Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 25 februari 2014

Schriftelijke vraag aan Hilde Crevits en antwoord over verkeersagressie - oorzaken

Verkeersagressie - Oorzaken

De mobiliteitsorganisatie Touring maakte cijfers bekend over de verkeersagressie met fysiek geweld. Terwijl we in 2008 nog te maken hadden met 24 gevallen, steeg dit jaar na jaar tot 51 gevallen in 2013.

2008: 24
2009: 25
2010: 33
2011: 39
2012: 49
2013: 51

Naast deze stijging blijkt ook dat de gevallen ernstiger worden. Waar men vroeger op de vuist ging worden nu steeds meer voorwerpen of zelfs wapens gebruikt.

Fysieke agressie zou in 90 % van de gevallen gebeuren omdat de ene weggebruiker de andere op een of andere manier had gehinderd. Eén op de drie feiten heeft te maken met een fysieke aanval tussen een voertuigbestuurder en een fietser, waarbij het niet altijd duidelijk is wie een overtreding beging.

De tweede oorzaak zou het ruziemaken om een parkeerplaats betreffen en op de derde plaats komt een kleine aanrijding.

Maar deze oorzaken waren er in het verleden ook en zullen nooit helemaal uitgesloten kunnen worden. Een goede verkeersinfrastructuur kan echter wel veel onheil vermijden.

Touring vermeldt ook een reden waarom mensen sneller over de schreef gaan, met name de frustratie van de weggebruiker. Volgens Touring komt dit doordat weggebruikers hoe langer hoe meer in onlogische en frustrerende situaties tegenkomen, vaak door onoordeelkundige maatregelen van overheden :
- verkeerslichten op 100m van elkaar die niet zijn afgesteld en daardoor de verkeercirculatie stremmen;
- midden in de nacht aanschuiven in een file omdat men voor werken in tunnels deze heeft afgesloten zonder maatregelen te nemen om al dat verkeer bovengronds te verwerken;
- het aanleggen van busbanen waar er voordien geen files waren en nu wel;
- het versmallen van doorgangswegen, waardoor alles vastzit;
- het schrappen van parkeerplaatsen waardoor men verplicht wordt rondjes te rijden.

Over een aantal van deze zaken stelde ik in het verleden al enkele parlementaire vragen.
Het is duidelijk dat het beleid inzake weginfrastructuur nog verre van ideaal is.

Niettegenstaande dit alles mag duidelijk zijn dat geweld, fysieke en andere agressie niet kan.

1. Kloppen de cijfers van Touring omtrent de totale aantallen, het soort van fysiek geweld alsook de rechtstreekse oorzaken?

ANTWOORD : Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) deelt me mee niet over de precieze informatie te kunnen beschikken om de door Touring geciteerde cijfers m.b.t. verkeersagressie, de wijze waarop verkeersagressie zich voordoet en wat de mogelijke oorzaken hiervan zouden zijn, te kunnen beoordelen op zijn volledigheid en correctheid.
Zo is het wenselijk om eerst een goed zicht te krijgen op hoe het begrip ‘verkeersagressie’ in het onderzoek van Touring precies gedefinieerd wordt.
Er kunnen wel een aantal meer algemene vaststellingen worden geformuleerd. In de media wordt vooral aandacht besteed aan excessieve gevallen van verkeersagressie. Het is echter niet eenvoudig om het begrip verkeersagressie precies te omschrijven. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) uit Nederland legt in haar onderzoek betreffende dit onderwerp een verband tussen boosheid, verkeersagressie en onveilig gedrag. Het optreden van zowel boosheid als verkeersagressie is echter sterk persoons- en situatieafhankelijk. Het is niet eenvoudig om objectief vast te stellen wat agressief gedrag, ook in het verkeer, precies inhoudt, omdat persoonlijke interpretaties hierbij een rol spelen. Zo kan gedrag dat eigenlijk niet als agressief bedoeld is, toch als agressief ervaren worden door een andere medeweggebruiker en vervolgens een agressieve reactie oproepen. Boosheid blijkt wel sterk samen te hangen met agressie en risicovol rijgedrag. Zo rijden automobilisten die boos worden achter het stuur vaker agressief en lijken vaker bij bijna-ongevallen betrokken te zijn. Men kan zich echter de vraag stellen of de boosheid rechtstreeks door het verkeer en/of de verkeersomgeving wordt uitgelokt of dat er andere oorzaken meespelen waardoor de boosheid reeds aanwezig was op het moment dat de persoon zich als deelnemer in het verkeer begaf.

