Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 30 maart 2017

Persbericht gemeente Lanaken 29-03-2017 : Lanaken wenst van haar eigen ondernemers aan te kopen

Gemeente Lanaken wenst van haar eigen ondernemers aan te kopen !

De gemeente Lanaken wenst Lanakense ondernemers ook in het kader van haar eigen
projecten te ondersteunen.

Indien de gemeente, het OCMW, het autonoom gemeentebedrijf of de VZW Toerisme
zaken wenst aan te kopen, leveringen wil plaatsen of infrastructurele werken dient te
laten uitvoeren, is zij wettelijk verplicht om dit met nodige mededinging d.m.v. een
prijsvraag te doen. We houden ons met andere woorden aan de wettelijke verplichtingen die gelden bij 
openbare aanbestedingen.

Om haar eigen ondernemers de kans te geven hiervan een graantje mee te pikken,
keurde zij in al haar entiteiten een richtlijn goed, waarbij de meerderheid van de aan te
schrijven verkopers, leveranciers of aannemers in Lanaken dient gevestigd te zijn.

Afhankelijk van de inhoud en techniciteit van het concrete dossier zullen de gespecialiseerde Lanakense 
ondernemers gevraagd worden om deel te nemen aan de prijsvraag.


Daar weinig ondernemers bekend zijn met de werkwijze om een juiste offerte op te maken en in te 
dienen, zal de gemeente een praktische workshop organiseren.  Daarmee  wenst de gemeente de 
mogelijke drempel die bij ondernemers leeft, te verlagen en hen te stimuleren om deel te nemen aan 
dergelijke aanbestedingen.

donderdag 23 maart 2017

Persbericht 22 maart 2017 : “Veertien projecten door Vlaanderen aangemeld bij Europese Commissie om kans te maken op cofinanciering”

In totaal zijn er veertien projecten op Vlaams grondgebied aangemeld bij de Europese Commissie om kans te maken op subsidies voor infrastructuurwerken (TEN-T/CEF: Trans-European Transport-network/Connecting Europe Facility). Het gaat om een vraag naar 95.691.070 euro cofinanciering. Er zijn drie soorten projecten aangemeld: projecten waarbij Vlaanderen zelf als aanvrager optreedt, projecten waarbij private consortia een aanvraag doen met een Vlaamse onderneming als partner of op Vlaams grondgebied en projecten waarbij het federale niveau de aanvrager is en wat op Vlaams grondgebied uitgevoerd wordt. Tegen de zomer van 2017 zal de Europese Commissie bekend maken welke projecten subsidies/cofinanciering zullen ontvangen.

Vlaanderen blijft investeren in infrastructuur en duurzame mobiliteit en heeft hiervoor veertien projecten aangemeld bij het Innovation and Networks Executive Agency (INEA) van de Europese Commissie. Deze beslissen tegen de zomer van 2017 welke projecten weerhouden worden en subsidies krijgen in de vorm van cofinanciering.

De ingediende projecten (zie de bijlage voor een volledig overzicht) gaan zowel over infrastructuurwerken (bv. elektrificatie spoorlijn 19 Mol-Neerpelt-Weert – onderdeel van de IJzeren Rijn), als groene brandstof (bv. investeren in LNG) en moderne technologie om de verkeersstromen te optimaliseren (bv. Intelligente Transport Systemen).

Dit is de derde oproep voor TEN-T/CEF en in de voorbije oproepen heeft de Vlaamse Regering onder andere geld gekregen voor de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal en de optimalisatie van het kanaal Gent-Terneuzen.


