Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 30 januari 2009

Energiebesparen, wegwijs in het premiedoolhof

30/01/2009 - Vlaams minister van Wonen Marino Keulen en gedeputeerde van Wonen Gilbert Van Baelen stellen vandaag, vrijdag 30 januari, de nieuwe brochure ‘Energie besparen, wegwijs in het premiedoolhof' voor op de Bouwinnovatiebeurs in Hasselt.

Bankbiljetten en muntstukken gooi je niet zomaar langs ramen en deuren naar buiten. Waarom zou je dat wel doen met dure energie? Om energie én geld te besparen zijn natuurlijk wel enkele aanpassingen in huis nodig. Als stimulans subsidiëren zowel de federale, de Vlaamse en gemeentelijke overheid alsook bepaalde netbeheerders energiebesparende werken met allerlei premies. Maar de burger raakt soms het overzicht kwijt.

Vlaams minister Marino Keulen: "De provincie Limburg wil met deze folder een overzicht geven van de premies voor energiebesparende werken. Ik ondersteun dit initiatief ten volle. Immers, nog al te vaak weten burgers niet welke premies rond wonen en energiebesparingen bestaan en waar ze recht op hebben. Door de opmaak van deze overzichtelijke brochure is het mogelijk om meer wegwijs te geraken uit het premiedoolhof."

Gedeputeerde Van Baelen: "De dienst wonen van de provincie heeft samen met het steunpunt duurzaam bouwen overigens ook een stand opgebouwd rond allerlei premies voor wonen en energiebesparingen. Er zullen ook tips gegeven worden over duurzaam bouwen. De energiefolders die we gemaakt hebben, worden naar alle Limburgse gemeenten verspreid om energiesparen te promoten en mensen wegwijs te maken in de premies rond energie."

Vraag deze folder aan bij:
Provincie Limburg, dienst Wonen, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.
Telefoneren kan naar het nummer 011-23.72 02

dinsdag 27 januari 2009

Commentator Guy Tegenbos over "Vlaamse islamofobie"

27/01/2009 - "Het nieuwe integratiedecreet van de Vlaamse minister Marino Keulen dat duidelijk samenvat wat we nieuwkomers bieden en wat we van hen verwachten. Dat is een goede aanpak."

Fobie even dom als verbloeming

Minderheden moeten zichzelf ook meer en beter manifesteren
Door: GUY TEGENBOS in De Standaard, 27 januari 09

Dat Vlaams Belang en andere extreemrechtse politici zoals Geert Wilders in Nederland vandaag op 'de islam' schieten en minder op 'de vreemdelingen', heeft een ondergrond. Ze haken in op een tendens die de jongste jaren groeide in de bevolking, zo blijkt uit ISPO-onderzoek dat De Standaard gisteren publiceerde. De extreemrechtse politici maken die tendens nog erger, maar ook zonder hen zou de tendens er zijn. Het is niet alléén door hun gestook dat 46 procent van de Vlaamse kiezers meent dat de islam geen bijdrage kan leveren tot de westerse samenleving, dat 48 procent vindt dat de islamitische waarden een bedreiging vormen voor Europa en dat 42 procent meent dat de islamitische geschiedenis gewelddadiger is dan die van andere culturen.

Zijn die meningen juist? Neen. Maar ze groeiden wel na '9/11', de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001. Die vormden het keerpunt voor de publieke opinie, zo leert het onderzoek. Tot dan was de vreemdelingenfobie hier geleidelijk aan het afnemen, nadien nam die weer toe en werd het islamofobie.

De ondergrond daarvoor is niet het gestook van die extreemrechtse groepen, maar zijn feiten, gepleegd door internationale terreurgroepen die zich beroepen op de islam. Men kan de mensen niet beletten dat te zien, al zijn niet alle conclusies die ze daaruit trekken, juist. Evenmin kan men de mensen beletten te zien dat bij sommige groepen islamaanhangers - of mensen die zich op de islam beroepen of die wij daartoe rekenen - in onze eigen samenleving een zekere radicalisering groeit.

