij standaard opgenomen moeten worden in de aanpassing van verkeerslichten en niet, zoals nu het geval is, na goedkeuring door de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid (PCV)”, stelt Keulen voor.

“We moeten jammer genoeg wel vaststellen dat de huidige werkwijze niet opschiet, dit terwijl verkeersveiligheid en de sociale mobiliteit van blinden en slechtzienden kernthema’s zijn van de Vlaamse Regering. Hierin moet absoluut een tand bijgestoken worden”, aldus Keulen.


Positief is dat sinds 2015 ook steden en gemeenten die volgens het Ruimtelijk Structuurplan als regionaal-stedelijk gebied zijn ingedeeld, de bijkomende mogelijkheid voorzien om een algemene aanvraag in te dienen voor het plaatsen van voorzieningen voor blinden en slechtzienden op alle kruispunten op hun grondgebied die in de bebouwde kom zijn gelegen. “Dit moet er op termijn voor zorgen dat ook binnen de bebouwde kom in steden en grotere gemeenten er meer voorzieningen voor veilige oversteekplaatsen voor blinden en slechtzienden kunnen komen”, besluit Marino Keulen.

woensdag 1 maart 2017

Persbericht 28-02-2017 : “Obstakel rond spoorwegovergangen in Bilzen zal de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht niet tegenhouden”

Eind december 2016 stelde de burgemeester van Bilzen dat er nog geen akkoord is over de zes spoorovergangen in haar gemeente. Dit akkoord is noodzakelijk om de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht te realiseren. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelde hierover een vraag aan bevoegd minister Weyts en kwam te weten dat er in Bilzen een betwisting is over één spoorwegovergang en dat voor de overwegen in Diepenbeek de samenwerkingsovereenkomst volledig ondertekend is. “Van zodra het probleem rond de overweg aan de Sint-Lambertuslaan in Bilzen opgelost is, kan de samenwerkingsovereenkomst ondertekend worden”, aldus Keulen.

Wat de overwegen in Bilzen betreft is er enkel een discussie over de mogelijke ondertunneling van de spoorwegovergang aan de Sint-Lambertuslaan. Deze overweg heeft geen direct gevolg voor de tramverbinding, maar zit wel mee in de samenwerkingsovereenkomst van zes spooroverwegen die elke partij dient te ondertekenen, zoals Infrabel, De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Wat de overwegen in Diepenbeek betreft is er geen enkel probleem meer, daar hiervoor de samenwerkingsovereenkomst ondertekend is met een addendum voor de overwegen aan de Waardestraat en de Peperstraat.

De overweg aan de Sint-Lambertuslaan maakt geen deel uit van het tracé van de sneltram, maar men heeft alle spooroverwegen gebundeld om deze in één keer aan te pakken. “Dit mag echter geen invloed hebben op de realisatie van de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht. Infrabel en Bilzen mogen geen bondgenoten worden om Spartacus tegen te werken. De eerste omdat ze in besparingsmodus zijn en de tweede omdat men nu eenmaal tegen het project is”, vreest Marino Keulen.


“Nadat het addendum van de kaderovereenkomst tussen de Vlaamse en Nederlandse partijen gesloten is eind vorig jaar, is en blijft het de vaste overtuiging van de Vlaamse Regering om dit project te realiseren. Ik ben er dan ook van overtuigd dat er snel een oplossing voor de laatste spooroverweg gevonden zal worden en ook deze klif gerond is. Ondertussen werkt men naarstig verder met de realisatie van de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht”, besluit Keulen.

maandag 27 februari 2017

Persbericht 14-02-2017 : “Vlaanderen investeert fors in slimme verkeerslichten”

