Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 30 november 2010

Provincie Limburg scoort beter dan Vlaanderen op vlak van riolering

30/11/2011 - Tegen 2015 dient het afvalwater van elk huishouden ofwel individueel ofwel collectief gezuiverd te worden. Volgens een artikel in Knack 26, 6 oktober 2010, is 25 à 30 % van de Vlaamse gezinnen niet aangesloten op het rioleringsnet.

Naar aanleiding van dit artikel vroeg Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) de cijfers op van de Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur.

Uit deze cijfers zijn opvallende vaststellingen te halen :
 • In tegenstelling tot de cijfers in gans Vlaanderen heeft de provincie Limburg een goed rapport want slechts 10,5% van de gezinnen in de provincie Limburg zijn niet aangesloten op het rioleringsnet.  Hierbij moet dan ook nog eens rekening gehouden worden dat Limburg een landelijke provincie is en 100% ontsluiting nooit mogelijk is.  Limburg scoort dus goed!
 • In Limburg zal het nog beter worden want er staan voor 198 miljoen euro werken gepland voor de komende jaren.  Dit is goed voor de gezinnen, goed voor het milieu en ook nog eens goed voor onze aannemers die hierdoor weer veel garantie hebben op werkgelegenheid.  Aangezien Limburg gekend is als aannemersprovincie bij uitstek en het werken zijn in de provincie Limburg is er ook veel kans dat de Limburgse bedrijven deze contracten kunnen binnen halen.
 • Bovendien zijn er een heel deel slapende dossiers waarbij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een tussenkomst in de kosten doet van 75% tot zelfs 100%. In plaats de toegewezen middelen voor deze slapende dossiers mee te laten slapen zouden we de middelen beter vrij maken en stoppen in recente dossiers.  Hiermee komen er dan middelen vrij om sneller te komen tot optimale rioleringsprojecten waarbij regen- en afvalwater gescheiden worden.  Naar schatting zou dit gaan over minstens 20 miljoen euro vrij te komen middelen.  Hiermee kan je al een aantal mooie dingen realiseren.
 • Maar ook de traagheid van de werken dient voldoende aandacht te krijgen.  De Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten van het Vlaams Parlement, waar Marino Keulen ondervoorzitter van is, legde de vinger al op de wonde. Procedures moeten korter, formaliteiten vermindert! Niemand is immers gebaad met lang aanslepende of slapende dossiers.
In bijlage vindt u zowel de vraag & antwoord, als het nodige cijfermateriaal in bijlage 12 & 3.

donderdag 25 november 2010

Autoverzekeraars mogen gebruikers niet dubbel laten betalen

25/11/2010 - Marino Keulen (Vlaams Parlementslid Open Vld) ondervroeg Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken over de stijging van de autoverzekeringspremies. Deze zou te wijten zijn aan de slechte staat van het wegennet en de daaruit volgende schadeclaims. Uit het antwoord bleek dat de Vlaamse overheid dit jaar reeds 1,5 miljoen euro betaalde aan de verzekeringsmaatschappijen. Tegen eind 2010 zal dat bedrag naar alle verwachtingen de kaap van de 2 miljoen overschrijden. De vraag rijst of er nu eigenlijk niet dubbel betaald wordt? Eenmaal door de verzekerde en eenmaal door het Vlaams Gewest. Vincent Van Quickenborne, federaal minister van Economie, vraagt een analyse van de prijsontwikkeling van de premies door het Prijzenobservatorium.

