Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 28 december 2009

Doet ook Vlaanderen iets voor de daklozen in Brussel?

28/12/2009 - Marino Keulen wil ‘zijn’ voormalig kabinetsgebouw ter beschikking stellen.

Terwijl op alle niveaus, tot en met de Koning, plaatsen gezocht en aangeboden worden voor daklozen, blijft het opmerkelijk stil daar rond vanuit de Vlaamse regering. Bestaat voor hen het probleem niet? Nochtans is enige solidariteit in deze tijd van het jaar het minst van alle wensen.

Leeg kabinetsgebouw

Sinds 13 juli 2009 staat het pand aan de Kreupelenstraat 2 te Brussel, waar Marino Keulen zijn kabinet gehuisvest was, leeg. Het pand deed dienst als huisvesting voor de kabinetten van Eric Van Rompuy, Johan Sauwens, Guy Vanhengel en daarna, van juni 2003 tot juni 2009, van Marino Keulen.

Het bood plaats aan een 35-tal medewerkers. Op elke verdieping is voldoende sanitair zowel voor mannen als voor vrouwen. Op het gelijkvloers is bovendien een ruime refter met geïnstalleerde keuken, op de eerste verdieping een ruime keuken en bergruimte met koelkasten en diepvriezer en op de tweede en derde verdieping zijn kitchenettes geïnstalleerd. Op het gelijkvloers en de eerste verdieping is ook een douche. In de keukens is meer dan voldoende serviesgoed, bestek en kook- en bakmateriaal aanwezig.

Warm Vlaanderen

In de buurt verblijven regelmatig daklozen die in de gaanderij aan het Martelaarsplein bescherming zoeken tegen de gure weersomstandigheden. “Misschien geen slecht idee” volgens Marino Keulen “om het leegstaande kabinetsgebouw tijdelijk aan te bieden als verblijf voor de daklozen in Brussel”. “De Vlaamse regering zou hiermee aantonen dat ze ook het ook echt meent als ze het heeft over armoedebestrijding, beleid voor kansarmen en – om het met de woorden van Kris Peeters te zeggen - ‘een warm Vlaanderen’” aldus nog Marino Keulen.

woensdag 23 december 2009

Geen boscompensatie voor zorgsector

23/12/2009 - Marino Keulen vroeg minister Schauvlieghe naar de verhouding tussen door de Vlaamse overheid uitgekeerde subsidies aan vzw’s en andere openbare instellingen en anderzijds betalingen door diezelfde instellingen aan het boscompensatiefonds. 

Meermaals gebeurt het immers dat instellingen, vooral in de (gehandicapten)zorgsector gesubsidieerd worden voor het bouwen van broodnodige infrastructuur en tegelijk soms flinke bijdragen moeten betalen aan het boscompensatiefonds omdat enkele bomen dienen gekapt te worden om gebouwen neer te zetten.

De zorgsector is zoal een sector die het dikwijls niet alleen moet hebben van subsidies maar ook van giften en sponsoractiviteiten. Extra betalingen aan het boscompensatiefonds, dat bovendien meer geld ontvangt dan het terug investeert in aanplantingen, in 2008 bijvoorbeeld kwam er 152 ha bos bij terwijl er 156 ha bos met vergunning gekapt werd, dwingen dergelijke instellingen tot nog meer te moeten rekenen op de vrijgevigheid van sponsors.

Uit haar antwoord blijkt dat in de periode 2000 tot heden 45 ha bos gekapt werd voor infrastructuur van openbaar nut. Aan een boscompensatiefactor van 1,2, maal 1,98 euro per m2 voor het boscompensatiefonds betekende dit een opbrengst voor het fonds van 1.069.200 euro.

Minister Schauvlieghe kondigde op 20 oktober 2009 in de commissie leefmilieu maatregelen aan om het boscompensatiefonds te activeren. Onder meer zouden lokale besturen, organisaties en zelfs privaatrechtelijke personen ook bebossingen kunnen realiseren en zou de omweg via het boscompensatiefonds weg kunnen vallen door de ontbossers rechtstreeks te laten betalen aan de bebossers.

De minister hoort mij niet graag spreken van een ontbossingsboete. Maar, als men aan de ene kant subsidies geeft die aan de andere kant terugbetaald moeten worden omdat bomen gekapt worden, die dikwijls volgens het gewestplan ook nog eens ‘zonevreemd’ staan, kan men toch moeilijk spreken van een schadevergoeding. Het is voor de gesubsidieerde sector dubbel frustrerend om dan te moeten vaststellen dat het boscompensatiefonds eigenlijk niet werkt.

Men zou er beter op toezien dat subsidies geïnvesteerd worden in energiezuinigheid en duurzame materialen; isolatie, zuinige verwarmingsinstallaties, alternatieve elektriciteit, spaarzame verlichting, roetfilters, milieuvriendelijk wagenpark etc. Kortom dat men de middelen investeert in maatregelen die wel op korte en lange termijn effect hebben op ons milieu.

De sector kan maar overleven dankzij subsidies, sponsors en fondsenwerving. Het is toch al te gek om een deel van de middelen terug te laten storten om dan vast te moeten stellen dat het teruggestorte geld niet gebruikt wordt.

maandag 21 december 2009

Terug de draad opgenomen

21/12/2009 - De nederlaag in de Open Vld-voorzittersverkiezingen knaagt nog altijd een beetje. Het meest probate middel daartegen is werken.

Maandag 14 december was ik ’s avonds gastspreker op de oprichtingsbijeenkomst van de Turkse Culturele Vereniging van Diest.

Dinsdag 15 december reageerde ik op de vraag voor het plaatsen van luidsprekers aan moskeeën. Zelf heb ik destijds mijn nek uitgestoken en de eerste 17 moskeeën in Vlaanderen erkend. Het oproepen voor het gebed via luidsprekers vind ik dat niet van deze tijd is en daarom niet kan. De unie van moskeeën is terzake ook geen vragende partij en zelfs in de tijd van de profeet Mohammed bestond hierover controverse.

Woensdag 16 december kwam ik tussen voor Open Vld tijdens de begrotingsbesprekingen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement over Mobiliteit. Meer bepaald had ik het over de eindeloos lange doorlooptijden van grote infrastructuurwerken met als gevolg dat we hopeloos tijd verliezen en groeikansen missen.

Donderdag 17 december deed ik een tussenkomst over de mogelijke fusies van Vlaamse gemeenten bij de actuele vragen. Zelf vind ik dat fusies van gemeenten maar kunnen mits ze lokaal gedragen worden anders niet ! Donderdagavond moest ik de gemeenteraad van Lanaken voorzitten om 20u.. Ik vertrok om 17u.40 in Brussel en bereikte het gemeentehuis rond 21u.40. En dan te bedenken dat eens Limburg bereikt de wegen volledig open waren en van het noodweer dat rest van Vlaanderen teisterde, geen spoor was te bekennen. Het was de begrotingsgemeenteraad, de belangrijkste dus van het jaar. Was gedaan om 00u.15 ’s nachts ! Dan nog de eed afgenomen van Rudi Nivelle zodat die in januari het OCMW-voorzitterschap van Pierre Nelissen kan overnemen. Pierre heeft dat prima gedaan. Rudi gaat dat ook goed doen.

Vrijdagvoormiddag enkele afspraken met informatie en goede raad zoekende burgers. Om 10u45 de officiële opening bijgewoond van Fructura, de beurs voor hard en zacht fruit in Sint-Truiden. ’s Middags een werklunch. ’s Avonds aanwezig op de vieringen rond de oppensioenstelling van Willy Honings, het Limburgse afdelingshoofd van de Administratie Binnenlands Bestuur, een uitstekend ambtenaar, in Bokrijk. In de Limburghal werd mooi afscheid genomen van burgemeester Jef Gabriëls van Genk. De man heeft absoluut veel bereikt voor zijn stad Genk. Zo een titel van ere-burgemeester is dus meer dan verdiend ! Ik wens Willy Honings en Jef Gabriëls nog veel geluk voor de toekomst.

Zaterdag 19 december enkele afspraken in de voormiddag. Daarna een gouden bruiloft in Diepenbeek, vervolgens één in Tongeren en tenslotte nog een gouden koppel bezocht in Lanaken. ’s Avonds de kerstmarkt bezocht in Neerharen. Een mooie kerstmarkt waaraan de hele gemeenschap hard aan heeft meegewerkt. Het vroor dat het kraakte. Ik kan goed tegen koude maar hier deed de koude werkelijk pijn. Dan naar de kerk in Veldwezelt voor een druk bijgewoond Kerstconcert. Vervolgens naar het prinsenbal in Rekem, een verjaardagsfeest in Lanaken en tenslotte de prijsuitreiking verricht om 01u.00 ’s nachts op een zaalvoetbaltornooi georganiseerd door mijn goede vrienden van Standaard Lanaken.

Zondag 20 december rustige dag. Om 18u. in Gellik het Kerstconcert bijgewoond en ben begonnen aan het boek “De opstandigen” van Sandor Marai. Heel mooi. Met Wereldoorlog I op de achtergrond en ontwrichtende werking van dat conflict in het leven van gewone mensen. Wordt vervolgd ...


woensdag 16 december 2009

Aanvullende reactie op de vraag van de Turske Moskee te Beringen

16/12/2009 - Ik krijg heel veel reacties op mijn negatieve houding over het plaatsen van luidsprekers die dan oproepen voor het gebed aan Moskeeën.

Mensen vragen mij waarom dit standpunt? U was toch degene die de moskeeën in Vlaanderen heeft erkend?

Dat klopt. Ik ben absoluut gewonnen voor erkenning van moskeeën. Dat heeft te maken met gelijkberechtiging van alle erkende godsdiensten in België. Daarom heb ik de voorbije jaren mijn nek uitgestoken en de eerste 17 moskeeën erkend. Dat heeft te gronde ook te maken met het streven naar een normalisering van de betrekkingen tussen de overheden aan de ene kant en de moslims aan de andere kant.