Het is even dom die feiten te negeren als er overdreven belang aan te hechten en islamofoob te worden

Samenleven met heel verscheiden groepen is een verrijking, maar negeren dat dit ook problemen oproept, is dom. Zeer dom in een land waar Nederlandstaligen en Franstaligen het ook niet altijd met elkaar vinden en in een land dat zelf nog maar enkele decennia op een rustige manier kan leven met de aanwezigheid van vrijzinnigen en katholieken in zijn schoot - en in de magistratuur is zelfs dat nóg niet verteerd.

Er is ook niet één oplossing voor die problemen. Twee ervan komen in de aandacht. Het nieuwe integratiedecreet van de Vlaamse minister Marino Keulen dat duidelijk samenvat wat we nieuwkomers bieden en wat we van hen verwachten. Dat is een goede aanpak.

Een tweede element dat aangesneden wordt, is de rol van de media. Naima Charkaoui van het Vlaams Minderhedenforum wil dat de media meer journalisten rekruteren uit de minderheden. Dat is een terecht pleidooi. Maar het is ook niet het einde van het verhaal. Het is evenzeer nodig dat de minderheden, en ook bijvoorbeeld de islam, hun 'marketing' beter verzorgen en meer en beter naar buiten treden in al hun verscheidenheid. Dat vergt een rijk verenigingsleven. Dat moet de overheid dan ook aanmoedigen.

vrijdag 23 januari 2009

Minderhedendecreet wordt Integratiedecreet

23/01/2009 - Op voorstel van minister van Inburgering Marino Keulen heeft de Vlaamse regering vandaag principieel het voorontwerp van integratiedecreet goedgekeurd. Dit voorontwerp wijzigt het minderhedendecreet uit 1998 fundamenteel. 

Het maakt komaf met de tweedeling tussen autochtonen en allochtonen die dit minderhedendecreet bevatte, het stemt de visie op het integratiebeleid af op de visie op het hervormde inburgeringsbeleid, het vertrouwt de regie voor het lokale integratiebeleid toe aan de gemeentebesturen en het bouwt de sociale tolk- en vertaaldiensten op een structurele wijze uit.

De voorbije jaren heeft minister Keulen de klemtoon gelegd op het nieuwe inburgeringsbeleid, dat vandaag helemaal op kruissnelheid zit. Zo volgden in 2008 15.000 mensen een cursus Nederlands, loopbaanoriëntatie (VDAB) en maatschappelijke oriëntatie. Met een nieuw inburgeringsdecreet, inwerkingsdecreet, decreet volwassenenonderwijs, een nieuwe wooncode en een vernieuwd decreet Huizen van het Nederlands, werd het regeerakkoord inzake inburgering en diversiteit helemaal uitgevoerd.

Het nieuwe voorontwerp van integratiedecreet sluit hierbij aan maar gaat al verder dan in het regeerakkoord was overeengekomen. "We hebben eerst de focus gelegd op een beleid dat de individuele bagage geeft aan een nieuwkomer om aan te sluiten bij onze samenleving. Het integratiebeleid moet nu het samenleven in diversiteit in wijken en dorpen, in verenigingen en op werkvloeren, zo harmonieus mogelijk laten verlopen", zegt Marino Keulen.

Weg met etiket "allochtoon"

In het nieuwe voorontwerp werd het woord ‘allochtoon' geschrapt. Het integratiebeleid richt zich tot alle Vlamingen, van welke origine ook. Het beleid vertrekt van de zienswijze dat iedereen inspanningen moet leveren voor het welslagen van een samenleving in diversiteit.