“Deze projectoproep heeft de Vlaamse Regering vooral aangewend om in te zetten op duurzame mobiliteit en groene energie. Dit ligt ook helemaal in lijn met de ambities van de Vlaamse Regering ter zake. Daarnaast zijn er door de federale overheid ook twee spoordossiers aangemeld die voor Vlaanderen zeer belangrijk zijn: de elektrificatie van de spoorlijn 19 Mol-Weert en een studie naar de optimalisatie van de spoorinfrastructuur in de kanaalzone Gent-Terneuzen. Het toont aan dat met Europese cofinanciering Vlaanderen blijft inzetten in innovatie en verduurzaming”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen.

dinsdag 21 maart 2017

Persbericht gemeente Lanaken 20-03-2017 : Bouwwerken Lokaal Dienstencentrum op schema

De bouwwerken aan het Lokaal Dienstencentrum zijn volop bezig en liggen op schema. Het dienstencentrum wordt geïntegreerd in het nieuwe woonzorgcentrum langs de ringweg. Verwacht wordt dat deze bouwwerken afgerond zijn tegen september van dit jaar.  Het Lokaal Dienstencentrum wordt de nieuwe ontmoetingsplaats voor senioren waar ze terecht kunnen voor diverse activiteiten én voor een gezonde maaltijd.

Het is de bedoeling om een breed aanbod aan hobby-, vormings- en informatieve activiteiten op maat van de senior te voorzien.  Tevens is er ook een ADL ruimte waar persoonlijke  hulp kan geboden worden zoals bijv. pedicure, kiné, bloeddrukmeting, enz…

OCMW Voorzitter Michel Stevens: “Het Lokaal Dienstencentrum moet een ontmoetingsplaats worden, niet alleen voor de mensen die in het aanpalende woonzorgcentrum verblijven, maar voor alle senioren in onze gemeente. Ze kunnen er terecht voor fijne activiteiten maar ook voor een gezonde maaltijd. De senioren die omwille van hun gezondheid of andere redenen zelf niet meer koken, zullen hier terecht kunnen voor een gezonde maaltijd tegen een betaalbare  prijs.”
Het OCMW gaat via het Lokaal Dienstencentrum haar maaltijdenservice uitbreiden. Momenteel kan men via ‘de Oase’ terecht in Gellik en Neerharen. Vanaf september komt daar met het Lokaal Dienstencentrum een derde locatie bij. Voor wat betreft de levering van maaltijden blijft Trabajo de vaste partner.  Dit is een sociaal economieproject dat kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt ervaringskansen geeft door hen in te schakelen in de werking van de keuken.  

Michel Stevens: “De organisatie van de maaltijdservice is momenteel nog uitbesteed, maar zal vanaf september integraal onderdeel worden van de werking van Lokaal Dienstencentrum net zoals organisatie van de namiddagactiviteiten. Die zijn er nu al in Gellik en Neerharen. We bekijken de mogelijkheid om die namiddagactiviteiten ook uit te breiden naar de andere deelgemeenten.”


Tijdens het weekend van 2 en 3 september 2017 openen de deuren.  

Belga 21-03-2017 : Bijna 10 procent verkeerslichten langs gewestwegen uitgerust met rateltikkers

BRUSSEL 21/03 12:51 (BELGA)
164 van de 1.692 kruispunten (9,7 procent) met verkeerslichten langs Vlaamse gewestwegen zijn uitgerust met rateltikkers of een ander akoestisch of tactiel systeem ten behoeve van blinden en slechtzienden. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld). Sinds eind 2014 is het aantal gestegen van 148 tot 164.

De plaatsing van dergelijke infrastructuur gebeurt op aanvraag, die behandeld wordt door de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid en ondersteund moet zijn door een vereniging voor blinden en slechtzienden. Steden en gemeenten die volgens het ruimtelijk structuurplan als regionaalstedelijk gebied zijn ingedeeld kunnen sinds 2015 een groepsaanvraag indienen voor het plaatsen van voorzieningen op alle kruispunten op hun grondgebied die in de bebouwde kom gelegen zijn.

vrijdag 17 maart 2017

Persbericht 16-03-2017 : “De voortgang van de Spartacusverbinding Hasselt-Maastricht heeft nood aan een hogere versnelling”

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken is vandaag de voortgang van de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht besproken. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) maakt zich zorgen over de evolutie van dit dossier: “De Nederlandse partners hebben enkele probleempunten op tafel gelegd en Infrabel stelt dat er geen geld voorzien is voor de afschaffing van de spoorwegovergangen in Bilzen en Diepenbeek. De sense of urgency is uit dit dossier aan Vlaamse zijde en daarom stelde ik hierover enkele vragen aan bevoegd minister Weyts.”