Vlaanderen investeerde in 2016 extra middelen in bijkomende slimme verkeerslichten, maar de weg is nog lang om via goed afgestelde verkeerslichten voor een vlotte doorstroming te zorgen stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen vast. “In 2016 werden in Vlaanderen 325 lichtenregelingen aangepast. Minister Weyts stelde als doel voorop in 2015 om jaarlijks 350 verkeerslichten aan te pakken, zodat vier jaar later elk verkeerslicht een slim verkeerslicht zou zijn. Vorig jaar haalde men dit aantal niet, maar het team verkeersplanners van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is uitgebreid van 5 naar 8 personen en er is een bijkomend budget voorzien zodat de komende jaren een tandje bijgestoken kan worden”, aldus Keulen. “Slimme verkeerslichten beteken een enorme winst voor de doorstroming en komt de filedruk op onze gewestwegen ten goede. Op dit vlak voeren we een inhaalbeweging door ten opzichte van ons buurland Nederland, waar deze techniek al langer toegepast wordt, maar tegen het einde van de legislatuur zal elk verkeerslicht op een gewestweg een slim verkeerslicht zijn.”

Bijkomende middelen om te investeren in slimme verkeerslichten

In 2016 voorzag het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 325 kruispunten met verkeerslichten van een nieuwe verkeerslichtenregeling. Om dit te realiseren werd naast het reguliere krediet van AWV ook een bijkomend budget van vijf miljoen euro vrijgemaakt. Voor de praktische realisatie hiervan werd het team van verkeersplanners van AWV uitgebreid van 5 naar 8 personen.

Provincie
Aantal aangepaste verkeerslichtenregelingen in 2016
Antwerpen
90
Limburg
34
Oost-Vlaanderen
77
Vlaams-Brabant
54
West-Vlaanderen
70

In bijlage is een overzicht gevoegd van de kruispunten waarvoor de lichtenregeling door AWV werd aangepast in 2016.

De kostprijs per kruispunt komt neer op een bedrag tussen de €88 en €3.000 (excl. BTW), maar hangt af van de specifieke situatie per kruispunt (bv. het plaatsen van bijkomende detectielussen in de weg). De verkeerslichtenregeling wordt opgemaakt door de verkeersplanners van AWV en nadien uitgevoerd door een externe aannemer.

Achterstand wegwerken om bijkomende wegcapaciteit te realiseren met een vlotte doorstroming

Indien nodig worden na de nieuwe verkeerslichtenregeling nog aanpassingen doorgevoerd, maar een evaluatie wordt niet standaard uitgevoerd. Wel heeft AWV een visie over slimme verkeerslichten uitgewerkt die dateert uit 2015 en dient als handvest voor elke toekomstige aanpassing.
“Ondanks het feit dat men voor 2016 het vooropgestelde aantal van 350 aangepaste verkeerslichten niet haalt, investeert minister Weyts fors in slimme verkeerslichten en dit komt de doorstroming alleen maar ten goede. Naast een performant openbaar vervoer zorgen goed afgestelde verkeerslichten voor een winst aan capaciteit op onze wegen en dus minder files op onze reeds overvolle gewestwegen. Deze investeringen zijn nodig omdat we op het vlak van slimme mobiliteit toch wel een achterstand hebben op onze buurlanden”, stelt Keulen vast.

“Tegen 2020 moet elk verkeerslicht in Vlaanderen een slim verkeerslicht zijn”, besluit Marino Keulen.


vrijdag 24 februari 2017

Persbericht gemeentebestuur Lanaken 24-02-2017 : Klacht van gemeenteraadslid m.b.t. e-mailadres ongegrond verklaard door gouverneur

Lanaken, 24/02/2017 - Vorige maand diende gemeenteraadslid Nivelle Rudi klacht in bij de Gouverneur omdat hij voor de correspondentie met het gemeentebestuur niet het aan hem toegekend e-mailadres van het gemeentebestuur wenst te gebruiken, maar zijn privé e-mailadres. De Gouverneur, Dhr. Herman Reynders, heeft de klacht van Dhr. Nivelle Rudi ongegrond verklaard.