Door de slechte staat van onze wegen liepen veel wagens schade op die vaak verhaald werd op de verzekeringsmaatschappijen. Omdat de kosten te fel opliepen, verhoogden zowat alle maatschappijen hun premies in de eerste helft van dit jaar. Toen vorige maand een nieuwe prijsverhoging werd aangekondigd, ondervroeg Vlaams Parlementslid Marino Keulen (Open Vld) de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken over een mogelijke financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid om zo een nieuwe stijging voor de gebruiker te vermijden. Uit het antwoord bleek echter dat de verzekeringsmaatschappijen al lang schadeclaims indienen bij het Vlaamse Gewest.
 • 2005 : 934 dossiers
 • 2006 : 878 dossiers
 • 2007 : 812 dossiers
 • 2008 : 764  dossiers
 • 2009 : 888 dossiers
 • 2010 : 1.575 dossiers tot en met 31/10/2010
Dit jaar verdubbelde het aantal dossiers dus. Het Vlaams Gewest heeft dit jaar al 1,5 miljoen euro aan schadeclaims uitbetaald en men verwacht dat dit cijfer zal aandikken tot 2 miljoen tegen eind 2010.Marino Keulen : "Dit deed bij mij de wenkbrauwen fronsen want dit geeft de indruk dat de verzekeringsmaatschappijen hun financieel verlies aan de éne zijde doorrekenen aan de gebruikers door de premies te verhogen en aan de andere kant hun financieel verlies ook nog eens compenseren met belastinggeld van het Vlaams Gewest. Daarom heb ik Vincent Van Quickenborne, federaal minister van Economie, gecontacteerd om deze situatie aan hem voor te leggen."Vincent Van Quickenborne: “Ik heb ondertussen gevraagd aan het door mij opgerichte Prijzenobservatorium om een analyse te maken van de prijsontwikkeling van de premies die verzekerden betalen voor hun omniumverzekering. Op die manier kan op een objectieve manier worden nagegaan of deze premies op een concurrentiële en correcte manier evolueren.”

donderdag 18 november 2010

Afritten autosnelwegen worden aangepast tegen spookrijders

18/11/2010 - We horen het geregeld op de radio: "Opgepast, spookrijder gesignaleerd, hou uiterst rechts!" Bij ongevallen met spookrijders is de de materiële en lichamelijke schade groot. Op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen antwoordde Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits dat er in het voorjaar 2011 initiatieven komen om spookrijden terug te dringen.

Volgens Marino Keulen (Open Vld) telt de federale politie jaarlijks 350 tot 400 spookrijders op de Belgische autosnelwegen. Uit cijfers van het BIVV blijkt dat 5 tot 10% onderschept wordt. Van 1998 tot 2008 werden in België 157 ongevallen geteld die veroorzaakt werden door een spookrijder. De balans van deze aanrijdingen is 52 doden (3 % van het aantal doden op de autosnelwegen) en 123 zwaargewonden. De ongevallen met spookrijders hebben grote gevolgen aangezien het om frontale aanrijdingen gaat met hoge snelheden. Het risico op een dodelijke afloop is acht keer hoger dan bij een klassiek ongeval op de autosnelweg.
"Dankzij de zeer snelle waarschuwingen via de verschillende radiozenders worden reeds veel ongevallen vermeden", zegt Keulen.

Maar zoals altijd is voorkomen beter dan genezen. Marino Keulen: "Veruit de grootste oorzaak van spookrijden is een vergissing: de auto-bestuurder neemt een afrit in plaats van een oprit van de autosnelweg. Verstrooidheid en onoplettendheid spelen dikwijls een rol maar ook een onoverzichtelijke infrastructuur en slechte signalisatie hebben een impact. Een goede signalisatie gecombineerd met een goede infrastructuur kan veel voorkomen. In 2002 werd het dienstorder LIN/AWV 2002/5 uitgevaardigd. Reeds heel wat op- en afritten werden verbeterd maar uit de cijfers blijkt dat er nog wel wat werk aan de winkel is."

Daarom besloot Marino Keulen de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken met deze cijfers te confronteren en te vragen of er op korte tijd nog bijkomende initiatieven zijn gepland om spookrijden terug te dringen. De minister liet weten dat er dit voorjaar een aantal kleine, maar toch belangrijke ingrepen zullen gebeuren zoals het aanbrengen van wegmarkeringen en het plaatsen van ontbrekende signalisatie. Een dertigtal afritten heeft een structurele aanpak nodig. Wanneer daarmee wordt begonnen, is nog niet bepaald. Marino Keulen is tevreden dat de minister aandacht heeft voor deze problematiek en bereid gevonden werd initiatieven te nemen.

dinsdag 16 november 2010

Kilometerheffing voor vrachtwagens schaadt Vlaamse welvaart

16/11/2010 - Open Vld wil ook buitenlandse personenwagens laten betalen voor onderhoud Vlaamse wegen. 