De reikwijdte van het decreet wordt dus verbreed naar de gehele samenleving maar besteedt wel nog bijzondere aandacht aan Vlamingen die bij de geboorte geen Belg waren of van wie minstens één van de ouders bij de geboorte geen Belg was. Uit statistische vaststellingen blijkt dat er nog bijzondere doelgroepen zijn van Vlamingen met minder (start-)kansen op terreinen als werk of onderwijs. Het integratiebeleid neemt deze Vlamingen met vaak wortels in andere culturen als doelgroep, zonder deze mensen een etiket op te kleven zoals het minderhedendecreet dat wel deed met de definitie van een ‘allochtoon'.

Integratie versterkt inburgering

Met het nieuwe inburgeringsbeleid dat tijdens deze legislatuur uitgewerkt werd en nu op kruissnelheid is, wordt de eerste belangrijke stap gezet in het integreren van nieuwkomers in Vlaanderen. In hun inburgeringstraject leren nieuwkomers Nederlands, krijgen ze maatschappelijke oriëntatie en worden ze begeleid naar de arbeidsmarkt. Na het afwerken van dit "primaire inburgeringstraject" is de integratie van de nieuwe Vlamingen echter nog niet afgelopen.

Het nieuwe ontwerp van integratiedecreet maakt van de integratiesector een scharnier voor de "secundaire inburgering". Na het behalen van een inburgeringsattest zorgt de integratiesector voor de doorstroming van de nieuwe Vlaming naar voorzieningen die zijn verdere integratie, emancipatie en opleiding kunnen verbeteren. Zo kunnen lokale integratiediensten initiatieven nemen om de taalachterstand van kinderen van nieuwe Vlamingen in het onderwijs zoveel mogelijk te helpen verminderen door bvb. huiswerkbegeleiding. Ze kunnen in extra taalonderricht voorzien of ondersteuning bieden aan de ouders bij oudercontacten of de deelname van de ouders aan buitenschoolse activiteiten stimuleren. De integratiediensten kunnen zich inspannen om andere (semi-)overheidsdiensten ertoe aan te zetten hun dienstverlening voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. En in de dertien Vlaamse centrumsteden kan de rol van de integratiedienst ook uitgebreid worden met die van een meldpunt Discriminatie.

Gemeente krijgt regie

De regie voor het lokale integratiebeleid komt bij de gemeentebesturen te liggen. Het ligt immers voor de hand dat een integratiebeleid voor een kosmopolitische stad als Antwerpen geheel anders moet zijn dan dit voor een plattelandsgemeente. Dit gaat gepaard met een sterke planlastvermindering (een afschaffing van boekwerken als de omgevingsanalyse, meerjarenplan, jaarverslag, ...) en de invoering van concreet meetbare doelen (bijvoorbeeld: meer diversiteit in het verenigingsleven), waarvan de realisatie mee bepalend is voor de verdere financiering van de dienst.

Het nieuwe voorontwerp geeft tenslotte een structurele verankering aan de sociale tolk- en vertaaldiensten, die tot dusver met jaarlijks te hernieuwen subsidies werkten. Hiermee erkent de Vlaamse overheid dat nieuwe Vlamingen die Nederlands aan het leren zijn of net een basiscursus hebben gevolgd, nog vaak behoefte kunnen hebben aan taalondersteuning in de dienst- of hulpverlening. Zo kan Kind en Gezin tijdens de consultaties een beroep doen op de tolkentelefoon om een onvoldoende Nederlandskundige moeder te informeren over de toestand van haar baby, of de gemeente kan een toekomstige zaakvoerder via de tolkentelefoon nauwkeurige technische informatie geven over de nodige vergunningen.

De integratiesector telt overkoepelende Vlaamse diensten, acht (hoofdzakelijk provinciale) integratiecentra en 34 lokale integratiediensten. Hij stelt zo'n 225 voltijdse medewerkers tewerk en draait op een jaarbudget van circa 20 miljoen euro.

donderdag 15 januari 2009

Bijna één miljoen voor Limburgse managers van diversiteit

15/01/2009 - Minister van Inburgering Marino Keulen heeft 12 Limburgse projecten die ingediend waren voor 'managers van diversiteit 2008' definitief goedgekeurd. Het gaat om initiatieven die de zelfredzaamheid van burgers van diverse afkomst verhogen. Ze krijgen in totaal 960.344 euro.