Stefan Meulemans, voorzitter van de gemeenteraad: “In zijn besluit laat de Gouverneur weten dat dhr. Nivelle zelf het huishoudelijk reglement van het gemeentebestuur  heeft goedgekeurd waarin staat dat de correspondentie van de raadsleden met het gemeentebestuur verloopt via een toegekend e-mailadres eindigend op @lanaken.be . Het bestuur heeft voor deze werkwijze gekozen omdat privé e-mailadressen regelmatig wijzigen en de opvolging in dat geval moeilijk is. Gelet op hetgeen bepaald is in het huishoudelijk reglement en de ondertekening van de gebruiksovereenkomst ervan kan de gemeentesecretaris niet verweten worden dat hij het door dhr. Nivelle  gewenste privé e-mailadres niet wil gebruiken voor het toesturen van officiële documenten. De gemeentesecretaris heeft de bepalingen van het huishoudelijk regelement op correcte wijze toegepast en hij doet dit voor alle
raadsleden zonder uitzondering. “
Bovendien kan volgens de gouverneur evenmin worden ingezien hoe Dhr. Nivelle Rudi zijn werking als gemeenteraadslid in het gedrang komt. Hij heeft een tablet-PC ter beschikking gekregen waarop hij ten allen tijde het e-mailadres toegekend door de gemeente kan raadplegen.


Tot slot en ter info verwijst de Gouverneur naar het antwoord van de minister bevoegd voor binnenlands bestuur, Liesbeth Homans, op de schriftelijke vraag nr. 674 van 24 april 2015 van Bert Maertens over het gebruik van privé e-mailadressen. Omdat lokale mandatarissen over e-mailadressen beschikken die hen door hun bestuur worden ter beschikking gesteld en die ruim bekend gemaakt worden op de gemeentelijke website en in briefwisseling, achtte de minister het logisch dat alle mailverkeer in het kader van het mandaat dan ook gebeurt op het werk-e-mailadres. Bovendien vindt de minister het niet wenselijk dat een lokale mandataris briefwisseling betreffende het bestuur zou laten toekomen op een persoonlijk e-mailadres of zelf briefwisseling in het kader van zijn mandaat zou versturen met een privé e-mailadres.

donderdag 23 februari 2017

Persbericht 22-02-2017 : “Politiezone LAMA scoort onder het Limburgs gemiddelde voor wat betreft het aantal letselongevallen in 2016”

Uit de jaarlijkse monitoring letselongevallen Limburg van de Coördinatie Steundirectie Limburg van de Federale Politie blijkt dat de politiezone Lanaken-Maasmechelen (LAMA) juist onder op het Limburgs gemiddelde zit wat betreft letselongevallen per 10.000 inwoners. In 2015 vielen er 37 letselongevallen per 10.000 inwoners te betreuren op Limburgse wegen, in 2016 is dit gedaald tot 36 per 10.000 inwoners. “Wanneer we de situatie van Lanaken bekijken, dan scoren we als gemeente zeer goed in 2016 met 27 letselongevallen per 10.000 inwoners”, stelt burgemeester Marino Keulen vast. “Dat is een daling ten opzichte van 2015.”
Uit de analyse van de cijfers blijkt dat de meeste letselongevallen (met een lichtgewonde, zwaargewonde of dode als gevolg) in Limburg gebeuren op gewestwegen, tijdens de avondspits (tussen 16u en 18u) van weekdagen en vooral de maand september sprong er in negatieve zin uit.
Voor heel Limburg daalde het aantal letselongevallen in 2016 met 2% tegenover 2015 en het aantal doden met 29% (van 54 naar 39).

“Deze Limburgse cijfers, opgetekend door de lokale korpsen en de Federale politie bevestigen de landelijke trends in ongevallenstatistieken. Het aantal verkeersdoden is sinds enkele jaren in een dalende trend, maar (brom)fietsers en voetgangers blijven hierbij een kwetsbare groep. Hiervoor moeten we in zowel het beleid als onze infrastructuur blijvend aandacht aan besteden“, besluit Keulen.

vrijdag 17 februari 2017

Persbericht 16-02-2017 : “Nieuw ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik wordt volgens minister Weyts bediend aan de ingang door De Lijn”

Nadat in eerste instantie bleek dat De Lijn het nieuwe ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik enkel vanaf de Diestersteenweg ging bedienen en niet vanaf de rotonde bij de ingang van het ziekenhuis, was er heel wat verontwaardiging. Hierop volgend formuleerde Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) – op aangeven van de lokale Open Vld-fractie – een schriftelijke vraag aan minister Weyts. Voortgaand op het antwoord van de minister is De Lijn wel degelijk bereid deze campus te bedienen en haar dienstverlening in die richting aan te passen.


