Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 29 december 2008

Meer dan 1,2 miljoen voor bouwproject Sint-Truiden

29/12/2008 - Vlaams minister van Wonen Marino Keulen heeft een subsidie van maar liefst 1.271.584,60 euro voor een sociaal huisvestingsproject in Sint-Truiden definitief goedgekeurd.

CV Nieuw Sint-Truiden plant de bouw van 26 sociale appartementen in de wijk Zoutstraat-Brandweerkazerne in Sint-Truiden. Voor het uitvoeren van dit project kan de huisvestingsmaatschappij rekenen op een subsidie van Vlaams minister van Wonen Marino Keulen. Het gaat om een bedrag van 45.788,82 euro (100%) voor de sloop van de bestaande gebouwen en 1.271.584,60 euro (60%) voor het uitvoeren van de bouwwerken. Dat komt neer op een totale injectie van 1.271.485,60 euro.

woensdag 24 december 2008

309.395 euro voor project "Regionaal woonbeleid Bree-Maaseik"

24/12/2008 - Het dossier "Regionaal woonbeleid Bree-Maaseik" werd goedgekeurd binnen het subsidiekader voor ‘projecten lokaal woonbeleid' waarbij het noodzakelijk is dat de gemeente de regie in handen neemt en dat de lokale woonactoren met elkaar overleggen en samenwerken.

De initiatiefnemer van deze subsidieaanvraag is de interlokale vereniging "Regionaal woonbeleid Bree-Maaseik" met als werkingsgebied Bree en Maaseik.

Binnen dit project zullen gedurende drie jaar 2,5 voltijdse krachten tewerkgesteld worden.

Zij zullen sociaal en technisch advies aanbieden op het vlak van wonen enerzijds, en het aanbieden van begeleiding op maat in het kader van huisvesting anderzijds.

Er worden initiatieven genomen die duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen ondersteunen en het levenslang en aanpasbaar wonen bevorderen.

De totale projectkost, bestaande uit een personeelskost en een werkingskost bedraagt 615.917,95 euro. De gemeenten komen hierin tussen voor 153.982 euro, de provincie voor 76.510 euro en de Vlaamse Overheid voor 309.395 euro. Daarnaast wordt 76.031,20 euro van de projectkosten gedragen door de OCMW's van beide gemeenten.

vrijdag 19 december 2008

Dakisolatiepremie van 500 euro vanaf 1 januari 2009

19/12/2008 - De Vlaamse regering heeft definitief het besluit goedgekeurd om een dakisolatiepremie van 500 euro in te voeren vanaf 1 januari 2009. Voor deze maatregel is in het eerste jaar al 44 miljoen euro gepland. 

Door het dak te isoleren, bespaart een gezin ongeveer 30% per jaar op de energiefactuur. Door de combinatie van verschillende premies wordt een investering van 100 m2 dakisolatie op nauwelijks 3 maanden terugverdiend.

De Vlaamse regering keurde, na de adviezen van SERV, MinNa-Raad en Raad van State, definitief het besluit goed om een dakisolatiepremie van 500 euro in te voeren vanaf 1 januari 2009. Door het dak te isoleren bespaart een gezin ongeveer 30% per jaar op de energiefactuur. Door de combinatie van verschillende premies wordt een investering van 100 m 2 dakisolatie op nauwelijks 3 maanden terugverdiend. Daarnaast is er nog een verhoogde premie tot 1.000 euro voor de lagere inkomens. Deze maatregelen zijn niet alleen goed voor de portemonnee van elk gezin, maar ook voor het milieu én de werkgelegenheid.

Om gebouwen, die voor 1 januari 2006 op het net aangesloten zijn, energiezuiniger te maken zijn er de belastingverminderingen en de premies van gewest, netbeheerder, provincie of gemeente. Aldus wordt de investeringskost en de terugverdientijd voor energiebesparende maatregelen aanzienlijk beperkt. Hoewel de besparing bij dakisolatie het grootst is, blijkt uit cijfers dat vooral gezinnen meer kiezen voor superisolerende beglazing en condensatieketels. Dakisolatie heeft dus nood aan een bijkomende inspanning.

De nieuwe Vlaamse dakisolatiepremie bedraagt 500 euro
De premie van 500 euro geldt voor zowel doe-het-zelvers als voor zij die werken met een geregistreerd aannemer. Het speelt geen rol of u eigenaar dan wel huurder bent van de woning. Ook wie zijn tweede of derde woning isoleert, heeft recht op de premie. Op die manier wordt een stimulans gegeven om ook verhuurwoningen energiezuinig te maken.

Het is specifiek voor gezinnen. Al wordt uitdrukkelijk bepaald dat ook lokale overheden, sociale huisvestings-maatschappijen en dergelijke voor de premie in aanmerking komen, als het gaat om het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie in (door)verhuurde woningen.

Als randvoorwaarden gelden enerzijds de voorwaarde dat de minimale te isoleren oppervlakte 40 m2 bedraagt en anderzijds de bestaande voorwaarden van de netbeheerders, zoals het te gebruiken materiaal.

Voorbeeld
De isolatie van een dak van 100m2 kost bijvoorbeeld 2.000 euro met een geregistreerd aannemer. De belastingaftrek van 40% levert 800 euro op als met een geregistreerd aannemer wordt gewerkt. De premie van de netbeheerder bedraagt 4 euro/m2, of 400 euro in het voorbeeld. Als provincie of gemeente geen premie bijgeven, dient dus nog 800 euro betaald te worden. Na aftrek van de dakisolatiepremie is dit nog slechts 300 euro.

Om de Vlaamse dakisolatiepremie te bekomen dient geen afzonderlijke aanvraag te gebeuren. De toekenning van een dakisolatiepremie door de netbeheerder wordt doorgegeven aan het gewest en de betrokkene wordt dan uitbetaald.

Bijkomende ondersteuning voor lagere inkomens
Voor de lagere inkomens is het tegelijk moeilijker en meer nodig om dakisolatie te plaatsen. Zij ondervinden dus ook meer last om hun energiefactuur te betalen. Bovenop de premie van 500 euro krijgen de beschermde klanten automatisch een verhoogde premie. Ook wie binnen de inkomens- en KI-grenzen valt van de verbeteringspremie komt in aanmerking (bruto jaarinkomen van 25.660 euro + 1.340 euro per persoon ten laste en KI van max. 1.200 euro).

De beschermde afnemers die met een geregistreerd aannemer werken, krijgen een extra premie van 100 euro, 300 euro of 500 euro voor een dakisolatie van resp. minstens 40 m2, meer dan 100 m2 of meer dan 150 m2. De beschermde afnemers die als doe-het-zelver werken, krijgen 600 euro in de plaats van 500 euro.

"Een slechte isolatie van de woning en een zwak economisch profiel van de bewoners lopen bovendien vaak samen. Daarom doen we een extra inspanning voor de minderbegoede Vlamingen die hun dak willen isoleren", besluit minister Keulen.

7 miljoen euro voor kenniscentrum Roeselare

19/12/2008 - De Vlaamse regering kent een subsidie van bijna 7 miljoen euro toe voor de ontwikkeling van een kennis- en leercentrum op de voormalige KBC-site in Roeselare. Het initiatief kadert in de stadscontracten van minister van Stedenbeleid Marino Keulen.

Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke kent een subsidie van 6.976.931 euro toe voor de ontwikkeling van een kennis- en leercentrum op de voormalige KBC-site in Roeselare. Het centrum zal deel uitmaken van de nieuw te bouwen bibliotheek en zal gebruikt worden door de secundaire scholen en het volwassenenonderwijs van Roeselare. Het initiatief kadert in de stadscontracten van Vlaams minister van Stedenbeleid Marino Keulen.

Stadscontracten

Op 21 december 2007 heeft de Vlaamse regering stadscontracten afgesloten met de 13 Vlaamse centrumsteden. Met die contracten wil de Vlaamse overheid een betere interbestuurlijke samenwerking met de steden tot stand brengen, een efficiëntere besluitvorming en een meer integrale aanpak van belangrijke stedelijke dossiers. Zij werden mee opgenomen in \"Vlaanderen in Actie\", het sociaal-economische toekomstproject van de Vlaamse regering.

De Vlaamse minister bevoegd voor het Stedenbeleid staat in voor de opmaak en opvolging van de stadscontracten en ziet er op toe dat m.b.t. de ingediende projecten een samenhangend Vlaams beleid wordt gevoerd. De stadscontracten gelden voor een periode van 6 jaar (2007-2012) en bestaan uit twee delen: een algemeen deel over Wonen, gemeenschappelijk voor alle centrumsteden, en een stadsspecifiek deel.

Voor het stadsspecifieke luik diende de stad Roeselare het project \"Nieuwe openbare bibliotheek als kennis-, informatie- en leercentrum\" in. Op de voormalige KBC-site wil de stad Roeselare een nieuwe bibliotheek bouwen met daarin een kennis- en leercentrum. In zo\'n centrum, dat uitgerust is met PC\'s en contactpunten voor een eigen laptop, kunnen leerlingen zelfstandig aan opdrachten werken en opzoekingen doen. De informatiebronnen die in de bibliotheek voorhanden zijn, sluiten hier perfect op aan.

In overleg met de lokale onderwijsinstanties zullen de bibliotheek en het open leercentrum optimaal de behoeften van het onderwijs kunnen vervullen. Met bijna dubbel zoveel leerlingen in het secundaire onderwijs dan inwoners in die leeftijdsgroep is Roeselare een belangrijke onderwijsstad. Het samenwerken met het onderwijs rond inhoud, beheer en exploitatie van het kennis- en leercentrum is vernieuwend.

Het project wordt gerealiseerd door een verzelfstandigde entiteit, vzw Het Portaal, die speciaal hiervoor werd opgericht. Het is een soort proeftuin: voor het eerst wordt een \"Brede School\" (het samenbrengen van onderwijs en de buitenwereld) ook in een tastbaar nieuw gebouw geconcretiseerd.

donderdag 18 december 2008

Steun voor renovatie Sint-Lambertuskerk Kiewit

18/12/2008 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft een subsidie van 5.060 euro goedgekeurd voor renovatiewerken aan de Sint-Lambertuskerk van Kiewit (Hasselt).

De kerkfabriek zal dit bedrag voornamelijk gebruiken voor herstellingswerken zoals het vastzetten van dekstenen. Het totaalbedrag van de werkzaamheden is geraamd op 15.790,50 euro.

woensdag 17 december 2008

Nu ook passiefwoningen in sociale huisvesting

17/12/2008 - Vlaams minister van Wonen Marino Keulen heeft het pad geëffend om de eerste passiefwoningen te realiseren in de sociale woningbouw. Hij maakt geld vrij voor drie proefprojecten in Heist-op-den-Berg, Dilsen-Stokkem en Wachtebeke. Het gaat om 500.000 euro.

Wat betreft energiezuinigheid bevindt de sociale huisvesting in Vlaanderen zich bij de spits van de Vlaamse woonmarkt. Momenteel kent het sociaal woonpatrimonium een gemiddeld E-peil van E85 en er wordt gestreefd naar E80, terwijl dit op de reguliere woningmarkt voorlopig nog bij E100 ligt. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning.