Vlaanderen, Wallonië en Brussel willen tegen het einde van het jaar een akkoord bereiken over een kilometerheffing voor vrachtwagens en een wegenvignet voor personenwagens. Voor Open Vld lijkt dit vreselijk gecompliceerd. Vlaams volksvertegenwoordigers Marino Keulen en Sas van Rouveroij vrezen voor een nieuwe lastenverhoging en schade voor de Vlaamse welvaart.

De aankondiging van de drie gewestregeringen doet bij Open Vld de wenkbrauwen fronsen. Het Vlaams regeerakkoord spreekt immers enkel over een kilometerheffing voor vrachtwagens, waarbij per gereden kilometer wordt betaald. De Waalse regering verkiest een wegenvignet, een forfaitair bedrag dat toegang verleent tot onze wegen. En Brussel heeft al inkomsten uit een eurovignet voor vrachtwagens. ‘Het compromis heeft alles gewoon bij elkaar geklutst en dreigt nu een wangedrocht te worden waar we allemaal slechter van worden’, aldus Marino Keulen.

Voor Marino Keulen en Sas van Rouveroij moet een compromis eenvormig en duidelijk zijn en aan enkele belangrijke voorwaarden voldoen. Ten eerste mag de invoering van welke regeling ook geen economische schade berokkenen aan de Vlaamse welvaart. 'Nu een kilometerheffing invoeren zonder Nederland is slecht voor onze havens, voor onze transportsector, kortom voor onze welvaart', stelt Keulen.

Ten tweede kan Open Vld zich enkel verzoenen met een wegenvignet als de verkeersbelasting kan worden afgeschaft. 'Het wegenvignet moét fiscaal neutraal zijn voor de Belgische automobilist', zegt Van Rouveroij. Ten derde moeten de buitenlandse personenwagens in de regeling mee betalen voor het onderhoud en de schade aan de Vlaamse wegen. 'De helft van de voertuigen op onze wegen is afkomstig uit het buitenland', legt Van Rouveroij uit. 'En tenslotte vinden wij dat de netto opbrengst van de nieuwe regeling gereserveerd moet worden voor het onderhoud van onze wegen, dat dringend nood heeft aan een inhaalbeweging' besluiten de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

woensdag 10 november 2010

Hogere Vlaamse verkeersbelasting voor auto's waar je groene korting voor krijgt?

10/11/2010 - De Vlaamse inning van de belasting op inverkeersstelling (BIV) mag niet leiden tot de absurde situatie dat mensen die voor de aankoop van een dieselauto met lage CO2-uitstoot een groene korting krijgen van de federale overheid een hogere Vlaamse verkeersbelasting moeten betalen.

Dag zegt Vlaams parlementslid Marino Keulen. Gisteren raakte bekend dat de Vlaamse regering auto's op diesel zwaarder wil belasten dan benzinewagens. Keulen dringt aan op een eenvormig systeem.

Vanaf 1 januari 2010 int niet langer de federale overheid, maar de Vlaamse overheid de verkeersbelasting. Gisteren raakte bekend dat de Vlaamse regering auto's op diesel zwaarder wil belasten dan benzinewagens. Vlaams parlementslid Marino Keulen waarschuwt ervoor om niet tot de absurde situatie te komen waarbij mensen die een dieselauto kopen waar ze federaal een groene korting voor krijgen een hogere verkeersbelasting in Vlaanderen moeten betalen.

Zowat alle bestaande premie- en kortingstelsels die vandaag bestaan, werken op basis van de CO2-uitstoot van de auto. Denk maar een het (federale) systeem van een nieuwe auto met een CO2-uitstoot van minder dan 115 gr/km of 105 gr/km. Voor zo'n auto's krijg je vandaag bij aankoop resp. 3% of 15% korting op je factuur. Van de 603 modellen en uitvoeringen van auto's die vandaag recht geven op zo'n aankoopkorting van 3 of 15% bij aankoop, zijn er 468 uitgerust met een dieselmotor. Meer dan drie op vier auto's die recht geven op een korting omdat ze een lagere CO2-uitstoot hebben, zijn dus dieselwagens.

