Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 27 februari 2017

Persbericht 14-02-2017 : “Vlaanderen investeert fors in slimme verkeerslichten”

Vlaanderen investeerde in 2016 extra middelen in bijkomende slimme verkeerslichten, maar de weg is nog lang om via goed afgestelde verkeerslichten voor een vlotte doorstroming te zorgen stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen vast. “In 2016 werden in Vlaanderen 325 lichtenregelingen aangepast. Minister Weyts stelde als doel voorop in 2015 om jaarlijks 350 verkeerslichten aan te pakken, zodat vier jaar later elk verkeerslicht een slim verkeerslicht zou zijn. Vorig jaar haalde men dit aantal niet, maar het team verkeersplanners van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is uitgebreid van 5 naar 8 personen en er is een bijkomend budget voorzien zodat de komende jaren een tandje bijgestoken kan worden”, aldus Keulen. “Slimme verkeerslichten beteken een enorme winst voor de doorstroming en komt de filedruk op onze gewestwegen ten goede. Op dit vlak voeren we een inhaalbeweging door ten opzichte van ons buurland Nederland, waar deze techniek al langer toegepast wordt, maar tegen het einde van de legislatuur zal elk verkeerslicht op een gewestweg een slim verkeerslicht zijn.”

Bijkomende middelen om te investeren in slimme verkeerslichten

In 2016 voorzag het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 325 kruispunten met verkeerslichten van een nieuwe verkeerslichtenregeling. Om dit te realiseren werd naast het reguliere krediet van AWV ook een bijkomend budget van vijf miljoen euro vrijgemaakt. Voor de praktische realisatie hiervan werd het team van verkeersplanners van AWV uitgebreid van 5 naar 8 personen.

Provincie
Aantal aangepaste verkeerslichtenregelingen in 2016
Antwerpen
90
Limburg
34
Oost-Vlaanderen
77
Vlaams-Brabant
54
West-Vlaanderen
70

In bijlage is een overzicht gevoegd van de kruispunten waarvoor de lichtenregeling door AWV werd aangepast in 2016.

De kostprijs per kruispunt komt neer op een bedrag tussen de €88 en €3.000 (excl. BTW), maar hangt af van de specifieke situatie per kruispunt (bv. het plaatsen van bijkomende detectielussen in de weg). De verkeerslichtenregeling wordt opgemaakt door de verkeersplanners van AWV en nadien uitgevoerd door een externe aannemer.

Achterstand wegwerken om bijkomende wegcapaciteit te realiseren met een vlotte doorstroming

Indien nodig worden na de nieuwe verkeerslichtenregeling nog aanpassingen doorgevoerd, maar een evaluatie wordt niet standaard uitgevoerd. Wel heeft AWV een visie over slimme verkeerslichten uitgewerkt die dateert uit 2015 en dient als handvest voor elke toekomstige aanpassing.
“Ondanks het feit dat men voor 2016 het vooropgestelde aantal van 350 aangepaste verkeerslichten niet haalt, investeert minister Weyts fors in slimme verkeerslichten en dit komt de doorstroming alleen maar ten goede. Naast een performant openbaar vervoer zorgen goed afgestelde verkeerslichten voor een winst aan capaciteit op onze wegen en dus minder files op onze reeds overvolle gewestwegen. Deze investeringen zijn nodig omdat we op het vlak van slimme mobiliteit toch wel een achterstand hebben op onze buurlanden”, stelt Keulen vast.

“Tegen 2020 moet elk verkeerslicht in Vlaanderen een slim verkeerslicht zijn”, besluit Marino Keulen.


vrijdag 24 februari 2017

Persbericht gemeentebestuur Lanaken 24-02-2017 : Klacht van gemeenteraadslid m.b.t. e-mailadres ongegrond verklaard door gouverneur

Lanaken, 24/02/2017 - Vorige maand diende gemeenteraadslid Nivelle Rudi klacht in bij de Gouverneur omdat hij voor de correspondentie met het gemeentebestuur niet het aan hem toegekend e-mailadres van het gemeentebestuur wenst te gebruiken, maar zijn privé e-mailadres. De Gouverneur, Dhr. Herman Reynders, heeft de klacht van Dhr. Nivelle Rudi ongegrond verklaard.