Passiefwoningen zijn de meest zuinige woonvorm en zijn dermate geïsoleerd en geventileerd dat er eigenlijk geen bijkomende verwarming is vereist. Dit scheelt niet alleen bij de uitstoot van CO2-gassen, maar voor de sociale huurder kan dit financieel een enorme slok op de borrel zijn. "De huurders van sociale woningen zijn vaak mensen met een bescheiden inkomen, waar elke euro energiewinst financiële ruimte schept voor andere noodzakelijke uitgaven", zegt minister Keulen.

Sociale woonsector als voortrekker private markt

De kostprijs van een passiefwoning is ongeveer 25% duurder dan die van een klassieke sociale woning. Daarom voorziet de Vlaamse regering voor deze drie projecten in een bijkomend budget van 500.000 euro. Daarvan gaat 42% naar het project van huisvestingsmaatschappij De Zonnige Kempen uit Westerlo die 9 passiefwoningen realiseert in Pijpelheide en Booischot (Heist-op-den-Berg), 25% is voor de bouw van 5 passiefwoningen in Lanklaar (Dilsen-Stokken) door het Maaslands Huis uit Maasmechelen. De Volkshaard uit Gent, tenslotte, ontvangt 33% voor de renovatie van 5 woningen tot passiefwoningen in Wachtebeke. In totaal zullen er dus 19 sociale woningen worden gerealiseerd, waarvan 14 via nieuwbouw en 5 via renovatie.

Begin 2009 zullen de drie projecten kunnen worden aanbesteed, waarna de bouw wellicht nog voor het bouwverlof kan starten. Eens de sociale passiefwoningen zijn gerealiseerd, worden ze verhuurd als sociale woningen. De huurders zullen worden begeleid bij het gebruik van de passiefwoning en er zal ook een monitoring plaatsvinden tijdens de verhuring om maximaal te kunnen leren uit deze proefprojecten.

"De sociale huisvestingssector is altijd al de proeftuin geweest als het op energiezuinige vernieuwingen aankomt. Niet alleen zal dit project duidelijk de haalbaarheid en eventuele meerwaarde van passiefwoningen in de sociale huisvesting in kaart brengen, ook neemt de sociale huisvesting hiermee een voortrekkersrol voor de private woningmarkt in Vlaanderen", besluit minister Keulen.

Momenteel zijn er in België nog geen sociale passiefwoningen, wat het belang en het revolutionaire karakter van dit proefproject benadrukt.

dinsdag 16 december 2008

Vlaams parlement keurt nieuw OCMW-decreet goed

16/12/2008 - Het Vlaams parlement keurde dinsdagmorgen een decreet goed dat voor de OCMW's de nieuwe regels inzake personeel, financiën en toezicht vastlegt.

Het decreet van minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen moet de bestuurlijke organisatie van het OCMW afstemmen op die van de gemeente. OCMW en gemeente zullen meer kunnen samenwerken, bijvoorbeeld op het vlak van personeelsbeleid.

Ruim twee jaar geleden, voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, keurde het Vlaams parlement al een mini-decreet goed rond de OCMW's. Dat was toen nodig om de installatie van de nieuwe OCMW-raden na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 af te stemmen op de vernieuwingen die het nieuwe gemeentedecreet invoerde voor de gemeenten en de gemeenteraad.

Het nu goedgekeurde 'maxi'-OCMW-decreet moet voor de verdere afstemming van de organisatie van de OCMW's op die van de gemeente zorgen. Het decreet streeft naar deregulering en grotere autonomie aan de lokale besturen. Gemeenten en OCMW's krijgen meer kansen om samen te werken, bijvoorbeeld op het vlak van personeelsbeleid en ondersteunende diensten.

maandag 15 december 2008

15.000 nieuwe Vlamingen behalen inburgeringsattest

15/12/2008 - Dit jaar zijn in Vlaanderen en Brussel in totaal zowat 15.000 inburgeringscontracten afgesloten. Dat zijn er ruim 3.000 meer dan het jaar voordien, zo maakte Vlaams minster van Inburgering Marino Keulen zondag bekend op de tweede editie van de 'Dag van de Inburgeraar' in Hasselt. 

Op de 'dag van de Inburgeraar' worden nieuwe Vlamingen die een attest van inburgering hebben behaald, in de bloemetjes gezet voor de inspanningen die ze deden om zich te integreren.

De 'Dag van de Inburgeraar' werd in het leven geroepen als blijk van waardering van de Vlaamse samenleving voor het engagement van de nieuwe Vlamingen om zich in te burgeren. De nieuwe Vlamingen werden zondag niet alleen in Hasselt gehuldigd, maar ook in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent en Leuven.

Nieuwkomers in Vlaanderen zijn verplicht om een inburgeringstraject te volgen. Dat bestaat uit lessen Nederlands, begeleiding bij het zoeken naar een job en een cursus Maatschappelijke Oriëntatie om inzicht te verkrijgen in onze waarden en normen.

In de top tien van de nationaliteiten van inburgeraars in Vlaanderen en Brussel staat Marokko op de eerste plaats met 14,6 procent, gevolgd door Turkije (8,7 procent) en Rusland (5,5 procent). Antwerpen is met in totaal 5.526 inburgeringscontracten de grootste 'inburgeringsprovincie, gevolgd door de provincie Limburg met 1.546 inburgeringscontracten en Brussel met 1.456 inburgeringscontracten. Zij vertegenwoordigen respectievelijk een aandeel van 44 en 14 procent van de instroom van nieuwe Vlamingen in het Vlaamse gewest.

Keulen kondigde zondag in Hasselt aan dat er vanaf 2009 een nieuwe leermethode voor inburgeraars zal gehanteerd worden wat de cursus Maatschappelijke Oriëntatie betreft. Daarvoor sloegen Uitgeverij Van In en filmproducent Ensemblage de handen in mekaar. Deze nieuwe cursus Maatschappelijke Oriëntatie geeft de inburgeraar nzicht in allerlei praktische zaken en leert hem of haar de waarden en normen die in Vlaanderen nodig zijn om het samenleven in diversiteit mogelijk te maken.

Bekijk hier meer sfeerbeelden van de Dag van de Inburgeraar in Hasselt.

vrijdag 12 december 2008

Keulen stimuleert rationeel energieverbruik sociale woningen

12/12/2008 - Onder impuls van Vlaams minister van Wonen Marino Keulen heeft de ministerraad op vrijdag 12 december bijkomende middelen goedgekeurd om het rationeel energieverbruik te verbeteren. Voor het derde jaar op rij maakt minister Keulen geld vrij om verouderde verwarmingstoestellen in sociale woningen te vervangen. Het gaat om een bijkomend budget van 940.000 euro.

Wat betreft energiezuinigheid bevindt de sociale huisvesting in Vlaanderen zich bij de spits van de Vlaamse woonmarkt. Momenteel kent het sociaal woonpatrimonium een gemiddeld E-peil van E85 en wordt er gestreefd naar E80, terwijl dit op de reguliere woningmarkt voorlopig nog bij E100 ligt. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning en des te geringer de energiefactuur is. Uitzondering daarop vormen een aantal oude sociale woonwijken waar op vlak van energiezuinigheid feitelijk nog alles moet gebeuren. Het is vooral daar dat bijkomende inspanningen nodig zijn.

Winst voor huurder en Kyoto

Met de bijkomende middelen kunnen in ongeveer 1.500 sociale woningen de niet-energiezuinige verwarmingstoestellen worden vervangen door moderne, energiezuinige installaties. "De huurders van sociale woningen zijn vaak mensen met een bescheiden inkomen, waar elke euro energiewinst financiële ruimte schept voor andere noodzakelijke uitgaven", zegt minister Keulen. Tevens wordt op deze manier niet alleen bespaard in de portemonnee van de sociale huurder, maar wordt er in het kader van Kyoto ook nog eens ongeveer 500 ton minder CO2 geproduceerd op jaarbasis.

Om in aanmerking te komen voor de premie moet het gaan om individuele kachels op olie, gas of zelfs nog kolen, of om elektrische accumulatietoestellen. De maatschappij die deze oudere kachels vervangt door een hoog rendementskachel van het gesloten type of een pelletskachel (houtafval) krijgt per vervangen toestel een premie van 400 euro.

Op vraag van de SHM's is het nu ook mogelijk om de individuele kachel te vervangen door centrale verwarming. In het laatste geval moet er een condensatieketel worden geplaatst en bedraagt de premie 800 euro.

EGTS ‘West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Cote d'Opale' goedgekeurd

12/12/2008 - De Vlaamse regering heeft haar goedkeuring gehecht aan de EGTS ‘West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Cote d'Opale'. Deze Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking beoogt een verhoogde samenwerking tussen West-Vlaanderen en de Franse regio's van Duinkerke en de Opaalkust. Naast de Vlaamse en de federale overheid neemt ook de Franse Staat hieraan deel.

De voorbije jaren werkten de betrokken regio's al intensief samen rond concrete projecten van co-financiering in het kader van de Europese INTERREG-programma's. Omdat men deze samenwerking verder wil formaliseren, kiest men ervoor om gebruik te maken van de nog nieuwe Europese juridische constructie, namelijk de Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS).

Dit nieuwe instrument stelt regionale en lokale overheden uit verschillende lidstaten in staat om samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid op te richten. Zowel lidstaten, regionale, lokale overheden als bepaalde publiekrechterlijke instellingen kunnen lid worden van een EGTS. Het is de bedoeling om te komen tot grensoverschrijdende, transnationale samenwerking zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk ziekenhuis dat wordt uitgebaat door twee landen. Het streven naar een grotere sociale en economische cohesie (tussen de deelnemende entiteiten) is hierbij een belangrijk aspect.

De EGTS ‘West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Cote d'Opale' is al de tweede EGTS die in Vlaanderen wordt goedgekeurd sinds deze mogelijkheid bestaat begin dit jaar. Vlaanderen had op dit vlak de internationale primeur want de eerste EGTS die werd opgericht was deze van Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik. Een volgende EGTS in Vlaanderen zal zich wellicht in Limburg situeren, meerbepaald een samenwerking tussen Belgisch en Nederlands Limburg (West- en Oost-Limburg).

donderdag 11 december 2008

Keulen: 'Geef drie godsdiensten plaats in wettelijke feestdagen'

11/12/2008 - Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen vindt dat de Nationale Arbeidsraad zou moeten nagaan of ook de islam en het jodendom hun feestdagen kunnen inpassen binnen het bestaande contingent van wettelijke feestdagen.

Minister Marino Keulen is niet bevoegd in de kwestie, maar werd woensdag in het Vlaams Parlement ondervraagd door Filip Dewinter over het voorstel van federaal minister Milquet om de NAR zich te laten buigen over een "vlottende" feestdag voor moslims.

De minister liet weten tegen vlottende feestdagen te zijn, omdat dit voor bedrijven moeilijk te organiseren is. Hij wil ook het huidige aantal wettelijke feestdagen niet uitbreiden, maar tegelijk wees hij erop dat de religieuze feestdagen louter christelijk geïnspireerd zijn. "Momenteel zijn er tien wettelijke feestdagen. Een aantal hiervan zijn profaan, maar de religieuze feestdagen zijn enkel christelijk geïnspireerd. We hebben op ons grondgebied drie grote godsdiensten: het katholicisme, het jodendom en de islam. De NAR zou moeten nagaan hoe die drie godsdiensten en hun feestdagen binnen dat contingent van tien een plaats kunnen krijgen", zei Keulen.