Wat het plaatsen van luidsprekers aan moskeeën betreft, heb ik daar de volgende bedenkingen bij:
 • Ten eerste moet je rekening houden met milieureglementeringen, onder meer wat betreft het veroorzaken van geluidsoverlast,.
 • Maar ten tweede, en dat is meer fundamenteel, denk ik dat het publiek oproepen tot gebed door middel van luidsprekers. niet meer van deze tijd is. In onze samenleving is geloof eerder een privé aangelegenheid geworden en lijkt het oproepen voor gebed via luidsprekers de indruk te geven dat iedereen hieraan moet deelnemen.
Ik weet dat dit niet logisch lijkt ten aanzien van het luiden van de klokken. Het feit is dat het klokgebeier hier al eeuwen bestaat. Eeuwenlang ook de rol vervulde van uurwerk, toen mensen daar individueel nog niet over beschikten, en van boodschapper van goed en slechts nieuws, bv huwelijken en overlijdens. Deze klokken hebben ondertussen de status van cultureel erfgoed bereikt.

Als men lokaal regelingen treft om het oproepen tot gebed dmv luidsprekers toch te regelen, dan heb ik daar geen enkele moeite mee. Ik ben gewonnen voor lokale autonomie, maar dat sluit niet uit dat ik daarnaast toch mijn eigen standpunt over dit vraagstuk mag hebben.

Ik sta altijd open voor ieders argumenten.

dinsdag 15 december 2009

Negatieve reactie op vraag voor luidsprekers aan moskee in Beringen

15/12/2009 - Ik zou neen antwoorden op vraag van de moslimgemeenschap voor het plaatsen van luidsprekers aan de Fatih – Moskee van Beringen, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen.

De argumentatie voor dit negatieve antwoord stoelt o.m. op milieuoverwegingen m.n. lawaaihinder. Daarnaast gebeuren deze oproepen in het Arabisch, wat heel vreemd overkomt in dit deel van de wereld.

Klokgeluid kan wel

Men zou mij kunnen verwijten te meten met twee maten en twee gewichten. Waarom kan klokgebeier wel, en gebedsoproepen in het Arabisch via luidspreker aan moskeeën niet.

Dit klokgebeier regelt al eeuwen het tijdsgebruik in deze contreien. De kerkklok vervulde eeuwenlang de rol van klok en uurwerk toen de mensen daar zelf nog niet over beschikten. De klok vervulde ook een rol als nieuwsboodschapper bv aankondigen van overlijdens of huwelijken, waarvoor apart typisch klokgeluid bestaat.

Dit klokgeluid heeft hier inmiddels de status van cultureel erfgoed verworven.

Turkse Fatih Moskee in Beringen door mij erkend

Ik heb de Turkse moskee in Beringen in mei 2009 erkend.
Daarnaast heb ik nog 16 andere moskeeën in Vlaanderen erkend (17 in totaal).
Ik was de allereerste Vlaamse Minister die moskeeën erkende in Vlaanderen.
Ik tel in de moslimgemeenschap veel vrienden. Maar ik vind dat ik redelijke argumenten heb voor mijn negatief standpunt tav de luidsprekers aan de moskee.

Marino Keulen
Vlaams Volksvertegenwoordiger

zaterdag 12 december 2009

Omgeving OC Smeermaas wordt heringericht‏

12/12/2009 - Het schepencollege heeft groen licht gegeven voor de start van de herinrichtingwerken van de omgeving van het ontmoetingscentrum in Smeermaas.

De kosten voor deze werken bedragen €332.000, waarvan Infrax voorziet in een toelage van 25%. De werken zullen voorjaar 2010 van start gaan. Het plan - zie bijlage - werd opgesteld in overleg met de directie van de nabij gelegen school en de omwonenden.

De omgeving van het ontmoetingscentrum wordt heringericht met kleinschalige materialen. De toegangsweg zal in asfalt zijn met een drempel in het midden om de snelheid te verminderen. Er wordt een fietspad in rode klinkers voorzien vanaf de schooluitgang richting Maaseikersteenweg. Richting achterliggende verkaveling wordt er een veilige route voorzien voor de kleine fietsers.

Voor de parking werd gekozen voor waterdoorlatende klinkers in licht en donker grijs. Er komen 90 parkeerplaatsen, waarvan 6 voor mindervaliden.

De voetpaden die zorgen voor een veilige verbinding van de Maaseikersteenweg en het ontmoetingscentrum worden in klinkers uitgevoerd. Rondom het OC komt er ook een afwerking in klinkers. Het geheel wordt verder uitgerust met zitbanken, fietsenstaanplaatsen en vuilbakjes. Ook worden er ondergrondse containers voorzien voor het wit en gekleurd glas.

Er is eveneens gedacht aan de nodige groenvoorziening. Voor de school wordt een groen speelplein voorzien. De rest van de perken zal door de groendienst van de gemeente vakkundig ingezaaid en aangeplant worden zodat het achteraf een mooi geheel zal vormen.

Infrax staat in voor een nieuwe aangepaste verlichting zodat dit ook een veilige omgeving zal zijn.

Voor de riolering wordt een gescheiden stelsel voorzien voor de afvoer van zuiver en vuil water. Dit sluit aan op de riolering van de Maaseikersteenweg.

donderdag 10 december 2009

Lanaken hartveilige gemeente‏

10/12/2009 - Het gemeentebestuur investeert €30.000 in de aankoop van 10 hartdefibrillatoren. Dit zijn apparaten waarmee men een elektrische schok kan geven aan iemand die een hartstilstand krijgt.

Het eerste toestel werd gisteren officieel in gebruik genomen en geplaatst aan de gevel van het gemeentehuis. Een tweede toestel werd door het gemeentebestuur geschonken aan de Rode Kruis Afdeling van Lanaken. De overige toestellen komen te hangen op openbare plaatsen waar regelmatig veel volk komt. Het is meteen het grootste gezamenlijk project op het gebied van plaatsing van hartdefibrillatoren van Vlaanderen en wellicht van België!

Eerste hulp bij hartstilstand
Iemand met een hartstilstand heeft nog een kans op overleven als er binnen de drie minuten gestart wordt met mond-op-mondbeademing en hartmassage. In de praktijk betekent dit meestal dat toevallige voorbijgangers, collega’s of huisgenoten moeten reanimeren. Het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) bij het begin van de reanimatie vergroot de overlevingskans van het slachtoffer enorm.

Een AED kan in tal van situaties gebruikt worden. Daarom zijn er een groot aantal veiligheden in het apparaat ingebouwd. Een ingebouwde computer analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of het noodzakelijk is om een stroomstoot toe te dienen. De AED zal enkel de opdracht én de mogelijkheid geven om te defibrilleren wanneer dit uit de zelf uitgevoerde analyse noodzakelijk blijkt te zijn. Het toestel kan dus niet misbruikt of fout gebruikt worden.

Lanaken “Hartveilig”
Schepen Felix Puts: “Inspelend op de onlangs versoepelde wetgeving die bepaalt dat AED’s voortaan - behalve door artsen - ook door leken mogen gebruikt worden, plaatst het gemeentebestuur van Lanaken 9  AED’s op publieke plaatsen zoals het gemeentehuis, het cultureel centrum en de ontmoetingscentra in de deelgemeenten. Een 10e toestel schenken we aan Rode Kruis Lanaken.”

Opleiding voor burgers
Iedereen kan een AED hanteren. Het gebruik van AED is voor de volledigheid wel opgenomen in de basiscursus “reanimeren en defibrilleren” van Rode Kruis-Vlaanderen. Het gebruik van een AED-toestel is enkel zinvol in combinatie van het toepassen van reanimatietechnieken.

Iedereen die geïnteresseerd is kan GRATIS een opleiding “reanimeren en defibrilleren” van 3 uren volgen. Deze cursus wordt gegeven door gediplomeerde instructeur van het Rode Kruis. In Lanaken kunt u kiezen uit volgende 3 data:

Donderdag 7 januari 2010 – van 19u tot 22u
Donderdag 4 februari 2010 – van 19u tot 22u
Zaterdag 6 maart 2010 – van 9u tot 12u

De opleidingen vinden telkens plaats in het cultureel centrum. Opgelet: indien u deze gratis opleiding wilt volgen dient u slechts 1 datum hierboven te kiezen. De opleiding is voltooid met 1 sessie van 3 uren. Inschrijven voor een gratis opleiding kan via  tel 089 730 730 of via hartveilig@lanaken.be

donderdag 3 december 2009

Open Vld onderneemt actie tegen het wijzigen van de renovatiepremie

03/12/2009 - Door de recente beslissing om het bestaande systeem van de renovatiepremie te wijzigen treft de Vlaamse regering tal van verbouwers in Vlaanderen recht in hun portefeuille. 

Nogal wat Vlamingen hadden hun verbouwingsdossier voorbereid en opgestart met het bestaande systeem in het achterhoofd. Door deze wijziging op een (te) korte termijn door te voeren zien vele Vlamingen zich dan ook geplaatst voor een onverwachte financiële opdoffer. Open Vld heeft hier in het verleden reeds op gewezen én voor gewaarschuwd. Daarom onderneemt Open Vld actie!

Toen bevoegd minister Van den Bossche enkele weken geleden communiceerde over de aanpassingen van de renovatiepremie die ze zou doorvoeren, ondervroeg Open Vld de minister over deze plannen. Vooral de woordkeuze van de minister daarbij schoot de liberalen in het verkeerde keelgat. Volkomen onterecht had de minister het over het uitzuiveren van de bestaande renovatiepremie. Daarbij had ze het over “luxewerken” die uit het systeem moesten geweerd worden. Zo verwees de minister naar het plaatsen van parket- en marmervloeren, terwijl dit niet eens in de reglementering was vervat. Zelfs coalitiepartner CD&V moest de minister ter zake terechtwijzen. De woordkeuze van de minister was dan ook volledig naast de kwestie, volkomen onterecht en nodeloze stemmingmakerij.

Pervers rookgordijn

In de daaropvolgende weken bleef de minister evenwel op eenzelfde manier communiceren. Zowel Vlaamse verbouwers als professionelen uit de bouwsector reageerden negatief op de hervorming van de renovatiepremie. De minister bleef daarop reageren met dezelfde woordkeuze als voorheen. Nog steeds heeft ze het over “luxewerken” die weggezuiverd worden. Terwijl het gewoon gaat om een echte besparing op de kap van de Vlaming die zijn woning wil verbouwen en die dit zonder deze premie niet kan betalen. Dit pervers rookgordijn moet echt weggeblazen worden. Geen luxe die geschrapt wordt, geen efficiëntiewinsten die nagestreefd worden, wel regelrechte besparingen in het hart van een economische sector met grote toegevoegde waarde voor de hele economie !