Vragen bij de Nederlanders

Minister Weyts stelt dat de voortgang van de tramlijn belangrijk blijft voor de Vlaamse Regering, maar dat men met aanbestedingen en onteigeningen wacht totdat het bestemmingsplan van de gemeente Maastricht afgerond is. Door de problemen aan Nederlandse zijde in de periode 2014-2015 heeft men de onteigeningen en aanbesteding on hold geplaatst. Op 22 mei zal de minister samenzitten met de Nederlandse partners om alle problemen te bespreken. De claim van het Rijk zag minister Weyts vooral als een aansporing naar de gemeente Maastricht en de provincie Nederlands-Limburg toe. Echter, dit is een interne zaak van de Nederlanders en hierin zal de minister zich niet bemoeien.

“De claim van staatssecretaris Dijksma om de subsidie van 37 miljoen euro terug te trekken indien de tramverbinding niet gerealiseerd wordt voor 2020 is niet zo dwingend. Op dit punt zitten de minister en ik op dezelfde golflengte, want de minister bevestigde mijn aanvoelen”, aldus Marino Keulen.

Infrabel

Wat het afschaffen van de overwegen betreft stelt de minister dat ook hij verrast was door de communicatie van Infrabel. Zeker omdat de engagementen aan Vlaamse zijde duidelijk zijn, maar de protocollen voor de spoorovergangen in Bilzen nog niet ondertekend zijn. Voor Diepenbeek is dit wel het geval (sinds 2008), maar nu stelt Infrabel dat er te weinig budget voorzien is. Daarom zal minister Weyts volgende week de heer Lallemand van Infrabel zien en ook een interministeriële conferentie samenroepen van de ministers van mobiliteit om zijn federale collega Bellot te spreken hierover.

Werk maken van de onteigeningen


“Het is positief dat minister Weyts de komende weken gesprekken aangaat met de verschillende partijen. Het Spartacusproject heeft nood aan een nieuwe versnelling na de ondertekening van het addendum in december 2016. Iedereen is en blijft overtuigd van de noodzaak van het project voor de mobiliteit in Limburg. Aan Vlaamse zijde moeten we ondertussen werk maken van de onteigeningen. Dit is complex en tijdrovend en hierin mogen we geen tijd verliezen”, stelt Keulen vast.

maandag 6 maart 2017

Persbericht 05-03-2017 : “Geen bijkomende maatregelen na aangekondigde sluiting JLG in Maasmechelen”

Nadat JLG, een producent van hoogtewerkers en mobiele platformen in Maasmechelen, eind januari bekend maakte dat de 270 arbeidsplaatsen tegen 2018 verloren zullen gaan, vroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) aan Vlaams minister Muyters of er bijkomende maatregelen genomen gaan worden om de toekomstige werklozen te begeleiden. “De minister stelt dat er een overleg met de gemeente Maasmechelen gepland wordt, maar vanuit Vlaanderen zullen geen bijkomende maatregelen specifiek voor Maasmechelen genomen worden”, stelt Marino Keulen vast. “Er bestaan reeds vele maatregelen en het is noodzakelijk deze adequaat in te zetten, zeker in een gemeente met een hoge werkloosheidsgraad van 11,7% (cijfers december 2016).”

In Vlaanderen zijn er na de sluiting van Heinz in Turnhout en Ford in Genk al vele steunmaatregelen voor bedrijven en KMO’s genomen en deze werpen hun vruchten af. Bijgevolg oordeelde minister Muyters dat bijkomende maatregelen specifiek voor Maasmechelen niet noodzakelijk zijn. Bedrijven in deze gemeente kunnen gebruik maken van steunmaatregelen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, de regionale steunkaart (voor strategische transformatiesteun) en de VDAB neemt initiatieven voor werklozen te activeren. Voor 2017 zijn reeds 768 reguliere acties voor trajectbegeleiding, bemiddeling en sollicitatietraining voorzien voor de niet-werkende werkzoekenden uit de Maasregio dankzij de SALK-middelen.