Maatregelen op het vlak van educatie, infrastructuur en handhaving kunnen het probleem van agressie in het verkeer eventueel inperken. De mogelijke effecten van bepaalde maatregelen ter beperking van verkeersagressie zijn tot op heden echter nog niet voldoende onderzocht, aldus de SWOV. Ook het Departement MOW merkt op dat er tot op heden te weinig cijfer- en onderzoeksmateriaal voorhanden is om het probleem rond verkeersagressie goed te kunnen monitoren en beoordelen.
Om de geciteerde cijfers te beoordelen, speelt niet alleen een juiste omschrijving van het begrip verkeersagressie een rol, ook de mate van aangiftebereidheid kan een rol spelen in een groeiend aantal geregistreerde gevallen van verkeersagressie. De voorbije jaren werden er in Vlaanderen heel wat inspanningen gedaan voor meer verkeersveiligheid en om weggebruikers van een veilig rij- en verkeersgedrag te overtuigen. Op die manier worden weggebruikers meer en meer gesensibiliseerd rond veilig verkeer, wat kan leiden tot een hogere aangiftebereidheid m.b.t. gevallen van verkeersagressie.


2. Werd reeds onderzocht welke invloed de infrastructuur heeft op het gedrag van weggebruikers en op mogelijke overtredingen, agressie, ongevallen?

ANTWOORD : Het Departement MOW heeft geen kennis van wetenschappelijk onderzoek dat specifiek focust op de relatie tussen welbepaalde infrastructuur enerzijds en verkeersagressief van weggebruikers anderzijds. Vanuit gedragswetenschappelijk perspectief werd wel - meer algemeen - vastgesteld dat een verkeersongeval een samenspel van drie factoren is: het eigen gedrag van de weggebruiker, de (verkeers)omgeving, en tot slot de interactie tussen beiden (de wisselwerking tussen gedrag en omgeving).

De weggebruiker komt daarbij een sleutelrol toe want uiteindelijk bepaalt hij via zijn gedrag of een bepaalde verkeerssituatie veilig blijft of onveilig wordt.
Een goed functionerende en veilige infrastructuur/verkeerssysteem heeft slechts kans op slagen wanneer de weggebruiker tevens in staat is om zijn rol als verantwoorde weggebruiker goed te vervullen. Het vermijden van agressief gedrag is daarbij een belangrijk element. Het ligt voor de hand dat educatie en sensibilisering belangrijke pijlers vormen om mensen tot veilige weggebruikers op te leiden.
Positieve veranderingen - hetzij aan de gedragskant hetzij het op vlak van de infrastructuur en omgeving - zijn op zich wenselijk en nodig, maar om een werkelijk effect op de verkeersveiligheid te hebben, moeten beide elementen vooral bijdragen tot een verbeterde interactie/wisselwerking tussen de weggebruiker en de verkeersomgeving.
Het Departement MOW deelt mij mee dat de verkeersomgeving / infrastructuur een belangrijk element vormt bij het genereren van individueel verkeersgedrag, maar de kijk naar de verkeersomgeving/ infrastructuur alleen is zeker niet voldoende om het begrip verkeersagressie voldoende te kunnen verklaren.


3. Wat is de reactie van de minister op de kritiek op het beleid inzake weginfrastructuur?

ANTWOORD : Binnen het Vlaamse mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid werden de voorbije jaren heel wat initiatieven genomen en investeringen gedaan om het bestaande wegennetwerk zo optimaal mogelijk te benutten met als hoofddoel een vlot en veilig verkeer te realiseren. De uitbouw van een kwalitatief sterke, goed doordachte infrastructuur staat hier centraal. Daarbij wordt er eveneens heel wat aandacht besteed aan belangrijke doelen zoals het versterken van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid, de verkeersleefbaarheid, enz.
Voor een gedetailleerde opsomming van de belangrijkste maatregelen, initiatieven en vooropgestelde doelstellingen, verwijs ik naar de meest recente Beleidsbrief MOW (2013-2014), de jaarlijkse voortgangsrapportage m.b.t. het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen en naar het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen.

maandag 24 februari 2014

"Stationsstraat in Lanaken wordt mooiste winkelstraat van het Maasland" HBvL 24.02.2014