"We moeten echt vermijden dat kopers van een nieuwe dieselauto met lagere CO2-uitstoot hun korting die ze van de federale overheid krijgen, moeten afgeven aan de Vlaamse BIV wanneer ze hun nummerplaat aanvragen. De federale groene auto kan voor de Vlaamse regering toch geen vuile auto zijn?"

Marino Keulen roept daarom Muyters op om overleg te plegen met de federale overheid om tot een zelfde systeem te komen. "Automobilisten mogen hiervan niet de dupe worden van de Vlaamse BIV."

maandag 8 november 2010

2040 Nieuwe arbeidsplaatsen in 115 buitenlandse investeringsprojecten in Vlaanderen

08/11/2010 - 115 nieuwe buitenlandse investeringen in Vlaanderen sedert 1 juli 2009. Koploper is provincie Antwerpen, goed voor 47 projecten, gevolgd door Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Elk goed voor 22 buitenlandse investeringprojecten. Dan komen Limburg (14 projecten) en tenslotte West-Vlaanderen (8 projecten).

Die 115 nieuwe buitenlandse investeringsprojecten zijn samen goed voor 2040 nieuwe arbeidsplaatsen.

Dat antwoordde Minister-President en Vlaams Minister van Economie, Kris Peeters, op een parlementaire vraag van mij over de evolutie van de buitenlandse investeringen in Vlaanderen sedert begin juli 2009.

De parlementaire vraag en het antwoord van de Minister-President zijn als bijlage bijgevoegd.

zaterdag 6 november 2010

Steunmaatregelen voor de bijenteelt

06/11/2010 - De laatste jaren horen we uit de wereld van de imkers meer en meer dat het niet goed gaat met de bijen. Er zijn een aantal ziektes die optreden en het aantal bijen blijkt achteruit te gaan.

Bijen kweken, roept bij de meeste mensen iets folkloristisch op; niets is echter minder waar. Bijen zijn van grote economische waarde voor de fruit- en groententeelt. Maar bijen zijn ook van grote ecologische waarde voor de voortplanting van planten en bomen en zorgen voor zo voor de noodzakelijke biodiversiteit.

Het probleem mag dus allerminst onderschat worden.

Er worden een aantal oorzaken naar voren geschoven. Eén van de grootste oorzaken zou zij dat er te weinig bloemen zijn die goed stuifmeel hebben om sterke bijen voort te brengen.

Om deze redenen worden er een aantal initiatieven gestart – zoals de Limburgse imkers in samenwerking met het provinciebestuur Limburg – om ervoor te zorgen dat er volgend jaar veel meer bloemen zouden zijn die voor veel stuifmeel zorgen. Ondermeer de krokus blijkt hier een ideale bloem voor te zijn.

De Vlaamse overheid beschikt zelf over veel gronden; natuurgebieden, wegbermen, parken, groene stroken aan openbare gebouwen, parkeerterreinen, … Plaatsen waar, mits aandacht voor de juiste bloemensoorten, men projectmatig ondersteunend kan werken om het bijenbestand terug gezond te maken.

Klik hier voor de volledige vraag en het antwoord van de minister.

vrijdag 5 november 2010

Europa financiert mee in aanleg en vernieuwing van Vlaamse Wegen

05/11/2010 - Ik stelde aan Minister Hilde Crevits, van Mobiliteit en Openbare Werken, een parlementaire vraag over de mogelijke Europese (Co-)financiering van mobiliteitsprojecten in Vlaanderen. In haar antwoord zegt de Minister dat dit ook gebeurt. 

De concrete projecten worden vermeld in haar antwoord. Europa, via EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) financiert volop mee in nieuwe of verbeterde mobiliteitsinfrastructuur : wegen, bruggen, voet- en fietspaden.

Meestal kaderen deze projecten in een breder kader van investeringen in stadsvernieuwing.

De parlementaire vraag en het antwoord van de Minister zijn als bijlage toegevoegd.

woensdag 3 november 2010

3.800 Controles uitgevoerd en 737 processen-verbaal opgesteld in verband met te zwaar geladen vrachtwagens

03/11/2010 - Vanaf begin dit jaar tot en met augustus (2010) werden 3.800 controles uitgevoerd en 737 processen-verbaal opgesteld voor vrachtwagens die te zwaar waren geladen.