Het afgelopen jaar heeft De Lijn regelmatig samengezeten met het stadsbestuur van Maaseik en de ziekenhuisdirectie en heeft men verschillende pistes en budgettaire consequenties bekeken om de nieuwe ziekenhuissite efficiënt te ontsluiten. Tijdens een laatste overleg op 20 september 2016 zijn alle partijen tot een akkoord gekomen met de halte op de Diestersteenweg, ongeveer 300 meter in vogelvlucht van de ingang van het ziekenhuis. “Minister Weyts engageert zich nu dat De Lijn wel degelijk bereid is om het ziekenhuis tot aan de ingang te bedienen. Ik concludeer uit het antwoord van de minister dat de bussen van De Lijn tot aan de ingang van het nieuwe ziekenhuis zullen rijden”, stelt Marino Keulen vast.

donderdag 9 februari 2017

Persbericht 08-02-2017 : “Trajectcontroles op gewestwegen intelligent inzetten zodat het de verkeersveiligheid verhoogt”

Uit het antwoord van bevoegd minister Weyts over de voortgang van de trajectcontroles op autosnelwegen en gewestwegen blijkt dat men vooral wacht op het federale cameraschild voordat Vlaanderen zelf actie zal ondernemen. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) maant de minister wel aan om de federale regering aan te zetten tot de uitvoering van dit cameraschild. Op de gewestwegen moet Vlaanderen zelf initiatief tonen door trajectcontroles te realiseren op plaatsen waar veel mensen wonen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Terreurbestrijding en verkeersveiligheid gaan hand in hand

De federale minister van Binnenlandse Zaken heeft in de nasleep van de aanslagen in Brussel de beslissing genomen voor een ANPR-cameraschild op de autosnelwegen waarbij niet enkel criminelen gevat kunnen worden, maar ook de snelheid gemeten kan worden. In het kader van verkeersveiligheid is dit een opportuniteit en minister Weyts werkt daar aan mee. Vlaanderen voorziet voor de periode 2017-2019 4 miljoen euro om de blinde vlekken (plaatsen waar het federale cameraschild niet voorzien is) in te vullen met bijkomende ANPR-camera’s. De drie bestaande trajectcontroles worden ingepast in het gebiedsdekkend ANPR-netwerk op de autosnelwegen en de twee aangekondigde bijkomende trajectcontroles (op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst en op de E40 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Heverlee) worden on hold gezet.

“De belangrijkste taak van minister Weyts is, om naast het invullen van de blinde vlekken, de federale overheid tot uitvoering van het gebiedsdekkende ANPR-netwerk aan te zetten”, aldus Keulen. “Trajectcontroles op autosnelwegen zijn noodzakelijk en daar moet handhaving zijn, maar daar gebeuren niet de zwaarste verkeersongevallen en vallen niet de meeste verkeersdoden. Dit gebeurt vooral op gewest – en gemeentewegen door een onaangepaste snelheid. Daarom heeft de Vlaamse overheid ook een taak om trajectcontroles te realiseren op gewestwegen.”

Prioriteit op gewstwegen

Nadat minister Weyts eerder aankondigde dat de Vlaamse overheid de financiering van trajectcontroles op gewestwegen volledig voor eigen rekening ging nemen (en dus niet langer in samenwerking met de lokale overheid en de lokale politiezone), blijkt nu dat hierdoor slechts 4 (N419 te Zwijndrecht, N18 te Dessel, N14 te Hoogstraten en de N19 te Herselt) van de 26 aangekondigde trajectcontroles op gewestwegen gerealiseerd zijn. De 22 andere worden niet meer gerealiseerd.