Ook op het vlak van grensoverschrijdende tewerkstelling heeft de VDAB een aantal samenwerkingsverbanden opgestart, zoals recent met VDL NedCar in Born. Voor Maasmechelen kunnen eventueel specifieke trajecten naar de arbeidsmarkt opgezet worden.

Ten slotte stelt de minister ook dat lokale besturen zelf hun autonomie kunnen aanwenden om mee een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat te creëren.


“De sluiting van JLG treft vele Maaslandse gezinnen, er bestaan echter al vele Vlaamse steunmaatregelen en de VDAB zet reeds sinds Ford-Genk fors in op trajectbegeleiding op maat, zodat bijkomende maatregelen weinig effect zullen resorteren”, aldus Keulen. “Dit ontslaat echter niemand van de verantwoordelijkheid om een ondernemersvriendelijk klimaat te creëren en bijkomende arbeidsplaatsen te generen.”

Persmededeling politie Lanaken-Maasmechelen 04-03-2017

RESULTATEN SLIM-ACTIE

Op vrijdag 3 maart tussen 20 uur en zaterdag 4 maart te 04 uur werd er een SLim-actie georganiseerd door de politie Lanaken-Maasmechelen. De actie vond plaats in de 2de Carabinierslaan en de Tongersesteenweg te Lanaken en op de Rijksweg te Maasmechelen. Er werden 217 bestuurders gecontroleerd. Eén bestuurder kreeg een proces-verbaal voor drugs in het verkeer (positieve speekseltest) en zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Eén bestuurder was niet in orde met zijn technische schouwing. Twee bestuurders waarvan één motorrijder werden geverbaliseerd voor alcohol achter het stuur en moesten eveneens hun rijbewijs inleveren voor 15 dagen. Een andere bestuurder moest zijn aanhangwagen afkoppelen wegens overlading en het bevestigen van een onjuiste kentekenplaat. De bestuurder van het voertuig met aanhangwagen had ook geen geldige verzekering. Een vrachtwagenchauffeur was niet in orde met de wetgeving op de tachograaf.

donderdag 2 maart 2017

Persbericht gemeente Lanaken 02-03-2017 : REACTIE OP ARTIKEL VERWAARLOOSDE PAARDEN OP HBVL.BE

Het gemeentebestuur van Lanaken heeft geen toestemming gegeven om paarden te stallen op het voetbalterrein in Gellik. Burgemeester Marino Keulen: “Het gemeentebestuur is eigenaar van het voetbalterrein en is dus de enige partij die het recht heeft om hiervoor toestemming te geven. Dit is echter niet gebeurd. Wij gaan een onderzoek opstarten om te weten te komen wie deze toestemming heeft gegeven. Want deze persoon heeft hiervoor geen autoriteit.”

De gemeente Lanaken wilt haar inwoners oproepen om het gemeentebestuur in te lichten indien ze vaststellen dat er gebruik gemaakt wordt van de terreinen. Ook wordt de politiezone Lanaken-Maasmechelen ingeschakeld om het gebruik van de terreinen te controleren.

Personen die een melding willen doorgeven kunnen dit telefonisch via T 089 730 730 of per e-mail via info@lanaken.be.


Persbericht 28-02-2017 : “Uitrol van rateltikkers aan verkeerslichten blijft beperkt en hiervoor moet de Vlaamse Regering een tand bijsteken”

Momenteel zijn er in Vlaanderen 164 verkeerslichtinstallaties uitgerust (van de 1.692), ofwel 9,7%, met rateltikkers voor blinden en slechtzienden. Dit blijkt uit het antwoord van minister Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld).