Als het van de huidige bewindsploeg afhangt zal het handelscentrum er helemaal anders uit zien, als in 2018 de eerste sneltram in Lanaken stopt. Het bestuur wil de Stationsstraat aantrekkelijker maken. De supermarkt van Delhaize zou verhuizen naar een nieuwe winkel met ondergrondse parkeergarage. De onderhandelingen daarover zijn nog aan de gang. Ook de leefbaarheid en bereikbaarheid van het centrum worden verbeterd.
Schepen van Lokale Economie Mark Curvers (Open Vld) beseft dat ingrijpende maatregelen nodig zijn voor de heropleving van het winkelgebied: "De leegstand is toegenomen (28 van de 114 panden ofwel 25% nvdr.), de kwaliteit van de openbare ruimte en de bebouwing laat te wensen over en de winkelgalerijen zijn geen integraal deel van het winkelgebied. Daarom willen we eerst de Stationsstraat aantrekkelijker maken. Vanaf 2015 zal er minder plaats zijn voor auto's. In ruil krijgen de winkels meer ruimte om hun producten uit te stallen."Trekpleisters"Aan het noordelijke uiteinde van de Stationsstraat ligt het Kerkplein met horecazaken als trekpleister voor de shoppers", vervolgt Curvers. "Maar het mag wat gezelliger en de pleinfunctie moet duidelijker worden. Daarom willen we voor het Kerkplein een beeldkwaliteitsplan laten opstellen, dat aangeeft met welke kenmerken we moeten rekening houden bij de herinrichting. Aan de zuidelijke zijde van de belangrijkste winkelstraat zal er wellicht een nieuwe winkelruimte met ondergrondse parking gebouwd worden. Wellicht, want de onderhandelingen zijn nog bezig." Zo is het inmiddels bekend dat de vestiging van Delhaize misschien naar deze nieuwe locatie zal verhuizn en daar een nieuwe trekpleister wordt. "Die mogelijkheid onderzoek ik inderdaad", bevestigt uitbater Johan Herbots. "Maar tegelijkertijd bekijk ik ook andere pistes. Als mijn zaak baat heeft bij een verhuis, dan zal ik dat aanbod met interesse bestuderen. Ik wil echter beklemtonen dat er nog niets op papier staat." Dat geldt ook voor de eigenares van café New Remember op de plek waar mogelijk de nieuwe winkelruimte met een ondergrondse parking voor 70 auto's komt. Ellie Roox: "Het klopt dat ik onderhandelingen voer met een projectontwikkelaar over de verkoop van mijn café. Hetzelfde geldt voor mijn buren. Als er een goed aanbod komt, verkoop ik de zaak." "De leegstand in de diverse winkelgalerijen springt in het oog. De passages missen uitstraling", aldus schepen Curvers. "Op de Da Vinci-site willen we op termijn een nieuw woon-winkelgebied bouwen. Drie projectontwikkelaars tonen interesse. We hopen de huidige uitbaters en eigenaars hiervoor warm te maken. De etalages van alle nieuwe winkels zullen naar de Stationsstraat, de Winkelstraat of het Molenweideplein gericht zijn. Boven de winkelpanden plannen we woningen."Parkeren"In de toekomst zullen shoppers die via de Ringweg Lanaken bereiken naar de parkings op het Europaplein geleid worden. Wie vanuit Zutendaal komt, parkeert best op het Molenweideplein", legt centrummanager Raf Poosen uit. "De parkings blijven gratis. De sneltram zal de bereikbaarheid van het winkelgebied vergroten. In de Stationsstraat blijft éénrichtingsverkeer van kracht, maar de rijrichting wijzigt, dus in de richting van het Kerkplein. Nu wordt het verkeer om de kerk heen gestuurd en dat legt druk op de leefbaarheid. Door de rijrichting te veranderen kunnen auto's in de toekomst voor de Sint-Ursulakerk het kernwinkelgebied verlaten."Draagvlak"Vroeger heerste er gelatenheid bij de lokale ondernemers", getuigt voorzitter Piet Paulissen van de vzw Middenstand Lanaken. "Veel handelaars zijn tevreden over de nieuwe plannen, al moeten er nog veel obstakels overwonnen worden om investeerders en ondernemers over de streep te halen." Het gemeentebestuur heeft 900.000 euro opzij gezet voor de eerste infrastructuurwerken in de Stationsstraat en besteedt alvast ook 700. 000 euro aan andere maatregelen zoals promotie. "We koesteren een realistische ambitie. We willen dat de Stationsstraat de mooiste winkelstraat van het Maasland wordt. Al zullen we nooit de vergelijking met steden als Hasselt, Genk, Maasmechelen en Maastricht kunnen doorstaan", besluit Curvers. "Wij mikken op alle inwoners van Groot-Lanaken. Shoppers uit de ons omringende gemeentes en de Maastrichtenaars zijn voor ons de kers op de taart."Guido KERCKHOVEN

zaterdag 22 februari 2014

21-02-2014 : Open Vld-actiedag zorg: “Zorg op maat in eigen huis”

De Open Vld’ers Patrick Dewael, Marino Keulen en Nele Lijnen bezochten vanmiddag het UD woonlabo in Hasselt in het bijzijn van een aantal zorgbehoevenden. Daarmee zet Open Vld Limburg het levenslang thuis wonen en de zorg op maat in huis in de kijker. “Voorwaarde voor deze zorg op maat is wel dat we mensen in plaats van structuren gaan subsidiëren.”

