Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 28 juni 2013

Guido Willen ereburgemeester van Lanaken


Guido Willen heeft de titel van ‘ereburgemeester van Lanaken’ officieel ontvangen. In
aanwezigheid van gouverneur Reynders werden 13 mandatarissen gehuldigd. Naast de eretitel voor
Guido Willen was er ook de titel van ereschepen voor Roland Baldewijns en André Bervaes. Tien
personen ontvingen de titel van eregemeenteraadslid.
Bij het begin van een nieuwe legislatuur worden de afscheidnemende mandatarissen die ervoor in
aanmerking komen, gehuldigd. Deze keer werd met terugwerkende kracht iedereen gehuldigd die in
het verleden een mandaat in de gemeenteraad vervulde, en voldoet aan de nieuwe criteria om een
eretitel te ontvangen.
Ere burgemeester kan men enkel worden na goedkeuring van de Vlaamse regering. Het moet gaan
om iemand die minstens 10 jaar titelvoerend burgemeester is geweest. Ereschepen of
eregemeenteraadslid wordt men op voordracht van de gemeenteraad. Voor een ereschepen geldt dat
hij minstens 6 jaar schepen moet zijn geweest en daar bovenop ook nog minstens 12 jaar
gemeenteraadslid. Voor een eregemeenteraadslid geldt dat men minstens 12 jaar of 2 legislaturen lid
moet zijn geweest van de gemeenteraad.
Volgende personen ontvingen een eretitel: ereburgemeester Guido Willen, ereschepenen André
Bervaes en Roland Baldewijns, ere gemeenteraadsleden Leon Bronzwaer, Nico Geraerts, Pierre
Bijnens, Louis Christoffels, Guy Martens, Marie-Jeanne Packlé, Guido Beckers, Felix Puts, Theo
Manders en Bie Tulleneers.

zaterdag 15 juni 2013

HBvL 15-16/6-2013 : Twee extra politieploegen tegen inbrakenplaag

Burgemeester Keulen reageert op zware kritiek van n-va Lanaken
LanaKen
De jongste weken wordt Lanaken door een ware inbrakenplaag geteisterd. Daarom stuurt de politiezone Lanaken-Maasmechelen twee extra rechercheploegen het veld in. Daarmee pareert burgemeester Marino Keulen de kritiek van N-VA Lanaken. Die verwijt de burgemeester laksheid in de aanpak van de inbraakgolf.
Oppositiepartij N-VA is het aantal inbraken in Lanaken spuugzat.
"Temeer omdat die inbraken met een steeds grotere driestheid en vernielzucht gepaard gaan", zegt voorzitter Johan Pauly. "Onze partij vraagt dringend meer blauw op straat. We hebben de indruk dat de meeste mensen in uniform zich in Maasmechelen bevinden en dat Lanaken aan z'n lot wordt overgelaten. Buiten de kantooruren is de politie nauwelijks bereikbaar en moeten we ons naar Maasmechelen begeven. De burgemeester moet - als hoofd van de politie - z'n verantwoordelijkheid nemen en de inbrakenplaag niet langer afwimpelen alsof het een nationaal probleem is. Hij moet ervoor zorgen dat iedere Lanakenaar zich veilig voelt. Of het nu een burger of een handelaar is.
N-VA vraagt ook met aandrang dat burgemeester Keulen zijn partijgenoten in de federale regering aanmaant werk te maken van meer veiligheid in de grensstreken. Dat is voor deze PS-regering blijkbaar absoluut geen prioriteit."
Bewakingscamera's
Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) reageerde gisteravond onmiddellijk met enkele concrete maatregelen. "Begin juni is op het politiecollege van de zone Lanaken- Maasmechelen (LAMA) beslist om in Lanaken centrum bewakingscamera's te installeren", zegt Keulen.
"Door de administratieve molen kan dit ten vroegste in het najaar.
We maken onze verkiezingsbelofte dus waar. Voorts is er al overleg gevoerd tussen LAMA en de handelaars van de Stationsstraat en Unizo Maasmechelen. De burgerinformatienetwerken (BIN) zijn wel degelijk op punt gezet en staan in de startblokken. Het is nu aan de handelaars om verdachte feiten en handelingen aan de politie te melden. Dat die nauwelijks bereikbaar is, vind ik overdreven. In het politiekantoor langs de Maastrichterweg in Lanaken is er fysiek onthaal tussen 8 en 20 uur. Dat was vroeger ook al zo. Telefonisch is het kantoor tussen 8.30 en 16.30 uur bereikbaar. Daarna word je naar het nummer 101 doorverwezen.
Tijdens weekends kunnen burgers via de muurtelefoon aan het politiekantoor de permanente patrouille in Lanaken oproepen."
Piketten
"Wat de meeste mensen niet weten, is dat de politiezone LAMA nu al twee extra rechercheploegen de straat op stuurt. Eentje focust zich op de inbraken, de andere concentreert zich op de ramkraken.
De voorbije twee nachten hebben andere patrouilleploegen piketten opgesteld om verdachte voertuigen te controleren. Dat zou zonder de fusie tussen de korpsen van Lanaken en Maasmechelen nooit mogelijk zijn geweest."