Dubbel prijs

Bovendien is er ook de wijze waarop men deze wijzigingen doorvoert, nl. zonder een noemenswaardige overgangsperiode. Hierdoor komen heel wat verbouwers van de ene dag op de andere voor financiële problemen te staan. Ook de Vlaamse Ombudsdienst tikte de Vlaamse regering hierover op de vingers. Een dergelijke succesvolle maatregel wijzig je immers niet op een drafje. Evenwel besliste de Vlaamse regering anders, met alle gevolgen van dien. Het zijn alweer de werkende Vlamingen die het hardst getroffen worden. Eerst zien ze de jobkorting door hun neus geboord, nu krijgen ze van de Vlaamse regering een duurdere verbouwfactuur op hun bord. Het is duidelijk: de Vlaamse regering heeft zijn citroenen gevonden, nl. de werkende Vlamingen. Dat ze het dan ook met zoveel woorden zeggen!

Wat doet Open Vld hiertegen

Open Vld wenst een overgangsperiode tot 1 maart 2010 in te voeren. In deze overgangsperiode blijft het oude stelsel van kracht. Op die manier kunnen mensen die hun renovatieplannen hadden voorzien op basis van het oude stelsel, toch nog uitvoering geven aan hun plannen.

De keuze voor de datum van 1 maart 2010 is ingegeven door verschillende motieven:
 • zo is er een realistische termijn om werken te plannen én uitgevoerd te krijgen, rekening houdend met de gemiddelde wachttijden in functie van de orderboeken van aannemers;
 • de komende feestperiode zal evenzeer leiden tot uitstel van uitvoering van bepaalde werken, hetgeen door de overgangstermijn tot 1 maart 2010 kan opgevangen worden;
 • deze overgangsperiode biedt aan gezinnen die hun bestelbon reeds voor 29 oktober 2009 hadden ingevuld maar nog steeds wachten op de uitvoering van de werken, de kans om in alle rust de werken te laten uitvoeren en tijdig hun aanvraag volgens de geldende procedure in te dienen.

Tevens wenst Open Vld een bijkomende overgangsbepaling voor bepaalde werken. Het gaat hierbij om aanvragen die betrekking hebben op werken uit minstens 3 van de betoelaagbare rubrieken en waarvan de totale kostprijs van alle werken samen minder dan 10.000 euro, excl. BTW bedraagt. Tot 1 maart 2010 kunnen aldus gezinnen die meerdere, kleinere werken gepland hadden, tijdelijk ook aanspraak maken op een renovatiepremie. Deze tijdelijke en specifieke overgangsmaatregel wordt trouwens ook door de Gezinsbond gesteund.

Hoe zal Open Vld dit proberen te bereiken

De Open Vld fractie in het Vlaams Parlement zal een amendement op het Programmadecreet bij de begroting 2010 indienen. In dit amendement zal de overgangsperiode tot 1 maart 2010 opgenomen zijn. Het is dan aan CD&V, SP.a en N-VA om kleur te bekennen: als ze dit niet goedkeuren, is het duidelijk dat een regering zonder Open Vld enkel in staat is om Vlamingen te treffen in hun portefeuille en dit op een onrechtvaardige manier.

woensdag 2 december 2009

Marino Keulen Commandeur in de Leopoldsorde

02/12/2009 - Marino Keulen is benoemd tot commandeur in de Leopoldsorde en ontving de eretekens uit handen van de voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans

donderdag 26 november 2009

Verbinding St.-Truiden-E40 - Haalbaarheidsstudie

26/11/2009 - Op 18 maart 2009 gaf de minister te kennen dat zij de studie naar de ontsluiting van Sint-Truiden richting E40 opnieuw zou laten bekijken door de Administratie Wegen en Verkeer Limburg. Op 10 juni 2009 zou er een overlegvergadering hebben plaatsgehad met als eerste resultaat de aanleg van uit-wijkstroken op de N3 en de N80.

Uit bevragingen van zowel Unizo als VKW bij meer dan 350 ondernemers uit Zuid-Limburg blijkt meer dan duidelijk dat de regio Sint-Truiden en bij uitbreiding heel Haspengouw absoluut nood heeft aan een betere ontsluiting richting E40. De regio heeft enorm veel economisch potentieel en ruimte. In het belang van de economische ontwikkeling van de streek, de verdere diversificatie van economische activiteiten en met het oog op een vlotte mobiliteit van en naar bedrijventerreinen en andere economi-sche centra, is het inderdaad noodzakelijk een snelle verbinding te hebben vanuit deze regio naar het Vlaamse / Belgische autosnelwegennet.

De realisatie van een betere ontsluiting van de streek, ook getroffen door de crisis met sluitingen en verhoogde werkloosheid tot gevolg, maakt bovendien de streek aantrekkelijk voor investeerders.

1. Is er daadwerkelijk een nieuwe studie betreffende de ontsluiting van de regio Sint-Truiden naar de E40 in opmaak?
In het overleg van 10 juni 2009 tussen de SERR en AWV werd beslist om een studie te verrichten naar de MKBA van een nieuwe verbinding van Zuid-Limburg met de E40. Er wordt momenteel nog overlegd tussen de SERR en AWV over de juiste projectomschrijving van de studieopdracht en over de kostenverdeling tussen beide partijen. Nadien zal deze studie worden aanbesteed.

2. Wie voert deze studie uit?
In samenwerking met de SERR zal AWV deze studieopdracht uitschrijven. Ze zal worden uitbesteed.

3. Worden de sociale partners en werkgeversorganisaties betrokken bij de opmaak van de studie? Zo ja, op welke manier? Zo neen, waarom niet?
Zowel in de formulering van de opdracht als in de overlegmomenten tijdens de uitvoering van de studie, zullen de leden van de SERR uitvoerig betrokken worden.

4. Wanneer zal deze studie ter beschikking zijn?
Een juiste timing is nog afhankelijk van de uiteindelijke projectomschrijving.

woensdag 25 november 2009

Tussenkoms tijdens plenaire vergadering over de toegankelijkheid van het Nationaal Park Hoge Kempen

25/11/2009 - Ik heb bepleit om samen met het gemeentebestuur van Maasmechelen actie te ondernemen om het Mechelse bos open te houden. Dit deel van het Nationaal Park wordt jaarlijks door 1000-den natuurliefhebbers bezocht. Is ook al sedert jaar en dag publiek toegankelijk.

Dit Mechels Bos vervult een belangrijke recreatieve en educatieve functies en dat moet ook in de toekomst verder mogelijk blijven. De NV Mosane voert hier chantage politiek om zo de verkoopprijs aan het Vlaams Gewest op te trekken.

Vlaanderen mag hieraan niet toegeven. Om hier het algemeen belang hier te vrijwaren, bepleit ik gezamenlijke acties van alle betrokken overheden. Minister Schauvlieghe stemde hier mee in.

dinsdag 10 november 2009

Zonnepanelen tennishal Lanaken officieel in gebruik genomen

10/11/2009 - Lanaken trekt de kaart van de groene stroom. | In Lanaken werden 670m² zonnepanelen in gebruik genomen. Met deze investering wordt een hoeveelheid groene stroom opgewekt die tegemoet komt aan de stroombehoefte van 11 huishoudens op jaarbasis. Meteen is dit het orgelpunt van een duurzame investering in energievoorziening in de tennishal. In 2009 werd ook de binnenverlichting van de tennishal vervangen door energiezuinige verlichting.

Re-lighting

Uit een studie bleek dat de verlichting in de tennishal verre van ideaal was en zeker niet energievriendelijk. Hierop besloot het gemeentebestuur de verlichting aan te passen: meer efficiënte lampen en armaturen leverden niet alleen een betere belichting op, het zorgt ook voor een lager kostenplaatje qua energieverbruik. Bovendien kreeg de gemeente Lanaken voor dit ‘re-lighting’ dossier een Greenlight-certificaat. Greenlight is een programma van de Europese Commissie waarin instellingen zich verbinden om oude verlichting te vervangen door energiezuinigere lampen en armaturen. Daarbij moet de investering zichzelf terug verdienen en de lichtkwaliteit minstens even goed blijven of zelfs verbeteren.

Een stap verder: zonnepanelen

Schepen Roland Baldewijns: “We zijn echter nog een stap verder gegaan. Na de herziening van de verlichting in de hal hebben we ook besloten om te investeren in zonnepanelen om aan de energiebehoefte van de tennishal te voorzien. Hiermee trekt het gemeentebestuur de kaart van de groene stroom en willen we ook een voorbeeld stellen. Iedereen heeft de mond vol van zuinig omgaan met energie. Wij wilden als gemeentebestuur dan ook niet achterblijven.”

Het dak van de tennishal te Lanaken is gerenoveerd met hittereflecterende witte dakbanen. De hittestralingen worden weerkaatst waardoor thermische schommelingen op het dak verminderen en de binnentemperatuur van het gebouw comfortabeler doet aanvoelen. In totaal werden 310 modules geplaatst die voor een verwachte opbrengst van 31.750 kWh. per jaar zullen zorgen.

De overcapaciteit van opgewekte stroom zal aangewend worden om ook het nabij gelegen Cultureel Centrum van stroom te voorzien” .

donderdag 5 november 2009

Slot Pietersheim in Lanaken wordt beter toegankelijk gemaakt

05/11/2009 - Aan kasteel Pietersheim zullen voor €34.700 werken uitgevoerd worden om de toegankelijkheid van dit gebouw te verhogen.

Het kasteel is tot op heden enkel toegankelijk via trappen, en dat zowel aan de voor- als de achterzijde. Onlangs werden deze trappen voorzien van een leuning, maar om het kasteel ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk te maken zijn er grotere ingrepen noodzakelijk. Aan de rechterzijde van de trappen van de hoofdingang zal een hefplateau geplaatst worden. Hierdoor krijgt men via een bordes toegang tot het kasteel. De bestaande dubbele inkomdeur zal tevens geautomatiseerd worden. Van op de parking zal een licht hellend pad de bezoeker naar het hefplateau leiden.