Keulen vindt overigens dat de NAR eenzelfde oefening moet maken voor de Vlaamse feestdag 11 juli.

vrijdag 5 december 2008

Antwerpen, Gent, Kortrijk en Brugge ontvangen 'Thuis in de Stad'-prijs 2008

05/12/2008 - Vlaams minister van Stedenbeleid Marino Keulen heeft vandaag de ‘Thuis in de Stad'-prijzen 2008 uitgereikt. De prijzen gaan dit jaar naar Antwerpen, Kortrijk en Brugge. De stad Gent gaat met twee cheques aan de haal.

Met de ‘Thuis in de Stad'-prijs bekroont de Vlaamse overheid opmerkelijke en innovatieve stedelijke projecten. Het evenement is al aan zijn achtste editie toe. De bedoeling is drievoudig: steden belonen voor innovatieve realisaties, innovaties op vlak van stedelijkheid stimuleren door geslaagde projecten onder de aandacht te brengen en goede voorbeelden verzamelen om het stedenbeleid in de toekomst te stofferen en te inspireren. Kortom, de ‘Thuis in de Stad'-prijs wil de stad in al haar facetten promoten. Immers, als het goed gaat met de Vlaamse steden, gaat het goed met Vlaanderen.

De ‘Thuis in de Stad'-prijzen 2008 werden uitgereikt voor 3 categorieën:

Categorie 1:

De prijs in deze categorie bedraagt 125.000 euro en gaat naar één fysiek ruimtelijk project waarbij verschillende aspecten van stedelijkheid aan bod komen.
 • Winnaar: Theaterplein, Antwerpen
Categorie 2:

De prijs in deze categorie bedraagt 25.000 euro en bekroont een innovatief project met betrekking tot kinderen en jongeren dat door de stad geïnitieerd of ondersteund wordt en dat bijdraagt tot een kindvriendelijke stedelijkheid.
 • Winnaars: Speelruimtebeleidsplan, Brugge (12.500 euro)
 • Handleiding Speelweefsel, Gent (12.500 euro)
Categorie 3:

Een geldsom van 25.000 euro, verdeeld over maximaal twee projecten voor een innovatief bewoners-, buurt- en wijkinitiatief dat door de stad erkend en gestimuleerd wordt en dat betrekking heeft op stedelijke ecologie en/of op alternatieve woonvormen.
 • Winnaars: Het Duurzaam Huis, Gent (12.500 euro) 
 • Prikkelpad Marke, Kortrijk (12.500 euro)
Beknopte informatie over de winnende projecten vindt u hier.

Neem ook een kijkje op www.thuisindestad.be


Decreet Grond-en Pandenbeleid maakt wonen betaalbaar

05/12/2008 - Op voorstel van Vlaams minister van Wonen Marino Keulen en minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen keurde de Vlaamse regering zowel het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening als het nieuwe decreet Grond- en Pandenbeleid goed. 

"Het decreet Grond- en Pandenbeleid wil ervoor zorgen dat iedereen onderdak vindt in zowel een betaalbare als kwalitatieve woning", stellen beide ministers.

Keulen en Van Mechelen: "Het decreet Grond- en Pandenbeleid maakt wonen betaalbaar voor iedereen. Dat doen we door het aanbod aan sociale woningen te vergroten zodat niemand in de kou blijft staan. Tegelijkertijd worden ook tienduizenden betaalbare kavels en koopwoningen extra voorzien. Tenslotte verhogen we de leefbaarheid van steden door verkrotting en leegstand aan te pakken. De batterij maatregelen die in het decreet vervat zitten, responsabiliseert alle actoren die actief zijn op de woningmarkt en omvat een totaalpakket aan investeringen van bijna zeven miljard euro in onze bouwsector. Als stimulans voor onze Vlaamse economie in tijden van recessie, kan dat tellen!"

Het nieuwe decreet Grond- en Pandenbeleid kan worden opgedeeld in twee grote blokken. Enerzijds zijn er maatregelen die het aanbod aan sociale woningen fors laten stijgen en anderzijds omvat het decreet tal van fiscale stimuli die het aandeel aan verwaarloosde of verkrotte woningen drastisch laten dalen.

Activeringsbeleid voor onbebouwde percelen en panden

Met het decreet Grond- en Pandenbeleid wil de Vlaamse regering ook de strijd opvoeren tegen leegstaande, vervallen of verkrotte woningen. Daarom wordt 15 miljoen euro aan extra projectsubsidies vastgelegd om vervallen buurten te renoveren.

Daarenboven wordt met behulp van diverse fiscale stimuli de activering van leegstaande panden nog een versnelling hoger geschakeld. Twee opvallende maatregelen daarbij zijn de zogenaamde ‘renovatielening' en de verlaging van de registratierechten.

De renovatielening omvat een substantiële belastingaftrek voor al wie privaat kapitaal aan familie of vrienden ter beschikking stelt voor de renovatie van een verkrotte of verwaarloosde woning. Dat belastingvoordeel kan oplopen tot 2,5% van het uitgeleende bedrag.

Daarnaast wordt in het decreet een verlaging van de aanslagbasis voor de registratierechten opgenomen. Bij de aankoop van een leegstaande of verkrotte woning met het oog op renovatie, krijgt de koper zo een extra fiscaal voordeel dat kan oplopen tot 4.500 euro.

Versnelde bouw sociale woningen

Vlaanderen telt momenteel 143.000 sociale huurwoningen en 12.000 koopwoningen. Dat aanbod is ontoereikend waardoor momenteel 55.000 gezinnen op de wachtlijsten staan. Het nieuwe decreet wil die discrepantie wegwerken en de neuzen van iedereen die betrokken is bij de woonmarkt, in dezelfde richting zetten. Vandaar dat de sociale woningbouw in het decreet op een resultaatsgerichte manier wordt benaderd. Voor de Vlaamse regering is het belangrijk dat er snel sociale woningen worden gebouwd, niet wie ze bouwt.

Concreet wil de Vlaamse regering in de periode 2009-2020 het sociaal woonaanbod uitbreiden met 43.000 extra sociale huurwoningen, 21.000 sociale koopwoningen en 1.000 sociale kavels.

Het nieuwe decreet maakt daarom komaf met het monopolie van de huisvestingsmaatschappijen inzake de bouw van sociale woningen. "Dit is een historische doorbraak. Vlaanderen was de enige regio in Europa waar de private sector zich niet kon begeven op de sociale woonmarkt. Nu kan dat wel."

Voor de allereerste keer wordt aan de private sector de kans geboden om in samenwerking met de gemeenten een sociaal woonaanbod te creëren, en wel tegen dezelfde gunstige voorwaarden als de huisvestingsmaatschappijen, inclusief de bestaande subsidiesystemen en fiscale voordelen:
1,5% registratierechten op de gronden
een tarief van 6% i.p.v. 21% btw bij de bouw van de woning
infrastructuursubsidies
een overnamegarantie van de sociale huurwoningen door de huisvestingsmaatschappijen

Over heel Vlaanderen bekeken, heeft 6,05% van het woonaanbod het etiket ‘sociaal'. Dit aanbod is evenwel ongelijkmatig verspreid. Vandaar dat in het nieuwe decreet ook een systeem is opgenomen om op langere termijn tot een betere spreiding van het sociaal woonaanbod te komen.

Zo werd vastgelegd dat iedere gemeente er in de toekomst (2009-2020) naar moet streven om 1,66% van het nieuwe woonaanbod te realiseren via sociale huurwoningen. Dit geldt niet voor die gemeenten die reeds over een uitgebreid aanbod (>9%) beschikken. Van die gemeenten die momenteel een sociaal huuraanbod aanbieden dat kleiner is dan 3%, wordt een beperkte extra inspanning (0,5-0,83%) verwacht in de periode 2013-2025.

Concreet betekent dit dat er in de periode 2009-2025 per 100 huishoudens ongeveer twee sociale woningen zullen bijkomen.

"Er wordt gekozen voor een doelgerichte aanpak waarbij alle actoren zijn betrokken. Met dit decreet worden zowel de Vlaamse overheid, de gemeentebesturen, de OCMW's, de sociale huisvestingsmaatschappijen als de private sector geresponsabiliseerd", stelt Marino Keulen.

Twee vliegen in één klap

"Dit decreet creëert een win-winsituatie voor iedereen", aldus Dirk Van Mechelen en Marino Keulen. "Het zorgt ervoor dat het sociaal woonaanbod binnen een termijn van goed tien jaar met bijna 65.000 woongelegenheden zal worden uitgebreid. Daarmee kunnen we aan tienduizenden gezinnen een betaalbare woning aanbieden."

"Maar het bouwprogramma dat in het decreet vervat zit, is uiteraard ook een enorme stimulans voor de bouwsector. Het hele programma omvat een investeringsvolume van meer dan 15 miljard euro in de sector en gaat vanuit de Vlaamse overheid gepaard met een kapitaalsinjectie van bijna 7 miljard euro. Gezien de huidige situatie, is dat een welgekomen zuurstofkuur voor onze Vlaamse economie", besluiten de ministers.

Dat een dergelijk omvangrijk order meer dan welkom is voor de bouwsector, is duidelijk. Volgens recent gecommuniceerde cijfers van de Bouwunie en de Vlaamse Confederatie Bouw zal de sector 2008 afsluiten in een context van vertragende activiteit die hij al vele jaren niet meer heeft gekend. De nood aan extra stimuli is dus groot.

Klik hier voor meer informatie over het decreet.

woensdag 3 december 2008

Minister Keulen te gast bij Radio 1

03/12/2008 - Vlaams minister Marino Keulen gaf vanochtend bij Radio 1 tekst en uitleg bij de uitspraak van de Raad van Europa over de niet-benoeming van de burgemeesters van drie faciliteitengemeenten.

Beluister hier het radiofragment

dinsdag 2 december 2008

Fons Borginon vertegenwoordigt Keulen in Straatsburg

02/12/2008 - Fons Borginon vertegenwoordigt Vlaams minister Marino Keulen op de vergadering van het Congres voor Lokale en Regionale Autoriteiten van de Raad van Europa in Straatsburg. Lees hierna de tussenkomst van de heer Borginon.

Als districtsraadslid in Berchem is Borginon een verkozen politiek mandataris. Hij is bovendien een jurist die als voormalig parlementslid en fractieleider in de Kamer een alom gewaardeerd kenner is van de taalwetgeving en de Belgische communautaire verhoudingen. Fons Borginon is tenslotte ook erg vertrouwd met de werking van de Raad van Europa.

Zoals hij al eerder heeft aangekondigd, gaat minister Keulen niet in op de uitnodiging van het Congres om zelf het debat in Straatsburg bij te wonen. Hij heeft de onderzoekscommissie van het Congres uitgebreid ontvangen medio mei en alle mogelijke uitleg in drie talen gegeven.

Bovendien maakt de eventuele juridische rol die de minister in de kwestie van de niet-benoemde burgemeesters dient te spelen, het hem niet mogelijk om over de zaak in Straatsburg een debat te voeren. De niet-benoemde burgemeesters beschikken na het tweede niet-benoemingsbesluit opnieuw over een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State, het hoogste Belgische rechtscollege. Vreemd genoeg hebben zij daar naar aanleiding van de eerste niet-benoeming geen gebruik van gemaakt. Wat minister Keulen in Straatsburg zou zeggen, zou dus gebruikt kunnen worden in die eventuele beroepsprocedure. Minister Keulen vraagt de niet-benoemde burgemeesters met aandrang om ditmaal wel beroep aan te tekenen bij de Raad van State.