Dit antwoordde Minister Hilde Crevits van Mobiliteit en Openbare Werken, in de marge op een parlementaire vraag die ik haar stelde. De focus van deze vraag was gericht op de keuze van de locaties waar een weeginstallatie voor vrachtwagens zal worden geïnstalleerd.

Interessante bedenkingen :
 • 2009 : 1.004 boetes op 12 maanden tijd
  2010 : 737 boetes op 8 maanden tijd, geëxtrapoleerd naar 12 maanden zou dit neerkomen op 1.106 boetes.
  Een duidelijke verhoging dus en een bewijs dat de bijkomende controleplaatsen nodig zijn.
 • 17% zijn buitenlanders wat ik een heel laag cijfer vind.
  Dit betekent dat het vooral onze eigen landgenoten zijn die de regels overtreden.
  Een mogelijke reden zou kunnen zijn dat de buitenlanders een veel langer traject moeten rijden (ook voor een groot stuk in het buitenland zelf) en dat dus de pakkans groter is. Daardoor houden zij zich misschien beter aan de regels ?
 • Algemene vaststellingen : de pakkans verhogen heeft dus duidelijk effect.
 • De investeringen (plaatsen van weeginstallaties) betalen zich duidelijk terug op heel korte termijn :
  • Eénmaal door de boetes die meer opbrengen dan de kostprijs.
  • Wanneer de aantal overtredingen zakken - wat de bedoeling is - zal de weg minder schade oplopen. Dat is maatschappelijke winst

Interpellatie over censuur en andere praktijken in bepaalde joodse scholen

03/11/2010 - Volgens Het VN-verdrag over de Rechten van het Kind moet onderwijs gericht zijn op “de zo volledig mogelijke ontplooiing van het kind, met eerbied voor de waarden van het land waar het woont en voor andere beschavingen dan de zijne of de hare. Met de inhoud van dit citaat kan een mens een hele leven toekomen. Dit is zuivere pedagogie.

In Vlaanderen zou daarover geen betwisting mogen bestaan

En toch. In Gazet van Antwerpen van 2 november jl. getuigen drie leerkrachten van een gesubsidieerde joodse school over “censuurcommissies” die bestaan en handboeken “binnenstebuiten keren”, dat verwijzingen naar “evolutieleer” en “seksuele opvoeding”, uit de schoolboeken worden verwijderd. Maar ook banale feiten als “ondergoed dat aan de wasdraad hangt” of “een vrouw met ontblote armen” kunnen blijkbaar niet door de beugel en worden weggestreept.

Onderwijs hoort jonge mensen voor te bereiden op een zelfstandig leven later. Daar hoort kennisoverdracht bij en sociale vaardigheden. Onze samenleving is veelzijdig. Waar alle soorten van mensen samenleven : mannen en vrouwen, gelovigen, anders-gelovigen en niet-gelovigen, autochtone Vlamingen en Vlamingen die hier pas zijn aangekomen, …. Zo’n samenleving kan maar bestaan als er respect is voor elkaar en voor de regels van de democratische rechtsstaat waarin men leeft.

In de vorige Vlaamse Regering was dat ook de basis waarop het toen nog nieuwe inburgeringsbeleid was gestoeld : wederzijds respect maar ook de rechtsstaat handhaven en zorgen dat iedereen meedoet.

Daar bestond toen een breed draagvlak voor. Ook nu nog, denk ik. Ook bij de Joodse gemeenschap. Ik heb dat ervaren toen we een nieuw handboek Maatschappelijke Orientatie lanceerden. Daarin wordt de nieuwe Vlaming op een aanschouwelijke manier getoond en uitgelegd hoe onze samenleving functioneert, zowel praktische info maar ook wettelijke regelingen. Dat gaat dus over de regeling rond de wekelijkse huisvuilophaling, als over de positie van de vrouw in onze samenleving, die gelijk is aan die van de man, maar ook over zaken als SOA’s en het feit dat hier mensen van hetzelfde geslacht wettelijk met elkaar kunnen huwen, …

Ultra-orthodoxe joden verzetten zich heftig hiertegen. Vooral het feit dat men deze cursussen verplicht moet volgen, in gemengde klassen bovendien. Aan de inburgeringsverplichting én de inhoud van de cursussen valt niet te ontkomen en er wordt bij onwettige afwezigheid gestraft met geldboetes. Heel wat joden hebben mij toen bezworen “niet” toe te geven aan de ultra’s in hun gemeenschap en door te zetten. Daaruit blijkt dat men niet mag veralgemenen maar anderzijds kunnen de stemmen in Gazet van Antwerpen niet ontkend of geminimaliseerd worden.