Door de discrete opstelling van het hellend pad en het hefplateau achter de bestaande haag en de transparante uitvoering van het bordes uit metaal en glas blijft de impact op het geklasseerde gebouw beperkt waardoor ook Monumenten en Landschappen haar goedkeuring aan het project verleende.

dinsdag 3 november 2009

Stripverhaal voor waterburcht Pietersheim

03/11/2009 - In het volgende voorjaar zal de vernieuwde waterburcht Pietersheim voor het publiek geopend worden. Bijzonder in deze context is dat er nu ook een stripverhaal in de maak is waarbij de heer Jan van Pietersheim de hoofdrol zal spelen. 

Het stripverhaal wordt getekend door Zonhovenaar Geert De Sutter in opdracht van de vzw Vrienden van Pietersheim.

De verhaallijn

Het verhaal situeert zich in het midden van de 16e eeuw. In de buurt van Lanaken staat het prachtige kasteel van heer Jan van Pietersheim. De Nederlanden worden hardhandig geregeerd door Koning Filips II vanuit Spanje. Niet iedereen is het daar mee eens. Zo ook heer Jan, die sympathiseert met de geuzen die zich openlijk verzetten tegen de Spaanse overheerser.

Sinds enige tijd wordt de bevolking op het land van Pietersheim aangevallen en bedreigd.

Wie terroriseert het volk van Jan van Pietersheim? Het zijn erg woelige tijden, het hele land staat in rep en roer. Waarom moet Jan naar Brussel?Trekken de beeldenstormers ook naar Hasselt? En hoe komt het gezin van de pas onthoofde Graaf van Egmond in Limburg terecht?

Heer Jan krijgt gelukkig hulp van zijn trouwe schildknaap Willibrord en van Diederik, een jonge kerel uit Rekem, die de kapelschilderingen restaureert… en het portret schildert van Olivia, de mooie dochter van de Graaf van Egmond!

Waarheidsgetrouw kader

Het verhaal zelf is verzonnen. Het historisch kader is wel correct.. Hiervoor ging de striptekenaar advies inwinnen bij ondermeer de gemeentelijke dienst Erfgoed. Ook de gebouwen die in de strip te zien zullen zijn, zijn waarheidsgetrouw.

 • Een plaatselijke drukker neemt de drukkosten voor zijn rekening. Uit dank zal hij als schildknaapje in het album figureren. 
 • Het papier voor het stripverhaal wordt geschonken door de enige papierproducent in de gemeente. 
 • De vzw Vrienden van Pietersheim staat in voor de inbindkosten van de 2.300 exemplaren van de eerste druk en de vergoeding voor de auteur. 
 • De 2.000 exemplaren met een zachte kaft zullen 5 à 6 euro kosten, 
 • de 300 stuks met harde kaft wellicht 10 euro.

vrijdag 30 oktober 2009

Marino Keulen stelt zich kandidaat voorzitter Open VLD

30/10/2009 - Marino Keulen stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van Open Vld. Zijn running mates zijn Annick De Ridder en Yves Deswaene.

De afgelopen maanden heb ik veel met mensen gepraat in alle geledingen van de partij. Overal hoor je dat Open Vld kampt met een gebrek aan geloofwaardigheid en eendracht. Iedereen is het erover eens dat de nieuwe partijvoorzitter het vertrouwen van de kiezer in onze partij moet herstellen. Ik merk dat ik dat vertrouwen krijg van mensen. Men kent mij als iemand die doet wat hij zegt en geen energie verspeelt met tactische spelletjes.

Voor een ambitieuze partij als Open Vld is 15% van de stemmen te weinig om echt te kunnen wegen op het beleid. De vier opeenvolgende verkiezingsnederlagen hebben onze positie ten opzichte van de andere partijen serieus verzwakt en het moreel van onze leden en militanten ondermijnd.

Het is essentieel dat deze negatieve trend wordt gekeerd. We moeten er absoluut naar streven om terug zoals in 2003 een miljoen kiezers te kunnen overtuigen. Dat is een werk van lange adem, dat weet ik maar ik ben er van overtuigd dat er nog steeds een brede liberale stroming bestaat in de samenleving. Open Vld moet terug dé vertegenwoordiger worden van de kiezers die liberaal denken.

Hoe wil ik dat, samen met mijn running mates, aanpakken?

Een breed inhoudelijk verhaal

In de jaren negentig was de VLD het politieke labo van Vlaanderen. Bij de VLD ontstonden vernieuwende ideeën over samenleving en politiek. We moeten op het vlak van politieke vernieuwing een voorloper blijven. Maar het wordt tijd om een breder verhaal over de samenleving te brengen, gericht op een breder publiek. We komen nog te vaak over als een one-issue partij.

Ik wil een partij die een even degelijk verhaal kan brengen over onderwijs en milieu als over de begroting. Een partij die met evenveel vuur kan spreken over de bestrijding van armoede als over de nood aan lastenverlagingen. Uiteraard moeten we onze basisideologie blijven bewaken. Open Vld zal steeds de partij zijn die pleit voor meer vrijheid: meer bestedingsvrijheid voor de burger door lagere lasten en meer bewegingsvrijheid voor de ondernemer door minder regels en betutteling. Het is immers een realiteit dat de afgelopen jaren onze natuurlijke bondgenoten (zelfstandigen, ondernemers,..) van ons vervreemd raakten.

Een sterke lokale verankering

Voor onze leden en militanten zijn het geen makkelijke jaren geweest. Veel van onze lokale mensen voelden zich in de voorbije jaren door “Brussel” in de steek gelaten. Het is essentieel om onze leden terug 100% mee te krijgen in de koers van de partij. De basis en het kloppende hart van de partij zit niet in de Melsensstraat, maar in de lokale afdelingen. De vraag is niet wat de afdelingen kunnen doen voor de partij, maar wat de partij kan doen voor de afdelingen. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de reeks van verkiezingsnederlagen slechts kan doorbroken worden door volop in te zetten op de lokale afdelingen. Daar ligt de sleutel!

Samen met mijn running mates zal ik een Project 2012 voorstellen waarin de afdelingen optimaal voorbereid worden op de belangrijke verkiezingen van 2012. Aan mij zullen de lokale mandatarissen en de afdelingen hun grootste bondgenoot hebben. Ik heb zelf mijn hele politieke carrière uitgebouwd vanuit de lokale politiek en vanuit een sterke lokale basis; ik weet waarover ik spreek.

Verenigen en vernieuwen

Ik wil de partij terug verenigen. We hebben een sterke en rijke traditie in het aan bod laten komen van veel verschillende meningen. Maar dit mag geen kakafonie meer zijn. Open Vld moet voortaan spreken met één stem.

Ik geloof niet in een zogenaamde strijd tussen de generaties binnen Open Vld. We mogen de ervaring die de vorige generaties hebben opgebouwd niet zomaar weggooien. Maar het is ook onze plicht om jongeren en nieuwe gezichten kansen te geven om door te stromen. Onze partij telt veel beloften. Maar ik heb gekozen voor mensen die ook al bewezen hebben wat ze in hun mars hebben. Liberalen geloven in een samenleving die inzet en hard werken beloont. Dit moeten we ook consequent toepassen in onze eigen partij.

Annick De Ridder heeft als fractieleider van de grootste stad in Vlaanderen veel voeling met de lokale politiek. Ook als parlementslid heeft ze haar werkkracht en politiek inzicht reeds bewezen. Ze werd door de pers uitgeroepen tot onze beste volksvertegenwoordiger in het Vlaams parlement.

Yves Deswaene staat symbool voor lokaal succes. In Lochristi is hij sinds 2001 burgemeester en Open Vld haalt daar 52% van de stemmen. Deze grote lokale basis heeft hij zelf opgebouwd. Als we in alle afdelingen kunnen groeien wordt Open Vld terug sterk.

Zelf heb ik stap voor stap een stevige carrière in de politiek uitgebouwd. Ik ben begonnen als gemeenteraadslid in de oppositie, ben schepen en provincieraadslid geweest, parlementslid en zes jaar minister. Als partijvoorzitter zal ik de standpunten van Open Vld moeten verdedigen tijdens vaak loodzware en slopende onderhandelingen. Mijn uitgebreide politieke ervaring heeft mij hiervoor gewapend.

Ja, ik ben er klaar voor. En ik geloof in mijn running mates. Samen gaan wij voor een sterke partij die geloofwaardigheid uitstraalt, uitvoert wat ze belooft en stevig lokaal verankerd is.

Marino Keulen, kandidaat-voorzitter
Mijn running mates, Annick De Ridder Yves Deswaene

woensdag 7 oktober 2009

Vlaamse regering past renovatiepremie aan op kap van werkende middenklasse

07/10/2009 - Werkende gezinnen en jonge tweeverdieners zijn de dupe van de aangepaste renovatiepremie. Dat zeggen de Vlaamse parlementsleden Mercedes Van Volcem en Marino Keulen nu de Vlaamse regering de tussenkomst voor renovaties beperkt. 

Ze dringen erop aan dat ook de mensen die de renovatiepremie met hun belastinggeld financieren, ten volle van de premie kunnen genieten.

Volledig artikel

vrijdag 2 oktober 2009

Marino Keulen vraagt uitleg aan Minister Jo Vandeurzen

02/10/2009 - Dementie en nood aan opvang | Eén van dé prioriteiten in het Limburgplan was het wegwerken van de achterstand in het aanbod van rusthuisbedden in Limburg. 

Tegen 2010 zouden er 1.900 bedden bijkomen en tegen 2013 zelfs 3.000. Eind 2004, volgens statistieken gepresenteerd door toenmalig minister-president Yves Leterme op 24 februari 2005 te Hasselt, beschikte Limburg over 50,7 rusthuisbedden (+ RVT) per 1000 inwoners ouder dan 65 jaar terwijl het Vlaams gemiddelde 65,4 per 1000 inwoners ouder dan 65 jaar bedroeg.

Ondertussen zijn we bijna 5 jaren en een Limburgplan verder en blijkt de achterstand nauwelijks ingehaald te zijn...

dinsdag 15 september 2009

Hoofddoekenverbod blijft Smet achtervolgen

15/09/2009 - De Standaard | De onderwijsminister kreeg in het parlement kritiek voor zijn terughoudende aanpak.