“Voor Open Vld is het vanzelfsprekend dat trajectcontrole op de eerste plaats ingezet wordt op plaatsen waar veel ongevallen gebeuren door overdreven of onaangepaste snelheid. Op snelwegen is dit vaak minder het geval dan op gewestwegen die door dorpskernen snijden en waar publieke voorzieningen (bv. ziekenhuizen, scholen, rusthuizen …) zich situeren. Daarom liggen op de gewestwegen die doorheen dorpskernen snijden kansen voor minister Weyts om de verkeersveiligheid te verhogen en het aantal verkeersdoden te verminderen met behulp van trajectcontrole”, besluit Marino Keulen.

vrijdag 3 februari 2017

Persbericht 02-02-2017 : “Vlaanderen investeert in schone bussen en moet op termijn één grote lage-emissiezone worden”

Deze middag is in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken gediscussieerd over de verplaatsing van euronorm 2-bussen van Antwerpen-centrum naar de rand in het kader van de invoering van de lage-emissiezone. Marino Keulen (Open Vld) apprecieert de ambities van minister Weyts om de vergroening van de busvloot te versnellen, maar hekelt wel de gebrekkige communicatie van De Lijn waardoor de heisa rond deze verplaatste bussen is kunnen ontstaan.

Minister Weyts erkende dat de communicatie van De Lijn te kort geschoten is en gaf mee dat het in realiteit om 25 bussen van De Lijn gaat en 6 bussen van de pachters (onderaannemers van De Lijn) die nog euronorm 2 (diesel) zijn. Deze zijn vanaf 1 februari 2017 verplaatst naar stelplaatsen in de ruime rand rond Antwerpen en voor het centrum vervangen door dieselbussen met een recentere euronorm. De minister gaf wel mee dat deze transfer maar van korte duur is, want vanaf maart komen er nieuwe dieselbussen euronorm 6 en deze zullen de 25 bussen van De Lijn in de rand vervangen. Zo rijden er groene en schonere bussen rond in het centrum van Antwerpen en de rand.


“De doelstelling moet zijn om van heel Vlaanderen een lage-emissiezone te maken. Daarom investeert minister Weyts ook fors in nieuwe en groene bussen en is er de Vlaamse ambitie om vanaf 2019 enkel nog klimaatneutrale bussen aan te kopen. Wat de heisa rond de verplaatsing van de bussen betreft erkent de minister dat de communicatie ondermaats is waardoor er misverstanden zijn ontstaan”, stelt Keulen vast. 

donderdag 2 februari 2017

Dierenmarkt Lanaken gaat door zonder pluimvee


Na overleg heeft het gemeentebestuur besloten dat de dierenmarkt komende zaterdag kan plaatsvinden.
Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, en markten voor pluimvee worden echter verboden als preventieve maatregel na het vaststellen van vogelgriep bij een Vlaamse hobbyhouder.
Gezien deze maatregel zullen er geen pluimvee of siervogels op de markt Lanaken aangeboden worden.
Konijnen en knaagdieren zullen wel aanwezig zijn op de dierenmarkt van zaterdag 4 februari.
Vanaf donderdagmiddag 2 februari 2017 moet alle pluimvee - ook loopvogels en andere in gevangenschap gehouden vogels - van zowel professionele als particuliere houders opgehokt of afgeschermd worden (met behulp van netten), om zo alle contact met wilde vogels te vermijden.

zondag 29 januari 2017

Belga 27-01-2017 : Politiezone Lanaken-Maasmechelen fusioneert niet met andere zones