“Deze modelwoning toonde ons hoe je een woonst kan aanpassen aan haar zorgbehoevende bewoners, en niet omgekeerd. Het huis is voorzien van brede gangen en deuren, de kamers zijn multifunctioneel, alle objecten gebruiksvriendelijk, de woonst bevat de meest moderne domotica zoals slaapmonitoring… Kortom, zowel ouderen, zieken als mindervaliden kunnen hier veilig en comfortabel wonen, gemonitord en verzorgd worden”, zegt Nele Lijnen. Het Universel Design woonlabo is een uniek project van de hogeschool PXL en de vzw Toegankelijkheidsbureau.

“Open Vld wil sterk inzetten op deze zorg op maat van de mens in zijn of haar eigen huis. Niemand van ons kijkt er naar uit om ooit te verhuizen naar een zorginstelling omwille van een beperking of ouderdom. We willen allemaal liefst zo lang mogelijk comfortabel thuis blijven wonen en verzorgd worden. Oude bomen verplant je niet. Deze meegroeiwoning maakt dat mogelijk. Het aanpassen van je woning kan vrij kostelijk zijn, maar aan de andere kant bespaar je sterk op hulp en zorg omdat je aanzienlijk zelfstandiger wordt”, aldus Patrick Dewael.

“Daarom is het ook zo belangrijk dat we mensen gaan financieren in plaats van structuren en voorzieningen”, vult Marino Keulen aan. “Dat is dé voorwaarde om deze zorg op maat, zoals getoond in het UD Woonlabo, te kunnen realiseren. Open Vld pleit dus voor een persoonlijk assistentiebudget. Zo geven we zorgbehoevenden de regie van hun leven in eigen handen. Zij kunnen dan zelf kiezen om hun woonst aan te passen, welke hulp ze inroepen enzovoort”, zegt Keulen.

De ervaringen en interessante gesprekken met zorgverstrekkers, zorgbehoevenden, de liberale mutualiteit en academici nemen de liberalen mee in hun politiek werk en de verdere uitwerking van programma van Open Vld.

woensdag 19 februari 2014

Aanpak woninginbraken en ramkraken

Om het aantal woninginbraken en ramkraken in onze politiezone Lanaken-Maasmechelen een halt toe te roepen werd er vanaf 17 februari 2014 een inzet gevraagd van het CIK. Dit Interventiekorps is de niet-gespecialiseerde interventiereserve van de federale politie. Het is een federale reserve interventie-eenheid die in eerste instantie operaties en prioriteiten van nationaal belang behandelt en in tweede instantie steun verleent op lokaal niveau.
Om paal en perk te stellen aan de inbrakengolf wordt dit CIK-korps voor een bepaalde termijn ingezet ter versterking van onze eigen patrouilles. In onze politiezone leveren onze politiemensen zeer goed werk maar de omvang van het probleem is groot en teistert niet alleen onze inwoners. Ook buiten onze zone zijn dieven actief.
Het is duidelijk dat er één of meerdere bendes actief zijn op twee vlakken: woninginbraken én ramkraken in winkels. Vele kleinere winkels, kledijwinkels, tabakswinkels, drankwinkels zijn hier het slachtoffer van.

vrijdag 14 februari 2014

1.3 milj euro voor fiets - en voetpaden #lanakenopdekaartzetten @OpenvldLanaken

voetpad Pannestraat
Het gemeentebestuur heeft 1,3 miljoen euro voorzien voor de aanleg van fiets- en voetpaden.

Schepen van Openbare Werken Patrick Tollenaers: “We hebben een plan opgesteld om de volgende jaren systematisch nieuwe fiets- en voetpaden aan te leggen in onze gemeente. Jaarlijks voorzien we € 125.000 voor de aanleg voor voetpaden. Voor de fietspaden is jaarlijks € 100.000 voorzien. Deze werken gaan gepaard met het ondergronds brengen van de nutsvoorzieningen waar dat nog niet gebeurd was.”

Momenteel worden voetpaden aangelegd in de Pannestraat tussen de Hoenderbroekstraat en de Eikelenweg. Hier komen voetpaden in betonstraatstenen met een breedte van 1.20 m aan beide zijden van de bestaande weg. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 55.000 euro.

Schepen Tollenaers: “Als de werken in de Pannestraat klaar zijn, zal de aannemer meteen beginnen aan de aanleg van voetpaden in de Nelissenlaan in Kesselt. Hier worden momenteel nog eerst een aantal nutsvoorzieningen ondergronds gebracht.”.

Het voetpad in de Nelissenlaan wordt 1.20 m breed. Het komt aan de zijde van de school en kost 23.000 euro. De bestaande inritten worden aangepast aan de nieuwe voetpaden. Later dit jaar worden nog voetpaden aangelegd naast het laatste stuk van de Pannestraat tussen de Eikelenweg en Bosstraat, en naast de verbindingsweg tussen het Europaplein en de Gasthuisstraat.