In het Vlaams Parlement verdedigde Pascal Smet (SP.A) gisteren zijn positie in het hoofddoekendebat. De minister maakte een erg solide indruk. Toch staat nu al vast dat het verbod in het gemeenschapsonderwijs hem zal blijven achtervolgen. Bovendien stelde niet elke partij zijn terughoudend optreden op prijs.

'U bent minister, geen ambtenaar van Onderwijs.' Marino Keulen (Open VLD) mag dan tot de oppositie behoren, ook bij meerderheidspartij N-VA klonk (weliswaar en sourdine) een gelijkaardig geluid. Smet verwees terecht naar de grondwettelijke en wettelijke verankering van onderwijs die het hem onmogelijk maakten om tussen te komen. Maar Kris Van Dijck (N-VA) legde de vinger op de wonde: 'De mensen verwachten dat politici zich hierover uitspreken.'

Vlaams Belang verklaarde Smets houding door te wijzen op de verdeeldheid bij de socialisten. Zo citeerde Filip Dewinter gretig uit de blog van Bert Anciaux waarin de gewezen cultuurminister het verbod hartsgrondig verafschuwde. Smet herhaalde dat meisjes om het even wat op hun hoofd mogen dragen. 'Maar als er sprake is van dwang moet er een evenwicht worden gevonden. Het zoeken van dat evenwicht is een opdracht voor de inrichtende machten. Ik beschik op dit punt over geen enkele voogdij', bleef hij ook gisteren op de vlakte.

'Dadendrang zou in dit dossier niet gepast zijn. Wel heb ik heel wat informele contacten gehad,' verdedigde hij zijn aanpak. De minister vergeleek het probleem met een veenbrand, een vuur dat ondergronds sluimert en af en toe oplaait. 'Ik laat me niet op stang jagen. Wat de jongste zes jaar niet kon worden geregeld, kan ik niet op een week oplossen.'

De minister van Onderwijs beaamde de CD&V-stelling dat een algemeen hoofddoekverbod in het gemeenschaponderwijs een inbreuk kan vormen op de grondwettelijk vrijheid van onderwijs. 'Juridisch is de zaak niet eenduidig. De beslissing kan een probleem zijn. Procedures bij de Raad van State of bij het Grondwettelijk Hof moeten dit uitmaken,' zei hij. Ook het hoofddoekverbod in het volwassenenonderwijs staat legistiek ter discussie.

CD&V waardeerde de beslissing van het gemeenschapsonderwijs om een verbod in te voeren. Toch klonken kritische geluiden. Zo vroeg de partij zich af of dat gemeenschaponderwijs met zo'n verbod de vrije keuze blijft garanderen. Fijntjes werd opgemerkt dat het net daarvoor een bijzondere financiering ontvangt. En wat was dat 'actief pluralisme' nog waard wanneer leerlingen elke verwijzing naar hun geloofsovertuiging aan de schoolpoort moeten achterlaten?

Alle partijen wezen de idee van moslimscholen af, ook de minister. Ook beaamde iedereen dat er wettelijk niets in de weg staat om dergelijke scholen op te richten. En Smet kreeg tegenwind toen zijn tegenargument zich beperkte tot een gebrek aan sociale mix. 'Ook katholieke scholen of joodse scholen zijn niet altijd een voorbeeld van een goede mix, dat maakt hen niet tot slechte scholen,' zei Ward Kennis (CD&V).

Vlaamse Belang had het debat uitgelokt met een vraag over de manier waarop de leerplicht zou worden gecontroleerd. Smet beklemtoonde dat de procedures nauwlettend worden nageleefd. Dewinter juichte het verbod toe. 'Toegeven aan de hoofddoek zet de deur open naar de toepassing van de sharia in Vlaanderen.'


dinsdag 30 juni 2009

Marino Keulen legt eed af in Vlaams Parlement

30/06/2009 - Marino Keulen heeft vandaag, 30 juni 2009, samen met 123 andere mannen en vrouwen de eed afgelegd in het Vlaams Parlement.

Met deze eedaflegging is het nieuwe Vlaamse Parlement geïnstalleerd. Voor Marino Keulen is het al de vierde keer dat hij in het halfrond zweert de grondwet na te leven. De eerste keer was in 1995, daarna in 1999, 2004 en nu in 2009. "Telkens weer een speciaal moment", aldus Marino.

vrijdag 19 juni 2009

Vlaamse regering aanvaardt ontslag gouverneur Stevaert

19/06/2009 - De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen eervol ontslag verleend aan de provinciegouverneur van Limburg, Steve Stevaert. Daarmee is dit ontslag ook definitief geworden.

De Vlaamse regering zal in lopende zaken geen opvolger aanduiden voor Steve Stevaert. Pas nadat de nieuwe regering de eed heeft afgelegd kan een nieuwe gouverneur benoemd worden. In afwachting treedt de vervangingsprocedure van een provinciegouverneur in werking zoals het provinciedecreet die regelt.

De Vlaamse regering heeft daarvoor ten eerste arrondissementscommissaris Herman Meers aangewezen als waarnemend provinciegouverneur. Toen Stevaert nog gouverneur was, wees hij H. Meers aan om hem te vervangen telkens hij afwezig was. De heer Meers is tevens de oudste Limburgse arrondissementscommissaris en zal dus tijdelijk de taken van Stevaert als federaal en Vlaams regeringscommissaris overnemen.

Ten tweede dient Stevaert als voorzitter van de deputatie van Limburg vervangen te worden door een gedeputeerde. De gedeputeerden zullen zelf een lid aanduiden om als voorzitter dienst te doen

vrijdag 5 juni 2009

Portret Marino Keulen op TVL - Stembus 09

05/06/2009 - Portret Marino Keulen op TVL - Stembus 09 | https://plus.google.com/108690921506372614127/videos?utm_source=chrome_ntp_icon&utm_medium=chrome_app&utm_campaign=chrome

Open Vld wil meer Limburgers in hoger onderwijs

05/06/2009 - De provincie Limburg wil zich profileren als een kenniseconomische en innovatieve regio, en daarbij is onderwijs van groot belang. Open Vld Limburg ziet hier nog heel wat uitdagingen. 

Ten eerste moeten de oorzaken van de ondervertegenwoordiging van Limburgse jongeren in het hoger onderwijs worden aangepakt. Dat aantal ligt momenteel lager dan het Vlaamse gemiddelde. Ten tweede moet de Limburger als wereldburger, eens het diploma op zak, over de hele wereld terechtkunnen. Meertaligheid in het hoger onderwijs kan daarbij een grote troef zijn. Tijdens een bezoek aan de Provinciale Hogeschool Limburg lichtten Limburgs lijsttrekker Marino Keulen en 2de opvolger Laurence Libert de Open Vld-actiepunten omtrent hoger onderwijs verder toe.


Meertaligheid is een troef. Daar zijn we in Vlaanderen al eeuwenlang van overtuigd. Toch remt de huidige taalregeling een meertalige vorming af. Nederlands als basistaal is een belangrijke premisse, maar in een zelfbewust Vlaanderen is er daarnaast ook plaats voor een gevarieerd en sterk uitgebouwd taalonderricht.
Open Vld pleit voor meer vrijheid in de manier waarop vreemde talen worden aangeleerd. Daartoe moet het taalonderwijs in zowel kleuter- basis- secundair als hoger onderwijs worden veranderd. Meertaligheid is een troef en staat niet haaks op een goede kennis van het Nederlands. Alle scholen die dat willen, moeten de mogelijkheid krijgen om taaluitwisselingsprojecten, onderdompelingen en onderricht in twee of drie talen te organiseren.
Instroom van Limburgse studenten
Voor de toekomst van Limburg is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren deelnemen aan het hoger onderwijs. De (te beperkte) participatie van Limburgse jongeren aan het hoger onderwijs was in het verleden problematisch. De afgelopen jaren is het aantal Limburgers dat hoger onderwijs volgt gestegen tot 20.817 studenten. In het academiejaar 2007-2008 volgden meer Limburgse jongeren hoger onderwijs dan de jaren voordien, namelijk 41,8%. Vooral de universiteiten winnen Limburgse studenten. Voor het academiejaar 2007-2008 was de toename er 2,9%, terwijl het aantal hogeschoolstudenten gelijk bleef.
Hoewel er een forse inhaalbeweging ingezet is, blijft de participatie van Limburgers aan het hoger onderwijs achterop in vergelijking met het cijfer voor de rest van Vlaanderen; dit is nl. 45,3%. Limburg kent procentueel minder universiteitsstudenten dan andere provincies in Vlaanderen. Hierbij springt ook in het oog dat in Limburg minder vrouwen een universitaire studie aanvatten dan hun mannelijke collega's.
Open Vld Limburg wil het aantal Limburgse jongeren dat hoger onderwijs volgt verder doen groeien. Limburg wil zich immers profileren als een kenniseconomische en innovatieve regio, maar zonder kennisinstroom is dat onmogelijk. Daarom moeten een aantal oorzaken van de ondervertegenwoordiging van Limburgse jongeren in het hoger onderwijs drastisch aangepakt worden.
1. Zorg voor een voldoende keuzeaanbod binnen de Universiteit Hasselt
De ondervertegenwoordiging van Limburgers in het hoger onderwijs is mede het gevolg van het beperkte opleidingsaanbod aan de Universiteit van Hasselt en het feit dat een groot aantal van de Limburgse studenten verkiest binnen de eigen provincie zijn hogere studies verder te zetten. Er dient dus naar gestreefd te worden een ruimer keuzeaanbod te garanderen binnen de Universiteit Hasselt.
2. Zet maximaal in op àlle talenten
We stellen nog te vaak vast dat kinderen uit kansarme gezinnen veel minder hoger onderwijs volgen dan anderen. Het volstaat niet dat al veel financiële drempels weggewerkt zijn om iedereen die daartoe de capaciteiten heeft naar onze universiteiten en hogescholen te loodsen. Vooral jongeren uit gezinnen van wie de ouders laaggeschoold zijn, nemen te weinig deel aan het hoger onderwijs. Open Vld Limburg pleit voor een beleid dat geen enkel talent verloren laat gaan. We geloven hier in de toegevoegde waarde van sensibilisering, onderwijs op maat, doorgedreven inzet op talenkennis door inschrijvingsplicht op school vanaf 3 jaar en peter- en meterprojecten, waarbij oudere studenten eerstejaars uit kansengroepen onder hun vleugels nemen.
3. Wees waakzaam voor het watervaleffect in het secundair onderwijs
Een andere verklaring voor de ondervertegenwoordiging van Limburgers vinden we in de studiekeuze van jongeren in het secundair onderwijs. Het aantal ASO-gediplomeerden in Limburg ligt beduidend lager dan in andere Vlaamse provincies. De situatie van onze jongens is daarin zeer opvallend: hun deelname aan de derde graad van het ASO bedraagt amper 25 procent. Los van de waarde van het BSO- en TSO onderwijs, is het wel belangrijk dat elk kind maximaal zijn potentieel ten volle kan ontwikkelen.
4. Voer een kotpremie in
Al geruime tijd pleit Open Vld voor het fiscaal aftrekbaar maken van de huur van een studentenkamer. Indien de overheid inkomsten int uit de studentenkamers via de inkomstenbelasting van de eigenaars, dan is het rechtvaardig dat de overheid iets teruggeeft via de fiscale aftrekbaarheid van de huur van een kamer. Alternatief: een Vlaamse kotpremie kan de financiële last verzachten en dus helpen aan een hogere deelname aan hoger onderwijs in Limburg.
Open Vld Limburg pleit voor:
 • het verder verhogen van het aantal Limburgse jongeren dat hoger onderwijs (hogeschool of universiteit) volgt;
 • het aanbieden van een voldoende studieaanbod aan de Universiteit Hasselt;
 • het ondersteunen en initiëren van projecten die kinderen uit kansarme gezinnen toeleiden naar hoger onderwijs;
 • gelijke startkansen beginnen in de kleuterklas. Open Vld verlaagt de leeftijd van de inschrijvingsplicht voor kleuters tot 3 jaar;
 • verderzetten van peter- en meterprojecten waarbij ouderejaarsstudenten in het hoger onderwijs eerstejaars (uit kansengroepen) onder hun hoede nemen;
 • zorgen dat elk kind in het secundair onderwijs de juiste keuze op zijn/haar maat kan maken tussen ASO/TSO/BSO;
 • invoering van een kotpremie.