Hierna zetten we de Limburgse managers van diversiteit even op een rij:

GenkTV (10.000 euro)
www.GenkTV.be is een nieuwssite die korte videoreportages over Genkse gebeurtenissen maakt. Ze gaan nu 60 reportages maken over thema's die leven in de autochtone en allochtone gemeenschappen.

Wondere pluim (114.315 euro)
Deze creatieve schrijfwedstrijd richt zich tot kinderen met Nederlands als moedertaal en Nederlands als tweede taal. De wondere pluim wil de taalgevoeligheid en creativiteit stimuleren van kinderen van 6 tot 12 jaar.

Als je het praten niet laten kunt (3.208 euro)
Dit project van de vzw Thebe in Maasmechelen wil kinderen met niet-schoolse activiteiten mondiger maken in het Nederlands.

Jeugdhuis Klein Spanje (64.750 euro)
Klein Spanje is een afgelegen wijk in Opgrimbie waar de vzw Jeugdorganen samen met de jongeren een jeugdhuis wil bouwen. Dat moet de verhoudingen tussen de jongeren en volwassen wijkbewoners verbeteren.

Allemaal Anders (7.000 euro)
De Turkse Unie van België gaat via interculturele spelen in Beringen, Genk, Heusden-Zolder en Maasmechelen het wederzijdse begrip bevorderen tussen allochtonen en autochtonen.

Een hapje Sint-Truiden (106.457 euro)
Vzw Djapo gaat de komende 2,5 jaar de leerlingen van het eerste jaar technisch en beroepsonderwijs kennis laten maken met de diverse culturen in Sint-Truiden.

Samen leren werkt (33.218 euro)
De vzw Tempus organiseert nu al huiswerkbegeleiding voor leerlingen van het lager onderwijs in Beringen. Vanaf volgend schooljaar gaan ze het project uitbreiden en samen met vier gemeenschapsscholen naschoolse begeleiding aanbieden in de kansarme wijken van Beringen.

Samen leven in Hoefkamp (149.713 euro)
Rimo wil de leefbaarheid in de sociale wijk Hoefkamp in Dilsen-Stokkem verbeteren door bewoners uit hun kot te halen en samen te brengen.

Ondernemingszin bij allochtone jongeren (168.756 euro)
Unizo Limburg gaat het ondernemerschap bij leerlingen van diverse herkomst aanscherpen. Gedurende twee schooljaren gaan ze onder meer vaardigheidstesten ondernemen afnemen.

Beeldvorming mijnstreek (69.613 euro)
Vzw Het Vervolg wil met fotografie en tentoonstellingen aantonen dat allochtonen en autochtonen in de mijnstreek samen eigenaar zijn van hetzelfde erfgoed.

Lanaken kleurt (86.913 euro)
Een project waarmee de vzw Jeugd de komende drie jaar kinderen van diverse nationaliteiten naar het verenigingsleven wil krijgen.

Internationaal talent (146.400 euro)
www.internationaaltalent.be is een website waarmee Voka Limburg internationaal talent in Limburg wil spotten en inzetten. Dit project zoekt minstens 200 internationale talenten die hun diensten willen aanbieden op de website.

Burgemeesters: Geen twee maten en twee gewichten

15/01/2009 - Dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen geen sancties wil nemen tegen burgemeesters die naar aanleiding van de Europese verkiezingen actie zouden voeren, zet bij sommigen kwaad bloed. Nochtans meet de minister niet met twee maten en twee gewichten. 

Er zijn immers wel degelijk belangrijke verschillen tussen de zaak van de 'Franstalige' en de 'Vlaamse' burgemeesters. Keulen roept de burgemeesters die willen protesteren tegen het feit dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde nog niet is gesplitst, wel op om erover te waken dat de verkiezingen op hun grondgebied rechtsgeldig kunnen verlopen.