Over dit onderwerp stelde Marino Keulen in november 2014 een gelijkaardige vraag en toen bleek dat 148 (ofwel 9,2%) van de verkeerslichten op gewestwegen uitgerust waren met akoestische en tactiele signalen. “Uit de recente cijfers blijkt dus dat er een stijging is, alleen is dit een vrij beperkte stijging. Zeker aangezien de minister inzet op verkeersveiligheid en er een uitgebreide uitrol van slimme verkeerslichten is. Rateltikkers en andere voorzieningen voor slechtzienden zouden volgens mij standaard opgenomen moeten worden in de aanpassing van verkeerslichten en niet, zoals nu het geval is, na goedkeuring door de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid (PCV)”, stelt Keulen voor.

“We moeten jammer genoeg wel vaststellen dat de huidige werkwijze niet opschiet, dit terwijl verkeersveiligheid en de sociale mobiliteit van blinden en slechtzienden kernthema’s zijn van de Vlaamse Regering. Hierin moet absoluut een tand bijgestoken worden”, aldus Keulen.


Positief is dat sinds 2015 ook steden en gemeenten die volgens het Ruimtelijk Structuurplan als regionaal-stedelijk gebied zijn ingedeeld, de bijkomende mogelijkheid voorzien om een algemene aanvraag in te dienen voor het plaatsen van voorzieningen voor blinden en slechtzienden op alle kruispunten op hun grondgebied die in de bebouwde kom zijn gelegen. “Dit moet er op termijn voor zorgen dat ook binnen de bebouwde kom in steden en grotere gemeenten er meer voorzieningen voor veilige oversteekplaatsen voor blinden en slechtzienden kunnen komen”, besluit Marino Keulen.

woensdag 1 maart 2017

Persbericht 28-02-2017 : “Obstakel rond spoorwegovergangen in Bilzen zal de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht niet tegenhouden”

Eind december 2016 stelde de burgemeester van Bilzen dat er nog geen akkoord is over de zes spoorovergangen in haar gemeente. Dit akkoord is noodzakelijk om de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht te realiseren. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelde hierover een vraag aan bevoegd minister Weyts en kwam te weten dat er in Bilzen een betwisting is over één spoorwegovergang en dat voor de overwegen in Diepenbeek de samenwerkingsovereenkomst volledig ondertekend is. “Van zodra het probleem rond de overweg aan de Sint-Lambertuslaan in Bilzen opgelost is, kan de samenwerkingsovereenkomst ondertekend worden”, aldus Keulen.

Wat de overwegen in Bilzen betreft is er enkel een discussie over de mogelijke ondertunneling van de spoorwegovergang aan de Sint-Lambertuslaan. Deze overweg heeft geen direct gevolg voor de tramverbinding, maar zit wel mee in de samenwerkingsovereenkomst van zes spooroverwegen die elke partij dient te ondertekenen, zoals Infrabel, De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Wat de overwegen in Diepenbeek betreft is er geen enkel probleem meer, daar hiervoor de samenwerkingsovereenkomst ondertekend is met een addendum voor de overwegen aan de Waardestraat en de Peperstraat.

De overweg aan de Sint-Lambertuslaan maakt geen deel uit van het tracé van de sneltram, maar men heeft alle spooroverwegen gebundeld om deze in één keer aan te pakken. “Dit mag echter geen invloed hebben op de realisatie van de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht. Infrabel en Bilzen mogen geen bondgenoten worden om Spartacus tegen te werken. De eerste omdat ze in besparingsmodus zijn en de tweede omdat men nu eenmaal tegen het project is”, vreest Marino Keulen.


“Nadat het addendum van de kaderovereenkomst tussen de Vlaamse en Nederlandse partijen gesloten is eind vorig jaar, is en blijft het de vaste overtuiging van de Vlaamse Regering om dit project te realiseren. Ik ben er dan ook van overtuigd dat er snel een oplossing voor de laatste spooroverweg gevonden zal worden en ook deze klif gerond is. Ondertussen werkt men naarstig verder met de realisatie van de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht”, besluit Keulen.