Stefan Meulemans, voorzitter van de gemeenteraad: “In zijn besluit laat de Gouverneur weten dat dhr. Nivelle zelf het huishoudelijk reglement van het gemeentebestuur  heeft goedgekeurd waarin staat dat de correspondentie van de raadsleden met het gemeentebestuur verloopt via een toegekend e-mailadres eindigend op @lanaken.be . Het bestuur heeft voor deze werkwijze gekozen omdat privé e-mailadressen regelmatig wijzigen en de opvolging in dat geval moeilijk is. Gelet op hetgeen bepaald is in het huishoudelijk reglement en de ondertekening van de gebruiksovereenkomst ervan kan de gemeentesecretaris niet verweten worden dat hij het door dhr. Nivelle  gewenste privé e-mailadres niet wil gebruiken voor het toesturen van officiële documenten. De gemeentesecretaris heeft de bepalingen van het huishoudelijk regelement op correcte wijze toegepast en hij doet dit voor alle
raadsleden zonder uitzondering. “
Bovendien kan volgens de gouverneur evenmin worden ingezien hoe Dhr. Nivelle Rudi zijn werking als gemeenteraadslid in het gedrang komt. Hij heeft een tablet-PC ter beschikking gekregen waarop hij ten allen tijde het e-mailadres toegekend door de gemeente kan raadplegen.


Tot slot en ter info verwijst de Gouverneur naar het antwoord van de minister bevoegd voor binnenlands bestuur, Liesbeth Homans, op de schriftelijke vraag nr. 674 van 24 april 2015 van Bert Maertens over het gebruik van privé e-mailadressen. Omdat lokale mandatarissen over e-mailadressen beschikken die hen door hun bestuur worden ter beschikking gesteld en die ruim bekend gemaakt worden op de gemeentelijke website en in briefwisseling, achtte de minister het logisch dat alle mailverkeer in het kader van het mandaat dan ook gebeurt op het werk-e-mailadres. Bovendien vindt de minister het niet wenselijk dat een lokale mandataris briefwisseling betreffende het bestuur zou laten toekomen op een persoonlijk e-mailadres of zelf briefwisseling in het kader van zijn mandaat zou versturen met een privé e-mailadres.

donderdag 23 februari 2017

Persbericht 22-02-2017 : “Politiezone LAMA scoort onder het Limburgs gemiddelde voor wat betreft het aantal letselongevallen in 2016”

Uit de jaarlijkse monitoring letselongevallen Limburg van de Coördinatie Steundirectie Limburg van de Federale Politie blijkt dat de politiezone Lanaken-Maasmechelen (LAMA) juist onder op het Limburgs gemiddelde zit wat betreft letselongevallen per 10.000 inwoners. In 2015 vielen er 37 letselongevallen per 10.000 inwoners te betreuren op Limburgse wegen, in 2016 is dit gedaald tot 36 per 10.000 inwoners. “Wanneer we de situatie van Lanaken bekijken, dan scoren we als gemeente zeer goed in 2016 met 27 letselongevallen per 10.000 inwoners”, stelt burgemeester Marino Keulen vast. “Dat is een daling ten opzichte van 2015.”
Uit de analyse van de cijfers blijkt dat de meeste letselongevallen (met een lichtgewonde, zwaargewonde of dode als gevolg) in Limburg gebeuren op gewestwegen, tijdens de avondspits (tussen 16u en 18u) van weekdagen en vooral de maand september sprong er in negatieve zin uit.
Voor heel Limburg daalde het aantal letselongevallen in 2016 met 2% tegenover 2015 en het aantal doden met 29% (van 54 naar 39).