MAASMECHELEN 27/01 18:32 (BELGA)
De lokale politiezone Lanaken-Maasmechelen (LaMa) gaat niet fusioneren met andere zones, maar wil wel een doorgedreven samenwerking met omliggende politiezones. "Fusie is ruzie. Een megazone staat gelijk met een mini service", verklaarden burgemeesters Marino Keulen (Open Vld) van Lanaken en Raf Terwingen (CD&V) van Maasmechelen vrijdag op een persmoment over de werking van de politie LaMa. "We zien nu ook dat de hervormde brandweerzones niet werken", voegden de beide burgervaders eraan toe.
De twee gemeenten doen voor 2017 een extra inspanning om de politie meer slagkracht en efficiëntie te geven. Maasmechelen trekt 645.000 euro uit bovenop het budget van 4.191.000 euro, terwijl Lanaken 442.000 euro bijtelt bij het bedrag van 2.868.000 euro. Daardoor komen er vier extra agenten bij waardoor het korps 128 geüniformeerden zal tellen en het zo de derde grootste politiezone in Limburg vormt.
"Dit jaar moeten de gesprekken over samenwerking afgerond worden met de politiezones MidLim en Maasland, want MidLim beschikt bijvoorbeeld over een drone en quads. Zo kunnen we onze politiewerking versterken", aldus Marino Keulen. Vrijdag werd ook de politiehond Waldo voorgesteld, die mee op patrouille kan, maar ook als drugshond zal functioneren voor controles van voertuigen of van bezoekers bij evenementen.
De politie LaMa heeft net als andere zones in het land een zwaar en druk 2016 achter de rug door de terreurdreiging waarbij veel veerkracht en flexibiliteit van het personeel is gevraagd. Daarnaast wordt de politiezone geconfronteerd met motorclubs zoals de Hells Angels en de rivaliserende Outlaws, drugs- en grensoverschrijdende criminaliteit en het fenomeen radicalisering. Vrijdag raakte bekend dat MC Satudarah uit Maasmechelen vertrokken is, maar er is wel een supportclub van de Hells Angels in de plaats gekomen.

"Gezien de grote druk ben ik fier op mijn politiemensen. We leven door de aanslagen nu eenmaal in een ander tijdperk. Er moest veel versterking geleverd worden in Brussel en Zaventem. Voor de komende twee jaren blijven we verder werken op de drie actuele speerpunten: drugs, verkeer en woninginbraken", aldus korpschef Jacques Philippaerts.

zaterdag 28 januari 2017

Persbericht 27-01-2017 : “Blijven inzetten op begeleiding 55-plussers in hun zoektocht naar werk”

Na de sluiting van de Ford-fabrieken in Genk is de ondersteuning specifiek voor 55-plussers een belangrijk item voor de VDAB om voor deze doelgroep van werkzoekenden hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Uit het antwoord van bevoegd Vlaams minister Muyters aan parlementslid Marino Keulen (Open Vld) blijkt dat er in 2016 twee projecten specifiek voor oudere werkzoekenden opgestart zijn. Bovendien werd het dienstverleningsmodel voor de oudere werkzoekenden vanaf 1 januari bijgestuurd en kreeg het een nieuwe naam: Actief +. “De cijfers van de Limburgse economie bewijzen dat het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) veel nut heeft, alleen voor 55-plussers blijft het vaak moeilijk op opnieuw werk te vinden. Het is positief dat minister Muyters dit erkent en de VDAB bijkomende initiatieven laat nemen”, stelt Keulen verheugd vast.

Twee specifieke projecten voor Limburg

In 2016 werden twee bijkomende projecten specifiek voor oudere werkzoekenden opgestart door de VDAB. Een eerste in samenwerking met SBS (SkillBuilderS) vanaf begin 2016 waarbij de klemtoon ligt op jobhunting en jobmatching voor 50-plussers. Dit is specifiek voor werkzoekenden die geen nood hebben aan een gewone begeleiding, maar wel nog op zoek zijn naar werk en hierin begeleid worden door professionals. De focus hierbij ligt zowel op de werkzoekende als het sensibiliseren van de werkgevers.

Een tweede initiatief is eind 2016 gestart in samenwerking met VOKANS en legt de klemtoon op activeren en solliciteren via coaching om zo de mogelijke tewerkstellingskansen te verhogen voor 55-plussers.

Activeringsbeleid voor heel Vlaanderen aanpassen

Deze twee acties zijn specifiek voor Limburg, voor heel Vlaanderen wordt het activeringsbeleid stelselmatig aangepast in functie van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zo is de leeftijd van de activeringsaanpak opgetrokken tot 60 jaar in afstemming met het federaal optrekken van de beschikbaarheidsleeftijd tot 65 jaar in 2020. Daarom werd het dienstverleningsmodel voor de 55-plussers aangepast en vanaf 1 januari 2017 onder de naam Actief + bijgestuurd. De focus hierbij ligt op eerstelijnsinformatie via een digitaal startpakket en wordt aangevuld met dienstverlening op maat van de werkzoekende.