Slotmeeting Open Vld in Gent

05/06/2009 - De sfeer zat er goed in tijdens de slotmeeting van Open Vld in Gent. Ook de Limburgse delegatie liet zich opmerken.

Marino Keulen blikt vooruit

05/06/2009 - Op het eind van vijf jaar ministerschap vindt Marino Keulen het zowel nuttig als wenselijk om even terug te blikken. Binnen de domeinen Binnenlands Bestuur, Wonen, Stedenbeleid en Inburgering heeft hij heel wat kunnen realiseren.

Zijn "rapporten" in de diverse media klinken dan ook steevast positief. Maar het werk is zeker niet af! En nog belangrijker dan terugblikken, is daarom een blik en visie hebben op de toekomst. Marino Keulen beklemtoont hierna enkele belangrijke strijdpunten voor Open Vld voor de volgende Vlaamse regering.

Wonen

Het woonbeleid van Marino Keulen werpt vruchten af. Terwijl meer dan 10 jaar geleden 2 op 3 Vlamingen een huis bezaten, is dat vandaag bijna 4 op 5 (76%). Bovendien koopt de Vlaming steeds jonger. De Vlaamse renovatiepremie is een enorm succes geworden. Vandaag kregen al meer dan 33.000 gezinnen een premie van gemiddeld 6.300 euro uitgekeerd. Een huursubsidie werd ingevoerd die mensen de kans geeft om toch een betaalbare woning op de private huurmarkt te huren.
 • Tegen het einde van de volgende legislatuur moet 80% van de Vlaamse bevolking eigenaar zijn van een eigen woning. Dit moet enerzijds gerealiseerd worden door bijkomende gerichte fiscale maatregelen en anderzijds met een verdere uitbreiding van de Vlaamse renovatiepremie.
 • Op de private huurmarkt dient er extra geijverd te worden voor een rendement voor de private verhuurder enerzijds, en een kwaliteitsvol en betaalbaar aanbod voor de huurder anderzijds.
 • De sociale huisvesting dient verder gefocust te worden op de echt woonbehoeftigen. Dit kan bereikt worden door de doorstroming in de sociale huisvesting te stimuleren.
Inburgering

Als minister van Inburgering zette Marino Keulen een succesvol inburgeringsbeleid op poten. De middelen die uitgetrokken worden voor inburgering zijn bijna verviervoudigd, en dat heeft geresulteerd in 15.000 inburgeraars in 2008 (t.o.v. 7.000 in 2006). Ze maken kennis met onze taal en gewoonten en hun rechten en plichten. Via het project "Managers van diversiteit" stelde Marino Keulen 5 miljoen euro subsidies ter beschikking van mensen en organisaties die het samenleven in diversiteit trachten te bevorderen.
 • Open Vld streeft ook de komende jaren naar een verhoging van de arbeidsparticipatie van mensen uit kansengroepen. Werk is een belangrijk kanaal voor de integratie van mensen van allochtone herkomst. Wij pleiten er dan ook voor om de link tussen arbeidsmarktbeleid en inburgerings- en integratiebeleid nog meer te versterken. De inburgeringsplicht moet ingevoerd worden als voorwaarde voor het bekomen van de Belgische nationaliteit.
 • Een reële valorisatie van een behaald inburgeringsattest, bijvoorbeeld bij sollicitaties (in de eerste plaats bij de Vlaamse overheid zelf).
Binnenlands Bestuur

Marino Keulen is een gemeentenaar in hart en in nieren. De afgelopen jaren werd dan ook een beleid gevoerd met een hart voor de steden en gemeenten. De middelen van gemeenten werden drastisch verhoogd, waardoor een optimale dienstverlening vppr de burger kan gewaarborgd zijn.
 • De gemeenten worden geconfronteerd met een 34-tal uitgebreide plannen die zij moeten maken voor de Vlaamse of federale overheid. Er moet drastisch gesnoeid worden in deze plan-overlast. De komende 5 jaar willen we komen tot minimaal een halvering van het aantal plannen.
 • Vele kleinere gemeenten kreunen onder de taaklast die zij op zich moeten nemen. De omvang van sommige gemeenten is zo beperkt dat er enkel nog sprake is van schaalnadelen in plaats van schaalvoordelen. De Vlaamse overheid zal vrijwillige fusie van twee of meer gemeenten stimuleren met een eenmalige financiële bonus.
 • Open Vld wil in een nieuw lokaal pact tussen de Vlaamse overheid en de gemeenten komen tot een verlaging van de gemeentebelastingen. Alle lokale belastingen op bedrijven moeten worden afgeschaft. In ruil krijgen gemeenten de bevoegdheid om opcentiemen te heffen op de vennootschapsbelasting.
Stedenbeleid

Als minister van Stedenbeleid heeft Marino Keulen de voorbije jaren heel wat projecten in Vlaanderen ondersteund. Via het Stedenfonds (alleen al in 2009 124 miljoen euro) en de stadsvernieuwingsprojecten (nog eens 50 miljoen euro) verdwijnen stelselmatig stadskankers in de Vlaamse steden. We hebben de Vlaamse steden opnieuw aantrekkelijk gemaakt met projecten van stadsvernieuwing, met het aanpakken van verkrotting, met de renovatiepremie, met de herwaardering van leegstaande bedrijventerreinen.
 • De belangrijkste doelstelling van het Vlaams stedenbeleid blijft jonge gezinnen aansporen om zich in de stad te vestigen. Daartoe moet ook in de toekomst fors geïnvesteerd worden in betaalbare woningen en een aangenaam leefklimaat voor jonge gezinnen en in de kindvriendelijkheid van de steden: meer kinderopvang, betere verkeersveiligheid, meer groen en een betere toegang tot sportieve, culturele en vrijetijdsactiviteiten.

donderdag 4 juni 2009

Samen met Europa van Limburg een topregio maken

04/06/2009 - Limburg heeft alle troeven in handen om een topregio te worden en kan hiervoor ook op steun rekenen van de Europese Unie. In de programmaperiode 2007-2013 wordt voor gans Vlaanderen 192 miljoen euro voorzien. 

Volgens Marino Keulen moet Limburg met haar ervaring van dossieropbouw bij projecten, de beschikbaarheid van voldoende hectaren bedrijventerreinen, de ligging midden in het Euregio gebied en met hulp van de LRM hier vol op inzetten.

Deze namiddag bezocht de Blauwe Marathon, de campagnebus van Open Vld Limburg, samen met lijsttrekker Marino Keulen en burgemeester Lydia Peeters (2de plaats op de Open Vld-lijst Limburg voor het Vlaams parlement) het bedrijf E-Max in Dilsen-Stokkem. Dit bedrijf maakt hoogwaardige profieltoepassingen voor in- en externe architectuur, machine- en algemene constructiebouw, kassenbouw, klimmaterialen, elektronica, logistieke systemen, tentenstructuren, ...

Het bedrijventerrein waarop E-Max gelegen is, werd ontwikkeld mede dankzij EFRO-middelen van de Europese Unie. In Limburg bevinden zich duizenden hectaren bedrijventerreinen, maar deze moeten ook nog bouwrijp gemaakt worden zodat bedrijven zich hier kunnen vestigen. Onder meer voor deze ontwikkeling helpt Europa naast Vlaanderen en de lokale overheden daadwerkelijk financieel mee om dit te realiseren. "Het gevolg is dat we bedrijven zoals E-max kunnen aantrekken die zorgen voor werkgelegenheid en welvaart in onze regio", aldus Lydia Peeters.

De keuze voor E-Max was niet puur toevallig, want E-max is het perfecte voorbeeld waar we naartoe moeten. Dit bedrijf is een van de Trends Gazellen Ambassadeurs van 2009 voor de grote bedrijven in de provincie Limburg. "Door de enorme groei in omzet en vooral de vervijfvoudiging in tewerkstelling is het een toonbeeld dat deze visie werkelijkheid kan worden. Als dit dan nog eens gebeurt in combinatie met slimme groene investeringen zoals E-Max deed om aluminium te recycleren, zitten we volledig op de goede weg", besluit Marino Keulen.

dinsdag 2 juni 2009

Open Vld steunt Limburg als logistieke poort

02/06/2009 - De centrale ligging van Limburg in één van de meest koopkrachtige gebieden van Europa maakt van Limburg een zeer aantrekkelijke regio voor bedrijven en ondernemers. De aanwezigheid van het Albertkanaal en de ligging op het tracé van de IJzeren Rijn zijn belangrijke troeven. 