maandag 10 juni 2013

HBvL 8-9/6/2013 : Ouders willen meer betalen voor behoud van schoolbussen

Begin mei overhandigden actievoerders in Lanaken al 1.200 handtekeningen aan burgemeester Marino Keulen als protest tegen het verdwijnen van de subsidies voor schoolvervoer. Door de 300 extra handtekeningen die ze nu verzamelden, verschijnt het punt zelfs op de gemeenteraad.
Op de zitting van 24 juni wordt het onderwerp behandeld en krijgt de actiegroep spreekrecht.
De verontruste ouders blijven zich met klem verzetten tegen het afschaffen van het gesubsidieerde schoolbusvervoer. Toch willen ze een constructieve dialoog met het gemeentebestuur voeren.
Gunter Claessens: "De ouders zijn bereid vijftig procent meer te betalen. Nu staan ze in voor in totaal tien procent van de onkosten voor het busvervoer. Dat wordt dan vijftien tot vijfentwintig procent in Lanaken Centrum. Als tegenprestatie willen we dat de gemeente zich engageert om de subsidies voor het vervoer van basisschoolkinderen minstens 4 jaar te behouden. Bovendien pleiten we voor het oprichten van een werkgroep. Daarin zouden dan de gemeente, de Gezinsbond, de betrokken scholen en ouders zetelen. Samen kunnen zij een promotieplan voor het schoolbusvervoer uitwerken. Door deze vorm van gemeenschappelijk vervoer in de kijker te plaatsen, hopen we dat het aantal gebruikers ervan jaarlijks met vijftien procent zal toenemen."
Burgemeester Marino Keulen (Open Vld): "Ik waardeer het initiatief van de actievoerders. Zij zullen op 24 juni een woordvoerder aanduiden, er komt een debat en daarna nemen we een beslissing.
Substantieel verandert er weinig.
Na de verhoging van de bijdrage door de ouders zou de gemeente per schooljaar nog steeds 85.000 euro moeten investeren. Voor de hele legislatuur is dat een smak geld, en dat voor een relatief kleine groep kinderen."
Basisonderweg
"Het GO-onderwijs zal zelf voor het leerlingenvervoer zorgen, met de andere twee scholen is er overleg om een oplossing te zoeken voor de probleemsituaties. Lanaken doet veel voor kinderen en het onderwijs en zal dat ook blijven doen.
De gemeente blijft de bus betalen om elke klas naar de bibliotheek te vervoeren voor een kennismakingsbezoek en voor auteurslezingen.
Bovendien blijven de lessen op de kinderboerderij gratis. Vergeet niet dat de gemeente voor elke leerling in het basisonderwijs, ongeacht het onderwijsnet, 16 euro veil heeft. Daarmee kunnen de scholen sinterklaascadeautjes kopen, soep aanbieden en het vervoer naar het zwembad betalen. In totaal gaat het dan om 38.600 euro. Maar scholen kunnen dat bedrag ook voor gemeenschappelijk vervoer gebruiken."
~85.000 eURO is eeN smak GelD, eN Dat vOOR eeN kleiNe GROep kiNDeReN marino keUleN

maandag 3 juni 2013

Persbericht Alexander De Croo 28-05-2013 : Nederland gaat met terugwerkende kracht ingehouden pensioenen terugbetalen

Vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo is tevreden dat de Nederlandse regering te kennen geeft om met terugwerkende kracht het ingehouden pensioen van Belgen met een Nederlands basispensioen terug te betalen.  In een brief aan de Nederlandse Tweede Kamer heeft de Nederlandse regering haar toekomstplannen terzake uiteengezet.