Debat dreigt procedure Raad van State te doorkruisen

Daarom dringt Keulen ook aan om het debat in het Congres uit te stellen. Eenmaal de zaak van de niet-benoemde burgemeesters naar Belgisch recht zou uitgeklaard zijn, kunnen alle partijen met meer openheid en armslag debatteren over de manier waarop in België de spelregels van de lokale democratie worden nageleefd. Minister Keulen wijst er alleszins op dat de niet-benoeming van de burgemeesters enkel ongedaan kan worden gemaakt door de Raad van State, en niet door de Raad van Europa.

Lees hier de tussenkomst van Dhr. Borginon bij de Raad van Europa.

Keulen neemt akte van aanbevelingen Raad van Europa

02/12/2008 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft akte genomen van de aanbevelingen die het Congres van de Lokale en Regionale Besturen van de Raad van Europa heeft goedgekeurd. 

Minister Keulen wijst erop dat dit Congres de beslissing om de drie afgewezen kandidaat-burgemeesters niet te benoemen, niet ongedaan kan maken. Dat kan enkel de Belgische Raad van State, indien de drie kandidaat-burgemeesters bij dit hoogste administratieve rechtscollege van België tegen de beslissing van Keulen in beroep zouden gaan.

Het Congres van Lokale en Regionale Besturen is geen rechtbank, maar een politiek orgaan met een veertigtal lokale en regionale verkozenen - zoals burgemeesters - als stemgerechtigde leden (standing commitee). De deelnemers aan het Congres worden niet aangesteld door de regeringen van de lidstaten van de Raad van Europa, maar door de belangenverenigingen van de lokale besturen.

Congres van VVSG's

De Belgische vertegenwoordigers in de organen van het Congres werden aangeduid na overleg van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) met zusterverenigingen in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De kwestie van de niet-benoemde burgemeesters werd door de Waalse en Brusselse Franstalige vertegenwoordigers bij het Congres geïnitieerd. In de congresorganen die zich totnogtoe over de zaak van de niet-benoemde burgemeesters hebben gebogen, waren geen Vlamingen vertegenwoordigd (wel Franstalige Belgen).

De enige toetssteen waarmee het Congres naar de zaak van de niet-benoemde burgemeesters heeft gekeken is niet de Europese, Belgische of Vlaamse regelgeving, maar het Charter van de Lokale Besturen. Dit Charter is erg waardevol: het wil voor de lokale besturen in de lidstaten van de Raad van Europa een maximale autonomie verwezenlijken. De rechtstreekse verkiezing van de burgemeester is hierin de belangrijkste doelstelling. Aangezien er geen politieke meerderheid voor bestaat, heeft België dit artikel uit het Charter niet geratificeerd.

Populariteit is niet enige criterium

Het Congres heeft vanmiddag dus louter door de bril van de populariteit naar het dossier van de niet-benoemde burgemeesters gekeken: degene met de meeste stemmen moet burgemeester worden. Volgens de Vlaamse en federale regelgeving in België, is populariteit inderdaad een belangrijk criterium bij het voordragen van de burgemeester (hij of zij moet voorgedragen worden door een meerderheid van de verkozenen in de gemeenteraad) maar bij de benoeming niet het enige.

De Vlaamse overheid verlangt van de burgemeesters ook loyauteit, met name de bereidheid om wetten en decreten, procedures en voorschriften van de federale en Vlaamse overheid op het terrein te respecteren en toe te passen. Wat loyauteit betreft blijven de drie niet-benoemde burgemeesters zwaar in gebreke door in hun voordracht te laten opnemen dat ze zich niet aan Vlaamse regels gaan houden en dit ook bij elke gelegenheid die ze krijgen te herhalen, zoals nog vorige week. Ze blijven ook herhalen dat ze arresten van het hoogste administratieve rechtscollege naast zich neer zullen leggen. Zolang aan die houding niets verandert, kunnen ze niet benoemd worden.

Rechtstreekse verkiezing burgemeester

Het Congres heeft ook aanbevelingen aangenomen die gericht zijn op regels die de benoeming van de drie kandidaat-burgemeesters naar Belgische en Vlaamse regelgeving op dit moment verhinderen. Zo beveelt het Congres België aan de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester in te voeren en de faciliteiten- en taalwetgeving te wijzigen.

"Zelf ben ik voorstander van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester", zegt Keulen, "maar dan blijft nog de toetsing van de loyauteit ten aanzien van het uitvoeren van richtlijnen van hogerhand bestaan. Daardoor verandert de zaak van de drie niet-benoemde burgemeesters dus niet".

Tot slot wenst minister Keulen zijn vertegenwoordiger Fons Borginon en de Vlaamse vertegenwoordiger in het Congres, VVSG-voorzitter Jef Gabriels, van harte te danken voor de inspanningen die zij zich getroost hebben om de andere lokale verkozenen in het Congres te overtuigen zich niet zonder kennis van zaken in het Belgische communautaire wespennest te steken. "Ik ben er zeker van dat vandaag heel wat meer leden van het Congres weten dat er in België een taalgrens loopt dan gisteren", meent Keulen.

Tenslotte is de minister de uithalen van de kandidaat-burgemeesters dat hij de democratie niet naleeft, beu. "Zij leven de wet niet na en houden vol dat ze dat zullen blijven doen. Zij willen niet van hun wettelijke beroepsmogelijkheid in België gebruik maken. Zij kunnen zomaar zeggen dat ze zich niet hoeven te schikken naar arresten van het hoogste administratieve rechtscollege van het land. Wie zo'n strafblad heeft, moet geen lessen in democratie geven."

vrijdag 28 november 2008

Nieuwe aanbesteding Verzekering Gewaarborgd Wonen

28/11/2008 - Op voorstel van minister van Wonen Marino Keulen heeft de Vlaamse regering vandaag ingestemd met een aangepast voorwaardenkader voor de nieuwe verzekering gewaarborgd wonen. Dit voorstel sluit aan bij het voorstel dat minister Keulen al in april heeft voorgesteld, maar biedt aan de kandidaat-verzekeraars bijkomende waarborgen om het risico te beperken. Het is de bedoeling dat de verzekering op 1 april 2009 opnieuw van start gaat.

De verzekering gewaarborgd wonen voorziet in een dekking voor wie zijn hypothecaire lening niet meer kan afbetalen wegens onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De voorbije vijf jaar betaalde de Vlaamse overheid de volledige premie voor deze verzekering voor wie dit aanvroeg en aan de inkomensvoorwaarden voldeed.

Op een openbare aanbesteding van eind april tekende slechts één verzekeraar in, met een prijsofferte die ruim buiten het beschikbare budget van de Vlaamse overheid viel. Die aanbesteding was nodig omdat het contract met Ethias afliep op 31 augustus. Natuurlijk bleef wie de verzekering eerder afsloot gedekt onder de voorwaarden van die vorige polis.

De nieuwe verzekering zal moeten blijven tegemoet komen aan de voorwaarden uit het eerder goedgekeurde voorwaardenkader. De aanvragers van de kosteloze verzekering zullen niet meer geselecteerd worden op basis van inkomensgrenzen.

Om de belangstelling van de verzekeringssector te stimuleren, wil de Vlaamse regering wel de risico\'s voor de kandidaat-verzekeraars beperken. Meer bepaald zal de duurtijd van de werkloosheid bij verzekeringnemers van de verzekering gewaarborgd wonen zoveel mogelijk worden ingeperkt door een intensieve samenwerking tussen de VDAB en het agentschap Wonen. Tegemoetkomingen in het kader van de verzekering ten gevolge werkloosheid blijven beperkt tot 2 keer 18 maanden in plaats van een periode van 36 aansluitende maanden uit het vorige contract.

Voor wie een verzekering gewaarborgd wonen heeft genomen en werkloos wordt, zal de VDAB bovendien na uiterlijk 2 maanden werkloosheid een trajectbegeleiding opstarten. Tenslotte zullen de tegemoetkomingen in het kader van de verzekering worden stopgezet voor werklozen die niet langer meer onvrijwillig werkloos zijn en voor werklozen die onvoldoende bereid zijn om werk te zoeken. Voor deze laatste groep geldt de beslissing van de RVA om om die reden de werkloosheidsuitkering te verminderen als criterium.

De verzekering gewaarborgd wonen zal ook maar kunnen afgesloten worden voor eigenaars van woningen met een maximale verkoopwaarde van € 320.000, te verhogen met 15 procent voor woningen gelegen in de 39 gemeenten van het Vlabinvest-gebied (het gehele arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Kortenberg, Bertem, Huldenberg en Tervuren uit het arrondissement Leuven).

Stimulans voor energiezuinig bouwen

Voor leningen die afgesloten worden voor een nieuwbouw, zal de verzekering ook gekoppeld worden aan energienormen. In het geval van nieuwbouw moet de woning voldoen aan de E70-norm bij kandidaat-verzekerden die een inkomen hebben dat boven de huidige inkomensgrens voor de verzekering ligt (€ 35.000 bruto-jaarinkomen voor alleenstaanden, € 50.000 voor samenwonenden, grenzen zijn afgestemd op de renovatiepremie). Kandidaat-verzekerden die onder deze inkomensgrens vallen, zullen een hogere uitkering (tot max 600 euro) van de verzekering krijgen indien hun woning de E70-norm behaalt. Bij leningen voor nieuwbouw moet de woning van de kandidaat-verzekerden in alle andere gevallen minimaal voldoen aan de energienorm E100.

Minister Keulen: "Ik hoop dat dit gewijzigde voorwaardenkader voor de openbare aanbesteding deze keer wel kandidaat-verzekeraars zal overtuigen om een offerte in te dienen die binnen het budget van de Vlaamse overheid valt. De verzekering gewaarborgd wonen is een belangrijke maatregel van de Vlaamse overheid om mensen die vandaag huren over de psychologische drempel te helpen om in een periode waarin het economisch minder goed gaat toch een woning aan te kopen of te bouwen. De verzekering geeft immers de zekerheid dat in geval van werkloosheid of ziekte de verzekering tussenkomt in de aflossing van de hypotheek."

donderdag 27 november 2008

93.060 euro voor renovatie Sint-Hubertuskerk Henis

27/11/2008 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft voor 93.060 euro aan subsidiebesluiten goedgekeurd voor de renovatie van de Sint-Hubertuskerk in Henis (Tongeren).

De kerkfabriek Sint-Hubertus van Henis heeft beslist herstellingswerkzaamheden uit te voeren in en rond het kerkgebouw.

Het gaat in eerste instantie om algemene herstellingswerkzaamheden die worden geraamd op 128.353,67 euro. De Vlaamse overheid verleent een subsidie van 41.200 euro.

Daarnaast krijgen ook het dak, het hout, de elektriciteit en het binnenschrijnwerk een opknapbeurt. Deze werkzaamheden worden geraamd op een totaal van 161.621,77 euro en ontvangen respectievelijk een subsidie van 19.040 euro, 20.420, 11.940 euro en 460 euro.

Marino Keulen in debat op Radio 1

27/11/2008 - Minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen was vanmorgen te gast in het programma De Ochtend op Radio 1. Hij ging er in debat met UF-parlementslid Christian Van Eyken. 

Onderwerp: de niet-benoeming van de drie kandidaat-burgemeester uit de Vlaamse Rand.