Last but not least wordt in Gazet van Antwerpen ook melding gemaakt van strafbare praktijken. Als ze waar zijn tenminste. Ik herhaal het citaat uit de krant “Toen ik op een dag bedenkingen uitte over het feit dat onze school steeds een positief inspectieverslag krijgt, werd me officieus meegedeeld dat die verslagen gekocht werden en dat we de juiste connecties op de juiste plaatsen hebben”. Dergelijk citaat waaruit omkoping blijkt, moet elke beleidsverantwoordelijke onmiddellijk tot actie nopen. Om de waarheid, wat die ook is, recht te doen! Vervolgens wordt in het betreffende citaat ook nog gemeld dat op Vlaamse leerkrachten enorme druk wordt gezet om leerlingen te delibereren en zo aan een A-attest te helpen - da’s intimidatie! - omdat dit anders nadelige effecten zou hebben op de huwelijkkansen van de betrokken leerlingen.

Deze laatste paragraaf bevat zoveel zwaarwichtige feiten dat onmiddellijke actie geboden is!
Volgende vragen voor de minister :
 1. Zijn de feiten de minister bekend? Ik bedoel hiermee de klachten over censuur in de leerboeken. Taboes op het bestaan van de evolutieleer en seksuele opvoeding. Zo ja, treedt de minister hiertegen op op basis van bv. de inhoud van de eindtermen? Zo neen, waarom niet?
 2. Heeft de minister met de betrokken leerkrachten contact gehad? In het krantenbericht wordt melding gemaakt dat de minister de leerkrachten zou ontvangen voor een gesprek? Heeft de minister contact gehad met de betrokken scholen?
 3. Hoeveel inspecties heeft de onderwijsinspectie gedaan vanaf het jaar 2000 tot nu, in de joodse gesubsidieerde scholen? En in joodse privéscholen?
 4. Wordt er op basis van de geuite klachten nu meer gecontroleerd in de joodse scholen?
 5. Klopt de bewering dat “inspectieverslagen gekocht werden/worden”, zoals de leerkrachten in Gazet van Antwerpen beweren? Worden deze klachten onderzocht? Door de onderwijsinspectie en/of door het Parket?
 6. Worden Vlaamse leerkrachten onder druk gezet om om leerlingen positief te delibereren, zoals beweerd in het krantenstuk? Gebeurt hier onderzoek naar en door wie? Wat is hiervan aan?

dinsdag 2 november 2010

Internationale gemeenschap moet steniging Sakineh Ashtiani voorkomen

02/11/2010 - Vlaams Volksvertegenwoordigers Ann Brusseel en Marino Keulen hopen dat de internationale gemeenschap alsnog kan voorkomen dat morgen de geplande steniging van de Iraanse Sakineh Ashtiani zou plaatsvinden.

Keulen en Brusseel verwijzen naar de eerder in het Vlaams Parlement unaniem goedgekeurde resolutie waarin de Vlaamse Regering werd opgeroepen via de vertegenwoordiger van de Iraanse republiek in België te pogen de terdoodveroordeling niet uit te voeren.

Ingevolge de internationale druk in de zomer van dit jaar had Iran toegezegd de steniging niet uit te voeren. Als de Iraanse Republiek nu op die toezegging terugkomt, hopen Ann Brusseel en Marino Keulen dat dit niet zonder gevolgen blijft.

Maar voor alles willen Brusseel en Keulen alles in het werk stellen om alsnog te proberen deze barbaarse rechtspraak geen uitvoering te laten vinden. Concreet zullen ze vandaag nog Minister-President Kris Peeters contacteren om hem aan te sporen, in overleg met de federale Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere, de Iraanse vertegenwoordiger hun afkeuring kenbaar te maken en erop aan te dringen om de executie niet te laten gebeuren.