“Het toont aan dat minister Muyters begaan is met de tewerkstelling van 55-plussers in onze provincie na het drama met Ford-Genk en hierop blijft inzetten”, besluit Marino Keulen.


donderdag 26 januari 2017

Belga 26-01-2017 : Weyts neemt maatregelen voor betere beveiliging autosnelwegparkingsBRUSSEL 26/01 15:48 (BELGA)
Er is een structurele oplossing voor de bewaking van de autosnelwegparkings in de maak. Bedoeling is de parkings beter te beveiligen via een systeem van kort- en langparkeren waarbij er op de parkings voor langparkeren gewerkt wordt met omheiningen en ANPR-camera's. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) donderdag geantwoord op vragen van Marino Keulen (Open Vld) en Martine Fournier (CD&V).
Sinds vorig najaar werden de snelwegparkings in Drongen, Jabbeke en Mannekensvere bewaakt door private bewakingsfirma's. Die maatregelen kwam er door een toenemende druk van transitmigranten die op die parkings probeerden binnen te dringen in vrachtwagens in de hoop op die manier in Engeland te geraken. Maar de maatregel liep af op 31 december. Niet iedereen was even gelukkig met het wegvallen van die privébewaking.
De kwestie werd donderdag in het Vlaams Parlement aangekaart. Minister van Mobiliteit Ben Weyts stelde een aantal acties in het vooruitzicht. Zo komt er een systeem van kort- en langparkeren om de beveiliging op de parkings te verbeteren en inklimming van illegalen tegen te gaan.
De parkings voor langparkeren worden beveiligd met een stevige omheining en ANPR-camera's. Specifiek voor West-Vlaanderen komt er in Westkerke een parking voor langparkeren die vanaf april 2017 beschikbaar is. Kortparkeren zal nog kunnen in Jabbeke en Mannekensvere. Vanaf april worden beide parkings 's nachts gesloten voor rustende vrachtwagenchauffeurs.
Vlaams parlementslid Marino Keulen steunt de ingrepen van de minister, maar pleit ervoor om daarnaast voldoende politietoezicht te voorzien. "Bijkomende politiepatrouilles zijn ook noodzakelijk en daar moet minister Weyts bij zijn federale collega Jambon op aandringen", aldus Keulen.

Persbericht 25-01-2017 : “De trambus is voor Spartacuslijn 2 enkel een oplossing wanneer er ook vrije busbanen komen”

Nadat minister Weyts eerder aankondigde dat Spartacuslijn 2 versneld uitgevoerd werd als hoogwaardig openbaar vervoer en hij hiervoor trambussen wilde inzetten als opstap naar een sneltramverbinding en deze al vanaf 2018 zouden rondrijden, blijkt nu dat de keuze van het voertuigtype vooral voor onduidelijkheid zorgt. Het antwoord van de minister op een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld) hierover bracht geen verheldering. “Nadat bleek dat de oorspronkelijke trambussen die men op het oog had een te lage commerciële snelheid haalden op het traject, wordt er momenteel een onderzoek gedaan door De Lijn en hierin worden verschillende voertuigtypes vergeleken. De voornaamste criteria zijn: snelheid, comfort en frequentie. Dit zijn de kernmerken van hoogwaardig openbaar vervoer. De resultaten worden verwacht in het voorjaar van 2017. Daarna zal de minister knopen moeten doorhakken om ook lijn 2 verder vooruit te laten gaan”, stelt Keulen vast.