Beluister het debat.

maandag 24 november 2008

Keulen ondertekent niet-benoeming kandidaat-burgemeesters

24/11/2008 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft de besluiten ondertekend waarmee hij de voordracht van kandidaat-burgemeesters uit Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem afwijst. Hierdoor weigert Keulen hen voor de tweede maal te benoemen tot burgemeester.

Met deze beslissingen volgt minister Keulen de adviezen die de gouverneur van Vlaams-Brabant heeft uitgebracht. Ook de gouverneur heeft voor de voorgedragen kandidaten uit Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem voor de tweede maal een voorbehoud gemaakt. Keulen heeft de kandidaat-burgemeesters niet benoemd omdat ze wetten en decreten hebben overtreden.

Sedert de eerste afwijzing van de kandidaat-burgemeesters in november vorig jaar, deden zich in het dossier van de drie kandidaat-burgemeesters geen feiten voor die een benoeming vandaag zouden rechtvaardigen. Integendeel, de drie lieten in verklaringen in de media geen gelegenheid onverlet om aan te kondigen dat ze in de toekomst opnieuw de interpretatie die de rondzendbrief-Peeters aan de taalwetgeving geeft, naast zich zullen neerleggen. Ze hebben sedert hun eerste niet-benoeming vorig jaar, geen inspanningen geleverd om hun houding tegenover de Vlaamse overheid in positieve zin te wijzigen of om een verzoenend of constructief gebaar te stellen.

Juridische motivatie

Minister Keulen beklemtoont dat zijn beslissingen niet politiek zijn gemotiveerd, noch door de politieke standpunten van de kandidaat-burgemeesters, noch door andere overwegingen van politieke aard. "Als de kandidaat-burgemeesters het met mij niet eens zijn, wil ik hen uitdrukkelijk verzoeken om naar de Raad van State te stappen. Ik hoop dat ze nu wel eerst hun interne rechtsmiddelen uitputten in plaats van Vlaanderen op internationale fora als ondemocratisch af te schilderen."

Minister Keulen beklemtoont ook dat hij geen andere keuze zag dan de beslissing tot een tweede weigering op dit moment te nemen. "Ik heb in dit dossier steeds de juridische lijn gevolgd. Volgens de beginselen van behoorlijk bestuur is het evident dat ik op de voordracht van een kandidaat-burgemeester door gemeenteraadsleden binnen een redelijke termijn een positief of negatief antwoord geef van zodra ik beschik over alle adviezen die de procedure voorschrijft."

Bovendien heeft ook de Vlaamse regering steeds gesteld dat de benoeming van deze kandidaat-burgemeesters geen pasmunt zou vormen bij communautaire onderhandelingen. "Door een redelijke termijn voor een beslissing in dit dossier te overschrijden, zou minstens de indruk gewekt worden dat de Vlaamse regering dit uitgangspunt verlaten heeft", meent Keulen. "Ik ga mij in geen geval verontschuldigen voor het toepassen van de wet."

vrijdag 21 november 2008

Sectoraal akkoord 2008-2013 voor lokale besturen

21/11/2008 - Minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft namens de Vlaamse regering een sectoraal akkoord afgesloten voor de ca. 150.000 personeelsleden van steden, gemeenten, OCMW's en provincies. 

Dit akkoord kwam tot stand na maandenlange onderhandelingen met de organisaties van werkgevers (VVSG en VVP) en de representatieve vakorganisaties (ACV-OD, VSOA en ACOD). Uiteindelijk werd een akkoord bereikt met de werkgevers en het ACV-OD.

Het sectoraal akkoord bestrijkt een periode van zes jaar ipv de gebruikelijke tweejaarlijkse akkoorden. Minister Keulen: "Dit geeft de lokale besturen meer zekerheid over de uitgaven die zij zullen moeten doen de komende jaren. Zeker in het licht van de moeilijke financiële situatie van vele gemeenten. Verder is het interessant dat dit akkoord loopt tot het begin van de volgende gemeentelijke legislatuur. Zo weten gemeenten exact tot de volgende legislatuur welke bijkomende uitgaven zij moeten doen voor het personeel."

De belangrijkste blikvangers

Voor 2008:
 • verhoging eindejaarstoelage met 250 euro voor niveau C, D en E
Voor 2009:
 • verhoging eindejaarstoelage met 250 euro voor niveau B en A
 • verhoging salaris OCMW secretaris en gemeentesecretaris met 3,5%
 • invoering bijkomende salarisschaal voor ploegbazen
 • mobiliteit inzake personeel tussen gemeenten en OCMW structureel mogelijk maken
Voor 2010 tot en met 2013:
 • opstart tweede pensioenpijler voor contractuelen
 • elk jaar verhoging eindejaarstoelage met 100 euro voor alle niveaus 

Minister Keulen: "Ik ben van mening dat het een zeer uitgebalanceerd akkoord is. Er zitten maatregelen in voor het ganse personeel, naast ook specifieke maatregelen voor de topambtenaren en de ploegbazen. Eén van de belangrijkste engagementen betreft de opstart van de tweede pensioenpijler voor contractuelen. Immers, 60% van het personeel van de lokale besturen zijn contractuelen. Ongeacht het feit dat zij hetzelfde werk leveren als hun statutaire collega's, is hun pensioen gemiddeld de helft lager dan dat van de statutairen. We willen dan ook in samenwerking met de sociale partners, een stelsel opzetten dat komaf maakt met deze onrechtvaardigheid, die meer dan de helft van de personeelsleden van de lokale besturen treft. Hierbij staat de doelstelling voorop om op termijn de kloof tussen het pensioen voor contractuele personeelsleden en het ambtenarenpensioen te dichten."

woensdag 12 november 2008

Gemeenten moeten ook mondelinge vragen notuleren

12/11/2008 - Vlaams minister Marino Keulen is van oordeel dat alle mondelinge vragen van gemeenteraadsleden tijdens gemeenteraadszittingen moeten worden genotuleerd in het verslag.

De notulering van de vragen, én de antwoorden, moet gebeuren op een gelijkwaardige manier als beslissingen van de gemeenteraad, en minstens de essentie van vraag en antwoord bevatten. Dat zegt Marino Keulen in zijn antwoord op een vraag van de gouverneur van Vlaams-Brabant, Lode De Witte. Aanleiding voor de vraag was een klacht die De Witte ontving van de CD&V-oppositiefractie van Hoeilaart.

maandag 10 november 2008

Beslissing burgemeesters op korte termijn

10/11/2008 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen wil op korte termijn een beslissing nemen over het al dan niet benoemen van de drie Franstalige burgemeesters in de Rand. "Alle adviezen zijn binnen, de procedure is rond. Het heeft geen zin om te wachten." Bij het te lang uitstellen van een beslissing riskeert de minister een procedure bij de Raad van State.

Minister-president Kris Peeters (CD&V) gaf afgelopen weekend in De Zevende Dag te kennen dat hij de zaak van de drie faciliteitenburgemeesters wil vooruitschuiven zodat de gemeenschapsdialoog ongehavend blijft. Maar Marino Keulen, de minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur, is het hier niet mee eens en wil niet weten van uitstel. "Op korte termijn is een beslissing nodig. De procedure is rond, het is het moment om knopen door te hakken. Anders riskeer ik een procedure bij de Raad van State omdat ik blijf stilzitten."

Juridische kwestie

De minister houdt vast aan de drie principes die hij vooropstelt. "Eén: voor mij is dit een juridisch dossier, de drie burgemeesters hebben immers de wetgeving overtreden. Twee: behoorlijk bestuur maakt dat je de beslissing niet nodeloos uitstelt. En drie: er is altijd gezegd dat de gemeenschapsdialoog en de burgemeesters twee verschillende zaken zijn. Mijn beslissing, welke dan ook, mag daarom geen impact hebben op de communautaire dialoog."

Tot slot herhaalt Marino Keulen ook dat hij niet van plan is om zelf naar Straatsburg te gaan wanneer de Raad van Europa een zitting houdt over de kwestie. Hij zal zijn advocaat sturen. "Ik vind het overigens onbegrijpelijk dat de Raad van Europa een dossier opent terwijl de betrokkenen in eigen land nog de rechtsgang niet hebben uitgeput. Ze zijn nooit naar de Raad van State getrokken. Dat durven ze niet."

Premie van 500 euro stimuleert dakisolatie

10/11/2008 - De Vlaamse overheid geeft vanaf januari 2009 een premie van 500 euro voor dakisolatie. Dat maakte Vlaams minister Keulen samen met zijn collega's Crevits en Van Brempt afgelopen weekend bekend. 

Voor de maatregel wordt volgend jaar al 44 miljoen euro voorzien. Samen met de reeds bestaande renovatiepremies, komt zo het totaalbudget voor renovatiewerken in 2009 op bijna 130 miljoen euro.

Voor renovaties en het energiezuiniger maken van woningen, zijn er nu al tal van premies en belastingvoordelen. Maar uit cijfers blijkt dat vooral voor condensatieketels en isolerende beglazing premies worden aangevraagd. Nochtans is de energiebesparing het grootst bij dakisolatie. Door het dak te isoleren bespaart een gezin tot 30 procent op de energiefactuur.

De Vlaamse regering wil nu het isoleren van daken een extra duw in de rug geven. Vandaag bezitten maar liefst 1 op 3 Vlaamse woningen nog steeds geen dak- of zolderisolatie. Dat zijn naar schatting 800.000 woningen. Om die woningen tegen 2020 van een geïsoleerd dak te voorzien, moeten er jaarlijks 60.000 woningen worden aangepakt.

Nu al geven de netbeheerders een premie van 4 euro per vierkante meter isolatie. Voor de nieuwe premie is geen afzonderlijke aanvraag nodig: de netbeheerder geeft de gegevens door aan het gewest en de betrokkene krijgt de premie van 500 euro uitbetaald. Mensen met lage inkomens kunnen bovenop deze 500 euro nog een premie van 100, 300 of 500 euro krijgen. Minister Keulen gaat de bestaande woonpremies afstemmen op de nieuwe dakisolatiepremie.

Daarnaast wordt nog eens 1,4 miljoen euro vrijgemaakt voor de opleiding van 350 isoleerders. Bij kansarme gezinnen komen er ook meer "energiescans", waarbij mensen gratis aan huis komen kijken hoe de energiehuishouding beter kan. Er wordt 1 miljoen euro uitgetrokken om hiervoor 70 voltijdse mensen extra aan te werven in de sociale werkplaatsen en lokale diensteneconomie.

woensdag 5 november 2008

Gemeente mag geen privé-gegevens doorspelen

05/11/2008 - Een gemeentebestuur mag de privé-gegevens van haar inwoners niet overmaken aan bouwfirma's of andere commerciële instellingen. Dat zegt Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Marino Keulen in antwoord op een parlementaire vraag.

Vlaams parlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) stelde de vraag naar aanleiding van berichten in het Radio 1-programma Peeters&Pichal. Uit een reportage bleek dat sommige gemeentebesturen de gegevens van inwoners overmaken aan commerciële bedrijven. Op eenvoudig verzoek konden aannemers zo te weten komen wie er recent een bouwvergunning heeft verkregen. Ook bedrijven die graag de adressen kregen van kersverse ouders, werden op hun wenken bediend.