“Deze Limburgse cijfers, opgetekend door de lokale korpsen en de Federale politie bevestigen de landelijke trends in ongevallenstatistieken. Het aantal verkeersdoden is sinds enkele jaren in een dalende trend, maar (brom)fietsers en voetgangers blijven hierbij een kwetsbare groep. Hiervoor moeten we in zowel het beleid als onze infrastructuur blijvend aandacht aan besteden“, besluit Keulen.

vrijdag 17 februari 2017

Persbericht 16-02-2017 : “Nieuw ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik wordt volgens minister Weyts bediend aan de ingang door De Lijn”

Nadat in eerste instantie bleek dat De Lijn het nieuwe ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik enkel vanaf de Diestersteenweg ging bedienen en niet vanaf de rotonde bij de ingang van het ziekenhuis, was er heel wat verontwaardiging. Hierop volgend formuleerde Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) – op aangeven van de lokale Open Vld-fractie – een schriftelijke vraag aan minister Weyts. Voortgaand op het antwoord van de minister is De Lijn wel degelijk bereid deze campus te bedienen en haar dienstverlening in die richting aan te passen.


Het afgelopen jaar heeft De Lijn regelmatig samengezeten met het stadsbestuur van Maaseik en de ziekenhuisdirectie en heeft men verschillende pistes en budgettaire consequenties bekeken om de nieuwe ziekenhuissite efficiënt te ontsluiten. Tijdens een laatste overleg op 20 september 2016 zijn alle partijen tot een akkoord gekomen met de halte op de Diestersteenweg, ongeveer 300 meter in vogelvlucht van de ingang van het ziekenhuis. “Minister Weyts engageert zich nu dat De Lijn wel degelijk bereid is om het ziekenhuis tot aan de ingang te bedienen. Ik concludeer uit het antwoord van de minister dat de bussen van De Lijn tot aan de ingang van het nieuwe ziekenhuis zullen rijden”, stelt Marino Keulen vast.

donderdag 9 februari 2017

Persbericht 08-02-2017 : “Trajectcontroles op gewestwegen intelligent inzetten zodat het de verkeersveiligheid verhoogt”

Uit het antwoord van bevoegd minister Weyts over de voortgang van de trajectcontroles op autosnelwegen en gewestwegen blijkt dat men vooral wacht op het federale cameraschild voordat Vlaanderen zelf actie zal ondernemen. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) maant de minister wel aan om de federale regering aan te zetten tot de uitvoering van dit cameraschild. Op de gewestwegen moet Vlaanderen zelf initiatief tonen door trajectcontroles te realiseren op plaatsen waar veel mensen wonen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Terreurbestrijding en verkeersveiligheid gaan hand in hand

De federale minister van Binnenlandse Zaken heeft in de nasleep van de aanslagen in Brussel de beslissing genomen voor een ANPR-cameraschild op de autosnelwegen waarbij niet enkel criminelen gevat kunnen worden, maar ook de snelheid gemeten kan worden. In het kader van verkeersveiligheid is dit een opportuniteit en minister Weyts werkt daar aan mee. Vlaanderen voorziet voor de periode 2017-2019 4 miljoen euro om de blinde vlekken (plaatsen waar het federale cameraschild niet voorzien is) in te vullen met bijkomende ANPR-camera’s. De drie bestaande trajectcontroles worden ingepast in het gebiedsdekkend ANPR-netwerk op de autosnelwegen en de twee aangekondigde bijkomende trajectcontroles (op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst en op de E40 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Heverlee) worden on hold gezet.

“De belangrijkste taak van minister Weyts is, om naast het invullen van de blinde vlekken, de federale overheid tot uitvoering van het gebiedsdekkende ANPR-netwerk aan te zetten”, aldus Keulen. “Trajectcontroles op autosnelwegen zijn noodzakelijk en daar moet handhaving zijn, maar daar gebeuren niet de zwaarste verkeersongevallen en vallen niet de meeste verkeersdoden. Dit gebeurt vooral op gewest – en gemeentewegen door een onaangepaste snelheid. Daarom heeft de Vlaamse overheid ook een taak om trajectcontroles te realiseren op gewestwegen.”