Open Vld wil Limburg de mogelijkheden geven om zich verder te ontplooien als logistieke poort. Dirk Sterckx (3de plaats Europa), Marino Keulen (lijsttrekker Limburg) en Hilde Vautmans (lijstduwer Limburg en 4de plaats Europa) maakten vanmiddag tijdens een zonovergoten boottocht tussen Beringen en Tessenderlo de Open Vld-actiepunten bekend.

Om het logistieke potentieel van Limburg ten volle te benutten, zijn er bijkomende middelen en instrumenten nodig. In de eerste plaats vraagt Open Vld de versnelde uitvoering van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). De uitvoering van dit plan is belangrijk om de economische vooruitgang van de hele regio te verzekeren.
Daarnaast wil Open Vld het trimodaal netwerk verder uitbouwen. Een degelijk transportnetwerk is onontbeerlijk om de economie goed te laten functioneren. In elk van de verschillende transportmodi zijn er knelpunten die aangepakt moeten worden.
 • Wat betreft het wegvervoer legt Open Vld de nadruk op het belang van een Noord-Zuidverbinding met inbegrip van het traject Lommel- Eindhoven. De aansluiting van Sint-truiden op de autosnelwegen is eveneens nodig. Stilstaan in de structurele files op de E313 en de E314 richting Vlaams ruit kost ondernemers handenvol geld. Er moet dringend werk gemaakt worden van een derde rijvak op de e314 in beide richtingen van Holsbeek tot Leuven om lokaal verkeer op te vangen.
 • Het transport over het spoor zou een grote boost krijgen wanneer de IJzeren Rijn opengesteld wordt. Dit uiterst belangrijke project werd al te lang uitgesteld. Daarnaast dienen ook andere trajecten aangepakt te worden. Zo vraagt Open Vld de heropening van de lijn Bilzen-Maastricht.
 • De binnenvaart heeft op haar beurt te lijden onder de ontoereikende investeringen. Open Vld is vragende partij voor een verdere uitbouw van het Albertkanaal. Momenteel zijn sommige bruggen over het Albertkanaal niet hoog genoeg. Dit bemoeilijkt de doortocht van grotere schepen. Open Vld vraagt eveneens dat de sluizen een grotere capaciteit krijgen. Al deze investeringen zijn noodzakelijk en mogen niet op de lange baan geschoven worden.
 • Open Vld heeft tevens aandacht voor de specifieke problemen van de Vlaamse binnenschippers. Deze sector heeft zwaar te lijden onder de huidige economische crisis en hun werk wordt nog bemoeilijkt door andere factoren. Zo is interimwerk voorlopig niet toegelaten in de binnenscheepvaart. Een andere moeilijkheid is de concurrentie van Nederlandse schippers, die omwille van de crisis steun ontvangen van hun land. Open Vld is van mening dat de Vlaamse binnenschippers niet aan hun lot overgelaten mogen worden.
Kortom: een goed uitgebouwd transportnetwerk is een noodzaak voor Limburg om haar rol te vervullen van logistieke poort. Open Vld zal zich hier ten volle voor inzetten.

zaterdag 30 mei 2009

Open Vld wil meer, beter en veiliger sporten

30/05/2009 - Hoewel de bijnaam 'hel van Staaien' anders doet vermoeden, is sport in Limburg een echt feest. Onze provincie is het sportseizoen op alle terreinen doorgekomen zonder incidenten. 

Geen vechtpartijen, geen hooliganisme,... Lijsttrekker Marino Keulen en Europees kandidaat en STVV-voorzitter Roland Duchâtelet zetten de Open Vld-actiepunten voor het sportbeleid in de verf tijdens een bezoek aan het stadion van Sint-Truiden.

Limburg is een sportprovincie. Wij hebben op elk vlak tal van coryfeeën en trofeeën. Toppers als Kim Clijsters, Stefan Everts, Marc Wauters, Ludo Philippaerts, Marleen Renders, Tia Hellebaut, Eric Gerets, Wendy Jans en talenten als Lianne Tan en Luca Brecel stimuleren het actief sporten en zorgen voor steeds meer leden bij diverse sportclubs.

In het volleybal won Noliko Maaseik de dubbel, landskampioen en beker, in het voetbal werd KRC Genk bekerwinnaar en STVV kampioen, Tongeren werd landskampioen in de handbalcompetitie en Basketbal Club Bree werd kampioen in 2de nationale. Ook in ploegsporten hoeft Limburg echt niet onder te doen voor andere provincies. Integendeel, wij hebben een thuisreputatie die andere ploegen doet bibberen.

Als Limburgers mogen terecht fier en trots zijn dat ondanks bijnamen als "de hel van Staaien" we het sportseizoen zijn doorgekomen zonder incidenten. Geen vechtpartijen, geen hooliganisme, in Limburg is sport nog een feest.

Open VLD wil op dit elan voortgaan en niet op zijn lauweren rusten, er moeten nog een aantal bruggen genomen worden. Zo streeft onze partij naar een kwaliteitsvolle en professionele werking van de clubs. Om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot sporten voorziet Open VLD in een pool van trainers die ter beschikking worden gesteld van scholen. De inspanningen op het vlak van topsport worden opgedreven en topsporters moeten een eenvormig sociaal en fiscaal statuut krijgen. Wij pleiten voor een heropwaardering van het circuit in Zolder waar niet alleen gemotoriseerde activiteiten, maar ook wielertoeristen toegang tot het circuit hebben voor trainingsdoeleinden en waar een kenniscluster kan ontstaan rond cleantech en alles wat met gemotoriseerde sporten te maken heeft.

Er moeten blijvende stimuli komen ter bevordering van de samenwerkingsverbanden tussen sportclubs, scholen en gemeenten om sportinfrasructuren ter beschikking te stellen.

Open Vld wil absoluut instappen in de promotie van Limburg als internationaal trainingscentrum voor ploegen die deelnemen aan de Olympische spelen in Londen in 2012.

Sporten is ook gezond! In de strijd tegen overgewicht en obesitas is sporten een adequaat middel "Zo veel mogelijk, zo regelmatig mogelijk!". Het beleid moet niet alleen toespitsen op de jeugdwerking en de begeleiding van topsporters, maar ook oog hebben voor de ouderen binnen onze provincie. "Blijf Jong", een actie van jaren geleden, is met het oog op de toenemende vergrijzing opnieuw hot.

Open Vld wil:
 • Uitgebreide trainigsfaciliteiten voor onze talenten waarbij ook scholen na de lesuren hun infrastructuur ter beschikking stellen van clubs en individueel talent
 • Kwaliteitsvolle en professionele werking en begeleiding van de clubs met ondermeer een pool van professionele trainers die ter beschikking staan van talent
 • Een eenvormig sociaal en fiscaal statuut voor topsporters
 • Heropwaardering van het Circuit van Zolder als internationale draaischijf én kenniscentrum voor gemotoriseerde en andere sporten
 • Promotie van Limburg als ideaal trainingscentrum voor internationale equipes
 • Sportpromotie in de strijd tegen obesitas en overgewicht
 • Sport als middel om lang actief en gezond te blijven

vrijdag 29 mei 2009

4,3 miljoen euro voor lokale woonprojecten

29/05/2009 - Bij ministerieel besluit van 29 mei 2009 heeft Vlaams minister van Wonen Marino Keulen verschillende projecten voor lokaal woonbeleid gesubsidieerd. 

Het besluit ondersteunt de geselecteerde projecten van de open oproep die eerder dit jaar werd gelanceerd. Bij deze projecten neemt de gemeente de regie in handen en de lokale woonactoren overleggen met elkaar en werken samen. De 10 goedgekeurde projecten zullen een subsidie ontvangen tussen 248.672,78 euro en 561.079,00 euro.

De Vlaamse Wooncode heeft ervoor gezorgd dat de gemeenten een aantal belangrijke uitvoerende taken vervullen in het woonbeleid.

In opdracht van Minister Keulen werd door het Steunpunt Ruimte en Wonen een onderzoek gevoerd naar de praktijk van het lokaal woonbeleid in de Vlaamse gemeenten. Uit dit onderzoek bleek dat een woonbeleid met inbreng van de lokale woonactoren, en onder de regie van de gemeente, meestal nog niet of onvoldoende aan de orde is.

Het onderzoeksrapport concludeert dat het eerder door minister Keulen ontwikkelde subsidiekader voor projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid inspeelt op deze leemte. Op basis van dit subsidiekader werd de open oproep uitgeschreven en werden de ingediende projecten op grond van objectieve criteria beoordeeld.

De inschrijvingen moesten gaan over projecten met een werkingsgebied van minstens twee gemeenten. Zo wordt prioriteit gegeven aan het stimuleren van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden om vooral de kleinere gemeenten te stimuleren een volwaardig lokaal woonbeleid te ontwikkelen.

Daarnaast dienen de projecten bij te dragen aan het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen, het organiseren van lokaal woonoverleg, het uitbouwen van klantgerichte dienstverlening aan de burger en het verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.

De volgende projecten werden goedgekeurd:


ProjectBetrokken gemeentenVlaamse subsidie
Woondienst Regio RoeselareArdooie, Hooglede, Moorslede, Lichtervelde, Roeselare, Staden558.294,00
Wonen in Gistel, Ichtegem en OudenburgGistel, Ichtegem, Oudenburg380.408,75
Intergemeentelijke Samenwerking Wonen "Heuvelland-Poperinge-Vleteren"Heuvelland, Poperingen, Vleteren411.050,00
Woonbeleid Regio IzegemIzegem, Ingelmunster, Ledegem, Oostrozebeke, Wielsbeke499.869,23
Intergemeentelijke samenwerking: "Kwalitief wonen in de grensstreek"Menen, Wervik, Mesen248.672,78
Wooncentrum MeetjeslandAalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Sint-Laureins, Waarschoot, Zomergem534.770,00
Intergemeentelijke samenwerking wonen Blankenberge, De Haan, ZuienkerkeBlankenberge, De Haan, Zuienkerke364.628,75
Lokaal Woonbeleid GAOZGenk, As, Opglabbeek, Zutendaal375.267,15
Wonen in Beringen-Ham-TessenderloBeringen, Ham, Tessenderlo414.675,91
Interlokale vereniging ter ondersteuning van projecten inzake lokaal woonbeleid- Haspengouw.Bilzen, Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem, Riemst, Voeren, Wellen561.079,00

donderdag 28 mei 2009

Herbekijk Marino Keulen in Terzake 09

28/05/2009 - Marino Keulen was woensdagavond te gast bij Terzake 09. Onderwerp was 'Wat is een Vlaming?' Een debat op het scherp van de snee.

http://www.deredactie.be/permalink/1.536212

Keulen speelt "sociale woning in-zicht" in Genk

28/05/2009 - Vlaams minister van Wonen Marino Keulen heeft vandaag bij de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak in Genk het informatieve gezelschapsspel "sociale woning in-zicht" gespeeld. 