Enkele burgemeesters uit de Vlaamse rand weigerden al in 2007 hun medewerking aan de organisatie van de federale verkiezingen. Hun taak werd, in onderling overleg, overgenomen door de provinciegouverneur. Vlaams minister Keulen, bevoegd voor het tuchtrecht over de burgemeesters, nam toen geen sancties tegen de betrokkenen. Voor de Europese verkiezingen kan een aantal burgemeesters wellicht gelijkaardige acties opzetten. In het parlement ondervroeg Mark Demesmaeker (N-VA) minister Keulen over zijn geplande aanpak van de actievoerders.

Vooreerst antwoordde Keulen dat hij uiteraard rekening moet houden met het regeerakkoord, met afspraken binnen de regering en met een resolutie van het Vlaamse Parlement. Voorafgaand aan de verkiezingen van 2007 heeft het parlement een resolutie aangenomen die de minister vroeg geen tuchtsancties te nemen tegen de actievoerende burgemeesters. Minister Keulen heeft dat dan ook niet gedaan.

"Mijn standpunt is ongewijzigd gebleven", zei minister Keulen dinsdag in het parlement. "De situatie is niet veranderd zodat er geen reden is om een andere houding aan te nemen. Daarom blijf ik achter de beslissingen van het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering staan."

Vooral uit Franstalige hoek kreeg Keulen het verwijt met twee maten en twee gewichten te werken omdat hij de drie Franstalige burgemeesters die bij de organisatie van verkiezingen tegen de taalwetgeving zondigden, weigert te benoemen. De situaties zijn echter niet vergelijkbaar.

Belangrijk verschil in rechtvaardiging

In de rechtvaardiging zit een belangrijk verschil. De Franstalige burgemeesters gaan bewust in tegen arresten van de Raad van State die hen ongelijk geven, terwijl de Vlaamse burgemeesters hun actie baseren op een arrest van het Grondwettelijk Hof dat hen gelijk geeft. Het Hof zegt dat de huidige verdeling in kieskringen strijdig is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en vroeg een aanpassing vóór 17 juni 2007. Die aanpassing is er nog altijd niet.

De Franstalige kandidaat-burgemeesters weigerden in 2006 en 2007 de omzendbrief Peeters toe te passen. De wettelijkheid van deze omzendbrief van de Vlaamse regering, die uitlegt hoe de taalwetgeving moet worden toegepast, werd nochtans door de hoogste administratieve rechter, de Raad van State, tot twee keer toe bevestigd.

Vlaamse actie zonder praktische gevolgen

Terwijl de Vlaamse burgemeesters alles deden in overleg met de gouverneur, is bij de organisatie van de verkiezingen door de Franstalige burgemeesters van alles fout gelopen voor de kiezer. De Vlaamse actie werd vooraf overlegd met de gouverneur zodat ze geen praktische gevolgen had en de verkiezingen probleemloos konden plaatsvinden. De hogere overheid is door de Vlaamse burgemeesters nooit verrast geworden, dit in contrast met de Franstalige burgemeesters. Zij hebben alles gedaan wat ze konden om op het terrein de zaken fout te doen lopen. Zo kregen sommige kiezers tweemaal en andere driemaal een oproepingsbrief. Enkel dankzij kordaat optreden van de gouverneur en de minister werd chaos vermeden.

dinsdag 13 januari 2009

Steun voor allochtone aannemers

13/01/2009 - Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen heeft het project 'Van allochtone aannemer tot ondernemer in de bouw' goedgekeurd. Er is goed 66.000 euro uitgetrokken om via de Limburgse Confederatie Bouw aannemers van buitenlandse oorsprong administratief en strategisch bij te staan.