Prioriteit op gewstwegen

Nadat minister Weyts eerder aankondigde dat de Vlaamse overheid de financiering van trajectcontroles op gewestwegen volledig voor eigen rekening ging nemen (en dus niet langer in samenwerking met de lokale overheid en de lokale politiezone), blijkt nu dat hierdoor slechts 4 (N419 te Zwijndrecht, N18 te Dessel, N14 te Hoogstraten en de N19 te Herselt) van de 26 aangekondigde trajectcontroles op gewestwegen gerealiseerd zijn. De 22 andere worden niet meer gerealiseerd.


“Voor Open Vld is het vanzelfsprekend dat trajectcontrole op de eerste plaats ingezet wordt op plaatsen waar veel ongevallen gebeuren door overdreven of onaangepaste snelheid. Op snelwegen is dit vaak minder het geval dan op gewestwegen die door dorpskernen snijden en waar publieke voorzieningen (bv. ziekenhuizen, scholen, rusthuizen …) zich situeren. Daarom liggen op de gewestwegen die doorheen dorpskernen snijden kansen voor minister Weyts om de verkeersveiligheid te verhogen en het aantal verkeersdoden te verminderen met behulp van trajectcontrole”, besluit Marino Keulen.

vrijdag 3 februari 2017

Persbericht 02-02-2017 : “Vlaanderen investeert in schone bussen en moet op termijn één grote lage-emissiezone worden”

Deze middag is in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken gediscussieerd over de verplaatsing van euronorm 2-bussen van Antwerpen-centrum naar de rand in het kader van de invoering van de lage-emissiezone. Marino Keulen (Open Vld) apprecieert de ambities van minister Weyts om de vergroening van de busvloot te versnellen, maar hekelt wel de gebrekkige communicatie van De Lijn waardoor de heisa rond deze verplaatste bussen is kunnen ontstaan.

Minister Weyts erkende dat de communicatie van De Lijn te kort geschoten is en gaf mee dat het in realiteit om 25 bussen van De Lijn gaat en 6 bussen van de pachters (onderaannemers van De Lijn) die nog euronorm 2 (diesel) zijn. Deze zijn vanaf 1 februari 2017 verplaatst naar stelplaatsen in de ruime rand rond Antwerpen en voor het centrum vervangen door dieselbussen met een recentere euronorm. De minister gaf wel mee dat deze transfer maar van korte duur is, want vanaf maart komen er nieuwe dieselbussen euronorm 6 en deze zullen de 25 bussen van De Lijn in de rand vervangen. Zo rijden er groene en schonere bussen rond in het centrum van Antwerpen en de rand.


“De doelstelling moet zijn om van heel Vlaanderen een lage-emissiezone te maken. Daarom investeert minister Weyts ook fors in nieuwe en groene bussen en is er de Vlaamse ambitie om vanaf 2019 enkel nog klimaatneutrale bussen aan te kopen. Wat de heisa rond de verplaatsing van de bussen betreft erkent de minister dat de communicatie ondermaats is waardoor er misverstanden zijn ontstaan”, stelt Keulen vast. 

donderdag 2 februari 2017

Dierenmarkt Lanaken gaat door zonder pluimvee


Na overleg heeft het gemeentebestuur besloten dat de dierenmarkt komende zaterdag kan plaatsvinden.
Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, en markten voor pluimvee worden echter verboden als preventieve maatregel na het vaststellen van vogelgriep bij een Vlaamse hobbyhouder.
Gezien deze maatregel zullen er geen pluimvee of siervogels op de markt Lanaken aangeboden worden.
Konijnen en knaagdieren zullen wel aanwezig zijn op de dierenmarkt van zaterdag 4 februari.
Vanaf donderdagmiddag 2 februari 2017 moet alle pluimvee - ook loopvogels en andere in gevangenschap gehouden vogels - van zowel professionele als particuliere houders opgehokt of afgeschermd worden (met behulp van netten), om zo alle contact met wilde vogels te vermijden.