Alexander De Croo: “Dit is goed nieuws voor de Belgische gepensioneerden die een Nederlands basispensioen ontvangen, denk maar aan grensarbeiders. Zij zagen sinds midden 2011 hun maandelijks basispensioen verminderd. De Belgische regering heeft deze problematiek meermaals aan de kaak gesteld, zowel in bilaterale contacten met de Nederlandse regering als bij de Europese Commissie. Drie maand geleden besloot de Europese Commissie om Nederland voor het Europese Hof van Justitie te dagen wegens discriminatie van ouderen in het buitenland. Die Europese druk werpt nu vruchten af, er komt een einde aan deze onrechtvaardige discriminatie.”

Midden 2011 zagen Belgen met een Nederlandse basispensioen (AOW) hun pensioen met 33,09 euro per maand dalen. Dat was het gevolg van de omzetting van een pensioensupplement in een belastingkorting, de zgn. ‘Koopkrachttegemoetkoming voor Oudere Belastingsplichtigen’ (KOB). Door de omzetting van het supplement in een belastingkorting konden enkel nog mensen die in Nederland wonen en belastingen betalen verder genieten van de belastingkorting. Wie niet in Nederland woonde, genoot niet langer van het voordeel.

Alexander De Croo wijst erop dat ons land altijd heeft aangevoerd dat de regeling in strijd was met de Europese regels. Binnen de EU moeten volgens de Europese regelgeving alle wettelijke pensioenen 'exporteerbaar' zijn. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat een Belg die zijn hele leven in Nederland heeft gewerkt en daar zijn pensioenrechten heeft opgebouwd, zijn Nederlands pensioen moet blijven ontvangen.

Ook een  vonnis van de rechtbank van Haarlem oordeelde dat het ontzeggen van de KOB aan personen buiten Nederland in strijd is met art. 7 van de Europese Verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (VO 883/2004). Eerder bracht de Nederlandse Raad van State al een negatief advies uit over de KOB-regeling waarbij de hoogste Nederlandse bestuursrechter oordeelde dat de gekozen benadering niet in overeenstemming was met de Europese verplichtingen van Nederland.

Persbericht: Tom Colson verkozen als nieuwe voorzitter Open Vld-Lanaken

Op zaterdag 1 juni heeft Open Vld-Lanaken lokale bestuursverkiezingen georganiseerd. Er waren twee kandidaat-voorzitters om uittredend voorzitter Hugo Neven op te volgen: Tom Colson en Sonia Withofs. Beide kandidaat-voorzitters hebben meegedaan aan de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en wilden hun engagement verderzetten bij onze lokale afdeling.
Na een faire campagne kregen alle leden de kans om zaterdag hun keuze te maken. De talrijke opkomst bevestigde dat de verkiezing leefde bij de lokale achterban. Uiteindelijk haalde Tom Colson het met 58% van de stemmen en wordt hij de nieuwe voorzitter van Open Vld-Lanaken.
Tom Colson (37) is woonachtig te Rekem, werkt als notaris en is voor Open-Vld OCMW-raadslid sinds januari 2013. "Ik koester de ambitie om de sterke positie van Open Vld in Lanaken te behouden en verder te bouwen aan onze lokale afdeling. We mogen niet op onze lauweren rusten en samen het liberale gedachtegoed vertalen in beleidsdaden" aldus de kersverse voorzitter.
Mark Curvers (43), schepen van Toerisme en economie, is verkozen als eerste ondervoorzitter. In de loop van de volgende weken zal het afdelingsbestuur een eerste maal samenkomen en de andere bestuursfuncties invullen. Tevens zijn er vier afgevaardigden gekozen voor het regiobestuur Limburg, zijnde: Marino Keulen, Sofie Martens, Johnny Grosemans en Jolein Martens.