Hij ondersteunt de ontwikkeling van dit spel met een projectsubsidie van € 5.000. Het maakt sociale huurders en kandidaat-huurders spelenderwijs wegwijs in de sociale huurreglementering.

Het kaderbesluit sociale huur heeft het sociaal huisvestingslandschap ingrijpend gewijzigd. Dit vraagt niet enkel een aanpassing van de medewerkers van sociale huisvestingsmaatschappijen, maar zeker ook voor de kandidaat-huurders en huurders. Het spel "sociale woning in-zicht" legt op een bevattelijke wijze de sociale huurreglementering uit ten behoeve van de (aspirant-)bewoners. De speler wordt op een eenvoudige en aangename wijze wegwijs gemaakt in deze voor hem of haar "saaie" maar heel belangrijke materie.

Het spel werd ontwikkeld door de dienst Wijk- en bewonerszaken van Nieuw Dak. Deze sociale huisvestingsmaatschappij hecht veel belang aan huurdersparticipatie en laagdrempelige communicatie. Nieuw Dak wil met de ontwikkeling van dit spel bijdragen aan de ‘vertaling' van het kaderbesluit sociale huur naar al degenen die dit aanbelangt. Voor de juridische toets kreeg het team de steun van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. De productontwikkeling was in handen van WinGames.

"Sociale Woning in-zicht" doorloopt het leven van een sociale huurder in verschillende stappen: de inschrijving op de wachtlijst, de wachtperiode, de toewijzing, (blijven) wonen in een sociale woning, veranderen van sociale huurwoning en tenslotte (eventueel) de verhuizing. De spelers nemen in het begin van het spel een identiteit aan (alleenstaande moeder, senior met eigendom, persoon met handicap,...) die ze het hele spel door behouden. Doorheen het spel moeten ze reageren op bepaalde situaties, vragen beantwoorden of stappen ondernemen.

Het spel is al getest door de bewoners en kandidaat-huurders van Nieuw Dak. De subsidiëring van het project door minister Keulen maakt het mogelijk de huurdersorganisaties aangesloten bij Vivas minstens 2 kosteloze exemplaren te bezorgen. De aanvragen kunnen ingediend worden bij Nieuw Dak. Ook andere organisaties als OCMW's, gemeenten, sociale huisvestingsmaatschappijen, Centra voor Algemeen Welzijnswerk etc kunnen tegen kostprijs een exemplaar bestellen bij Nieuw Dak, Grotestraat 65, 3600 Genk.

Open Vld Limburg gaat voor leefbare steden

28/05/2009 - Hoewel we met Tongeren de oudste stad van het land op ons grondgebied hebben, is Limburg één van de minst verstedelijkte provincies. 

De twee centrumsteden Hasselt en Genk en de andere Limburgse steden en grotere gemeenten zijn nog gemoedelijke plaatsen om te wonen en leven. Limburg heeft leefbare steden. Dat wil Open Vld Limburg zo houden.

Als minister van Stedenbeleid heeft Marino Keulen de voorbije jaren heel wat projecten in Vlaanderen ondersteund. Via het Stedenfonds (alleen al in 2009 124 miljoen euro) en de stadsvernieuwingsprojecten (nog eens 50 miljoen euro) verdwijnen stelselmatig stadskankers in de Vlaamse steden. Minister Keulen: "Als het goed gaat met de steden, gaat het goed met Vlaanderen. Dat is de voorbije jaren mijn motto geweest als eerste minister van Stedenbeleid. We hebben de Vlaamse steden opnieuw aantrekkelijk gemaakt met projecten van stadsvernieuwing, met het aanpakken van verkrotting, met de renovatiepremie, met de herwaardering van leegstaande bedrijventerreinen."

Ook talrijke projecten in Limburg konden rekenen op de steun van de Vlaamse overheid. Denken we maar aan de Blauwe Boulevard in Hasselt waarbij de kanaalkom wordt omgetoverd tot een Blauwe Boulevard met nieuwe woningen, winkels, kantoren en diensten. Of C-mine, het project dat de mijnsite in Winterslag (Genk) een nieuwe, veelbelovende toekomst geeft met het behoud van het industrieel mijnerfgoed.

Ook heel wat recente projecten in Tongeren zijn gerealiseerd met steun van de Vlaamse overheid. Tongeren heeft een belangrijke centrumfunctie in de regio en heeft volgens burgemeester Carmen Willems nog absoluut de ambitie om verder te groeien, ook wat industrieterreinen betreft.

Om de Open Vld-programmapunten toe te lichten, brachten lijsttrekker Marino Keulen, Carmen Willems en Laurence Libert een bezoek aan het bedrijf Metrotile Europe NV, producent van metalen dakpanelen, gelegen op het industrieterrein Tongeren-Oost. Dit industrieterrein is dankzij zijn gunstige ligging nabij de autosnelwegen E313/E314 en de uitstekende uitrusting aantrekkelijk voor investeerders. Het industrieterrein werd recent uitgebreid met 40 hectare waarvan 29 hectare effectieve bedrijfsruimte. Het stadsbestuur heeft bewust gekozen voor bedrijven in de logistieke of niet-vervuilende sectoren die passen in het groene karakter van de stad. Deze uitbreiding zorgt ook voor een 250-tal nieuwe tewerkstellingen. Maar op korte termijn dreigt opnieuw ruimtegebrek. Gezien de goede ligging van Tongeren en de uitgesproken specialisatie in vervoer- en distributieactiviteiten mag ruimtegebrek deze excellente positie niet hypothekeren. Voor het stadsbestuur is een nieuwe uitbreiding van het industrieterrein een absolute beleidsprioriteit, zodat Tongeren nog meer zijn troeven kan uitspelen.

Open Vld Limburg pleit voor:
 • Leefbare Limburgse steden waar mensen zich thuis voelen;
 • Verder investeren in het verfraaien van onze Limburgse steden;
 • Aandacht voor de functie van de stad als motor van economische welvaart;
 • Voorzien van voldoende bedrijventerreinen, zodat steden hun logistieke en andere troeven maximaal kunnen aanwenden.

woensdag 27 mei 2009

Open Vld Limburg: zorg voor gehandicapten

27/05/2009 - In Vlaanderen blijft de vraag naar zorg en ondersteuning van personen met een handicap op dit moment aanzienlijk groter dan het beschikbare aanbod. Meer dan 10.000 gehandicapten wachten op dit moment nog steeds met een dringende zorgvraag. 

Lijsttrekker van Open Vld-Limburg Marino Keulen stelde samen met Hilde Vautmans en Pascal Vossius zijn plan van aanpak voor tijdens een bezoek aan de G-Dag, de jaarlijkse gehandicaptendag op Campus Saffraanberg in Sint-Truiden.

De Vlaamse regering heeft de voorbije jaren maatregelen genomen om de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg weg te werken. Deze zijn echter nog onvoldoende. Open Vld stelt voor om een meerjarenplan 2010-2015 op te stellen om de wachtlijsten weg te werken. Er is immers nood aan een dynamisch beleid inzake personen met een handicap waarbij 1) zorg op maat wordt geboden en er 2) voldoende opvangmogelijkheden beschikbaar zijn.

Willen we dat realiseren, moeten we de in de eerste plaats financiering geven aan gebruikers (i.p.v. aan instellingen) en voorzieningen bevrijden van de loodzware regelgeving die elke vorm van zorg op maat bemoeilijkt. De loodzware regelgeving en het beperkt aantal andersvaliden met een persoonlijk assistentiebudget maken zorg op maat momenteel vaak onmogelijk. Dit moet veranderen.

Open Vld wil dus dat voor 1 juli 2010 de nodige besluiten worden genomen om het systeem van het Persoonsgebonden Budget voor mensen met een handicap volledig in werking te stellen. Het persoonsgebonden budget per persoon met een handicap wordt ook doorgevoerd als financieringsvorm voor personen die in een voorziening verblijven. Zo geven we hen meer zeggingskracht. Het budget wordt bepaald in functie van de zorgbehoevendheid.

Open Vld pleit verder voor een visie van ontvoogding en minder betutteling ten aanzien van personen met een handicap. Op die manier kan de maatschappelijke participatie van deze groep verhoogd worden. Open Vld streeft naar een verhoging van de arbeidsparticipatie van mensen uit kansengroepen, zoals arbeidsgehandicapten. Dit kan o.m. door initiatieven zoals de Vlaamse Ondersteuningspremie die minister Keulen heeft ingevoerd voor arbeidsgehandicapten die aan de slag gaan bij een stad of gemeente. Dankzij de Vlaamse ondersteuningspremie word je als persoon met een arbeidshandicap aantrekkelijker voor werkgevers die in aanmerking komen voor een premie die oploopt tot 60% van je loonkost.

Lijsttrekker van Open Vld-Limburg Marino Keulen stelde samen met Hilde Vautmans en Pascal Vossius volgende maatregelen voor tijdens een bezoek aan de G-Dag, de jaarlijkse gehandicaptendag op Campus Saffraanberg in Sint-Truiden:

Opstellen van een meerjarenplan 2010-2015 om de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg weg te werken;

Beleid richten op 2 doelstellingen: 1) financiering geven aan gebruikers en 2) loodzware regelgeving wegwerken;

Voor 1 juli 2010 moet het systeem van het persoonsgebonden budget volledig operationeel zijn;

Maatregelen invoeren die de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten ten goede komen, zoals bv. de Vlaamse Ondersteuningspremie.