Minister Keulen zegt nu dat het verstrekken van privé-gegevens illegaal is omdat hierdoor de wet op de privacy wordt geschonden. Gemeenten, provincies en OCMW's mogen geen bestuursdocumenten openbaar maken als die afbreuk doen aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de openbaarmaking instemt. De minister gaat alle Vlaamse gemeentebesturen de omzendbrief van 1 december 2006 opsturen, waarin de openbaarheid van bestuur wordt omschreven.

dinsdag 4 november 2008

Open brief: "Mevrouw Arena, u hypothekeert de gemeentschapsdialoog"

04/11/2008 - "Mevrouw Arena, u hypothekeert de gemeenschapsdialoog." Onder die titel schrijft Vlaams minister van Stedenbeleid Marino Keulen een open brief aan federaal minister Marie Arena waarin hij haar vraagt om geen engagementen te nemen en beloften te doen betreffende het federale grootstedenbeleid na 2008.

Geachte mevrouw Arena,

Ik schrijf u in mijn hoedanigheid van Vlaams minister bevoegd voor het stedenbeleid. Uw recente verklaringen over het zogenaamde federale grootstedenbeleid hebben mijn aandacht getrokken en verbazen me. Zo heeft u uw voornemen bekendgemaakt om de werkingsbudgetten voor een federaal grootstedenbeleid vast te leggen voor de periode 2009 tot en met 2013.

Zoals u weet, vraagt de federale overheid aan de gewesten en gemeenschappen een budgettaire inspanning om de rijksbegroting in evenwicht te krijgen. Het is evenzeer bekend dat de Vlaamse regering hier enkel wil op ingaan mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Een mogelijk spoor is daarbij dat Vlaanderen een aantal federale uitgaven over zou nemen, waardoor de federale begroting ontlast zou worden. Het gaat dan steeds om uitgaven die ook door de deelgebieden gedaan kunnen worden op basis van de bestaande bevoegdheidsverdeling.

Een schoolvoorbeeld van een dergelijk bevoegdheidsdomein is het stedenbeleid. Het federale grootstedenbeleid is de voorbije jaren steeds meer op terreinen gekomen die tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten behoren: huisvesting, integratie, sociale cohesie, wijkontwikkeling, enzovoort. Voor alle strategische doelstellingen van de stadscontracten en de huisvestingscontracten die de federale overheid afsloot, liggen de bevoegdheden nochtans bij de gemeenschappen en de gewesten. Dat is bij mijn weten ook de reden waarom in de federale regering beslist werd deze contracten in 2007 niet voor een nieuwe periode van drie jaar te verlengen. In afwachting van de start van de nieuwe federale regering en van de uitkomst van de communautaire onderhandelingen, is het lopende beleid met een jaar (tot eind 2008) verlengd. Al eerder heb ik er samen met mijn collega van Begroting en Financiën, de heer Dirk Van Mechelen, voor gepleit dat de federale overheid zijn financiering van het grootstedenbeleid zou stopzetten én dat de Vlaamse regering deze uitgaven zou overnemen. Het is immers niet onze bedoeling de steden in de kou te laten staan. De federale overheid moet zo niet langer geld dat zij niet heeft, uitgeven aan zaken waarvoor zij feitelijk niet bevoegd is.

Ik meen dan ook dat het stedenbeleid op de agenda moet staan van het overleg tussen de federale staat en de deelgebieden over de rijksbegroting. Daarnaast is de Vlaamse regering ook vragende partij om het stedenbeleid als een van de eerste punten op de agenda van de Gemeenschapsdialoog te behandelen. Het verbaast me dan ook van in de pers te lezen dat u uitspraken doet over een voortzetting van het federale stedenbeleid tot 2013 en dat u daarbij concrete beloften aan de steden lijkt te maken. U lijkt daarbij de Gemeenschapsdialoog te negeren, evenals de vraag van de federale regering aan de deelgebieden in verband met de rijksbegroting. In ieder geval riskeren uw uitspraken een ernstige hypotheek te leggen op het verdere verloop van het overleg.

Met deze brief wil ik dan ook een beroep doen op uw verantwoordelijkheidszin, om geen engagementen te nemen en beloften te doen betreffende het federale grootstedenbeleid na 2008. Ik wil u eveneens verzoeken geen protocollen met derden af te sluiten vooraleer de onderhandelingen in de gemeenschapsdialoog en over de federale begroting zich over de bevoegdheids- en middelenkwestie inzake stedenbeleid hebben uitgesproken. Tenslotte zou ik er - in het kader van de coördinatietaken die u momenteel opneemt inzake het Europese stedenbeleid - willen op aandringen dat u ook daar de nodige omzichtigheid in acht neemt.

Ik wil er verder op wijzen dat Vlaanderen al jaren een eigen stedenbeleid voert met een jaarbudget voor een bedrag van 140 miljoen euro op jaarbasis. Het federale grootstedenbeleid doorkruist dit Vlaamse beleid en doet afbreuk aan de integrale benadering die Vlaanderen en de Europese ministers van Stedenbeleid voorstaan in het Charter van Leipzig.

Hoogachtend,

Marino Keulen
Vlaams minister voor Stedenbeleid

maandag 3 november 2008

Al 2080 mensen ontvingen huursubsidie

03/11/2008 - Sinds de invoering van een huursubsidie in februari 2007 heeft de Vlaamse overheid deze tegemoetkoming aan 2.080 mensen uitgekeerd. De huursubsidie is in het leven geroepen voor mensen met een laag inkomen die van een slechte naar een goede woning verhuizen.

In totaal werden 5.519 aanvragen ingediend voor een huursubsidie. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Marino Keulen op een schriftelijke vraag. De tegemoetkoming in de huurprijs bedroeg gemiddeld 185 euro, de uitgekeerde installatiepremie (voor aansluiting van gas en elektriciteit, inrichting van de woning,...) 555 euro. Het totale bedrag aan uitgekeerde huursubsidies en installatiepremies bedroeg tot dusver 5,4 miljoen euro.

In 48,7 procent van de gevallen werd de huursubsidie uitgekeerd aan huurders van een woning van een sociaal verhuurkantoor. De meeste huursubsidies werden uitgekeerd in West-Vlaanderen (608), gevolgd door Antwerpen (487), Oost-Vlaanderen (436), Limburg (329) en Vlaams-Brabant (220). De cijfers gaan tot en met september 2008.

Meer dan 10.000 sociale woningen gerealiseerd

03/11/2008 - Sinds het aantreden van de Vlaamse regering medio 2004 zijn in totaal al 10.596 sociale woningen gerealiseerd. Nog eens 1.953 nieuwe woningen zullen worden opgeleverd in de periode tot 30 juni 2009. Dat zegt Vlaams minister van Wonen Marino Keulen.

Wat de huurwoningen betreft, realiseerden de sociale huisvestingsmaatschappijen 2.278 huizen en 4.528 appartementen. Daarnaast werden 778 woningen aangekocht. Andere initiatiefnemers realiseerden er 734. Daarnaast werden ook 2.278 koopwoningen gebouwd, 1.872 huizen en 406 appartementen. Tegen midden 2009 zullen nog eens 339 huurhuizen en 1.150 huurappartementen en 371 koophuizen en 93 koopappartementen worden afgewerkt.

De Vlaamse investering in de bouw van woningen, verwerving van gronden en gebouwen en infrastructuurwerken voor sociale woonprojecten bedroeg 224,5 miljoen euro in 2004, 384,5 miljoen euro in 2005, 315,9 miljoen euro in 2006 en tot slot 296,1 miljoen euro in 2007. Het totale investeringsbedrag ligt hoger. Gemiddeld wordt immers slechts 80 procent van het investeringsbedrag in infrastructuurwerken gesubsidieerd en 30 procent voor de verwerving van gronden en gebouwen.

De cijfers gaan tot 31 augustus 2008.

donderdag 30 oktober 2008

"Vlaming toont veel interesse voor nieuwe mogelijkheden"

30/10/2008 - Naar aanleiding van Allerheiligen publiceerden Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg de bijlage 'In de Tuin van de Dood', waarin alle vragen over (leven na) de dood en begrafenissen aan bod komen. 

Vlaams minister Marino Keulen, bevoegd voor begrafenissen, heeft al heel wat verwezenlijkt in de sector. "Je kunt een dergelijke wetgeving pas aanpassen als je je in het leed van de mensen probeert te verplaatsen", aldus Marino Keulen.

"Vlaming toont veel interesse voor de nieuwe mogelijkheden"

Van Vlaams minister Marino Keulen is veel geweten, maar amper dat hij als minister ook bevoegd is voor begrafenissen. Toch heeft hij tijdens zijn ambtstermijn al heel wat in die sector verwezenlijkt. Zo mag, om foute begrafenissen te voorkomen, iedere Vlaming voortaan zijn laatste wilsbeschikking over zijn uitvaart aan de bevolkingsdienst van zijn gemeente overmaken. Maar ook de as van een overleden familielid kunt u voortaan mee huiswaarts nemen, het een dierbaar plekje geven of ze zelfs onder de familie verdelen. Dat en nog veel meer liet Marino Keulen ons weten tijdens een uitvoerig gesprek op zijn kabinet in Brussel.

"Wat veel mensen niet weten is dat we geregeld met schrijnende verhalen geconfronteerd worden", zegt Marino Keulen. "Zoals dat van het koppel dat door een ongeval een kind verliest en dagelijks passeert op de plek waar dit ongeval plaatsvond. Die mensen kunnen dat niet aan en willen verhuizen naar de andere kant van het land. Hun kind willen ze meenemen om het daar opnieuw te begraven zodat ze het dagelijks kunnen bezoeken. Maar de wet voorzag dat een stoffelijk overschot dat nog geen tien jaar begraven ligt, niet verplaatst mag worden, tenzij sprake is van een gerechtelijke procedure. Die regels hebben we nu versoepeld om dit wel mogelijk te maken. Je kunt een dergelijke wetgeving pas aanpassen als je je in het leed van de mensen probeert te verplaatsen."

"Je kunt een wetgeving pas aanpassen als je je in het leed van de mensen probeert te verplaatsen"

Marino Keulen is er van overtuigd dat de Vlaming heel bewust omgaat met de dood. "Ook jongeren zijn ermee bezig, ondanks de taboesfeer die errond hangt. En dat is een goede zaak." Toch heeft de dood in sommige gevallen ook een communautair tintje. "Tot voor kort had de overheveling van de bevoegdheid over het vervoer van lijken naar de gewesten een administratieve vertraging voor gevolg. Als bijvoorbeeld een Vlaming in Wallonië overleed, moest het stoffelijk overschot immers een gewestgrens over. Met een hoop administratie tot gevolg. En dat is bij een uitvaart niet zo evident. "Dat was inderdaad een lacune, die we inmiddels in overleg tussen de verschillende gewesten hebben opgelost."