Het aantal bouwondernemingen met een bedrijfsleider van allochtone afkomst is de laatste jaren spectaculair gegroeid. Zo zijn er in Beringen alleen al in totaal 60 bouwondernemingen met een bedrijfsleider van allochtone afkomst. "Wij stellen echter vast dat allochtone ondernemers vaak worstelen met de Vlaamse bedrijfscultuur en met de administratieve regelgeving. Regelmatig blijken ze bij overheidscontroles niet in orde te zijn met de wetgeving, en dat uit onwetendheid of door hun administratieve zwakke structuur", zegt minister Keulen.

In totaal zullen zo'n 60 allochtone aannemers actief en in groep of individueel ondersteund worden. Het gaat om onder meer Turkse, Italiaanse, Portugese, Italiaanse, Bulgaarse en Poolse aannemers in Limburg. DC

www.confederatiebouw.be/limburg.

Bron: Het Belang van Limburg

Nieuwe huurprijzen voor sociale woningen creëren solidariteit tussen sterke en zwakke huurder

13/01/2009 - Door het kaderbesluit sociale huur veranderen dit jaar de huurprijzen van de sociale woningen. Huurders met een laag inkomen blijven met de nieuwe berekening een lage huur betalen, soms zelfs minder. De hogere inkomens betalen meer. Zo ontstaat meer solidariteit tussen de sterke en zwakke huurders én blijft wonen betaalbaar voor zij die het het meest nodig hebben.

"Voor een grote groep huurders verandert er niets", verduidelijkt Vlaams minister van Wonen Marino Keulen. "Voor de betere verdieners zal de huurprijs inderdaad in sommige gevallen stijgen, terwijl voor de lage inkomens, zoals vervangingsinkomens voor werklozen, invaliden en mensen met een laag pensioen, de huurprijs vaak zal dalen."

Wie een sociale woning huurt, krijgt bij toewijzing een contract van onbepaalde duur. Maar soms stijgt het inkomen van de huurders zodanig dat ze eigenlijk geen toegang meer zouden hebben tot de sociale huisvesting. Dat kan zo zijn voor een koppel dat aanvankelijk werkloos was, maar waarvan beide partners opnieuw aan de slag gaan. Zij hebben dus niet langer een laag, maar een gemiddeld inkomen en kunnen in feite terecht op de private huurmarkt of private koopmarkt. Deze mensen komen meestal ook in aanmerking voor een sociale koopwoning en kunnen een beroep doen op een sociale lening en de renovatiepremie.

Wie niet meer tot de doelgroep van de lage inkomens behoort, mag blijven maar zal de marktprijs moeten betalen, is de redenering. "Het zijn dus de betere verdieners die meer zullen moeten betalen", aldus de minister. "Dat is uiteraard voor niemand aangenaam, maar sociale woningen moeten maximaal worden gereserveerd voor woonbehoeftigen. Sterke schouders kunnen nu eenmaal meer", zegt minister Keulen.

Marktwaarde

De nieuwe berekeningswijze van de sociale huurprijzen brengt ook de marktwaarde van de woningen in rekening. Door het aanstellen van een notaris wordt die waarde objectief bepaald. De vrees dat door de taxatie van mooiere woningen in de buurt de eigen bescheiden woning een te hoge marktwaarde krijgt opgeplakt, is echter ongegrond.

"Net zoals vroeger wordt de eigenlijke huurprijs berekend door middel van het inkomen en gezinssamenstelling", zegt minister Keulen. "Wel krijgt de woning op basis van de marktwaarde een korting tussen 0 en 150 euro. Een woning die niet goed in orde is met enkel basisvoorzieningen zal daardoor een hogere korting krijgen. Een woning met prachtig uitzicht, met alle voorzieningen en tiptop in orde, krijgt geen korting. Hier speelt dan enkel het inkomen en het aantal personen ten laste een rol bij de berekening van de huurprijs."

Om de overgang niet te bruusk te laten verlopen, geeft de Vlaamse regering de sociale huurmaatschappijen de kans om de prijswijzigingen gespreid over meerdere jaren door te voeren.