In eerste instantie wilde minister Weyts trambussen inzetten om de voortgang van lijn 2 te bespoedigen, maar de commerciële snelheid van het gewenste type trambus bleek te traag. Daarom is De Lijn momenteel meerdere voertuigtypes aan het bestuderen. “Een trambus is een dure investeringen (een 18-meter dieselmodel kost €550.000 tegenover een standaard gelede 18-meter dieselbus €320.000) die enkel opbrengt wanneer deze over de volledige lengte van het tracé gebruik kan maken van een vrije busbaan. Wanneer dit niet het geval is, heeft voor Open Vld een dergelijke investering weinig zin”, vindt Marino Keulen.

“Bij lijn 1 (Hasselt-Maastricht) zit men terug op het juiste spoor, lijn 3 (Hasselt-Neerpelt) moet met de NMBS geregeld worden en zit vervat binnen de Vlaamse spoorstrategie, maar dit blijft koffiedik kijken en lijn 2 dient ook vooruit te gaan”, aldus Keulen.

“Voor Open Vld blijft Spartacus een totaalverhaal van drie hoogwaardige verbindingen en bijkomende busverbindingen. Dit is zo ook opgenomen in het Vlaams regeerakkoord en het Strategische Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK)”, besluit Marino Keulen.


woensdag 25 januari 2017

Persbericht politie Lanaken-Maasmechelen 25-01-2017 : Controles op dierenwelzijn te Lanaken en Maasmechelen


Op maandag 23 januari 2017 werden er controles uitgevoerd op het dierenwelzijn door politie Lanaken-Maasmechelen in samenwerking met inspecteurs van de VOD Dierenwelzijn. Dit naar aanleiding van meldingen bij politie als bij VOD Dierenwelzijn.
Op de Rijksweg, Hemelrijkstraat, Heirstraat en op de Kupweg te Maasmechelen werden paarden op hun welzijn  gecontroleerd maar er werd geen proces-verbaal opgesteld.
Op de Heesterstraat te Maasmechelen werden de levensomstandigheden van een paard gecontroleerd  en de eigenaar van het dier  kreeg een aanmaning.
In het kader van deze controle werden op de Weg naar Geneuth  twee ezels en een boerenpaard  opgehaald door het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder in het kader van een administratieve inbeslagname.
In Strodorp te Lanaken werden twee ezels aangetroffen die meer verzorging nodig hadden. De eigenaar kreeg een aanmaning.
Op de Rijksweg werd een dierenspeciaalzaak bezocht en deze moest zich nog met enkele regelgevingen in orde stellen.
In de toekomst zullen nog meer van deze controles plaatsvinden.

woensdag 18 januari 2017

Persbericht politie Lanaken-Maasmechelen 14-01-2017

WEEKEND ZONDER ALCOHOL ACHTER HET STUUR
Alcohol en drugs in het verkeer hebben een rechtstreekse invloed op uw rijvaardigheid. Na overdreven snelheid zijn alcohol en drugs in het verkeer, de tweede grootste oorzaak voor verkeersongevallen. Om het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen, wordt op regelmatige en diverse tijdstippen een alcohol- en drugscontrole georganiseerd in onze politiezone.  
De  politie Lanaken-Maasmechelen voerde op 13 januari 2017, van 20.00 tot 04.00 uur, alcohol- en drugscontroles uit in de 2de Carabinierslaan en de Brugstraat/Kerkhofstraat te Lanaken en in de Pauwengraaf te Maasmechelen. Deze controle kaderde in de actie ‘Weekend zonder alcohol achter het stuur’.
In totaal werden 204  ademtesten afgenomen:  2 bestuurders testten positief. Er werden 3 processen-verbaal opgemaakt voor het niet dragen van de gordel en 1 proces-verbaal voor niet-inschrijving van het voertuig. Eveneens werden er 2 waarschuwingen gegeven voor technische vereisten.

Tijdens de actie werd er ook nog een verkeersongeval met vluchtmisdrijf vastgesteld. Een bestuurder reed over de rotonde aan de Rijksweg/Weg naar Zutendaal te Maasmechelen en pleegde vluchtmisdrijf. Het voertuig werd iets later teruggevonden door de politie Lanaken-Maasmechelen aan de oprit van de E314. De bestuurder werd later door de Wegpolitie al wandelend aangetroffen op de autostrade en meegenomen ten burele.