"Tot voor kort ging een overledene-zonder-familie mee in de rij van de graven van het kerkhof"

Een uitvaart of begrafenis tegemoet zien die tegen je overtuiging indruist, baart heel wat mensen zorgen. Vooral voor wie leeft zonder familie of in onmin met zijn familie. Marino Keulen: "Het is de begrafenisondernemer en de ambtenaar van de burgerlijke stand die dan alles moeten regelen. Tot voor kort ging zo'n overledene meestal mee in de rij van de graven op het kerkhof. Maar of die persoon dat wel wilde, was niet duidelijk. Het is daarom dat iedereen die dat wil voortaan bij de dienst bevolking zijn laatste wilsbeschikking kan laten vastleggen. Daarin staat op welke manier de uitvaart van de overledene moet plaatsvinden en aan welke rituelen die persoon belang hecht en uiteraard voor welk geloof hij of zij staat, of helemaal niet gelovig is. We hebben naar de gemeenten ook een brief gestuurd met de vraag om een neutrale ruimte ter beschikking te houden voor een afscheidsplechtigheid van mensen die bijvoorbeeld niet gelovig zijn. Dat kan in een uit gebruik geraakte kerk zijn, of in een zaal in de buurt. Als familieleden en vrienden er maar kunnen zitten, als de overledene opgebaard kan worden en als er afscheidstoespraken gehouden kunnen worden. Ook voor moslims, hindoes en Joden is het uitermate belangrijk dat zij hun doden volgens eigen ritueel kunnen begraven. Voor hindoes bijvoorbeeld kan het belangrijk zijn dat de dampen van een gecremeerd familielid worden opgevangen en meegenomen."

"De as van een overledene kan zelfs verdeeld worden"

Terwijl twintig jaar geleden in Vlaanderen zo'n twintig procent van de overledenen gecremeerd werd is dat aantal nu opgelopen tot de helft en in de steden zelfs tot zeventig procent. En dat brengt meteen ook knelpunten in de wetgeving aan de oppervlakte. "We hebben de wetgeving ook op dit vlak moeten versoepelen", zegt Marino Keulen: "Zo is het niet alleen familie van de eerste graad die de as mee huiswaarts mag nemen, maar ook van de tweede graad. Zoiets kan met een document geregeld worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De as kan zelfs onder de kinderen verdeeld worden. Het is wel belangrijk dat dit allemaal op voorhand geregeld is. Het kan best ook dat iemands as in zijn tuin begraven wordt, bijvoorbeeld bij een boom waar die persoon een groot deel van zijn leven doorbracht of elders op een geliefkoosd plekje."

"Bovengronds begraven is ook aangewezen op plaatsen waar het grondwater te hoog staat"

"De globalisering en de grote migratiestromen die daaruit voortvloeien, leiden ertoe dat we ook in ons land te maken krijgen met andere soorten van gebruiken en tradities in het begraven van overledenen. Het bovengronds begraven is daar een voorbeeld van." In Vlaanderen gebeurt dit al in Lanaken, de gemeente waar Marino Keulen van afkomstig is, en sinds kort ook in Gent. Marino Keulen: "Maar het kan soms ook aangewezen zijn op plaatsen waar het grondwater te hoog staat." Ook lijkwaden zijn voortaan toegelaten. "Het is niet meer verplicht om in een kist begraven te worden", gaat Keulen verder. "Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan gekoppeld die te maken hebben met hygiëne en afbreekbaarheid van het gebruikte materiaal." Want zelfs na onze dood vervuilen we de aarde nog een beetje. En om ook onder de grond of in de lucht die vervuilende elementen te verminderen, is ook op dat vlak een regelgeving uitgewerkt. "Niet alleen de kist moet van afbreekbaar, milieuvriendelijk materiaal gemaakt zijn. Zelfs de handvatten en de nagels in uw doodskist moeten zodanig gefabriceerd zijn dat ze het milieu het minst belasten."

"Persoonlijk verkies ik de natuurlijke ontbinding in de grond"

Erg gevoelig ligt het begraven van foetussen. "Vroeger mocht dat pas vanaf zes maanden. Die termijn hebben we vervroegd tot drie maanden. Voor heel wat mensen is dit belangrijk in het verwerken van dit trauma. Een foetus verliezen is een gebeurtenis die een mens een heel leven lang bijblijft."

"Hoe ik mijn eigen laatste levensreis zie? Ik hoop dat er op de begrafenis veel goede vrienden aanwezig zijn. Er mag, wat mij betreft, heel wat volk bij zijn - ik ben nu eenmaal een volksmens - als er ook maar wat goede muziek gedraaid wordt. Er mogen best wat verhalen over mijn leven verteld worden en hopelijk met een knipoog. Wat mijn begrafenis betreft opteer ik er voor de grond in te gaan. Ik verkies de natuurlijke ontbinding. Ik hoop alleen dat het geen trieste gebeurtenis wordt. Mijn begrafenis mag ook een spiegel zijn van mijn leven, mag de levenslust uitstralen waarmee ik dit leven heb geleid."

Chris NELIS
Bron: Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg

Bekijk hier de volledige bijlage 'In de Tuin van de Dood'

dinsdag 28 oktober 2008

Verbouwing tweede Silvertoptoren Antwerpen is afgerond

28/10/2008 - De verbouwing van de tweede Silvertoptoren in Antwerpen is afgerond. Vlaams minister van Wonen Marino Keulen huldigde het gebouw, dat plaats biedt aan 197 sociale appartementen, officieel in. "Een mooi project", vindt de minister.

De werken aan de tweede toren startten in 2006. Tijdens de renovatie werden 228 uitgeleefde appartementen omgevormd tot 197 moderne flats met meer comfort. Er kwamen onder andere nieuwe liften en alle flats zijn aangesloten op een centraal ventilatiesysteem met warmterecuperatie.

In 2009 zal ook de heraanleg van de omgeving rond het appartementsgebouw klaar zijn en begint de verbouwing van de derde en laatste toren. De heraanleg van de omgeving zal 2 miljoen euro kosten. Er komt onder andere een educatieve waterspeeltuin en een ontmoetingsplein.

In de sokkel op het gelijkvloers komt er een kantoor van Woonhaven Antwerpen en er zijn twee handelspanden voorzien, waarvan één wordt ingenomen door een huisarts. De verbouwing van de tweede toren kostte in totaal 19.170.000 euro.

De Silvertop-gebouwen dateren uit de jaren '70 en begonnen ernstige slijtage te vertonen. Daarom besliste sociale huisvestingsmaatschappij De Goede Woning, nu opgenomen in Woonhaven Antwerpen, om over te gaan tot een volledige renovatie. De renovatie van de eerste toren van het Silvertop-complex was in 2006 al klaar.

Vlaams minister Keulen, die ook bevoegd is voor inburgering, had het in zijn speech bij de inhuldiging nogmaals over het succes van de taaltesten voor kandidaat-huurders van een sociale woning. Hij kondigde aan dat de testen in de toekomst niet langer zullen worden afgenomen door het Huis van het Nederlands, maar door opgeleide medewerkers van de sociale huisvestingsmaatschappijen zelf. Bij twijfel kan het Huis van het Nederlands nog wel uitsluitsel geven. Keulen noemde de renovatie van de drie Silvertop-gebouwen een mooi project, ondanks de hoge kosten van meer dan 58 miljoen euro in totaal.

maandag 27 oktober 2008

Taalbereidheidsvereiste in wooncode treft doel

27/10/2008 - Zestig procent van de kandidaat-huurders voor een sociale woning die geen Nederlands spreken, verbleef al langer dan vijf jaar in België. "Dankzij de taalvereiste in de wooncode kunnen we deze mensen aansporen om Nederlands te leren", zegt Vlaams minister van Wonen Marino Keulen in Gazet van Antwerpen.

Tussen 1 januari en 15 september legden 16.221 kandidaat-huurders voor een sociale woning een taaltest af bij een van de Huizen van het Nederlands. Het overgrote deel (13.934) had geen enkel probleem met de test. 630 moesten aantonen bereid te zijn om Nederlands te leren om in aanmerking te komen voor een sociale woning.

"Niemand weigerde de taaltest of om lessen Nederlands te volgen", zegt Keulen. "De mensen zijn overtuigd van het nut. Er is ook nog aan niemand een sociale woning geweigerd. We bereiken met de taalbereidheidsvereiste de mensen die voor de invoering van het verplichte inburgeringsbeleid al in ons land verbleven. De gemeenschappen in ons land zijn zo groot dat deze mensen nooit de nood voelden om het Nederlands te leren."

Keulen benadrukt dat deze maatregel niemand discrimineert. "Elke kandidaat-huurder dient aan te tonen dat hij of zij Nederlands kent. Het gros van de mensen kan dit door een diploma of getuigschrift voor te leggen. De anderen worden getest. Tot nu toe gebeurde dit door de Huizen van het Nederlands. We zijn volop bezig met het opleiden van het personeel van de sociale huisvestingsmaatschappijen. De woningmaatschappijen kunnen dan zelf de test afnemen."

De minister betreurt dat de invoering van de taalvereiste vertragingen opliep door de juridische procedures vanuit Franstalige kant.

"Met de taalvereiste sluiten we niemand uit", zegt Keulen. "Het is een sociale maatregel. Ik wil alleen dat sociale huurders met elkaar kunnen spreken. Taal is een belangrijke schakel om deel te nemen aan de maatschappij."

Sacha VAN WIELE
Gazet van Antwerpen

Wie spreekt geen Nederlands?
 • In de stad Antwerpen slaagden 461 van de 2.900 kandidaat-huurders niet in de taaltest. Wie zijn deze mensen?
 • 9% is jonger dan 25 jaar, 36% is tussen 25 en 40 jaar, 55% is ouder dan 40.
 • Ongeveer 60% is een vrouw.
 • 40% verblijft nog geen 5 jaar in ons land, bijna 30% verblijft hier tussen de 5 en de 10 jaar, 30% woont al langer dan 10 jaar in België.
 • Meer dan de helft is na zijn zesde verjaardag minder dan 6 jaar naar school geweest, ongeveer 40% tussen 6 en 12 jaar. Een kleine 10% ging dus na 18 jaar nog naar school.
 • De meeste mensen worden geadviseerd om Nederlands te volgen bij het Centrum voor Basiseducatie (73%), 16% bij de Centra voor Volwassenenonderwijs.
 • De meest voorkomende nationaliteit is de Marokkaanse (38%), gevolgd door de Belgische (11%) en de Turkse (6%). Er zijn 3 Fransen.
 • Het geboorteland van de meeste Nederlands-onkundigen is Marokko (49%). (Turkije 8%.)
 • De moedertaal van de betrokkenen is voornamelijk Berbers (27%), Arabisch (24%) of Turks (6%). Drie mensen hebben als moedertaal Frans (1,1%).

donderdag 23 oktober 2008

Kandidatuur sociale woning enkel met gegronde reden 'on hold'

23/10/2008 - Kandidaten voor een sociale huurwoning kunnen de huisvestingsmaatschappij vragen om hen tijdelijk geen woning aan te bieden, zonder dat ze hun plaats op de wachtlijst verliezen. 

Vlaams minister van Wonen Marino Keulen wil dat die mogelijkheid enkel behouden blijft als daar een gegronde reden voor is, bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Misbruiken van de regeling wil hij onmogelijk maken.

Wie kandidaat is voor een sociale huurwoning mag één keer een aangeboden woning weigeren. Doet hij dat een tweede keer, wordt hij van de wachtlijst geschrapt.

Toch zijn er achterpoortjes: bij de huisvestingsmaatschappijen is een praktijk gangbaar waarbij kandidaten vragen om hun kandidatuur "op wacht" te zetten. Ze willen dan even geen woning aangeboden krijgen, maar behouden hun plaats op de wachtlijst. Dat kan bijvoorbeeld voor iemand die lang in het ziekenhuis opgenomen wordt.

Maar er zijn ook kandidaten die van de "on hold"-regeling gebruikmaken omdat ze pas een sociale woning toegewezen willen krijgen op het moment dat het hen uitkomt. Zo zijn er kandidaten die jaren op een wachtlijst staan, goed wetende dat ze pas een sociale woning willen nadat ze met pensioen zijn of afgestudeerd zijn. Of kandidaten die goedkoop op de private huurmarkt huren, maar hun plaats op de wachtlijst willen behouden voor het geval hun goedkoop huurcontract opgezegd zou worden.

Minister Keulen wil die misbruiken aanpakken. "Deze mensen zijn niet woonbehoeftig op het moment van hun inschrijving en zorgen dus eigenlijk voor een scheeftrekking van de wachtlijsten. Niet alleen voor wat de aantallen betreft, maar ook en vooral voor de gemiddelde wachttijd", zegt hij.

Keulen wil daarom de mogelijkheid van het "on hold"-stellen behouden, maar reglementeren. De kandidaat moet gegronde redenen aanvoeren en die motivatie mag geen afbreuk doen aan de woonbehoeftigheid van de kandidaat. Grondige redenen zijn bijvoorbeeld wanneer een kandidaat opgenomen is in een ziekenhuis of gedetineerd is. "Maar het kan niet dat studenten zich al gaan inschrijven op een wachtlijst, zich vervolgens 'on hold' laten zetten en de dag dat ze afgestudeerd zijn nog maar even moeten wachten op een sociale woning", zegt Keulen.

Het komt de huisvestingsmaatschappijen zelf toe om te oordelen over de aangebrachte motieven. De toezichthouder gaat wel na of er geen misbruiken zijn.

"Provocaties Arena over stedenbeleid moeten stoppen"

23/10/2008 - De Vlaamse ministers Keulen en Van Mechelen vragen federaal minister Arena te stoppen met de provocaties over het grootstedenbeleid. "De houding van Marie Arena is onbegrijpelijk. Geld uitgeven dat men niet heeft, voor zaken waarvoor men niet bevoegd is, dat moet stoppen!", zegt Marino Keulen.

De Vlaamse ministers van Stedenbeleid, Marino Keulen, en van Financiën en Begroting, Dirk Van Mechelen, stellen vast dat federaal minister Marie Arena vandaag verklaart dat ze werkingsbudgetten voor een federaal grootstedenbeleid wil vastleggen voor de periode 2009 tot en met 2013. In de voorbije vier jaar gaf de federale overheid op jaarbasis ongeveer 66 miljoen euro uit aan het grootstedenbeleid.

De ministers Van Mechelen en Keulen vinden dit onaanvaardbaar. Het stedenbeleid is immers een bevoegdheid van de deelgebieden. Het Vlaamse standpunt is al langer dat de federale overheid moet stoppen met parallel een eigen grootstedenbeleid te voeren op domeinen waarvoor de Gewesten en de Gemeenschappen bevoegd zijn. Voor de Vlaamse regering is het dan ook evident dat dit onderwerp op de agenda staat van de Gemeenschapsdialoog. Vlaanderen vraagt de stopzetting van het federale stedenbeleid en is bereid zelf bijkomende middelen voor het stedenbeleid te vinden. Op die manier wordt de bevoegdheidsverdeling eindelijk gerespecteerd en wordt er ruimte gecreëerd voor de federale begroting.

Dat Arena vandaag met haar voorstellen komt is onbegrijpelijk. Terwijl de federale overheid bijkomende budgettaire steun van Vlaanderen vraagt, wil Arena opnieuw federale centen vastleggen op een domein dat niet tot de federale bevoegdheid behoort. Keulen en Van Mechelen vragen haar dan ook deze ondoordachte provocatie te stoppen en vragen dat de problematiek zo snel als mogelijk behandeld wordt in de Gemeenschapsdialoog.

Minister Keulen besluit: "De houding van Marie Arena is een pure provocatie. Geld uitgeven dat men niet heeft, voor zaken waarvoor men niet bevoegd is, dat moet stoppen!"

woensdag 22 oktober 2008

OCMW's kunnen gezamenlijk stookolie aankopen

22/10/2008 - OCMW's kunnen een samenkoop voor stookolie opzetten, maar ze moeten dan wel de wetgeving op de overheidsopdrachten en de handelspraktijken respecteren. Dat zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen. Volgens de minister is het daarom een pak efficiënter als niet het OCMW, maar gewone verenigingen zo'n samenkoop organiseren.

Om de energiefactuur van vooral mensen met een lager inkomen te verlichten, hadden tal van OCMW's of gemeenten samenaankopen van stookolie opgezet. Bedoeling was om ook mensen die slechts kleine hoeveelheden kunnen inslaan ook mee te laten genieten van een korting.

De acties krijgen echter tegenwind van de brandstofhandelaars. Een groep handelaars bekwam van de rechter in kortgeding dat de OCMW's van Zottegem en Sint-Lievens-Houtem hun gezamenlijke samenaankoop moesten opschorten. En het OCMW van Diest besliste maandag om de samenaankoop af te blazen doordat handelaars dreigden met een klacht.

Brafco, de federatie van de brandstofhandelaars, zei toen dat de rechter heeft geoordeeld dat het niet de rol van lokale besturen is om als makelaar in stookolie op te treden. Volgens minister Keulen klopt die uitleg niet en heeft de rechter de samenaankoop geschorst vanwege een technisch aspect.

Niemand stelt de goede intenties van de OCMW's die dergelijke samenaankopen organiseren in vraag, maar de meningen zijn verdeeld over het feit of zo'n actie al dan niet een taak is van het OCMW.

Volgens minister Keulen verbiedt de OCMW-wetgeving dergelijke gezamenlijke aankopen niet. Maar de OCMW's moeten zich wel aan verschillende wetgevingen houden, zoals die op de overheidsopdrachten en de handelspraktijken. En dat maakt de zaak complexer en vaak ook tijdrovender dan wanneer bijvoorbeeld een wijkcomité of een gewone vereniging zo'n actie op het getouw zet. Dat verenigingen dergelijke acties opzetten, vindt minister Keulen verstandig. "Dan zijn gewoon slimme burgers die van hun grondwettelijk recht om zich te verenigen gebruikmaken om voordelige tarieven af te dwingen."

dinsdag 21 oktober 2008

Eerste woon-doelgroepenplan van kracht in Leuven

21/10/2008 - Het kaderbesluit sociale huur geeft aan de gemeente de mogelijkheid om één of meerdere doelgroepen die specifieke problemen ondervinden om een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt, af te bakenen en voorrang te verlenen bij de toewijzing van een sociale woning.

Als een gemeente voorrang wenst te verlenen aan een bepaalde doelgroep moet in overleg met de lokale huisvestings- (sociale huisvestingsmaatschappijen, Vlaams Woningfonds,...)- en welzijnsactoren (Centra Algemeen Welzijnswerk, OCMW, ...) een doelgroepenplan worden opgesteld en moet de noodzaak aangetoond worden om voor deze doelgroep woningen vrij te houden.

De stad Leuven heeft in dit kader in een eerste fase een doelgroepenplan, specifiek voor senioren, uitgewerkt. In een tweede fase zal er gekeken worden of er nog andere doelgroepen dienen afgebakend te worden.

60-plussers
Op basis van het lokaal sociaal beleidsplan en het seniorenbeleidsplan toont de stad Leuven aan dat het aandeel van 60-plussers stijgt. Daarenboven blijkt uit de gegevens van het OCMW dat deze ouderen steeds meer beroep moeten doen op de inkomensgarantie voor ouderen of financiële steun krijgen van het OCMW. Vandaar dat de stad de noodzaak ziet om bepaalde woningen voor te behouden voor deze doelgroep.

De voorrang voor senioren is gekoppeld aan gelijkvloerse woningen of woningen die bereikbaar zijn met een lift, in de nabijheid van een zorgcentrum en winkels gelegen zijn,... . Deze woningen worden nu reeds betrokken door senioren. Wanneer een dergelijke woning opnieuw vrijkomt wordt ze met voorrang toegewezen aan de eerst gerangschikte kandidaat-huurder uit deze doelgroep. Ongeveer 6% van het woningpatrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappijen (Dijledal, SWal, Volkswoningbouw Herent) wordt vrijgehouden voor senioren.

De goedkeuring van dit doelgroepenplan is een primeur voor Vlaanderen en geeft concreet uitvoering aan de regisseurrol van de gemeente met betrekking tot het lokaal woonbeleid. Alle gemeentelijke toewijzingsreglementen die goedgekeurd werden, zullen worden opgenomen op www.bouwenenwonen.be.

maandag 20 oktober 2008

6.349 Open Vld'ers stemmen voor Marino Keulen

20/10/2008 - Vorige week konden de Open Vld-leden hun stem uitbrengen voor de verkiezing van het nationale partijbestuur. Vlaams minister Marino Keulen behaalde liefst 6.349 stemmen en is daarmee rechtstreeks verkozen. "Dit mooie resultaat heeft me aangenaam verrast en sterkt me om verder te blijven werken zoals ik bezig ben", aldus Marino Keulen.

Marino Keulen wil iedereen uitdrukkelijk danken voor het vertrouwen en de hulp om dit mooie resultaat binnen te halen. "In de eerste plaats iedereen die is gaan stemmen. Dat bewijst betrokkenheid bij de partij en zulke mensen hebben we nodig. Mensen die niet aan de zijlijn staan, maar daadwerkelijk een inbreng doen", zegt Marino Keulen. "En daarnaast uiteraard ook iedereen die specifiek voor mij heeft gestemd. Net als in het verleden blijf ik hard werken voor de liberale beginselen, in de Vlaamse regering en binnen Open Vld."

In totaal hebben vorige week 15.480 Open Vld-leden hun stem uitgebracht. Op de eerste plaats staat Guy Verhofstadt, daarna volgen Karel De Gucht, Herman De Croo en Dirk Van Mechelen. Hierna ziet u een lijst van de 40 kandidaten met de meeste stemmen. Voor alle informatie over de bestuursverkiezingen kan u terecht op www.bestuursverkiezingen.be

Resultaten verkiezingen partijbestuur Open Vld

1. Guy Verhofstadt-9673 stemmen
2. Karel De Gucht-9126
3. Herman De Croo-8548
4. Dirk Van Mechelen-6495
5. Marino Keulen-6349
6. Patrick Dewael-6144
7. Dirk Sterckx-6104
8. Vincent Van Quickenborne-5814
9. Jean-Jacques De Gucht-5479
10. Patricia Ceysens-5083
11. Rik Daems-4797
12. Mathias De Clercq-4568
13. Marleen Vanderpoorten-4567
14. Annemie Neyts-Uyttebroeck-4345
15. Fientje Moerman-3712
16. Bart Tommelein-3556
17. Annemie Turtelboom-3472
18. Guy Vanhengel-3386
19. Jeannine Leduc-2779
20. Jaak Gabriels-2687
21. Hilde Vautmans-2447
22. Guido De Padt-2432
23. Patrik Vankrunkelsven-2355
24. Annick De Ridder-2045
25. Hilde Eeckhout-1642
26. Carina Van Tittelboom-Van Cauter-1638
27. Fons Borginon-1587
28. Georges Lenssen-1502
29. Patricia De Waele-1490
30. Sabine Bovend'aerde-1470
31. Hilde Dierickx-1403
32. Louis Bril-1397
33. Sas van Rouveroij-1388
34. Nele Lijnen-1381
35. Stefaan Noreilde-1330
36. Laurence Libert-1282
37. Kristl Strubbe-1251
38. Sofie Staelraeve-1249
39. Ann Somers-1244
40. Jef Valkeniers-1199